Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
DPS opravdava prijetnje ubistvom * Miodrag Lekić ostaje predsjednik Demosa * Stanišić bombom prijetio Bečiću * Djevojku ucjenjivao erotskim snimcima * DPS opravdava prijetnje ubistvom * Krivica * Prednosti fiskalnog novca
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 13-09-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Ranko Krivokapić, predsjednik SDP-a :
Nećemo u Vladu, hoćemo nove izbore.

Vic Dana :)

Pita žena doktora šta da jede da bi se porodila.
On kaže:
- Hljeb.
Žena razumjela led i jede, jede ona led, a kad se dijete rodilo, samo je govorilo:
- Dođi bizo, ja se smizo.


Putnički brod prolazi pokraj malog, pustog ostrva usred Tihog okeana, a svi putnici s broda vide na ostrvu čovjeka dugačke brade kako skače, urla i maše iz sve snage.
- Ko je ono na ostrvu? - upita jedan od putnika kapetana.
- Ne znam - kaže kapetan – Ali svake godine kad prolazimo on totalno podivlja...

Pita mali sin oca:
• Tata, kada je Zvijezda poslednji put bila prvak u košarci?
Na to će tata:
• Ne znam, sine, pitaj dedu ili pradedu.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Hronika - datum: 2017-09-11 NASTAVLJA SE SUĐENJE OPTUŽENIMA ZA NAVODNI DRŽAVNI UDAR Od Dikića zavisi nastavak procesa
Sa­slu­ša­njem op­tu­že­nih u pod­go­rič­kom Vi­šem su­du da­nas će, uko­li­ko Bra­ti­slav Di­kić zbog zdrav­stve­nih pro­ble­ma bu­de mo­gao da pri­su­stvu­je pre­tre­su, bi­ti na­sta­vlje­no su­đe­nje u pred­me­tu „Dr­žav­ni udar”. Biv­ši ko­man­dant srp­ske žan­dar­me­ri­je u pe­tak se ni­je po­ja­vio u sud­ni­ci zbog lo­šeg zdrav­stve­nog sta­nja. Ne­po­sred­no pri­je pre­tre­sa za­tvor­ski lje­kar je su­du, pu­tem fak­sa, do­sta­vio iz­vje­štaj u kom je kon­sta­to­va­no da je Di­kić pre­gle­dan i da je lje­kar dao mi­šlje­nje da ni­je spo­so­ban da ide na su­đe­nje. Pred­sjed­ni­ca vi­je­ća su­di­ja Su­za­na Mu­go­ša je po­tom od­lo­ži­la pre­tres.
Bra­ni­lac op­tu­že­nog Di­ki­ća, advo­kat Mi­lan Pe­tro­vić, ka­zao je da je tra­žio od Vi­šeg su­da da nje­gov kli­jent bu­de hit­no pre­ba­čen na li­je­če­nje u Kli­nič­ki cen­tar Cr­ne Go­re.
Do­sa­da­šnji tok su­đe­nja obi­lje­ži­le su kon­tra­dik­tor­ne iz­ja­ve op­tu­že­nog Mi­lo­ša Jo­va­no­vi­ća, ko­ji je, iz­me­đu osta­log, tvr­dio i da je u Cr­nu Go­ru do­šao na po­ziv lju­di ko­ji ra­de za dr­ža­vu. Po­tom je pri­znao da je tre­ba­lo da za­pa­li zgra­du 16. ok­to­bra, da bi po­tom od­go­va­ra­ju­ći na pi­ta­nja od­bra­ne ka­zao da je u Cr­nu Go­ru do­šao 18. ok­to­bra, dva da­na na­kon spor­nih de­ša­va­nja.
Na pret­hod­nom ro­či­štu li­de­ru De­mo­krat­skog fron­ta An­dri­ji Man­di­ću uru­če­no je rje­še­nje ko­jim mu je od­bi­jen za­htjev za vra­ća­nje put­ne is­pra­ve. Rje­še­nje je pot­pi­sa­no 30. av­gu­sta, a uru­če­no tek u pe­tak iako je Man­dić tra­žio da pu­tu­je u Sr­bi­ju još 4. av­gu­sta. U rje­še­nju Mu­go­še se na­vo­di da je za­htjev od­bi­jen kao neo­sno­van za­to što „i da­lje sto­je raz­lo­zi zbog ko­jih je sud od­re­dio mje­ru nad­zo­ra”.
Osim to­ga, od­bra­na je su­du do­sta­vi­la pod­ne­sak u ko­me zah­ti­je­va da im se do­sta­vi od­lu­ka o uda­lje­nju po­ro­di­ca nji­ho­vih bra­nje­ni­ka sa glav­nog pre­tre­sa.
– Po­stu­pa­ju­ća pred­sjed­ni­ca vi­je­ća je, pro­tiv­no od­red­ba­ma ZKP, na pre­tre­su od da­na 5.9.2017. go­di­ne, do­ni­je­la od­lu­ku da sa pre­tre­sa uda­lji pri­bli­žno po­lo­vi­nu pri­sut­ne pu­bli­ke, bez na­vo­đe­nja po­je­di­nač­nog ime­na ili ka­rak­te­ri­sti­ka, ili in­kri­mi­ni­sa­nog na­ru­ša­va­nja pro­ce­sne di­sci­pli­ne od stra­ne kon­kret­nih pri­sut­nih.
Me­đu oso­ba­ma ko­je su uda­lje­ne sa glav­nog pre­tre­sa, ko­ji­ma ni 6.9.2017. go­di­ne ni­je omo­gu­će­no pra­će­nje glav­nog pre­tre­sa u sud­ni­ci, na­la­ze se i bli­ski ro­đa­ci Jo­va­no­vi­će­vih bra­nje­ni­ka, ne­vi­no okri­vlje­nih An­dri­je Man­di­ća i Mi­ha­i­la Ča­đe­no­vi­ća. Ovim pu­tem, bu­du­ći da sud ni­je, i po­red ini­ci­ja­ti­ve ko­le­ge bra­ni­o­ca Ni­ko­le Bu­la­to­vi­ća, do­sta­vio od­lu­ku ko­jom je uda­ljio dio pu­bli­ke, Jo­va­no­vić je za­tra­žio da mu se bez od­la­ga­nja do­sta­vi od­lu­ka ko­jom se uda­lju­je dio pu­bli­ke sa glav­nog pre­tre­sa, i od­lu­ka ko­jom za­bra­nju­je di­je­lu pu­bli­ke pri­su­stvo na na glav­nom pre­tre­su, na­vo­di se u pod­ne­sku.M.V.R.

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"