Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
DPS opravdava prijetnje ubistvom * Miodrag Lekić ostaje predsjednik Demosa * Stanišić bombom prijetio Bečiću * Djevojku ucjenjivao erotskim snimcima * DPS opravdava prijetnje ubistvom * Krivica * Prednosti fiskalnog novca
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 13-09-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Ranko Krivokapić, predsjednik SDP-a :
Nećemo u Vladu, hoćemo nove izbore.

Vic Dana :)

Pita žena doktora šta da jede da bi se porodila.
On kaže:
- Hljeb.
Žena razumjela led i jede, jede ona led, a kad se dijete rodilo, samo je govorilo:
- Dođi bizo, ja se smizo.


Putnički brod prolazi pokraj malog, pustog ostrva usred Tihog okeana, a svi putnici s broda vide na ostrvu čovjeka dugačke brade kako skače, urla i maše iz sve snage.
- Ko je ono na ostrvu? - upita jedan od putnika kapetana.
- Ne znam - kaže kapetan – Ali svake godine kad prolazimo on totalno podivlja...

Pita mali sin oca:
• Tata, kada je Zvijezda poslednji put bila prvak u košarci?
Na to će tata:
• Ne znam, sine, pitaj dedu ili pradedu.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Politika - datum: 2017-09-11 VLADAJUĆA PARTIJA PRED IZBORE U MOJKOVCU OBILAZI I OSNOVNE ŠKOLE
DPS zloupotrebljava djecu u kampanji
DPS zloupotrebljava djecu u kampanji Na zvaničnoj fejsbuk stranici Savjeta mladih DPS-a Mojkovac objavljene fotografije koje dokumentuju posjetu aktivista vladajuće stranke mojkovačkoj osnovnoj školi
Kon­ven­ci­ja UN o pra­vi­ma dje­te­ta, ko­ju je Cr­na Go­ra pot­pi­sa­la, za­bra­nju­je zlo­u­po­tre­bu dje­ce u svr­hu par­tij­sko-po­li­tič­ke pro­pa­gan­de

Pred lo­kal­ne iz­bo­re u Moj­kov­cu pred­stav­ni­ci Sa­vje­ta mla­dih De­mo­krat­ske par­ti­je so­ci­ja­li­sta ob­i­šli su osnov­ne ško­le, što uka­zu­je na no­vu fla­grant­nu zlo­u­po­tre­bu dje­ce u po­li­tič­koj kam­pa­nji. Na zva­nič­noj fej­sbuk stra­ni­ci Sa­vje­ta mla­dih DPS-a Moj­ko­vac ob­ja­vlje­ne su fo­to­gra­fi­je ko­je do­ku­men­tu­ju po­sje­tu ak­ti­vi­sta vla­da­ju­će stran­ke moj­ko­vač­koj osnov­noj ško­li. Na fo­to­gra­fi­ja­ma se vi­di i Ni­ko­la Dra­ško­vić, pred­sjed­nik Sa­vje­ta mla­dih DPS-a Moj­ko­vac, u dru­štvu gru­pe stra­nač­kih ak­ti­vi­sta, ka­ko raz­go­va­ra­ju sa dje­com u uči­o­ni­ci i uruč­ju im pri­bor ko­ji su do­ni­ra­li.
Po­vod za po­sje­tu osnov­noj ško­li, ka­ko se na­vo­di na zva­nič­noj fej­sbuk stra­ni­ci Sa­vje­ta mla­dih DPS-a Moj­ko­vac, je­ste do­na­ci­ja pr­va­ci­ma.
– Ove go­di­ne smo se po­tru­di­li da ob­ra­du­je­mo i naj­mla­đe. Svim pr­va­ci­ma, po­la­zni­ci­ma u ško­lu, po­klo­ni­li smo škol­ske pri­bo­re, uz že­lju da što pri­je sa­vla­da­ju gra­di­vo. Pr­va slo­va je­dan su od naj­ve­ćih ko­ra­ka u ži­vo­tu sva­kog dje­te­ta, a Sa­vjet im že­li uspje­šnu škol­sku go­di­nu – na­vo­di se na zva­nič­noj stra­ni­ci De­mo­krat­ske par­ti­je so­ci­ja­li­sta.
Agen­ci­ja za elek­tron­ske me­di­je pro­šle go­di­ne se ba­vi­la ini­ci­ja­ti­va­ma u ko­joj je uka­zi­va­no na ozbilj­nu sum­nju da je u pred­iz­bor­nim spo­to­vi­ma DPS-a do­šlo do zlo­u­po­tre­be dje­ce u po­li­tič­ke svr­he. U pro­mo­tiv­nom spo­tu DPS-a za par­la­men­tar­ne iz­bo­re 16. ok­to­bra pro­šle go­di­ne u jed­nom od ka­dro­va po­ja­vlju­je se dje­čak ko­jem pred­sjed­nik te par­ti­je Mi­lo Đu­ka­no­vić nu­di gro­žđe, a ini­ci­ja­ti­va pod­ni­je­ta tim po­vo­dom iz ne­vla­di­nog sek­to­ra sa­dr­ži ocje­nu da po­sto­ji osno­va­na sum­nja da je do­šlo do kr­še­nja Za­ko­na o elek­tron­skim me­di­ji­ma te Pra­vil­ni­ka o pro­gram­skim stan­dar­di­ma ko­ji iz­ri­či­to de­fi­ni­še da je za­bra­nje­no ko­ri­šće­nje ma­lo­ljet­ni­ka u po­li­tič­ke svr­he.
Po­tom se ogla­sio i om­bud­sman Šuć­ko Ba­ko­vić ko­ji je ape­lo­vao na par­ti­je da ne ko­ri­ste dje­cu u svr­hu po­li­tič­ke pro­mo­ci­je za iz­bor­nu kam­pa­nju i van nje. U re­a­go­va­nju po­vo­dom po­ja­vlji­va­nja dje­ce u spo­to­vi­ma i mar­ke­tin­škim po­ru­ka­ma raz­li­či­tih par­ti­ja i uče­šća dje­ce na po­li­tič­kim sku­po­vi­ma, om­bud­sman uka­zu­je da je ta­kva prak­sa u su­prot­no­sti sa Kon­ven­ci­jom Uje­di­nje­nih na­ci­ja o pra­vi­ma dje­te­ta i na­ci­o­nal­nim pro­pi­si­ma. Na­gla­si­o je da se na taj na­čin kr­še pra­va dje­ce.
Om­bud­sman uka­zu­je da po­li­tič­ki su­bjek­ti, me­di­ji i ukup­na jav­nost tre­ba da zna­ju da je ko­ri­šće­nje dje­ce za re­kla­mi­ra­nje pro­gra­ma po­li­tič­kih par­ti­ja i uče­šće dje­ce u pro­pa­gand­nim ak­tiv­no­sti­ma ne­pri­mje­re­no. Na taj na­čin se kr­še pra­va dje­ce, či­ja za­šti­ta tre­ba da bu­de pri­mar­ni cilj i pri­o­ri­tet sva­kog od­go­vor­nog čo­vje­ka, na­veo je om­bud­sman, uz na­po­me­nu da na­ci­o­nal­ni i me­đu­na­rod­ni pro­pi­si oba­ve­zu­ju sve dru­štve­ne su­bjek­te da vo­de ra­ču­na o za­šti­ti naj­bo­ljeg in­te­re­sa dje­te­ta, za­bra­ni zlo­u­po­tre­be dje­te­ta u bi­lo ko­je, pa i u po­li­tič­ke svr­he i za­šti­ti dje­te­ta od svih štet­nih sa­dr­ža­ja i ma­te­ri­ja­la.
Kon­ven­ci­ja UN o pra­vi­ma dje­te­ta pro­pi­su­je da je di­je­te za­šti­će­no od eko­nom­ske eks­plo­a­ta­ci­je i od bi­lo ka­kvog ra­da ko­ji je vje­ro­vat­no opa­san, mo­že ome­ta­ti dječ­je obra­zo­va­nje, ili na­ško­di­ti dječ­jem zdra­vlju ili fi­zič­kom, men­tal­nom ili dru­štve­nom raz­vo­ju. Pro­pi­sa­no je i da će dr­ža­ve pot­pi­sni­ce za­šti­ti­ti di­je­te od svih dru­gih ob­li­ka eks­plo­a­ta­ci­je štet­ne po bi­lo ko­ji vid dječ­je do­bro­bi­ti. Ov­dje se, me­đu­tim, ne ra­di o dječ­jem ra­du, ali o jed­noj vr­sti mo­der­ne ek­plo­a­ta­ci­je – po­ja­vlji­va­nje u po­li­tič­koj kam­pa­nji.
M.V.

Vo­di­ti rač­una o pra­vi­ma dje­te­ta

Za­šti­tnik ljud­skih pra­va i slo­bo­da Cr­ne Go­re za­u­zeo je stav da se po­li­tič­ko dje­lo­va­nje mo­ra pri­la­go­di­ti de­mo­krat­skim vri­jed­no­sti­ma, kul­tu­ri di­ja­lo­ga i ne­na­sil­noj ko­mu­ni­ka­ci­ji. Tvr­di i da mi­šlje­nja tre­ba da bu­du iz­ra­ža­va­na na na­čin ko­jim se ne ugro­ža­va bi­lo či­je i bi­lo ko­je za­ga­ran­to­va­no pra­vo, fi­zič­ka i psi­hič­ka bez­bjed­nost gra­đa­na, a po­go­to­vo pra­va dje­te­ta.

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"