Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
DPS opravdava prijetnje ubistvom * Miodrag Lekić ostaje predsjednik Demosa * Stanišić bombom prijetio Bečiću * Djevojku ucjenjivao erotskim snimcima * DPS opravdava prijetnje ubistvom * Krivica * Prednosti fiskalnog novca
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 13-09-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Ranko Krivokapić, predsjednik SDP-a :
Nećemo u Vladu, hoćemo nove izbore.

Vic Dana :)

Pita žena doktora šta da jede da bi se porodila.
On kaže:
- Hljeb.
Žena razumjela led i jede, jede ona led, a kad se dijete rodilo, samo je govorilo:
- Dođi bizo, ja se smizo.


Putnički brod prolazi pokraj malog, pustog ostrva usred Tihog okeana, a svi putnici s broda vide na ostrvu čovjeka dugačke brade kako skače, urla i maše iz sve snage.
- Ko je ono na ostrvu? - upita jedan od putnika kapetana.
- Ne znam - kaže kapetan – Ali svake godine kad prolazimo on totalno podivlja...

Pita mali sin oca:
• Tata, kada je Zvijezda poslednji put bila prvak u košarci?
Na to će tata:
• Ne znam, sine, pitaj dedu ili pradedu.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Politika - datum: 2017-09-11 POSTUPAK U MINISTARSTVU JAVNE UPRAVE U ZAVRŠNOJ FAZI
Odluka o Demosu do srijede
Odluka o Demosu do srijede Neka rade u skladu sa zakonom, neka donesu odluku i mi ćemo je poštovati, mi smo joj naredni kakva god da bude – rekao je Danilović
Sa­da se sa­mo če­ka po­tvr­da Mi­ni­star­stva jav­ne upra­ve da sam ja je­di­ni pred­sjed­nik De­mo­sa, a ja ću po­što­va­ti nji­ho­vu od­lu­ku, ka­kva god da bu­de, iz­ja­vio je Go­ran Da­ni­lo­vić. On je re­kao da je sve u ve­zi van­red­ne skup­šti­ne 27. av­gu­sta u Moj­kov­cu ura­đe­no u skla­du sa pro­ce­du­ra­ma.
Da­ni­lo­vić je u emi­si­ji „Ži­va isti­na” ka­zao da ni­je je­di­ni kri­vac što je do­šlo do ras­cje­pa u De­mo­su, ali da sno­si dio od­go­vor­no­sti i da ne pri­hva­ta da je je­dan čo­vjek va­žni­ji od po­li­tič­ke par­ti­je.
– Ako vi na mo­ju po­nu­du da se za­jed­nič­ki po­vu­če­mo, bez ob­zi­ra na raz­li­ke ko­je po­sto­je me­đu na­ma, od­go­vo­ri­te ne­sta­tu­tar­nom smje­nom, pro­go­nom lju­di, čak i jav­nim od­go­vo­rom da ja ni­je­sam ni­vo sa ko­jim se ko­mu­ni­ci­ra, e pa on­da će­te shva­ti­ti da smo i je­dan i dru­gi ni­vo oni­ma ko­ji su nas bi­ra­li – re­kao je Da­ni­lo­vić.
Ka­ko je na­gla­sio, sa­da se sa­mo če­ka po­tvr­da Mi­ni­star­stva jav­ne upra­ve da je on je­di­ni li­der, do­da­ju­ći da će po­što­va­ti nji­ho­vu od­lu­ku.
– Mo­gu se u Cr­noj Go­ri ote­ti par­ti­je, ali lju­de ne mo­že­te ote­ti. Sprem­ni smo na to. Ne­ka ra­de u skla­du sa za­ko­nom, ne­ka do­ne­su od­lu­ku i mi će­mo je po­što­va­ti, mi smo joj na­red­ni ka­kva god da bude – re­kao je Da­ni­lo­vić.
On je oci­je­nio da opo­zi­ci­o­ni boj­kot par­la­men­ta ni­je onaj ko­ji je pri­želj­ki­vao, jer je to, po nje­go­vom su­du, po­lo­vič­no rje­še­nje.
– Ako je boj­kot to da se ni­ka­da za­jed­no ne fo­to­gra­fi­še­mo kao 39 po­sla­ni­ka opo­zi­ci­je, da ni­kad za­jed­no ne po­pi­je­mo ka­fu pa da ma­kar zbu­ni­mo jav­nost, da ne na­pra­vi­mo jed­nu je­di­nu za­jed­nič­ku ak­ci­ju, da je ja­ča su­je­ta pe­to­ri­ce li­de­ra od in­te­re­sa 50 od­sto Cr­ne Go­re. Ni­ko me ne­će ubi­je­di­ti da je to boj­kot – za­klju­čio je Da­ni­lo­vić.
Mi­ni­star­stvo jav­ne upra­ve do­ni­je­će naj­ka­sni­je do sri­je­de od­lu­ku o za­htje­vu da Mi­o­drag Le­kić bu­de iz­bri­san iz re­gi­stra po­li­tič­kih par­ti­ja kao pred­sjed­nik De­mo­sa, a da na nje­go­vo mje­sto bu­de upi­san Go­ran Da­ni­lo­vić. Iz mi­ni­star­stva je za „Dan” ra­ni­je po­tvr­đe­no da je u to­ku po­stu­pak po­vo­dom za­htje­va za upis pro­mje­ne po­da­ta­ka u re­gi­star po­li­tič­kih par­ti­ja, a ve­za­no za po­li­tič­ku par­ti­ju De­mos.
Iz di­je­la De­mo­sa ko­ji pred­vo­di Go­ran Da­ni­lo­vić pre­da­li su 28. av­gu­sta Mi­ni­star­stvu jav­ne upra­ve za­htjev u ko­jem tra­že da se iz re­gi­stra po­li­tič­kih par­ti­ja sa mje­sta pred­sjed­ni­ka te stran­ke iz­bri­še Le­kić i da se za ovla­šće­nog pred­stav­ni­ka upi­še Da­ni­lo­vić. Ka­ko su na­ve­li u tom za­htje­vu, Da­ni­lo­vić je le­gi­tim­ni pred­stav­nik De­mo­sa jer je 27. av­gu­sta na van­red­noj iz­bor­noj skup­šti­ni na tu funk­ci­ju iza­bran ogrom­nom ve­ći­nom čla­no­va.
Me­dij­ski tim De­mo­sa u ko­me su sa­rad­ni­ci Mi­o­dra­ga Le­ki­ća ra­ni­je je sa­op­štio da svi ne­le­gi­tim­ni sku­po­vi u ime stran­ke, na ko­ji­ma se čak do­no­se ne­ke od­lu­ke na­vod­no u ime De­mo­sa, do­bi­ja­ju obi­ljež­ja za­vje­re­nič­ko-po­li­tič­ke pa­ro­di­je.
– Vi­šak am­bi­ci­ja or­ga­ni­za­to­ra te pred­sta­ve oči­gled­no ne mo­že da na­dok­na­di ma­njak po­li­tič­ke ozbilj­no­sti i sta­tu­tar­ne va­lid­no­sti tog la­kr­di­ja­škog po­du­hva­ta. Za­to prav­na ni­štav­nost ta­ko­zva­nih od­lu­ka na pri­vat­nom sku­pu, kao i even­tu­al­ni na­sta­vak sa­mo­volj­nog ko­ri­šće­nje ime­na i obi­ljež­ja De­mo­sa i da­lje će se u jav­no­sti tre­ti­ra­ti kao čin dr­ske neo­do­gvo­r­no­sti, a nji­ho­vi no­si­o­ci će bi­ti sank­ci­o­ni­sa­ni zbog ne­za­ko­ni­tog dje­lo­va­nja – na­vo­de iz De­mo­sa.
Na­gla­ša­va se da že­le uspjeh u ra­du uko­li­ko biv­ši čla­no­vi stran­ke na svo­jim sku­po­vi­ma i svo­jim od­lu­ka­ma for­mi­ra­ju no­vu stran­ku.
M.V.

Re­gi­star vi­še ne vo­di MUP

Po­slo­ve re­gi­stra­ci­ja po­li­tič­kih par­ti­ja i ne­vla­di­nih or­ga­ni­za­ci­ja od ja­nu­a­ra ove go­di­ne ne oba­vlja Mi­ni­star­stvo unu­tra­šnjih po­slo­va, već Mi­ni­star­stvo za jav­nu upra­vu. Cr­no­gor­ska vla­da usvo­ji­la je pra­vil­nik o unu­tra­šnjoj si­ste­ma­ti­za­ci­ji i or­ga­ni­za­ci­ji Mi­ni­star­stva jav­ne upra­ve, ko­je pred­vo­di Su­za­na Pri­bi­lo­vić, ka­dar DPS-a.
Ovaj pra­vil­nik pred­vi­đa po­sto­ja­nje Di­rek­ci­je za re­gi­stra­ci­ju i evi­den­ti­ra­nje ne­vla­di­nih or­ga­ni­za­ci­ja i po­li­tič­kih par­ti­ja, u sklo­pu Di­rek­ci­je za dr­žav­nu upra­vu.

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"