Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
DPS opravdava prijetnje ubistvom * Miodrag Lekić ostaje predsjednik Demosa * Stanišić bombom prijetio Bečiću * Djevojku ucjenjivao erotskim snimcima * DPS opravdava prijetnje ubistvom * Krivica * Prednosti fiskalnog novca
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 13-09-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Ranko Krivokapić, predsjednik SDP-a :
Nećemo u Vladu, hoćemo nove izbore.

Vic Dana :)

Pita žena doktora šta da jede da bi se porodila.
On kaže:
- Hljeb.
Žena razumjela led i jede, jede ona led, a kad se dijete rodilo, samo je govorilo:
- Dođi bizo, ja se smizo.


Putnički brod prolazi pokraj malog, pustog ostrva usred Tihog okeana, a svi putnici s broda vide na ostrvu čovjeka dugačke brade kako skače, urla i maše iz sve snage.
- Ko je ono na ostrvu? - upita jedan od putnika kapetana.
- Ne znam - kaže kapetan – Ali svake godine kad prolazimo on totalno podivlja...

Pita mali sin oca:
• Tata, kada je Zvijezda poslednji put bila prvak u košarci?
Na to će tata:
• Ne znam, sine, pitaj dedu ili pradedu.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Politika - datum: 2017-09-11 DEMOKRATE ODGOVORILE NA OPTUŽBE ŠEFA POSLANIČKOG KLUBA DPS-A MIODRAGA RADUNOVIĆA
Bojkot nećemo prekinuti
Bojkot nećemo prekinuti Radunović kaže kako smo navodno shvatili da bojkot parlamenta ničemu ne vodi ali to ne želimo da priznamo, i onda kao želi dobro opoziciji, pa podržava one koji su odlučili da se vrate. Nema bolje poruke onima koji su i pomišljali da prekinu bojkot, kad DPS to percipira kao dobro rješenje – smatraju Demokrate
Ne­ma po­vrat­ka u par­la­ment, jer je boj­kot ne­što naj­u­čin­ko­vi­ti­je što je do sa­da po­kre­nu­to pro­tiv De­mo­krat­ske par­ti­je so­ci­ja­li­sta, po­ru­če­no je iz De­mo­krat­ske Cr­ne Go­re. Iz te stran­ke su re­a­go­va­li na op­tu­žbe ko­je je na ra­čun opo­zi­ci­je sa­op­štio pred­sjed­nik po­sla­nič­kog klu­ba DPS-a Mi­o­drag Ra­du­no­vić. De­mo­kra­te, stran­ka či­ji je čel­nik Alek­sa Be­čić, is­ti­ču da će spri­je­či­ti DPS u zloj na­mje­ri da uni­šti Cr­nu Go­ru.
– Osvr­ću­ći se na ma­štu i sno­ve Ra­du­no­vi­ća, ići će­mo re­dom, jer mu sva­ka re­če­ni­ca vr­vi od ne­i­sti­na i ne­lo­gič­no­sti. No, pri­je sve­ga, ne­shva­tlji­vo je ka­ko taj čo­vjek uop­šte ima obra­za da bi­lo šta pro­go­vo­ri, s ob­zi­rom na nje­go­vu od­go­vor­nost zbog ha­o­sa, od­no­sno tra­ge­di­je u Op­štoj bol­ni­ci u Bi­je­lom Po­lju, u ko­joj je in­fek­ci­ju do­bi­lo pet be­ba, a ko­jom pri­li­kom je jed­na i pre­mi­nu­la. Ta­kav čo­vjek bez sa­vje­sti na­šao se da bez ika­kvog sra­ma na­ma so­li pa­met – is­ta­kle su De­mo­kra­te.
Ra­du­no­vić je pret­hod­no me­di­ji­ma re­kao da je opo­zi­ci­ja shva­ti­la gdje vo­di boj­kot par­la­men­ta, ma­da to ne pri­zna­ju. Ta­ko­đe je po­ru­čio da po­dr­ža­va na­ja­vu di­je­la opo­zi­ci­je o po­vrat­ku u skup­štin­ske klu­pe, a oci­je­nio je da je dio opo­zi­ci­je shva­tio da boj­kot par­la­men­ta do­vo­di do gu­bit­ka po­dr­ške gra­đa­na i da na­ja­vlju­je po­vra­tak ne bi li spa­si­li što se spa­si­ti mo­že.
Ka­ko su na­ve­li iz De­mo­krat­ske Cr­ne Go­re, „kre­nu­će­mo od pr­ve be­smi­sli­ce”.
– Ra­du­no­vić ka­že ka­ko smo na­vod­no shva­ti­li da boj­kot par­la­men­ta ni­če­mu ne vo­di, ali to ne že­li­mo da pri­zna­mo, i on­da on kao že­li do­bro opo­zi­ci­ji, pa po­dr­ža­va one ko­ji su od­lu­či­li da se vra­te. Ne­ma bo­lje po­ru­ke oni­ma ko­ji su i po­mi­šlja­li da pre­ki­nu boj­kot, kad DPS to per­ci­pi­ra kao do­bro rje­še­nje. Je­ste, ali za or­ga­ni­zo­va­nu kri­mi­nal­nu gru­pu. Dru­go, ni­kad do sa­da ni­je pro­iz­ve­de­na ve­ća kri­za unu­tar DPS-a, ni­ti je ikad bi­lo vi­še pri­ti­sa­ka na vas od me­đu­na­rod­ne za­jed­ni­ce, kao što je u ovom pe­ri­o­du boj­ko­ta par­la­men­ta, če­ga ste ite­ka­ko svje­sni, pa ste na sve na­či­ne po­ku­ša­va­li da osu­je­ti­te le­gi­ti­man i, po­ka­za­lo se, naj­e­fi­ka­sni­ji ob­lik de­mo­krat­skog pri­ti­ska. Ka­že­te di­ja­log, pi­ta­mo vas – a sa kim – sa­op­šti­le su De­mo­kra­te.
– Da li sa va­ma ko­ji ima­te u vr­hu par­ti­je čo­vje­ka ko­ji je vo­đa naj­ja­če kri­mi­nal­ne or­ga­ni­za­ci­je u dr­ža­vi i ko­ji je to pri­znao, i za to je osu­đen, a sa­da je u bjek­stvu.
– Sa va­ma, či­ji je li­der uni­štio dr­ža­vu, a nje­gov brat je pljač­ka gdje god stig­ne. Stvar­no ste smi­je­šni, ali isto­vre­me­no i dr­ski i bez­o­bra­zni ako oče­ku­je­te da bi­lo ko iz De­mo­kra­ta uđe sa va­ma u di­ja­log. Tre­će, ka­da go­vo­ri­te o lo­kal­nim iz­bo­ri­ma, pri če­mu sa­nja­ri­te o ne­ka­kvom pre­li­va­nju gla­so­va, za vas jed­na in­for­ma­ci­ja, ko­ju vi od­lič­no zna­te – mi smo još pri­je tri mje­se­ca po­če­li kam­pa­nju u sva­koj op­šti­ni i raz­vi­li in­fra­struk­tu­ru od ča­snih i ugled­nih lju­di, ko­ji će vas ta­ko po­li­tič­ki de­kla­si­ra­ti u no­vem­bru, da se od to­ga ne­će­te ni­ka­da opo­ra­vi­ti. Za­bo­ra­vi­li ste da ste od ok­to­bra 2016. go­di­ne sve lo­kal­ne iz­bo­re od De­mo­kra­ta iz­gu­bi­li, ne­moj­te se­bi da­va­ti la­žnu na­du da se to ne­će de­si­ti i na ovim iz­bo­ri­ma ko­ji nam sli­je­de na je­sen – po­ru­ču­ju iz De­mo­krat­ske Cr­ne Go­re.
Is­ti­ču i sle­de­će: „i baš da ne bi­ste za­vr­ši­li po­sao uni­šta­va­nja Cr­ne Go­re, mi smo se po­ja­vi­li da vas spri­je­či­mo u toj zloj na­mje­ri”.
Pod­sje­ti­mo, Mi­o­drag Ra­du­no­vić je ka­zao da DPS kao od­go­vor­na par­ti­ja od­lu­ke do­no­si u skla­du sa sta­tu­tar­nim pro­ce­du­ra­ma, pa će sve ak­tiv­no­sti oko pred­lo­ga za pred­sjed­nič­kog kan­di­da­ta spro­ve­sti u skla­du sa sta­tu­tom par­ti­je. Ni­je že­lio da se kon­kret­ni­je iz­ja­šnja­va o to­me ko će bi­ti kan­di­dat za pred­sjed­ni­ka dr­ža­ve u ime DPS-a.
M.V.

Na­šu ak­ci­ju ne­će­te obe­smi­sli­ti
Ka­ko su na­ve­le De­mo­kra­te, „i još jed­nom vam po­ru­ču­je­mo – ne­ma po­vrat­ka u par­la­ment, jer je boj­kot ne­što naj­u­čin­ko­vi­ti­je što je do sa­da po­kre­nu­to pro­tiv vas, za­to ste i či­ni­li sve da nas vra­ti­te ta­mo, ka­ko bi tu ak­ci­ju obe­smi­sli­li”.
– A ako ste već na­šli ne­kog ko će vam u obe­smi­šlja­va­nju boj­ko­ta po­mo­ći, uhva­ti­te se za ru­ke, pa igraj­te po Skup­šti­ni, sreć­no vam bi­lo. De­mo­kra­te u toj pred­sta­vi ne­će­te gle­da­ti – uka­za­li su iz De­mo­krat­ske Cr­ne Go­re.

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"