Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
DPS opravdava prijetnje ubistvom * Miodrag Lekić ostaje predsjednik Demosa * Stanišić bombom prijetio Bečiću * Djevojku ucjenjivao erotskim snimcima * DPS opravdava prijetnje ubistvom * Krivica * Prednosti fiskalnog novca
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 13-09-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Ranko Krivokapić, predsjednik SDP-a :
Nećemo u Vladu, hoćemo nove izbore.

Vic Dana :)

Pita žena doktora šta da jede da bi se porodila.
On kaže:
- Hljeb.
Žena razumjela led i jede, jede ona led, a kad se dijete rodilo, samo je govorilo:
- Dođi bizo, ja se smizo.


Putnički brod prolazi pokraj malog, pustog ostrva usred Tihog okeana, a svi putnici s broda vide na ostrvu čovjeka dugačke brade kako skače, urla i maše iz sve snage.
- Ko je ono na ostrvu? - upita jedan od putnika kapetana.
- Ne znam - kaže kapetan – Ali svake godine kad prolazimo on totalno podivlja...

Pita mali sin oca:
• Tata, kada je Zvijezda poslednji put bila prvak u košarci?
Na to će tata:
• Ne znam, sine, pitaj dedu ili pradedu.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Politika - datum: 2017-09-12 RANKO KRIVOKAPIĆ POZVAO PREMIJERA DA OTVORI POLITIČKI DIJALOG O RJEŠAVANJU KRIZE
Nećemo u Vladu, tražimo fer izbore
Sa jučerašnjeg sastanka Nećemo u Vladu, tražimo fer izbore Premijer je, nažalost, odustao od poziva na dijalog, pod pritiskom vlasnika DPS-a i bivšeg premijera Mila Đukanovića, naveo je Ranko Krivokapić
Pre­mi­jer Du­ško Mar­ko­vić će, ako ima ima­lo ne­za­vi­sno­sti u od­no­su na vla­sni­ka De­mo­krat­ske par­ti­je so­ci­ja­li­sta, otvo­ri­ti di­ja­log o rje­ša­va­nju po­li­tič­ke kri­ze u Cr­noj Go­ri, ka­zao je ju­če li­der So­ci­jal­de­mo­krat­ske par­ti­je Ran­ko Kri­vo­ka­pić to­kom sa­stan­ka pred­sjed­ni­ka slo­ve­nač­kog par­la­men­ta Mi­la­na Br­gle­za sa pred­stav­ni­ci­ma opo­zi­ci­je.
– Ni­ko u opo­zi­ci­ji sa­te­li­te ne do­ži­vlja­va kao glas ko­ji tre­ba uze­ti u raz­ma­tra­nje. Pre­mi­jer je, na­ža­lost, od­u­stao od po­zi­va na di­ja­log, pod pri­ti­skom vla­sni­ka DPS-a i biv­šeg pre­mi­je­ra Mi­la Đu­ka­no­vi­ća. Oče­ku­jem da će po­no­vo, uz ohra­bre­nje me­đu­na­rod­ne za­jed­ni­ce, bi­ti sprem­ni za di­ja­log. Na­ma ne tre­ba vlast, na­ma ne tre­ba da uđe­mo u Vla­du, na­ma tre­ba de­mo­krat­ska vo­lja gra­đa­na ko­ja će od­lu­či­ti ko će bi­ti vlast – na­gla­sio je Kri­vo­ka­pić.
Do­dao je da se u okru­že­nju boj­kot par­la­men­ta po­ka­zao kao je­di­ni me­tod ko­ji je mo­gao da sru­ši auto­krat­ski re­žim. To se, ka­ko je pod­sje­tio, de­si­lo u Ma­ke­do­ni­ji, či­ji je pre­mi­jer bio u opo­zi­ci­ji a sa­da je na če­lu Vla­de. Na­po­me­nuo je i da je Edi Ra­ma bio sko­ro dvi­je i po go­di­ne u boj­ko­tu par­la­men­ta.
– Sa­da je i ta­mo pro­mi­je­nje­na vlast i ima­mo de­mo­krat­sku vla­du u ko­joj ne spo­re taj de­mo­krat­ski ka­pa­ci­tet i za evrop­ske in­te­gra­ci­je. Cr­na Go­ra, oči­gled­no, kao je­di­na tra­ju­ća ze­mlja gdje još ber­lin­ski zid ni­je pao, ni­je ima­la dru­go sred­stvo, po­go­to­vo po­sli­je iz­bo­ra spro­ve­de­nih na dan „dr­žav­nog uda­ra”. Na­ši za­htje­vi su ge­ne­ral­ni – po­no­vi­ti iz­bo­re, da­ti po­li­tič­ku vo­lju i sprem­nost da bi­smo ušli u di­ja­log i do­go­vo­ri­li se oko tih iz­bo­ra. Kao što vi­di­te, kri­za se pro­du­blju­je bez ika­kve na­mje­re ili spo­sob­no­sti Vla­de da pro­mi­je­ni sve ovo. Gra­đa­ni sve go­re ži­ve, ži­vi­mo go­re od afrič­kih ze­ma­lja, na­ša pri­ma­nja su go­ra od Zam­bi­je, Na­mi­bi­je, Kon­ga. Po­li­tič­ka kri­za u Cr­noj Go­ri je ve­ća ne­go ikad. Mi smo po­sli­je re­fe­ren­du­ma, pod­sje­ti­ću, ima­li opo­zi­ci­ju u par­la­men­tu. Po­sli­je re­fe­ren­du­ma je opo­zi­ci­ja sje­dje­la u od­bo­ru za Ustav i pi­sa­la naj­vi­ši prav­ni akt ne­za­vi­sne Cr­ne Go­re, za­jed­no sa na­ma – na­veo je li­der SDP-a.
Do­dao je da je opo­zi­ci­ja po­ka­za­la na pri­mje­ru opo­zi­ci­o­nih op­šti­na ka­ko se mo­že od­go­vor­no vla­da­ti.
– Ko­la­šin je naj­bo­lji pri­mjer, gdje naj­du­že tra­je opo­zi­ci­o­na vlast. Na­sli­je­đe­no je pet­na­est ne­pla­će­nih pla­ta, ušlo se u re­dov­nost. Pet go­di­na je bu­džet te op­šti­ne bio u blo­ka­di i iza­šlo se iz blo­ka­de. U me­đu­vre­me­nu se pro­mi­je­ni­lo sta­nje u Bi­je­lom Po­lju, ko­ji je ta­da bio u ka­šnje­nju jed­nu pla­tu, i sa­da se če­ka na osam pri­ho­da. DPS je me­ha­ni­zam ko­ji je­de Cr­nu Go­ru, ko­ji vr­ši po­ha­ru Cr­ne Go­re. Mi ne­ma­mo pra­vo da­ti bi­lo ka­kav le­gi­ti­mi­tet ta­kvom na­či­nu vla­da­nja i za­to tra­ži­mo mi­ni­mal­no, da na­rod od­lu­či ko će vo­di­ti vlast. Na­ma ne tre­ba da bu­de­mo u Vla­di – re­kao je Kri­vo­ka­pić.
Za­klju­čio je da je ra­ni­je par­la­ment slu­žio di­ja­lo­gu, a da je sa­da uga­že­na i ugu­še­na in­sti­tu­ci­ja.
Sa Br­gle­zom su raz­go­va­ra­li i pot­pred­sjed­ni­ci De­mo­krat­ske Cr­ne Go­re Zden­ka Po­po­vić i Mo­mo Ko­pri­vi­ca, kao i Da­ni­lo Ša­ra­no­vić, pred­sjed­nik mla­dih De­mo­kra­ta.
– Pod­sje­ti­li su da se Cr­na Go­ra na­la­zi u du­bo­koj po­li­tič­koj, eko­nom­skoj, so­ci­jal­noj i in­sti­tu­ci­o­nal­noj kri­zi. Ta kri­za tra­je sko­ro tri de­ce­ni­je, a eska­li­ra­la je 2016. go­di­ne, od ka­da 39 opo­zi­ci­o­nih po­sla­ni­ka boj­ko­tu­ju rad u ple­nu­mu i rad rad­nih ti­je­la Skup­šti­ne Cr­ne Go­re. Po­sla­ni­ci i funk­ci­o­ne­ri De­mo­kra­ta ja­sno su sa­op­šti­li da je boj­kot naj­e­fi­ka­sni­je sred­stvo u bor­bi pro­tiv auto­ri­tar­nog i dik­ta­tor­skog re­ži­ma u po­sled­njih 30 go­di­na, ima­ju­ći u vi­du da se nje­gov efe­kat ne mo­že od re­ži­ma ni­ti obe­smi­sli­ti ni­ti uma­nji­ti. Uslo­vi za pre­kid boj­ko­ta su od­re­đi­va­nje da­tu­ma no­vih par­la­men­tar­nih iz­bo­ra i no­vih lo­kal­nih iz­bo­ra u Nik­ši­ću, prav­no, po­li­tič­ko i bez­bjed­no­sno ra­zr­je­še­nje afe­re „Dr­žav­ni udar” i stva­ra­nje uslo­va za iole fer i slo­bod­ne iz­bo­re. Od tih uslo­va De­mo­kra­te ni­kad ne­će od­u­sta­ti i oni mo­ra­ju bi­ti do kra­ja i u pot­pu­no­sti is­pu­nje­ni – na­ve­de­no je u sa­op­šte­nju.
Pred­sjed­nik cr­no­gor­skog par­la­men­ta Ivan Bra­jo­vić je na­kon sa­stan­ka sa slo­ve­nač­kim ko­le­gom po­ru­čio opo­zi­ci­ji da će no­vi par­la­men­tar­ni iz­bo­ri bi­ti 2020. go­di­ne.
– Že­lio bih da par­la­ment bu­de pun, da to bu­de mje­sto za ras­pra­vlja­nje o svim stva­ri­ma. Ne tre­ba pri­sta­ti na bi­lo ka­kva uslo­vlja­va­nja, jer će sle­de­ći iz­bo­ri bi­ti 2020. go­di­ne. U opo­zi­ci­ji po­sto­je od­re­đe­ne na­ja­ve do­la­ska u par­la­ment – re­kao je Bra­jo­vić.
Br­glez je, go­vo­re­ći o po­li­tič­koj kri­zi u Cr­noj Go­ri, ka­zao da se mo­ra na­ći za­jed­nič­ki je­zik.
– U par­la­men­tu tre­ba­ju bi­ti i pred­stav­ni­ci opo­zi­ci­je. Iskre­no se na­dam da će do­ći do sa­rad­nje iz­me­đu vas, jer par­la­ment je in­sti­tu­ci­ja u ko­joj se stva­ri rje­ša­va­ju di­ja­lo­gom – na­veo je on.V.R.


Zna­čaj­na par­la­men­tar­na sa­rad­nja

Pred­sjed­nik dr­ža­ve Fi­lip Vu­ja­no­vić je na sa­stan­ku sa Mi­la­nom Br­gle­zom is­ka­zao za­do­volj­stvo par­la­men­tar­nom sa­rad­njom Cr­ne Go­re i Slo­ve­ni­je, ocje­nju­ju­ći da je ona va­žan dio me­đu­dr­žav­nih od­no­sa sa­rad­nje. Is­ka­zao je za­do­volj­stvo in­ten­ziv­nom sa­rad­njom dvi­je vla­de i broj­nim pro­jek­ti­ma ko­je je Slo­ve­ni­ja re­a­li­zo­va­la kroz pro­gram raz­voj­ne po­mo­ći Cr­noj Go­ri.
Br­glez se sa­stao i sa še­fom cr­no­gor­ske di­plo­ma­ti­je Sr­đa­nom Dar­ma­no­vi­ćem. Raz­go­va­rao je i sa pred­stav­ni­ci­ma skup­štin­skih od­bo­ra za me­đu­na­rod­ne od­no­se i ise­lje­ni­ke, za evrop­ske in­te­gra­ci­je i za bez­bjed­nost i od­bra­nu, kao i sa čla­no­vi­ma Par­la­men­tar­ne gru­pe pri­ja­telj­stva Cr­ne Go­re i Slo­ve­ni­je na če­lu sa pot­pred­sjed­ni­kom Skup­šti­ne Bra­ni­mi­rom Gvo­zde­no­vi­ćem.

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"