Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
DPS opravdava prijetnje ubistvom * Miodrag Lekić ostaje predsjednik Demosa * Stanišić bombom prijetio Bečiću * Djevojku ucjenjivao erotskim snimcima * DPS opravdava prijetnje ubistvom * Krivica * Prednosti fiskalnog novca
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 13-09-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Ranko Krivokapić, predsjednik SDP-a :
Nećemo u Vladu, hoćemo nove izbore.

Vic Dana :)

Pita žena doktora šta da jede da bi se porodila.
On kaže:
- Hljeb.
Žena razumjela led i jede, jede ona led, a kad se dijete rodilo, samo je govorilo:
- Dođi bizo, ja se smizo.


Putnički brod prolazi pokraj malog, pustog ostrva usred Tihog okeana, a svi putnici s broda vide na ostrvu čovjeka dugačke brade kako skače, urla i maše iz sve snage.
- Ko je ono na ostrvu? - upita jedan od putnika kapetana.
- Ne znam - kaže kapetan – Ali svake godine kad prolazimo on totalno podivlja...

Pita mali sin oca:
• Tata, kada je Zvijezda poslednji put bila prvak u košarci?
Na to će tata:
• Ne znam, sine, pitaj dedu ili pradedu.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Politika - datum: 2017-09-12 CRNOGORSKA DELEGACIJA UČESTVOVALA NA OSNIVAČKOJ KONFERENCIJI PARLAMENTARNE MREŽE POLITIKA O DIJASPORI Jačati veze sa iseljenicima
Čla­no­vi de­le­ga­ci­je Skup­šti­ne Cr­ne Go­re u Par­la­men­tar­noj skup­šti­ni Sa­vje­ta Evro­pe dr Pre­drag Se­ku­lić i Er­vin Ibra­hi­mo­vić uče­stvo­va­li su na osni­vač­koj Kon­fe­ren­ci­ji par­la­men­tar­ne mre­že po­li­ti­ka o di­ja­spo­ri, ko­ja je odr­ža­na u par­la­men­tu Por­tu­ga­li­je. Kon­fe­ren­ci­ja je or­ga­ni­zo­va­na u sa­rad­nji Par­la­men­ta Re­pu­bli­ke Por­tu­ga­li­ja, Po­od­bo­ra za sa­rad­nju sa ne­e­vrop­skim ze­mlja­ma po­ri­je­kla i tran­zi­ta i Od­bo­ra za mi­gra­ci­je, iz­bje­gli­ce i ra­se­lje­na li­ca Par­la­men­tar­ne skup­šti­ne Sa­vje­ta Evro­pe. Do­ga­đaj je oku­pio broj­ne is­tak­nu­te pred­stav­ni­ke par­la­me­na­ta dr­ža­va čla­ni­ca Sa­vje­ta Evro­pe, po­sla­ni­ke iz ze­ma­lja ju­žnog Me­di­te­ra­na i Bli­skog is­to­ka, kao i li­de­re udru­že­nja ise­lje­ni­ka, sa ci­ljem da se us­po­sta­vi je­din­stve­na par­la­men­tar­na mre­ža kroz ko­ju će se po­li­tič­kim di­ja­lo­gom, raz­mje­nom mi­šlje­nja i in­for­ma­ci­ja do­ći do prak­tič­nih rje­še­nja pro­ble­ma sa ko­ji­ma se su­sri­je­će di­ja­spo­ra.
– Kon­fe­ren­ci­ja je po­di­je­lje­na na ne­ko­li­ko dje­lo­va, a glav­ne te­me u okvi­ru ko­jih su vo­đe­ne dvo­dnev­ne de­ba­te bi­le su do­pri­nos di­ja­spo­re u evrop­skim dru­štvi­ma, od­no­si di­ja­spo­re sa dr­ža­va­ma po­ri­je­kla i nji­hov uti­caj u raz­vo­ju dr­ža­ve ma­ti­ce, de­mo­krat­sko uče­šće di­ja­spo­re i pro­mo­ci­ja in­ter­kul­tu­ral­nog di­ja­lo­ga kao i ulo­ga di­ja­spo­re u iz­grad­nji ko­he­zi­o­nih dru­šta­va –na­vo­di se u sa­op­šte­nju.
Par­la­men­tar­na mre­ža će funk­ci­o­ni­sa­ti kao plat­for­ma ko­ja oku­plja po­sla­ni­ke iz par­la­me­na­ta ze­ma­lja po­ri­je­kla i ze­ma­lja u ko­ji­ma se na­la­zi di­ja­spo­ra i pred­stav­ni­ke udru­že­nja ise­lje­ni­ka sa ci­ljem pod­sti­ca­nja raz­mje­ne in­for­ma­ci­ja o do­brim prak­sa­ma, pro­mo­vi­šu­ći ulo­gu udru­že­nja ise­lje­ni­ka u in­te­gra­ci­ji mi­gra­na­ta u dr­ža­va­ma u ko­ji­ma se na­la­zi di­ja­spo­ra. Par­la­men­tar­nom mre­žom će se, ta­ko­đe, pro­mo­vi­sa­ti po­li­tič­ke i za­ko­no­dav­ne re­for­me ve­za­ne za ulo­gu di­ja­spo­re u dr­ža­va­ma po­ri­je­kla i dr­ža­va­ma u ko­ji­ma se na­la­zi di­ja­spo­ra.
Na kra­ju kon­fe­ren­ci­je do­ni­je­ti su za­ključ­ci u ko­ji­ma je do­go­vo­re­no da se ak­tiv­no­sti mre­že fo­ku­si­ra­ju na pro­mo­ci­ju de­mo­krat­skog uče­šća po­li­tič­ke sa­rad­nje iz­me­đu dr­ža­va po­ri­je­kla i dr­ža­va u ko­ji­ma se na­la­zi di­ja­spo­ra i ja­ča­nja di­ja­lo­ga iz­me­đu čla­no­va mre­že i udru­že­nja ise­lje­ni­ka.
V.R.

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"