Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
DPS opravdava prijetnje ubistvom * Miodrag Lekić ostaje predsjednik Demosa * Stanišić bombom prijetio Bečiću * Djevojku ucjenjivao erotskim snimcima * DPS opravdava prijetnje ubistvom * Krivica * Prednosti fiskalnog novca
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 13-09-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Ranko Krivokapić, predsjednik SDP-a :
Nećemo u Vladu, hoćemo nove izbore.

Vic Dana :)

Pita žena doktora šta da jede da bi se porodila.
On kaže:
- Hljeb.
Žena razumjela led i jede, jede ona led, a kad se dijete rodilo, samo je govorilo:
- Dođi bizo, ja se smizo.


Putnički brod prolazi pokraj malog, pustog ostrva usred Tihog okeana, a svi putnici s broda vide na ostrvu čovjeka dugačke brade kako skače, urla i maše iz sve snage.
- Ko je ono na ostrvu? - upita jedan od putnika kapetana.
- Ne znam - kaže kapetan – Ali svake godine kad prolazimo on totalno podivlja...

Pita mali sin oca:
• Tata, kada je Zvijezda poslednji put bila prvak u košarci?
Na to će tata:
• Ne znam, sine, pitaj dedu ili pradedu.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Vijest dana - datum: 2017-09-03 PORODICA MILANA KRKOBABIĆA RAZVILA BIZNIS U PODGORICI
Vučićev ministar radi preko Aca sa firmom od 200.000
Krkobabić (Foto: Wikimedia commons) Vučićev ministar radi preko Aca sa firmom od 200.000 Kompanija „Džet direkt“, koja posluje preko računa u Prvoj banci, u kojoj su vlasnici i članovi porodice srpskog ministra Milana Krkobabića, ima kapital od od 211.111 eura i dobit za prošlu godinu od 135.111 eura. Prema finansijskom izvještaju te firme 41.906 eura odnosi se na „gotovinske ekvivalente i gotovinu”
Pod­go­rič­ka kom­pa­ni­ja „Džet di­rekt”, ko­ja po­slu­je pre­ko ra­ču­na u Pr­voj ban­ci, a ko­ja je u vla­sni­štvu čla­no­va po­ro­di­ce srp­skog mi­ni­stra bez por­tfe­lja za re­gi­o­nal­ni raz­voj i ko­or­di­na­ci­ju ra­da jav­nih pred­u­ze­ća Mi­la­na Kr­ko­ba­bi­ća, ostva­ri­la je u pro­šloj go­di­ni do­bit od 135.111 eura.
To se mo­že vi­dje­ti u fi­nan­sij­skom iz­vje­šta­ju Po­re­ske upra­ve, u ko­ji je „Dan“ imao uvid. Mi­ni­strov brat  Ne­boj­ša Kr­ko­ba­bić  i bra­ta­nić Mar­ko Kr­ko­ba­bić  vla­sni­ci su po­lo­vi­ne pod­go­rič­ke kom­pa­ni­je „Džet di­rekt”.
Dru­ga po­lo­vi­na pri­pa­da Mi­lu­ti­nu Da­mja­no­vi­ću, ko­ji je di­rek­tor nji­ho­ve srp­ske fir­me, i Bo­ja­nu Re­pi­ću, ko­ji je u be­o­grad­skom „Džet di­rek­tu” pred­stav­nik za teh­nič­ku po­dr­šku. Kom­pa­ni­ja „Džet di­rekt” u Pod­go­ri­ci je osno­va­na u fe­bru­a­ru 2014. go­di­ne.
Cr­no­gor­ska Mre­ža za is­tra­ži­va­nje or­ga­ni­zo­va­nog kri­mi­na­la i ko­rup­ci­je – LU­PA u sa­rad­nji sa srp­skom Mre­žom za is­tra­ži­va­nje or­ga­ni­zova­nog kri­mi­na­la i ko­rup­ci­je (KRIK) u de­cem­bru pro­šle go­di­ne je ob­ja­vi­la po­dat­ke o imo­vi­ni spr­skih mi­ni­sta­ra u Cr­noj Go­ri.
Ta­da je po­me­nu­ta i kom­pa­ni­ja „Džet di­rekt”, za ko­ju je ta­da utvr­đe­no da ima otvo­ren ra­čun kod Pr­ve ban­ke, u ko­joj je ve­ćin­ski ak­ci­o­nar brat biv­šeg pre­mi­je­ra Aco Đu­ka­no­vić. Ob­ja­vljen je ta­da i do­kaz da su Kr­ko­ba­bi­ći u Pr­voj ban­ci u fe­bru­a­ru 2014. go­di­ne po­lo­ži­li ulog od ukup­no 19.000 eura. Nji­ho­vi  part­ne­ri, Re­pić i Da­mja­no­vić ta­da su upla­ti­li isto to­li­ko. Ri­ječ je o nov­cu ko­ji je pred­sta­vljen kao osni­vač­ki ulog.
U fi­nan­sij­skom iz­vje­šta­ju pod­go­rič­ke fir­me, čla­no­va po­ro­di­ce du­go­go­di­šnjeg srp­skog mi­ni­stra, pi­še da je ka­pi­tal te kom­pa­ni­je 211.111 eura, od če­ga se 41.906 eura od­no­si na „go­to­vin­ske ekvi­va­len­te i go­to­vi­nu”. Ka­pi­tal kom­pa­ni­je „Džet di­rekt” u 2015. go­di­ni bio je du­plo ma­nji i iz­no­sio je 100.607 eura. Sa dru­ge stra­ne ne­ras­po­re­đe­na do­bit u 2015. go­di­ni te fir­me bi­la je 62.607 eura.
Po­red Kr­ko­ba­bi­će­ve po­ro­di­ce ve­ze sa Cr­nom Go­rom ima i srp­ski ministar pro­svje­te, na­u­ke i teh­no­lo­škog raz­vo­ja Mla­den Šar­če­vić.
On je u Podgorici bio suvlasnik kompanije Edy Cons., koja je osnovana 2004. godine i koja je otvorila privatnu gimnaziju „Luča“ u Podgorici.
Ško­la­ri­na u toj pri­vat­noj ško­li iz­no­si­la je do 5.900 eura. U me­đu­vre­me­nu, kom­pa­ni­ja „Edy Cons” je pro­mi­je­ni­la vla­sni­ke.  Pro­da­ta je no­vim vla­sni­ca­ma Ani Đu­ka­no­vić, se­stri do­sko­ra­šnjeg cr­no­gor­skog pre­mi­je­ra, Je­li­ci Pe­tri­če­vić, biv­šoj za­mje­ni­ci di­rek­to­ra cr­no­gor­ske Pr­ve ban­ke, Alek­san­dri Po­po­vić i Na­ta­ši Vla­ho­vić, pi­sao je u de­cem­bru 2016. go­di­ne KRIK, či­jim je  no­vi­na­ri­ma Šar­če­vić re­kao da je ško­la pro­da­ta 2004. go­di­ne za 400.000 eura.
– S ob­zi­rom da sam bio vla­snik jed­ne tre­ći­ne, od pro­da­je sam pri­ho­do­vao tre­ći­nu nov­ca. Tran­sak­ci­ja je oba­vlje­na pre­ko Cr­no­gor­ske ko­mer­ci­jal­ne ban­ke (CKB) – ka­zao je ta­da Šar­če­vić.
 On  je re­kao da Anu Đu­ka­no­vić po­zna­je od 2004. go­di­ne, ka­da je vo­dio „Lu­ču”.
– Vi­dio sam je jed­nom u ži­vo­tu, pri­li­kom pot­pi­si­va­nja pro­daj­nog ugo­vo­ra, a pret­hod­nu ko­mu­ni­ka­ci­ju sam imao sa nje­nim advo­ka­tom. To je bi­lo ok­to­bra 2004. go­di­ne. Ni pri­je, ni po­sli­je to­ga ni­sam je ni vi­dio ni čuo – tvr­dio je ta­da Šar­če­vić.
Vl. OTA­ŠE­VIĆ

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"