Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
DPS opravdava prijetnje ubistvom * Miodrag Lekić ostaje predsjednik Demosa * Stanišić bombom prijetio Bečiću * Djevojku ucjenjivao erotskim snimcima * DPS opravdava prijetnje ubistvom * Krivica * Prednosti fiskalnog novca
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 13-09-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Ranko Krivokapić, predsjednik SDP-a :
Nećemo u Vladu, hoćemo nove izbore.

Vic Dana :)

Pita žena doktora šta da jede da bi se porodila.
On kaže:
- Hljeb.
Žena razumjela led i jede, jede ona led, a kad se dijete rodilo, samo je govorilo:
- Dođi bizo, ja se smizo.


Putnički brod prolazi pokraj malog, pustog ostrva usred Tihog okeana, a svi putnici s broda vide na ostrvu čovjeka dugačke brade kako skače, urla i maše iz sve snage.
- Ko je ono na ostrvu? - upita jedan od putnika kapetana.
- Ne znam - kaže kapetan – Ali svake godine kad prolazimo on totalno podivlja...

Pita mali sin oca:
• Tata, kada je Zvijezda poslednji put bila prvak u košarci?
Na to će tata:
• Ne znam, sine, pitaj dedu ili pradedu.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Vijest dana - datum: 2017-09-04 JAPAN TOBAKO SPONZORISAO KONFERENCIJU KOJU JE U BEČIĆIMA ORGANIZOVALO MINISTARSTVO FINANSIJA
Canetovi partneri finansirali vladin skup
Sa konferencije u Bečićima Canetovi partneri finansirali vladin skup Ovim dešavanjima prekršen je član 5.3 Okvirne konvencije o kontroli duvana Svjetske zdravstvene organizacije, koji ovakvu interakciju predstavnika vlasti i duvanskih kompanija prepoznaje kao nedopustiv sukob interesa i prijetnju za efikasne mjere kontrole duvana – piše u saopštenju organizacije PROI iz BiH Zvaničnik Svjetske banke Linda Van Gelder kontaktirala je organizatore događaja i obavijestila ih da ubuduće neće slati svoje predstavnike na konferenciju ako bude kršena Okvirna konvenciju o kontroli duvana
Kon­fe­ren­ci­ja mi­ni­sta­ra fi­nan­si­ja, gu­ver­ne­ra i di­rek­to­ra po­re­skih upra­va re­gi­o­na, na­zva­na „Fi­nan­sij­ska sta­bil­nost re­gi­o­na u no­vom glo­bal­nom okru­že­nju”, ko­ja je odr­ža­na u ju­nu Be­či­ći­ma pod po­kro­vi­telj­stvom Mi­ni­star­stva fi­nan­si­ja Cr­ne Go­re, fi­nan­si­ra­na je u stva­ri nov­cem me­đu­na­rod­ne kom­pa­ni­je Ja­pan to­ba­ko in­ter­ne­še­nel (JTI), ko­ja je u po­slov­nim ve­za­ma sa kon­tro­verz­nim srp­skim bi­zni­sme­nom Stan­kom Ca­ne­tom Su­bo­ti­ćem. Da je JTI fi­nan­si­rao skup u Be­či­ći­ma upo­zo­re­no je u sa­op­šte­nju iz or­ga­ni­za­ci­je Pro­gre­siv­ni raz­voj or­ga­ni­za­ci­ja i in­di­vi­dua (PROI) iz BiH.
Su­bo­tić, ko­ji je u bli­skim ve­za­ma sa li­de­rom DPS-a Mi­lom Đu­ka­no­vi­ćem, još od de­ve­de­se­tih go­di­na pro­šlog vi­je­ka je u du­van­skom bi­zni­su, i pra­te ga broj­ne afe­re.
Iz PROI su uka­za­li da je kon­fe­ren­ci­ja u Be­či­ći­ma oku­pi­la broj­ne re­gi­o­nal­ne pred­stav­ni­ke vla­sti vi­so­kog ni­voa iz obla­sti eko­no­mi­je i fi­nan­si­ja, kao i pred­stav­ni­ke ugled­nih me­đu­na­rod­nih or­ga­ni­za­ci­ja. Sve je odr­ža­no pod po­kro­vi­telj­stvom Mi­ni­star­stva fi­nan­si­ja Cr­ne Go­re, Sa­ve­za eko­no­mi­sta Sr­bi­je i Ja­pan to­ba­ko in­ter­ne­še­ne­la, na­vo­di se u sa­op­šte­nju, uz na­po­me­nu da je kon­fe­ren­ci­ja po­red po­zi­tiv­nih efe­ka­ta, od du­van­ske in­du­stri­je is­ko­ri­šće­na za na­me­ta­nje pro­fit­nih in­te­re­sa i lo­bi­ra­nje pro­tiv dje­lo­tvor­no­sti zdrav­stve­ne po­li­ti­ke.
– Na ovaj na­čin pre­kr­šen je i član 5.3 Okvir­ne kon­ven­ci­je o kon­tro­li du­va­na Svjet­ske zdrav­stve­ne or­ga­ni­za­ci­je, ko­ji ova­kvu in­ter­ak­ci­ju pred­stav­ni­ka vla­sti i du­van­skih kom­pa­ni­ja pre­po­zna­je kao ne­do­pu­stiv su­kob in­te­re­sa i pri­jet­nju za efi­ka­sne mje­re kon­tro­le du­va­na – uka­za­no je u sa­op­šte­nju iz PROI.
Na­vo­di se da je u re­ak­ci­ji di­rek­to­ra Upra­ve za in­di­rekt­no opo­re­zi­va­nje BiH Mi­re Dža­ku­le na­gla­še­na po­dr­ška svim su­bjek­ti­ma ko­ji za­go­va­ra­ju i efek­tiv­no pro­vo­de mje­re kon­tro­le du­va­na.
– Is­tak­nu­to je ka­ko je u po­ziv­nom pi­smu „na­zna­če­no da je Mi­ni­star­stvo fi­nan­si­ja Cr­ne Go­re in­sti­tu­ci­o­nal­ni po­kro­vi­telj, da su po­zva­ni gu­ve­r­ne­ri na­rod­nih, od­no­sno cen­tral­nih ba­na­ka, mi­ni­stri fi­nan­si­ja i di­rek­to­ri po­re­skih upra­va ze­ma­lja re­gi­o­na. Na­ve­de­no je i ka­ko se po­sta­vlja pi­ta­nje na ko­ji na­čin su po­zva­ni uče­sni­ci sa­mi­ta mo­gli iz­vr­ši­ti uvid u slu­žbe­ne evi­den­ci­je or­ga­ni­za­to­ra kon­fe­ren­ci­je, da bi iz­vr­ši­li pro­vje­ru na­či­na fi­nan­si­ra­nja i spon­zo­ri­sa­nja istog. Iz Svjet­ske ban­ke od­go­vor je sti­gao od re­gi­o­nal­ne di­rek­to­ri­ce za za­pad­ni Bal­kan, Evro­pu i cen­tral­nu Azi­ju Lin­de Van Gel­der. Na­gla­še­no je ka­ko pred­stav­ni­ci ove in­sti­tu­ci­je ni­su bi­li oba­vije­šte­ni o to­me da do­ga­đaj fi­nan­si­ra Ja­pan to­ba­ko in­ter­ne­še­nel, te je po­ja­šnje­no ka­ko je Van Gel­der kon­tak­ti­ra­la or­ga­ni­za­to­re do­ga­đa­ja i oba­vi­je­sti­la ih ka­ko ubu­du­će ne­će sla­ti svo­je pred­stav­ni­ke na sa­mit uko­li­ko on bu­de kr­šio Okvir­nu kon­ven­ci­ju o kon­tro­li du­va­na i Ope­ra­tiv­nu di­rek­ti­vu 4.76 Svjet­ske ban­ke – na­vo­di se u sa­op­šte­nju ko­je je ob­ja­vio Pro­gre­siv­ni raz­voj or­ga­ni­za­ci­ja i in­di­vi­dua (PROI) iz BiH.
Su­bo­tić je već de­ce­ni­ja­ma ak­ti­van u Cr­noj Go­ri. Pre­ma fi­nan­sij­skom is­ka­zu, ko­ji je do­sta­vljen Po­re­skoj upra­vi, Su­bo­ti­će­va kom­pa­ni­ja Dulv D trejd iz Pod­go­ri­ce pri­ja­vi­la je u 2016. go­di­ni zva­nič­no imo­vi­nu u iz­no­su od 5.471.643 eura. Dru­ga fir­ma Stan­ka Su­bo­ti­ća, Tol­mat turs, či­je je sje­di­šte na Sve­tom Ste­fa­nu, pod nad­zo­rom je Po­re­ske upra­ve da bi se is­pi­ta­lo da li su re­dov­no upla­ći­va­li po­re­ze i do­pri­no­se. Po po­da­ci­ma iz re­gi­stra pri­vred­nih su­bje­ka­ta Cr­ne Go­re, fir­mu Dulv D trejd osno­va­la je Emer­ging mar­kets in­vest­ments APS iz Dan­ske, ili skra­će­no EMI. Nju kon­tro­li­še Su­bo­tić, na­sta­njen u Že­ne­vi.
Fir­ma Dulv D trejd bi­la je uče­snik In­ter­na­ci­o­nal­nog sa­lo­na vi­na „Mon­te vi­no Pod­go­ri­ca”. Sa­lon je otvo­rio po­moć­nik mi­ni­stra po­ljo­pri­vre­de i ru­ral­nog raz­vo­ja Bla­go­ta Ra­du­lo­vić, ra­ni­je po­mi­njan u afe­ri pro­da­je imo­vi­ne FK Mo­gren, či­ji je ak­ter bio i Dar­ko Ša­rić.
Su­bo­ti­će­vom bi­zni­su, or­ga­ni­zo­va­njem sa­lo­na vi­na, po­dr­šku je da­va­lo i Mi­ni­star­stvo po­ljo­pri­vre­de Cr­ne Go­re.
Ta­ko­đe, i ho­tel Vi­la Mon­te­ne­gro na Sve­tom Ste­fa­nu do­vo­di se u ve­zu sa Su­bo­ti­ćem. Taj ho­tel je ra­ni­je bio evi­den­ti­ran kao Su­bo­ti­će­vo vla­sni­štvo, a sa­da se vo­di na of šor fir­mu sa Bri­tan­skih dje­vi­čan­skih ostr­va, či­ji je na­ziv Ma­no­la me­nadž­ment LTD, ma­da ma­lo ko sum­nja da je kon­tro­verz­ni srp­ski bi­zni­smen i da­lje njen pra­vi vla­snik.
Dok mu se u Sr­bi­ji i Ita­li­ji su­di­lo zbog šver­ca du­va­na, on je ži­vio i ra­dio u Švaj­car­skoj, či­je za­ko­no­dav­stvo i ne pri­zna­je kri­vič­no dje­lo zlo­u­po­tre­be slu­žbe­nog po­lo­ža­ja, za ko­je je Su­bo­tić op­tu­žen po srp­skim za­ko­nu. Ita­li­jan­ski sud ni­ka­da ni­je tra­žio nje­go­vo iz­ru­če­nje, već je na jed­nom od ro­či­šta pri­je ne­ko­li­ko go­di­na dr­žav­no tu­ži­la­štvo sa­op­šti­lo da od­u­sta­je od svih op­tu­žbi, či­me je po­stu­pak ob­u­sta­vljen.
M.V.


Uče­sni­ci do­ga­đa­ja ob­ma­nu­ti

Iz or­ga­ni­za­ci­je Pro­gre­siv­ni raz­voj or­ga­ni­za­ci­ja i in­di­vi­dua (PROI) iz BiH ka­za­li su da sve re­ak­ci­je ko­je su do­bi­li uka­zu­ju da su uče­sni­ci kon­fe­ren­ci­je u Be­či­ći­ma is­ko­ri­šće­ni kao in­stru­ment za ostva­ri­va­nje i za­go­va­ra­nje pro­fit­nih in­te­re­sa JTI, jed­ne od naj­ve­ćih svjet­skih du­van­skih kom­pa­ni­ja.
– Va­žno je na­po­me­nu­ti da ovaj tra­di­ci­o­nal­ni sa­mit već tri go­di­ne za­re­dom fi­nan­si­ra JTI. Ni na ovo­go­di­šnjoj kon­fe­ren­ci­ji ni­su iz­o­sta­li broj­ni vi­zu­el­ni pro­mo-ma­te­ri­ja­li ove kom­pa­ni­je, a JTI je bio, kao i do sa­da, is­tak­nut kao part­ner na pr­voj stra­ni­ci agen­de do­ga­đa­ja, u ko­jem je i ak­tiv­no su­dje­lo­vao – na­ve­li su iz PROI.

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"