Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
DPS opravdava prijetnje ubistvom * Miodrag Lekić ostaje predsjednik Demosa * Stanišić bombom prijetio Bečiću * Djevojku ucjenjivao erotskim snimcima * DPS opravdava prijetnje ubistvom * Krivica * Prednosti fiskalnog novca
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 13-09-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Ranko Krivokapić, predsjednik SDP-a :
Nećemo u Vladu, hoćemo nove izbore.

Vic Dana :)

Pita žena doktora šta da jede da bi se porodila.
On kaže:
- Hljeb.
Žena razumjela led i jede, jede ona led, a kad se dijete rodilo, samo je govorilo:
- Dođi bizo, ja se smizo.


Putnički brod prolazi pokraj malog, pustog ostrva usred Tihog okeana, a svi putnici s broda vide na ostrvu čovjeka dugačke brade kako skače, urla i maše iz sve snage.
- Ko je ono na ostrvu? - upita jedan od putnika kapetana.
- Ne znam - kaže kapetan – Ali svake godine kad prolazimo on totalno podivlja...

Pita mali sin oca:
• Tata, kada je Zvijezda poslednji put bila prvak u košarci?
Na to će tata:
• Ne znam, sine, pitaj dedu ili pradedu.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Vijest dana - datum: 2017-09-05 U EKSPLOZIJI NA CETINJU POGINUO MARKO MARTINOVIĆ
Spremao ubistvo, pa ubio sebe
Martinović Spremao ubistvo, pa ubio sebe Cetinjanin je stradao u trenutku kada je zbog nestručnog rukovanja aktivirao improvizovanu eksplozivnu napravu. Kako tvrde iz policije, kriminalistička obrada upućuje na sumnju da je stradali imao namjeru da eksplozivnu napravu baci i aktivira ispod vozila Vasilija Vujovića
Ce­ti­nja­nin Mar­ko Mar­ti­no­vić (33) po­gi­nuo je prek­si­noć ka­da je slu­čaj­no ak­ti­vi­rao bom­bu ko­ju je, pre­ma sum­nja­ma po­li­ci­je, po­ku­šao da po­sta­vi is­pod vo­zi­la Ce­ti­nja­ni­na Va­si­li­ja Vu­jo­vi­ća. Tra­ge­di­ja se do­go­di­la u no­ći iz­me­đu ne­dje­lje i po­ne­djelj­ka, oko 2 sa­ta, u Her­ce­go­vač­koj uli­ci u Ce­ti­nju. Osta­ci ti­je­la stra­da­log mla­di­ća pro­na­đe­ni su po­red Vu­jo­vi­će­vog vo­zi­la, zbog če­ga in­spek­to­ri sum­nja­ju da je stra­da­li pla­ni­rao da ubi­je su­gra­đa­ni­na.
Iz po­li­ci­je je sa­op­šte­no da ti­je­lo ni­je iden­ti­fi­ko­va­no, ali, pre­ma sa­zna­nji­ma „Da­na”, po­ro­di­ca je si­noć po­tvr­di­la da je na­stra­dao Mar­ti­no­vić.
Stra­da­li mla­dić po­li­ci­ji ni­je bio po­znat po iz­vr­še­nju te­žih kri­vič­nih dje­la.
Ce­ti­nja­nin je, pre­ma sum­nja­ma is­tra­ži­te­lja, im­pro­vi­zo­va­nu eks­plo­ziv­nu na­pra­vu ve­li­ke ra­zor­ne mo­ći na­mje­ra­vao da po­sta­vi pod vo­zi­lo Vu­jo­vi­ća ka­da je, na ne­ko­li­ko me­ta­ra od auto­mo­bi­la, slu­čaj­no ak­ti­vi­rao. Od si­li­ne eks­plo­zi­je ti­je­lo mla­di­ća je u pot­pu­no­sti raz­ne­se­no. Is­tra­ži­te­lji ko­ji ra­de na ovom slu­ča­ju ka­za­li su za „Dan” da u vi­še­go­di­šnjim ka­ri­je­ra­ma ni­je­su vi­dje­li stra­vič­ni­ji pri­zor. Ti­je­lo Ce­ti­nja­ni­na je od po­sle­di­ca eks­plo­zi­je bi­lo ne­pre­po­zna­ti­lji­vo.
– Ju­tros oko 3 ča­sa u Her­ce­gov­ač­koj uli­ci u Ce­ti­nju ak­ti­vi­ra­na je im­pro­vi­zo­va­na eks­plo­ziv­na na­pra­va od či­jeg dej­stva je stra­da­lo jed­no, za­sad ne­po­zna­to li­ce. To li­ce je, ka­ko se sum­nja, ak­ti­vi­ra­lo ovu eks­plo­ziv­nu na­pra­vu. Slu­žbe­ni­ci CB Pod­go­ri­ca i OB Ce­ti­nje ra­de na iden­ti­fi­ka­ci­ji li­ca ko­je je smrt­no stra­da­lo na­kon što je, sum­nja se, usled ne­struč­nog ru­ko­va­nja ak­ti­vi­ra­lo im­pro­vi­zo­va­nu eks­plo­ziv­nu na­pra­vu. Kri­mi­na­li­stič­ka ob­ra­da upu­ću­je na sum­nju da je stra­da­lo li­ce ima­lo na­mje­ru da eks­plo­ziv­nu na­pra­vu ba­ci i ak­ti­vi­ra is­pod vo­zi­la u vla­sni­štvu V.V. Da­lje po­li­cij­sko-tu­ži­lač­ke mje­re i rad­nje su u to­ku – sa­op­šte­no je iz Upra­ve po­li­ci­je.
Is­tra­gu o st­rada­nju Mar­ti­no­vi­ća vo­di tu­ži­lac u Vi­šem dr­žav­nom tu­ži­la­štvu u Pod­go­ri­ci Želj­ko Tom­ko­vić. On je ka­zao da je u to­ku po­stu­pak iden­ti­fi­ka­ci­je, i da se iden­ti­tet stra­da­log ne mo­že sa­op­šti­ti dok sve rad­nje i na­la­zi to ne po­tvr­de.
– Oko 2.10 ča­so­va do­šlo je do ak­ti­vi­ra­nja eks­plo­ziv­ne na­pra­ve u Her­ce­go­vač­koj uli­ci u Ce­ti­nju, u ne­po­sred­noj bli­zi­ni po­ro­dič­ne ku­će i vo­zi­la Va­si­li­ja Vu­jo­vi­ća. U bli­zi­ni vo­zi­la za­te­če­ni su osta­ci ti­je­la ko­je ni­je iden­ti­fi­ko­va­no – ka­zao je za „Dan” tu­ži­lac Tom­ko­vić.
On je ob­ja­snio da je od ja­či­ne eks­plo­zi­je na­sta­la ve­li­ka ma­te­ri­jal­na šte­ta na okol­nim vo­zi­li­ma i ku­ća­ma na ko­ji­ma su po­pu­ca­la sta­kla. Tu­ži­lac Tom­ko­vić ni­je mo­gao da iz­no­si vi­še de­ta­lja o tra­ge­di­ji, na­vo­de­ći da je iz­dao na­log da se oba­vi vi­še vje­šta­če­nja.
Pret­hod­nog mje­se­ca na sko­ro iden­tič­an na­čin stra­da­li su Nik­ši­ća­ni Bo­ško Bo­žo­vić (24) i Mi­lan Pe­ko­vić (22). Oni su, ka­ko je ta­da sa­op­šte­no iz po­li­ci­je, stra­da­li dok su pri­pre­ma­li eks­plo­ziv­nu na­pra­vu. Mla­di­ći su po­gi­nu­li u na­pu­šte­nom objek­tu kom­plek­sa „Žu­pa” u Tiv­tu, ko­ji im je slu­žio kao skro­vi­šte. To­kom vr­še­nja uvi­đa­ja na li­cu mje­sta, po­li­caj­ci su pro­na­šli ra­nac u ko­me se na­la­zio pi­štolj sa okvi­rom i šest me­ta­ka.
U ruk­sa­ku je pro­na­đen i dio gar­de­ro­be, kao i jed­na ve­ća si­li­kon­ska ma­ska ko­ja se na­vla­či pre­ko gla­ve do ra­me­na i na ko­joj po­sto­ji imi­ta­ci­ja ma­nje i kra­će bra­de. U objek­tu su pro­na­đe­ni i osta­ci eks­plo­ziv­ne na­pra­ve ko­ji upu­ću­ju na sum­nju da je naj­vje­ro­vat­ni­je do­šlo do ak­ti­vi­ra­nja im­pro­vi­zo­va­ne eks­plo­ziv­ne na­pra­ve.M.V.P.– Vl.O.


Vujović poznat policiji

Vasilije Vujović se nekoliko puta našao na meti. U avgustu 2014. godine, napadač je ispalio pet hitaca u njegovom pravcu kod kladionice “Sporting” u Bajovoj ulici na Cetinju.
Vujović je pao sa motora, i prošao bez povreda. Taj napad niej prijavljen policiji, a nakon samo tri dana, došlo je do još jedne pucnjave i to na samo 100 metara od mjesta gdje je pucano na Vujovića.
Vujović se sa drugom Nikolom Ćupićem nalazio u “golfu pet” iz kojeg je ispaljeno nekoliko projektila u pravcu Cetinjanina Filipa Ivanovića, koji je upravljao motociklom.

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"