Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
DPS opravdava prijetnje ubistvom * Miodrag Lekić ostaje predsjednik Demosa * Stanišić bombom prijetio Bečiću * Djevojku ucjenjivao erotskim snimcima * DPS opravdava prijetnje ubistvom * Krivica * Prednosti fiskalnog novca
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 13-09-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Ranko Krivokapić, predsjednik SDP-a :
Nećemo u Vladu, hoćemo nove izbore.

Vic Dana :)

Pita žena doktora šta da jede da bi se porodila.
On kaže:
- Hljeb.
Žena razumjela led i jede, jede ona led, a kad se dijete rodilo, samo je govorilo:
- Dođi bizo, ja se smizo.


Putnički brod prolazi pokraj malog, pustog ostrva usred Tihog okeana, a svi putnici s broda vide na ostrvu čovjeka dugačke brade kako skače, urla i maše iz sve snage.
- Ko je ono na ostrvu? - upita jedan od putnika kapetana.
- Ne znam - kaže kapetan – Ali svake godine kad prolazimo on totalno podivlja...

Pita mali sin oca:
• Tata, kada je Zvijezda poslednji put bila prvak u košarci?
Na to će tata:
• Ne znam, sine, pitaj dedu ili pradedu.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Vijest dana - datum: 2017-09-06 NOVA HAPŠENJA U OKVIRU ISTRAGE PROTIV FUNKCIONERA POKRETA ZA PROMJENE
Osumnjičeni da su prali pare za PzP
Privođenje osumnjičenih Osumnjičeni da su prali pare za PzP Zbog sumnje da su učestvovali u pranju para uhapšeni su Željko Pejović (49), Dejan (48) i Violeta Bušković (43), Miloš Gvozdenović (29) i Radovan Šćekić
Pod­go­ri­ča­ni Želj­ko Pe­jo­vić (49), De­jan (48) i Vi­o­le­ta Bu­ško­vić (43), Mi­loš Gvo­zde­no­vić (29) i Ra­do­van Šće­kić uhap­še­ni su ju­če uju­tru zbog sum­nje da su dio kri­mi­nal­ne gru­pe ko­ja je „pra­la pa­re” za čla­no­ve Po­kre­ta za pro­mje­ne.
Pe­to­ro osum­nji­če­nih, ka­ko su „Da­nu” po­tvr­di­li advo­ka­ti od­bra­ne, te­re­te se da su no­vac na­vod­no pra­li upra­vo za funk­ci­o­ne­re PzP-a. Nji­ho­vo hap­še­nje usli­je­di­lo je po­što je Spe­ci­jal­no dr­žav­no tu­ži­la­štvo pro­ši­ri­lo na­red­bu o spro­vo­đe­nju is­tra­ge pro­tiv Ne­boj­še Me­do­je­vi­ća i nje­go­vih „sa­rad­ni­ka”.
Pe­jo­vić, Bu­ško­vi­ći, Gvo­zde­no­vić i Šće­kić sum­nji­če se da su kao čla­no­vi na­vod­ne kri­mi­nal­ne or­ga­ni­za­ci­je opra­li vi­še de­se­ti­na hi­lja­da eura. Ta­ko­đe se te­re­te i da su ne­le­gal­no ste­če­ne eure uvo­di­li u le­gal­ne to­ko­ve. Kri­vič­no dje­lo po­či­ni­li su mi­je­nja­ju­ći u ban­ka­ma do­la­re za eure.
Prema saznanjima, Pejović, Bušković i Šćekić su se već duže vrijeme bavili dilovanjem novca. Ak­ci­ju hap­še­nja iz­ve­li su pri­pad­ni­ci spe­ci­jal­nog po­li­cij­skog ti­ma ju­če u ra­nim ju­tar­njim sa­ti­ma. Pe­to­ro osum­nji­če­nih na­kon hap­še­nja spro­ve­de­no je u Spe­ci­jal­no dr­žav­no tu­ži­la­štvo gdje su sa­slu­ša­ni pred tu­ži­o­cem Li­di­jom Vuk­če­vić.
Na­kon sa­slu­ša­nja ona im je od­re­di­la pri­tvor u tra­ja­nju do 72 sa­ta.
Bra­ni­lac De­ja­na i Vi­o­le­te Bu­ško­vić, advo­kat Mi­la­din Adžić ka­zao je za „Dan” da se ovaj brač­ni par te­re­ti za kri­vič­na dje­la stva­ra­nje kri­mi­nal­ne or­ga­ni­za­ci­je i pra­nje pa­ra. Advo­kat ni­je mo­gao da pre­ci­zi­ra za ko­ju nov­ča­nu su­mu se Bu­ško­vi­ći te­re­te da su „opra­li” mi­je­nja­ju­ći do­la­re u eure.
– U pi­ta­nju je vi­še iz­no­sa, ve­ća nov­ča­na su­ma – ka­zao je Adžić.
On je na­po­me­nuo da je u pi­ta­nju pred­met ko­ji je ozna­čen taj­nim, zbog če­ga ni­je mo­gu­će iz­no­si­ti vi­še po­da­ta­ka iz is­tra­ge.
Pre­ma sa­zna­nji­ma „Da­na”, Bu­ško­vi­ći su ne­gi­ra­li kri­vi­cu.
Gvo­zde­no­vić se te­re­ti da je mi­je­nja­ju­ći pa­re u Pod­go­rič­koj ban­ci oprao 6.000 eura.
Zbog sum­nje da su uče­stvo­va­li u pra­nju pa­ra u ma­ju ove go­di­ne uhap­še­ni su bi­zni­smen Mo­mir Ni­ko­lić, di­rek­tor Po­kre­ta za pro­mje­ne De­jan Vu­ji­sić, teh­nič­ki se­kre­tar te stran­ke Želj­ko Šće­pa­no­vić i vo­zač Gor­dan Ko­na­tar, zbog sum­nje da su, na­vod­no, po­či­ni­li kri­vič­no dje­lo stva­ra­nje kri­mi­nal­ne or­ga­ni­za­ci­je i pra­nje nov­ca.
Pre­ma ta­da­šnjim na­vo­di­ma tu­ži­la­štva, spor­no je 30.000 do­la­ra ko­je je Ni­ko­lić po­zaj­mio Vu­ji­si­ću, kra­jem sep­tem­bra pro­šle go­di­ne. Oni su na sa­slu­ša­nju ne­gi­ra­li kri­vi­cu. Tvr­di­li su da je Ni­ko­lić, ko­ji je cr­no­gor­ski i bo­san­ski dr­ža­vlja­nin, pri­vat­no po­zaj­mio De­ja­nu Vu­ji­si­ću, i to ne­ma ve­ze sa po­li­tič­kom par­ti­jom u ko­joj on ra­di. Vu­ji­sić je taj no­vac, ka­ko su na­ve­li u od­bra­ni, dao Šće­pa­no­vi­ću da ga pre­tvo­ri u eure i da mu ih do­ne­se.M.V.P.


Me­do­je­vić ne­gi­rao kri­vi­cu

Me­do­je­vić je sre­di­nom ju­la sa­slu­šan u Spe­ci­jal­nom dr­žav­nom tu­ži­la­štvu, zbog sum­nje da je or­ga­ni­zo­vao gru­pu ko­ja se ba­vi­la „pra­njem pa­ra”. On je ta­da od­bio da od­go­va­ra na pi­ta­nja spe­ci­jal­nog tu­ži­o­ca Li­di­je Vuk­če­vić, ko­joj je ka­zao da je ta­kav stav za­u­zeo zbog ne­pro­fe­si­o­nal­nog po­stu­pa­nja tu­ži­la­štva. Me­do­je­vić je na kon­fe­ren­ci­ji za me­di­je or­ga­ni­zo­va­noj na­kon sa­slu­ša­nja po­no­vio da je po­stu­pak pro­tiv nje­ga po­li­tič­ki mon­ti­ran i da je u pi­ta­nju od­ma­zda glav­nog spe­ci­jal­nog tu­ži­o­ca Mi­li­vo­ja Kat­ni­ća. Osim za mon­ti­ra­nje po­stup­ka iz lič­ne osve­te, on je op­tu­žio Kat­ni­ća i da je omo­gu­ćio da ne­vi­ni lju­di bu­du pri­tvo­re­ni.
– Op­tu­žbe za pra­nje pa­ra i afe­ra „Dr­žav­ni udar” bi­će pre­kret­ni­ce za prav­nu dr­ža­vu Cr­nu Go­ru. Ra­du­jem se sva­kom sa­slu­ša­nju. Op­tu­žni­cu ne mo­gu da za­mi­slim jer se ra­di o pri­vat­noj po­zaj­mi­ci nov­ca čo­vje­ka ko­ji je do­ka­zao da je no­vac čist – na­gla­sio je Me­do­je­vić.
Skup­šti­na je pred­log SDT-a iz­gla­sa­la uki­da­nje imu­ni­te­ta Me­do­je­vi­ću, ali je vr­hov­ni dr­žav­ni tu­ži­lac Ivi­ca Stan­ko­vić iz­dao na­red­bu da li­der PzP-a ne mo­že bi­ti uhap­šen.

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"