Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
DPS opravdava prijetnje ubistvom * Miodrag Lekić ostaje predsjednik Demosa * Stanišić bombom prijetio Bečiću * Djevojku ucjenjivao erotskim snimcima * DPS opravdava prijetnje ubistvom * Krivica * Prednosti fiskalnog novca
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 13-09-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Ranko Krivokapić, predsjednik SDP-a :
Nećemo u Vladu, hoćemo nove izbore.

Vic Dana :)

Pita žena doktora šta da jede da bi se porodila.
On kaže:
- Hljeb.
Žena razumjela led i jede, jede ona led, a kad se dijete rodilo, samo je govorilo:
- Dođi bizo, ja se smizo.


Putnički brod prolazi pokraj malog, pustog ostrva usred Tihog okeana, a svi putnici s broda vide na ostrvu čovjeka dugačke brade kako skače, urla i maše iz sve snage.
- Ko je ono na ostrvu? - upita jedan od putnika kapetana.
- Ne znam - kaže kapetan – Ali svake godine kad prolazimo on totalno podivlja...

Pita mali sin oca:
• Tata, kada je Zvijezda poslednji put bila prvak u košarci?
Na to će tata:
• Ne znam, sine, pitaj dedu ili pradedu.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Vijest dana - datum: 2017-09-07 BANJALUČANIN SRĐAN POPOVIĆ UHAPŠEN ZBOG UBISTVA GORANA ĐURIČKOVIĆA, ČEKA SE DNK ZA JOŠ JEDAN SLUČAJ
Policija sumnja da je ubio i Sašu Markovića
Đuričković i Marković Policija sumnja da je ubio i Sašu Markovića Iz Uprave policije je saopšteno da je Popović iz snajpera sa zidina Starog grada ubio Đuričkovića, te da postoje ozbiljni pomaci i u istrazi o ubistvu Saše Markovića, ali i u još nekim likvidacijama
Dr­ža­vlja­nin Bo­sne i Her­ce­go­vi­ne  Sr­đan Po­po­vić (24) iz Ba­nja­lu­ke, osum­nji­čen je da je pri­je dvi­je go­di­ne ubio Go­ra­na Đu­rič­ko­vi­ća, bi­zni­sme­na iz Bu­dve. Po­po­vić se tre­nut­no na­la­zi u za­tvo­ru u Austri­ji, gdje je po­čet­kom pro­šlog mje­se­ca uhap­šen zbog šver­ca ko­ka­i­na. Pre­ma sa­zna­nji­ma „Da­na”, po­li­ci­ja Po­po­vi­ća sum­nji­či i za uče­šće u ubi­stvu Bu­dva­ni­na Sa­še Mar­ko­vi­ća, ali se če­ka­ju re­zul­ta­ti vje­šta­če­nja ka­ko bi do­šli do ma­te­ri­jal­nih do­ka­za.
Sa­ša Mar­ko­vić (47) je ubi­jen sre­di­nom apri­la pri­je dvi­je go­di­ne u Bu­dvi, u bli­zi­ni po­ro­dič­ne ku­će. In­spek­to­ri pret­po­sta­vlja­ju da je ubi­ca do­bro po­zna­vao te­ren, s ob­zi­rom na to da se ra­di o ne­pri­stu­pač­noj šu­mi, kroz ko­ju vo­di sa­mo uza­na sta­za. Ne­ko­li­ko da­na po­sli­je ubi­stva Mar­ko­vi­ća, po­li­ci­ja je pro­na­šla pu­šku, u šu­mi u na­se­lju Iva­no­vi­ći, na oko ki­lo­me­tar od mje­sta ubi­stva. Ob­duk­ci­jom je utvr­đe­no da je na­pa­dač is­pa­lio vi­še hi­ta­ca u gla­vu Sa­še Mar­ko­vi­ća, a za­tim po­bje­gao.
Iz Upra­ve po­li­ci­je je ju­če sa­op­šte­no da je ubi­stvo Đu­rič­ko­vi­ća ra­svi­je­tlje­no i da za to po­sto­je ne­sum­nji­vi do­ka­zi, te da po­sto­je ozbilj­ni po­ma­ci i u is­tra­zi o ubi­stvu Sa­še Mar­ko­vi­ća, ali i u još ne­kim li­kvi­da­ci­ja­ma. Đu­rič­ko­vić je, ka­ko su sa­op­šti­li ubi­jen u ob­ra­ču­nu iz­me­đu „ška­ljar­skog” i „ka­vač­kog kla­na”, a bio je bli­zak „ška­ljar­ci­ma”.
Ru­ko­vo­di­lac Od­sje­ka za su­zbi­ja­nje op­šteg kri­mi­na­li­te­ta SKP Upra­ve po­li­ci­je Sa­ša Ra­ko­če­vić na kon­fe­ren­ci­ji za me­di­je sa­op­štio je da se Ba­nja­lu­ča­nin te­re­ti da je 27. ok­to­bra 2015. go­di­ne sa zi­di­na Sta­rog gra­da u Bu­dvi is­pa­lio tri pro­jek­ti­la iz snaj­per­ske pu­ške ka­li­bra 7,62 x 51 mm u prav­cu Đu­rič­ko­vi­ća u tre­nut­ku ka­da se na­la­zio is­pred svo­ga re­sto­ra­na ,,Old Fi­še­r­man’s Pub”, na še­ta­li­štu bu­dvan­ske ma­ri­ne. Tom pri­li­kom Đu­rič­ko­vi­ća je po­go­dio je­dan pro­jek­til, ko­ji je bio i smr­to­no­san. Bu­dva­nin je od za­do­bi­je­ne po­vre­de pre­mi­nuo na li­cu mje­sta. 
– Li­ce ko­je se sum­nji­či da je po­či­ni­lo ovo kri­vič­no dje­lo li­ši­li su slo­bo­de pri­pad­ni­ci Sa­ve­zne kri­mi­na­li­stič­ke po­li­ci­je Austri­je, 3. av­gu­sta 2017. go­di­ne, na osno­vu in­ten­ziv­ne po­li­cij­ske sa­rad­nje sa austrij­skom po­li­ci­jom i ze­mlja­ma u okru­že­nju, ko­jom pri­li­kom je kod nje­ga pro­na­đe­na i ve­ća ko­li­či­na nar­ko­ti­ka. Tre­nut­no se na­la­zi u pri­tvo­ru u Austri­ji i u to­ku je po­stu­pak in­ten­ziv­ne sa­rad­nje iz­me­đu Vi­šeg dr­žav­nog tu­ži­la­štva u Pod­go­ri­ci i nad­le­žnog tu­ži­la­štva u Austri­ji u pro­ce­su me­đu­na­rod­ne prav­ne po­mo­ći – sa­op­štio je  Ra­ko­če­vić.
Kri­vič­na pri­ja­va pro­tiv Popovića pod­ne­se­na je ju­če Vi­šem dr­žav­nom tu­ži­la­štvu u Pod­go­ri­ci. Tu­ži­lac u Vi­šem dr­žav­nom tu­ži­la­štvu u Pod­go­ri­ci Le­pa Me­de­ni­ca sa­op­šti­la je da je Upra­va po­li­ci­je pod­ni­je­la kri­vič­nu pri­ja­vu Vi­šem dr­žav­nom tu­ži­la­štvu u Pod­go­ri­ci pro­tiv jed­nog li­ca zbog po­sto­ja­nja osno­va­ne sum­nje da je da­na 27.10.2015. go­di­ne u Bu­dvi iz­vr­ši­lo kri­vič­no dje­lo ubi­stvo na šte­tu Go­ra­na Đu­rič­ko­vi­ća.
– Pod­no­še­nju kri­vič­ne pri­ja­ve pret­ho­di­lo je spro­vo­đe­nje broj­nih mje­ra i rad­nji od stra­ne Vi­šeg dr­žav­nog tu­ži­la­štva i po­li­ci­je, te pred­u­ze­tih svih neo­p­hod­nih vje­šta­če­nja po na­red­bi tu­ži­la­štva, a ko­je ak­tiv­no­sti su re­zul­ti­ra­le do­bi­ja­njem do­ka­za o iz­vr­še­nju i iden­ti­fi­ka­ci­ji po­či­ni­o­ca ovog kri­vič­nog dje­la. U da­ljem po­stup­ku Vi­še dr­žav­no tu­ži­la­štvo će pred­u­zi­ma­ti sve neo­p­hod­ne, za­ko­nom pro­pi­sa­ne rad­nje – na­ve­la je Me­de­ni­ca.
Me­di­ji u Austri­ji ob­ja­vi­li su po­čet­kom av­gu­sta da je ta­mo­šnja Fe­de­ral­na kan­ce­la­ri­ja kri­mi­na­li­stič­ke po­li­ci­je sa­op­šti­la je da se DNK pro­fil jed­nog od dvo­ji­ce Bo­sa­na­ca uhap­še­nih zbog sum­nje da su se ba­vi­li šver­com ko­ka­i­na po­kla­pa sa tra­go­vi­ma sa mje­sta ubi­stva ko­je se do­go­di­lo 2015. go­di­ne u Bu­dvi. 
– To­kom is­tra­ge pro­tiv gru­pe mu­ška­ra­ca sum­nji­vih zbog ko­ri­šće­nja nar­ko­ti­ka, ana­li­za DNK pro­fi­la po­ka­za­la je da je je­dan od njih uče­stvo­vao u ubi­stvu u Bu­dvi. On je osum­nji­čen da je u ok­to­bru 2015. go­di­ne snaj­pe­rom ubio mu­škar­ca iz za­sje­de – re­kao je ta­da za me­di­je port­pa­rol po­li­ci­je. 
Pre­ma ri­je­či­ma port­pa­ro­la tu­ži­la­štva u Gra­cu, po­li­ci­ja je od kra­ja 2016. go­di­ne pra­ti­la ne­ko­li­ko bo­san­skih dr­ža­vlja­na ko­ji ži­ve u Austri­ji zbog sum­nje da pre­pro­da­ju nar­ko­ti­ke. Po­čet­kom av­gu­sta uhap­še­na su dvo­ji­ca mu­ška­ra­ca, ko­ji su ozna­če­ni kao glav­ni di­le­ri. 
– Oni su sta­ri 24 i 31 go­di­nu, na­sta­nje­ni su u Gra­cu i po­ve­zu­ju se sa 4.6 ki­lo­gra­ma ko­ka­i­na ko­ji je od­u­zet – na­vo­de austrij­ski me­di­ji. 
Ka­da su austrij­ski is­tra­ži­te­lji ra­de­ći na slu­ča­ju ra­svje­tlja­va­nja šver­ca ko­ka­i­na utvr­di­li da je je­dan uhap­še­ni po­ve­zan sa ubi­stvom iz Bu­dve, u slu­čaj su se uklju­či­le i cr­no­gor­ske vla­sti ko­ji­ma su pre­da­ti re­le­van­ti do­ka­zi. 
M.V.R. ─ M.V.P.


Ubi­cu oda­li oti­sci

Austrij­ski me­di­ji na­vo­de da su osum­nji­če­nog Bo­san­ca za ubi­stvo Đu­rič­ko­vi­ća oda­li oti­sci pr­sti­ju i DNK. Na­i­me,ka­da su is­tra­ži­te­lji po­če­li da pre­tražu­ju te tra­go­ve od­mah im je uka­za­no da cr­no­gor­ske vla­sti po­tra­žu­ju tog nar­ko-di­le­ra zbog ubi­stva.

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"