Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
DPS opravdava prijetnje ubistvom * Miodrag Lekić ostaje predsjednik Demosa * Stanišić bombom prijetio Bečiću * Djevojku ucjenjivao erotskim snimcima * DPS opravdava prijetnje ubistvom * Krivica * Prednosti fiskalnog novca
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 13-09-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Ranko Krivokapić, predsjednik SDP-a :
Nećemo u Vladu, hoćemo nove izbore.

Vic Dana :)

Pita žena doktora šta da jede da bi se porodila.
On kaže:
- Hljeb.
Žena razumjela led i jede, jede ona led, a kad se dijete rodilo, samo je govorilo:
- Dođi bizo, ja se smizo.


Putnički brod prolazi pokraj malog, pustog ostrva usred Tihog okeana, a svi putnici s broda vide na ostrvu čovjeka dugačke brade kako skače, urla i maše iz sve snage.
- Ko je ono na ostrvu? - upita jedan od putnika kapetana.
- Ne znam - kaže kapetan – Ali svake godine kad prolazimo on totalno podivlja...

Pita mali sin oca:
• Tata, kada je Zvijezda poslednji put bila prvak u košarci?
Na to će tata:
• Ne znam, sine, pitaj dedu ili pradedu.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Vijest dana - datum: 2017-09-09 NEPOZNATI NAPADAČI U CENTRU PODGORICE USMRTILI IVANA NEDOVIĆA, NJEGOV PRIJATELJ MILIĆ MINJA ŠAKOVIĆ TEŠKO POVRIJEĐEN
Ubijen u tuđem obračunu
Nedović Ubijen u tuđem obračunu Dok za Šakovića policija vjeruje da je bio meta napada jer je navodni član „škaljarskog klana”, za Nedovića smatraju da je stradao vjerovatno jer se našao u tom momentu u društvu ovog Zagoričanina. Sa njima u društvu je bio i Podgoričanin Marko Šaković, koji je prošao bez povreda Maskirani ubica je izašao iz sivog „BMW”, stranih registarskih oznaka, sa mjesta suvozača, prišao kafiću „Auto Zeta” gdje su sjedjeli Šakovići i Nedović i kroz staklo ispalio rafal
Pod­go­ri­ča­nin Ivan Ne­do­vić ubi­jen je ju­če oko 13 sa­ti, a nje­gov pri­ja­telj Mi­lić Mi­nja Ša­ko­vić te­ško je ra­njen ka­da je na njih ne­po­zna­ti na­pa­dač is­pa­lio ra­fal iz auto­mat­ske pu­ške. Oni su sje­dje­li u ka­fi­ću „Auto Ze­ta”, ko­ji se na­la­zi u okvi­ru ga­ra­ža za teh­nič­ke pre­gle­de u Pod­go­ri­ci. Dok za Ša­ko­vi­ća po­li­ci­ja vje­ru­je da je bio me­ta na­pa­da jer je na­vod­ni član „ška­ljar­skog kla­na”, za Ne­do­vi­ća sma­tra­ju da je stra­dao vje­ro­vat­no jer se u tom mo­men­tu na­šao u dru­štvu ovog Za­go­ri­ča­ni­na. Sa nji­ma u dru­štvu je bio i Pod­go­ri­ča­nin Mar­ko Ša­ko­vić, ko­ji je ne­dav­no iza­šao iz spu­škog za­tvo­ra. On je pro­šao bez po­vre­da.
Mi­nja Ša­ko­vić je si­noć ope­ri­san i bio je sta­bi­lan do za­klju­če­nja ovog bro­ja na­šeg li­sta. Pre­ba­čen je na odje­lje­nje In­ten­ziv­ne nje­ge Kli­nič­kog cen­tra Cr­ne Go­re. Ne­do­vić je, na­ža­lost, pod­le­gao po­vre­da­ma.
Di­rek­tor Ur­gent­nog cen­tra Ner­min Ab­dić sa­op­štio je da je Ne­do­vić u Urg­net­ni do­ve­den bez zna­ko­va ži­vo­ta i da su lje­ka­ri mo­gli sa­mo da kon­sta­tu­ju smrt.
Ab­dić do­da­je da je Ša­ko­vić pri­mljen sa pro­strel­nim ra­na­ma u pred­je­lu grud­nog ko­ša. Pre­ma pre­li­mi­nar­nim re­zul­ta­ti­ma is­tra­ge, na­pa­dač je iza­šao iz si­vog „BMW” stra­nih re­gi­star­skih ozna­ka, ko­ji je na mo­me­nat za­stao bli­zu lo­ka­la. Ma­ski­ra­ni na­pa­dač je pri­šao i kroz sta­klo ka­fi­ća is­pa­lio ra­fal u Ša­ko­vi­ća i Ne­do­vi­ća. Po­tom se vra­tio u vo­zi­lo na mje­sto su­vo­za­ča i po­bje­gli su sa li­ca mje­sta. Po­li­ci­ja je br­zo blo­ki­ra­la grad, ali ni­je­su uspje­li da lo­ci­ra­ju na­pa­da­če.
Iz po­li­ci­je je zva­nič­no sa­op­šte­no da ra­de u ko­or­di­na­ci­ji sa tu­ži­la­štvom na ra­svje­tlja­va­nju ubi­stva.
– CB Pod­go­ri­ca je da­nas, oko 12.30, oba­vi­je­šten da je u uli­ci Va­ka Đu­ro­vi­ća u Pod­go­ri­ci, u lo­ka­lu ko­ji se na­la­zi u sklo­pu ser­vi­sa „Auto Ze­ta”, do­šlo do upo­tre­be va­tre­nog oruž­ja. Za sa­da ne­po­zna­ta li­ca, na či­joj iden­ti­fi­ka­ci­ji po­li­ci­ja ra­di, upo­tri­je­bi­la su va­tre­no oruž­je – sa­op­šte­no je iz po­li­ci­je.
Po­li­ci­ja vje­ru­je da je me­ta na­pa­da bio Mi­nja Ša­ko­vić zbog ve­za sa Pod­go­ri­ča­ni­nom Ste­va­nom Sta­ma­to­vi­ćem i vo­đa­ma „ška­ljar­skog kla­na”. Po­sto­ja­le su sum­nje da je ne­dav­no pri­pre­man aten­tat na nje­ga i Sta­ma­to­vi­ća, ka­da je na Ma­lom br­du pro­na­đen ukra­de­ni auto­mo­bil i tri bo­ce ben­zi­na.
Njih dvo­ji­ca bli­ska su čla­no­vi­ma „ška­ljar­skog kla­na” na či­jem če­lu su Ko­to­ra­ni Jo­van i Igor Vu­ko­tić i Igor De­do­vić, a ko­ji su u ra­tu sa „ka­vač­kim kla­nom”. U su­ko­bu ta dva kla­na ubi­je­no je naj­ma­nje 15 lju­di, pa po­li­ci­ja sum­nja da se i u ovom slu­ča­ju ra­di o na­stav­ku ob­ra­ču­na za­ra­će­nih stra­na.
Sta­ma­to­vi­ća i Ša­ko­vi­ća srp­ski me­di­ji ozna­ča­va­li su i kao oso­be umi­je­ša­ne u li­kvi­da­ci­ju Alek­san­dra Stan­ko­vi­ća, zva­nog Sa­le Mu­ta­vi. Me­đu­tim, to ni­ko ni­je do­ka­zao ni­ti ih zva­nič­no pro­ce­su­i­rao zbog tog kri­vič­nog dje­la. Ime­na Ivana Ne­do­vi­ća ko­ji je ju­če stra­dao ne­ma u po­li­cij­skim evi­den­ci­ja­ma. On se go­di­na­ma dru­žio sa Ša­ko­vi­ćem jer ži­vi u istom na­se­lju, a ne­ma in­for­ma­ci­ja da se ba­vio bi­lo ka­kvim kri­mi­na­lom. Iza se­be je osta­vio dvo­je dje­ce.M.V.R.


Sni­mak na­pa­da

Po­li­ci­ja je iz­u­ze­la snim­ke sa ka­me­ra iz ga­ra­ža za teh­nič­ki pre­gled. Ni­je­su že­lje­li zva­nič­no da sa­op­šte da li su snim­ci upo­tre­blji­vi. Pre­ma ne­zva­nič­nim sa­zna­nji­ma „Da­na”, po­sto­ji sni­mak na­pa­da ko­ji bi mo­gao da po­mog­ne u ra­svje­tlja­va­nju ovog zlo­či­na.


Ša­ko­vi­ća obez­bje­đu­je po­li­ci­ja

Pod­go­ri­ča­ni­na Mi­nju Ša­ko­vi­ća, ko­ji je na­kon ra­nja­va­nja ope­ri­san u Kli­nič­kom cen­tru, ču­va vi­še in­spek­to­ra i po­li­ca­ja­ca. Zbog te­škog sta­nja u ko­jem se na­la­zio ni­je mo­gao da da iz­ja­vu is­tra­ži­te­lji­ma. Na­kon ura­đe­ne bez­bjed­no­sne pro­cje­ne do­ni­je­ta je od­lu­ka da se obez­bje­đe­nje po­ja­ča.


Sa­slu­ša­nja u Ba­ru, Pod­go­ri­ci i Ko­to­ru

In­spek­to­ri kri­mi­na­li­stič­ke po­li­ci­je pri­ve­li su si­noć na in­for­ma­tiv­ni raz­go­vor de­se­tak oso­ba. Ra­di se o li­ci­ma ko­ja su na bi­lo ko­ji na­čin po­ve­za­na sa kri­mi­nal­nim gru­pa­ma u Pod­go­ri­ci, Ba­ru i Ko­to­ru. Ni­ko od njih ni­je za­dr­žan ni­ti je pro­tiv bi­lo ko­ga od njih pod­ni­je­ta kri­vič­na pri­ja­va.

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"