Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
DPS opravdava prijetnje ubistvom * Miodrag Lekić ostaje predsjednik Demosa * Stanišić bombom prijetio Bečiću * Djevojku ucjenjivao erotskim snimcima * DPS opravdava prijetnje ubistvom * Krivica * Prednosti fiskalnog novca
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 13-09-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Ranko Krivokapić, predsjednik SDP-a :
Nećemo u Vladu, hoćemo nove izbore.

Vic Dana :)

Pita žena doktora šta da jede da bi se porodila.
On kaže:
- Hljeb.
Žena razumjela led i jede, jede ona led, a kad se dijete rodilo, samo je govorilo:
- Dođi bizo, ja se smizo.


Putnički brod prolazi pokraj malog, pustog ostrva usred Tihog okeana, a svi putnici s broda vide na ostrvu čovjeka dugačke brade kako skače, urla i maše iz sve snage.
- Ko je ono na ostrvu? - upita jedan od putnika kapetana.
- Ne znam - kaže kapetan – Ali svake godine kad prolazimo on totalno podivlja...

Pita mali sin oca:
• Tata, kada je Zvijezda poslednji put bila prvak u košarci?
Na to će tata:
• Ne znam, sine, pitaj dedu ili pradedu.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Vijest dana - datum: 2017-09-10 PAVLU RADULOVIĆU „JUGOPETROL” ISPLATIO ZNAČAJNA SREDSTVA
Ministar uzeo otpremninu od 40.000
Radulović Ministar uzeo otpremninu od 40.000 Iz Agencije za sprečavanje korupcije „Danu” je saopšteno da je Radulović prijavio promjenu u imovini veću od 5.000 eura, ali podaci o uvećanju nijesu objavljeni na sajtu jer se novac vodi na ministrovo maloljetno dijete
Mi­ni­sta­ru odr­ži­vog raz­vo­ja i tu­ri­zma Pa­vlu Ra­du­lo­vi­ću iz kom­pa­ni­je „Ju­go­pe­trol” is­pla­će­no je oko 40.000 eura ot­prem­ni­ne, sa­zna­je „Dan”. Ra­du­lo­vić je bio sa­vjet­nik iz­vr­šnog di­rek­to­ra i ko­mer­ci­jal­ni di­rek­tor u „Ju­go­pe­tro­lu”, He­le­nik pe­tro­le­um gru­pe.
Iz Agen­ci­je za spre­ča­va­nje ko­rup­ci­je su po­tvr­di­li da je Ra­du­lo­vić pri­ja­vio pro­mje­ne u imo­vi­ni, ali je imo­vin­ski iz­vje­štaj ob­ja­vljen 28. ju­na, ko­ji se od­no­si na pro­mje­ne u vri­jed­no­sti ve­ćoj od 5.000 eura, pra­zan. Ka­da smo za­tra­ži­li po­ja­šnje­nje za­što po­da­ci ni­je­su pu­bli­ko­va­ni, sa­op­šte­no nam je da su pri­ja­vlje­na sred­stva ko­ja se vo­de na ime Ra­du­lo­vi­će­vog ma­lo­ljet­nog dje­te­ta.
– Pro­mje­na u imo­vi­ni na ko­ju se od­no­si va­še pi­ta­nje se od­no­si na čla­na za­jed­nič­kog do­ma­ćin­stva jav­nog funk­ci­o­ne­ra ko­ji ima ma­nje od na­vr­še­nih 16 go­di­na ži­vo­ta. U kon­kret­nom slu­ča­ju, jav­ni funk­ci­o­ner je pre­dao iz­vje­štaj zbog pro­mje­ne u imo­vi­ni, a soft­ver Agen­ci­je mu je auto­mat­ski uklo­nio po­dat­ke ko­ji se od­no­se na ma­lo­ljet­nu dje­cu, pa se na in­ter­net stra­ni­ci Agen­ci­je pri­ka­zao pra­zan obra­zac. Pod­sje­ća­mo, član 27 Za­ko­na o spre­ča­va­nju ko­rup­ci­je pro­pi­su­je da se po­da­ci iz Re­gi­stra pri­ho­da i imo­vi­ne ob­ja­vlju­ju na in­ter­net stra­ni­ci Agen­ci­je, iz­u­zev po­da­ta­ka ko­ji se od­no­se na lič­ne po­dat­ke iz čla­na 24 stav je­dan tač­ka je­dan ovog za­ko­na (osim ime­na i pre­zi­me­na) – adre­su na ko­joj se na­la­zi ne­po­kret­na imo­vi­na, dje­cu jav­nog funk­ci­o­ne­ra do na­vr­še­nih 16 go­di­na ži­vo­ta, ali­men­ta­ci­ju i dru­ga pri­ma­nja, od­no­sno da­va­nja po osno­vu so­ci­jal­ne i dječ­je za­šti­te – ka­žu u Agen­ci­ji za spre­ča­va­nje ko­rup­ci­je.
Pre­ma ne­zva­nič­nim sa­zna­nji­ma „Da­na”, Ra­du­lo­vić je pri­ja­vio ot­prem­ni­nu ko­ju je do­bio iz kom­pa­ni­je u ko­joj je ra­dio, a no­vac je pre­ba­cio na ime dje­te­ta.
Ra­du­lo­vić je, ina­če, je­dan od ri­jet­kih mi­ni­sta­ra ko­ji je Agen­ci­ji do­zvo­lio da mu pro­vje­ra­va ban­kov­ne ra­ču­ne.
Mi­ni­star odr­ži­vog raz­vo­ja i tu­ri­zma, pre­ma zva­nič­nom imo­vin­skom iz­vje­šta­ju, mje­seč­no za­ra­đu­je 1.750 eura. Ta­ko­đe je pri­ja­vio da u ban­ci ima de­po­zit od 30.000 eura i 20.000 eura go­to­vi­ne. On vo­zi „BMW 520 to­u­ring” i „ni­san x trail”, dok nje­go­va su­pru­ga Ni­na vo­zi „si­tro­en kak­tus”. Ni­na Ra­du­lo­vić mje­seč­no za­ra­đu­je 1.561 euro.
In­sti­tut Al­ter­na­ti­va ra­ni­jom ana­li­zom je utvr­dio da pre­mi­jer Du­ško Mar­ko­vić, pot­pred­sjed­nik Vla­de za re­gi­o­nal­ni raz­voj Ra­fet Hu­so­vić i de­vet od 19 mi­ni­sta­ra ni­je­su da­li sa­gla­snost ASK o pri­stu­pu nji­ho­vim ban­kov­nim ra­ču­ni­ma. Iz IA su uka­za­li da, po­red Mar­ko­vi­ća i Hu­so­vi­ća, sa­gla­snost za pro­vje­ru ži­ro ra­ču­na ni­je dao ni mi­ni­star prav­de i pot­pred­sjed­nik Vla­de za­du­žen za po­li­tič­ki si­stem, unu­tra­šnju i vanj­sku po­li­ti­ku Zo­ran Pa­žin. Pot­pred­sjed­nik Vla­de za eko­nom­sku po­li­ti­ku i fi­nan­sij­ski si­stem i mi­ni­star po­ljo­pri­vre­de i ru­ral­nog raz­vo­ja Mi­lu­tin Si­mo­vić sa­gla­san je da mu Agen­ci­ja kon­tro­li­še ban­kov­ne ra­ču­ne.
Me­đu de­vet mi­ni­sta­ra ko­ji ni­je­su da­li po­me­nu­tu sa­gla­snost, po­red mi­ni­stra prav­de Pa­ži­na, su i Pre­drag Bo­ško­vić, Dar­ko Ra­du­no­vić, Sr­đan Dar­ma­no­vić, Da­mir Še­ho­vić, Dra­gi­ca Se­ku­lić, Osman Nur­ko­vić, Ke­nan Hra­po­vić i Ke­mal Pu­ri­šić.
M.S.


Se­dam čla­no­va Vla­de ima 363.000

„Dan” je ra­ni­je ob­ja­vio da je Agen­ci­ji za spre­ča­va­nje ko­rup­ci­je se­dam čla­no­va Vla­de pri­ja­vi­lo da na ban­kov­nim ra­ču­ni­ma ima 363.500 eura. Ve­ći­na u imo­vin­skim iz­vje­šta­ji­ma ni­je pre­ci­zi­ra­la po­ri­je­klo tog nov­ca, ali je uglav­nom na­ve­de­no da se ra­di o oro­če­nim ulo­zi­ma.

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"