Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Stojanović prećutao ženinu firmu * Potjernica za aktivistom DPS-a * Povratkom Fronta završena priča o vanrednim izborima * Presudiće Mikov glas * Stojanović prećutao ženinu firmu * Supermen * Krnja demokratija
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 07-12-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Vesna Medenica, predsjednica Vrhovnog suda:
– Može li sudija sa platom od 650 eura da sačuva moralnost? Ne može.

Vic Dana :)

Hronologija braka:
Prve tri godine on govori, a ona sluša.
Sledeće tri godine ona govori, a on sluša.
Od sedme godine braka oni govore a komšije slušaju.
Na kraju oni govore, a sudija se krsti.

Uđe kauboj Džo u kafanu i za šankom ugleda barsku damu, a oko nje četvoricu kauboja. Gleda on, gleda, pa odjednom trgne pištolj, ubije četvoricu kauboja i zatim priđe barskoj dami i kaže:
– Kako to da tako lijepa dama stoji ovdje sasvim sama?

Trinaest polaznika policijske škole polagali za radno mjesto policajca i skupila se komisija. Stali oni u red, kad će komisija prvom od 13:
Daj nam ti reci jednu marku auta.
Ovaj prvi kao iz topa kaže JAGUAR, a ovaj drugi nije odmah shvatio pa kaže FEBRUAR. Treći MART, i tako oni svi redom, a ovaj dvanaesti kaže DECEMBAR. Trinaesti sav se izgubio, gleda u komisiju i sav drhti pa pruži ruku komisiji i kaže:
– Srećna Nova godina!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Hronika - datum: 2017-12-06 NAKON OBRAĆANJA VRHOVNOM I GLAVNOM SPECIJALNOM TUŽIOCU DF postavio 15 pitanja i Medenici
Na­kon pi­ta­nja, jav­no po­sta­vlje­nih glav­nom spe­ci­jal­nom i vr­hov­nom dr­žav­nom tu­ži­o­cu Mi­li­vo­ju Kat­ni­ću i Ivi­ci Stan­ko­vi­ću, Pred­sjed­ni­štvo De­mo­krat­skog fron­ta (DF) po­sta­vi­lo je 15 pi­ta­nja i pred­sjed­ni­ci Vr­hov­nog su­da Ve­sni Me­de­ni­ci.
Me­de­ni­cu su pi­ta­li o do­dje­li sta­tu­sa svje­do­ka sa­rad­ni­ka Sa­ši Sin­đe­li­ću i da li će tom srp­skom dr­ža­vlja­ni­nu na­kon svje­do­če­nja bi­ti od­re­đen eks­tra­di­ci­o­ni pri­tvor, ali i gdje je 125.500 eura.
– Vje­ru­je­mo da ste u pro­te­kle dvi­je sed­mi­ce ima­li pri­li­ku da se upo­zna­te sa pi­ta­nji­ma ko­ja je Pred­sjed­ni­štvo DF upu­ti­lo SDT i VDT, od to­ga 20 Mi­li­vo­ju Kat­ni­ću, a 15 Ivi­ci Stan­ko­vi­ću. Na­ža­lost, ne da ni­smo do­bi­li od­go­vo­re na ova pi­ta­nja, već je po­ku­šaj Mi­li­vo­ja Kat­ni­ća da od­go­vo­ri na pi­ta­nje da li je pri­svo­jio 125.500 eura otvo­ri­lo još naj­ma­nje 50 no­vih. Ipak, ima­ju­ći u vi­du tre­nut­no sta­nje spe­ci­jal­nog i vr­hov­nog dr­žav­nog tu­ži­o­ca na­kon na­ših pi­ta­nja, od­lu­či­li smo da Va­ma, kao pred­sjed­ni­ci Vr­hov­nog su­da, po­sta­vi­mo sle­de­ćih 15 pi­ta­nja:
– Ka­ko je pred­sjed­nik Vi­šeg su­da Bo­ris Sa­vić mo­gao do­di­je­li­ti sta­tus svje­do­ka sa­rad­ni­ka pra­vo­sna­žno pre­su­đe­nom ubi­ci na 21 go­di­nu za­tvo­ra za ubi­stvo u Hr­vat­skoj, i to na la­žno ime Alek­san­dar Sin­đe­lić?
– Da li je pred­sjed­nik Vi­šeg su­da Bo­ris Sa­vić uče­stvo­vao u pri­kri­va­nju stvar­nog iden­ti­te­ta Sa­še Sin­đe­li­ća ka­ko bi mu, po ubr­za­noj pro­ce­du­ri, do­di­je­lio sta­tus svje­do­ka sa­rad­ni­ka na dru­go ime?
– Da li je pred­sjed­nik Vi­šeg su­da Bo­ris Sa­vić bio upo­znat sa či­nje­ni­com da je za svje­do­kom sa­rad­ni­kom Sa­šom Sin­đe­li­ćem ras­pi­sa­na cr­ve­na in­ter­po­lo­va po­tjer­ni­ca, i to u tre­nut­ku kad mu je do­dje­lji­vao po­me­nu­ti sta­tus?
– Šta je pred­sjed­nik Vi­šeg su­da Bo­ris Sa­vić ura­dio u tre­nut­ku kad je sa­znao da je pra­vo ime svje­do­ka sa­rad­ni­ka Sa­ša, a ne Alek­san­dar?
– Da li pred­sjed­nik Vi­šeg su­da Bo­ris Sa­vić pla­ni­ra na­kon svje­do­če­nja svje­do­ka sa­rad­ni­ka da mu od­re­di eks­tra­di­ci­o­ni pri­tvor?
– Ko­jim čla­nom Kri­vič­nog za­ko­ni­ka se ru­ko­vo­dio pred­sjed­nik Vi­šeg su­da Bo­ris Sa­vić kad je Mir­ka Pa­ju Ve­li­mi­ro­vi­ća osu­dio na šest mje­se­ci uslov­no na go­di­nu da­na iako je „na­ba­vio” oruž­je za naj­ve­će pla­ni­ra­no kr­vo­pro­li­će u isto­ri­ji Cr­ne Go­re?
– Šta je ura­dio pred­sjed­nik Vi­šeg su­da Bo­ris Sa­vić kad je sa­znao za iz­ja­vu Mir­ka Pa­je Ve­li­mi­ro­vi­ća ovje­re­nu 16. ja­nu­a­ra u su­du u No­vom Pa­za­ru da ni­je po­sto­ja­lo ni­ka­kvo oruž­je i da je bio pri­nu­đen da la­že pod pri­ti­skom Mi­li­vo­ja Kat­ni­ća?
– Ka­ko je sud­sko vi­je­će u sa­sta­vu Jo­vić, Pa­vli­če­vić i Usko­ko­vić mo­glo da po­tvr­di op­tu­žni­cu u slu­ča­ju tzv. „Dr­žav­ni udar” ako je ima­lo u vi­du sve pret­hod­ne ne­pra­vil­no­sti i ne­za­ko­ni­to­sti ko­je su po­či­ni­li Bo­ris Sa­vić i Mi­li­vo­je Kat­nić?
– Da li je sud­sko vi­je­će u sa­sta­vu Jo­vić, Pa­vli­če­vić, Usko­ko­vić uop­šte pro­či­ta­lo op­tu­žni­cu i ostva­ri­lo uvid u spi­se pred­me­ta?
– Uko­li­ko je­ste, ka­ko su mo­gli po­tvr­di­ti op­tu­žni­cu za „dr­žav­ni udar” u ko­joj ne­ma dva ključ­na ma­te­ri­jal­na do­ka­za – oruž­je i no­vac, i u ko­joj kao or­ga­ni­za­tor „dr­žav­nog uda­ra” fi­gu­ri­ra pre­zi­me Ši­ro­kov?
– Uko­li­ko sud­sko vi­je­će ni­je pro­či­ta­lo op­tu­žni­cu, ni­ti ostva­ri­lo uvid u spi­se pred­me­ta, sma­tra­te li da mo­ti­ve za ova­kvo po­stu­pa­nje su­di­je Ra­do­ja Jo­vi­ća tre­ba tra­ži­ti u nje­go­vim na­gla­še­nim sklo­no­sti­ma zlo­u­po­tre­be sud­ske funk­ci­je, što pred­sta­vlja jav­nu taj­nu?
– Da li će su­di­ja Su­za­na Mu­go­ša is­po­što­va­ti pre­po­ru­ku Vr­hov­nog su­da i obez­bi­je­di­ti svje­do­če­nje svih li­ca ko­ja su sa tu­ži­la­štvom sklo­pi­la spo­ra­zum o kri­vi­ci?
– Da li će­te ini­ci­ra­ti smje­nu su­di­ja Bo­ri­sa Sa­vi­ća i Ra­do­ja Jo­vi­ća ako ijed­no od li­ca ko­ja su po­sti­gla spo­ra­zum o kri­vi­ci za­tra­ži po­nov­no su­đe­nje?
– Da li su­di­je Sa­vić, Jo­vić i Mu­go­ša pod­li­je­žu kri­vič­nom go­nje­nju?
– Da li će­te kad Tu­ži­lač­ki sa­vjet iz­gla­sa smje­nu Mi­li­vo­ja Kat­ni­ća po­tvr­di­ti tu od­lu­ku?
A ako ima­te bi­lo ka­kva sa­zna­nja, bi­li bi­smo Vam za­hval­ni da do­bi­je­mo od­go­vor i na pi­ta­nje ko­je ovih da­na stal­no po­sta­vlja­mo – „Gdje su pa­re, Mi­li­vo­je?”, pi­ta­li su Me­de­ni­cu iz DF-a.
VJ.D.

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"