Dnevna ¬Ļtampa Marketing Redakcija Kontakt
Gradonačelnik Pljevalja ide 24 dana u zatvor * Zaposlio ministrovu kśerku i brata * Prodali stan bez našega znanja * Život neće stati zbog nenadležnog suda * Putinovi oligarsi na udaru * Izdaja Bregzita gurnuće London u krizu * Brzo, brže, kvalitetnije
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 13-02-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Rijeè Dana
ALEKSANDAR PEJOVIĆ, MINISTAR EVROPSKIH POSLOVA:
Evropska unija možda nije efikasna kao Turska i nije možda toliko sposobna da zaista rješava brzo pitanja kao Rusija.

Vic Dana :)

Skupile se životinje u šumi da se takmiče u pričanju viceva. Prethodno se dogovore da ubiju onoga čijem se vicu ne budu svi smijali. Prva počne lisica. Ispriča vic i na kraju svi se smiju, osim mede, pa ubiju liju. Zatim dođe vuk. Ispriča vic, svi ćute, samo se meda smije. Pitaju ga ostali:
– Šta je, medo, što se smiješ?
Meda će:
– Ala je bio dobar onaj lijin!


Momak kaže djevojci:
– Ja bih tebe mogao da gledam čitavog dana.
– Što, je l` sam ti mnogo lijepa?
– Ma jok, nego si `slučaj za posmatranje`!

Kaže profesor studentu:
– Kolega, ne možete spavati na mom predavanju!
Student odgovori:
– Možda bih i mogao da ste malo tiši!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Drustvo - datum: 2018-02-11 DEKAN UNIVERZITETA „MEDITERAN” MILOŠ VUKČEVIĆ PORUČIO ZA „DAN”
Propise pravilno primjenjivati
Vukčević Propise pravilno primjenjivati
-Član≠stvo u Evrop≠skoj uni≠ji (EU) zah≠ti≠je≠va har≠mo≠ni≠za≠ci≠ju na≠ci≠o≠nal≠nog pra≠va sa pra≠vom EU, ko≠ja pod≠ra≠zu≠mi≠je≠va uskla≠đe≠nu pri≠mje≠nu pro≠pi≠sa i nje≠go≠vu pra≠vil≠nu pri≠mje≠nu, ka≠zao je za „Dan“ de≠kan Prav≠nog fa≠kul≠te≠ta Uni≠ver≠zi≠te≠ta „Me≠di≠te≠ran” Mi≠loš Vuk≠če≠vić. On je oci≠je≠nio da je tre≠nu≠tak da cr≠no≠gor≠ski su≠do≠vi pri≠hva≠ta≠njem na≠če≠la uskla≠đe≠nog tu≠ma≠če≠nja do≠ma≠ćih pro≠pi≠sa sa pro≠pi≠si≠ma EU da≠ju do≠da≠tan pod≠strek i vje≠tar u le≠đa evrop≠skim in≠te≠gra≠ci≠ja≠ma Cr≠ne Go≠re.
Vuk≠če≠vić je po≠ja≠snio da su≠do≠vi dr≠ža≠va ko≠je ni≠je≠su čla≠ni≠ce EU ni≠je≠su oba≠ve≠zni da pri≠mje≠nju≠ju nje≠no pra≠vo, na≠gla≠ša≠va≠ju≠ći da to ne zna≠či da i iz≠van EU ne po≠sto≠je raz≠lo≠zi za uva≠ža≠va≠nje pra≠va Uni≠je pri pri≠mje≠ni unu≠tra≠šnjeg pra≠va, po≠seb≠no u dr≠ža≠va≠ma kan≠di≠da≠ti≠ma za član≠stvo u EU.
– U ta≠kvoj si≠tu≠a≠ci≠ji je sad Cr≠na Go≠ra ko≠ja je sa EU u po≠seb≠nom ugo≠vor≠nom od≠no≠su kroz za≠klju≠če≠ni Spo≠ra≠zum o sta≠bi≠li≠za≠ci≠ji i pri≠dru≠ži≠va≠nju (SSP). Pi≠ta≠nje ko≠je se po≠sta≠vlja je≠ste da li cr≠no≠gor≠ski su≠do≠vi tre≠ba već sa≠da, u fa≠zi pri≠dru≠ži≠va≠nja, da „uzi≠ma≠ju u ob≠zir” pra≠vo EU ka≠da tu≠ma≠če do≠ma≠će pro≠pi≠se, ili čak da se oba≠ve≠žu da uskla≠đe≠nim tu≠ma≠če≠njem po≠stig≠nu re≠zul≠tat ka≠kav zah≠ti≠je≠va pra≠vo Evrop≠ske uni≠je. U slič≠nom po≠lo≠ža≠ju na≠la≠ze se i osta≠le dr≠ža≠ve ko≠je že≠le da po≠sta≠nu pu≠no≠prav≠ni čla≠no≠vi: Sr≠bi≠ja, Ma≠ke≠do≠ni≠ja... Član≠stvo u EU zah≠ti≠je≠va har≠mo≠ni≠za≠ci≠ju na≠ci≠o≠nal≠nog pra≠va sa pra≠vom EU. Dr≠ža≠va ko≠ja že≠li da po≠sta≠ne pu≠no≠pra≠van član mo≠ra pri≠je član≠stva da uskla≠di svoj prav≠ni po≠re≠dak s prav≠nim po≠ret≠kom EU. Dru≠gim ri≠je≠či≠ma, Cr≠na Go≠ra pri≠je član≠stva mo≠ra da usvo≠ji sav ac≠qu≠is com≠mu≠na≠u≠ta≠i≠re. Na taj na≠čin Cr≠na Go≠ra ja≠ča svoj po≠li≠tič≠ki kre≠di≠bi≠li≠tet i ša≠lje ja≠san sig≠nal da dr≠ža≠va ula≠že sve po≠treb≠ne mje≠re da uskla≠di svoj prav≠ni si≠stem sa prav≠nim si≠ste≠mom EU – po≠ja≠snio je Vuk≠če≠vić.
Osim har≠mo≠ni≠za≠ci≠je pra≠va, ka≠ko je re≠kao, Cr≠na Go≠ra je oba≠ve≠zna da uskla≠di svo≠je po≠sto≠je≠će i bu≠du≠će pra≠vo s pra≠vom Uni≠je.
– Ni≠je do≠volj≠no da evrop≠ski pro≠pis bu≠de usvo≠jen, još je va≠žni≠je da on bu≠de pra≠vil≠no pri≠mi≠je≠njen, jer je nje≠go≠va pri≠mje≠na kraj≠nja svr≠ha i nje≠go≠vog do≠no≠še≠nja. Če≠sto se de≠ša≠va da pro≠pis bu≠de pra≠vil≠no usvo≠jen, u skla≠du s pra≠vom Uni≠je, ali da bu≠de ne≠pra≠vil≠no pri≠mi≠je≠njen, tj. da se od stra≠ne dr≠žav≠nih or≠ga≠na i su≠do≠va, usled za≠tr≠pa≠no≠sti ve≠li≠kim bro≠jem no≠vih prav≠nih pro≠pi≠sa, pro≠tu≠ma≠či u skla≠du sa do≠sa≠da≠šnjom prak≠som. Dru≠gim ri≠je≠či≠ma, no≠vo≠u≠svo≠je≠ni na≠ci≠o≠na≠li pro≠pis, ko≠ji od≠go≠va≠ra stan≠dar≠di≠ma EU, sud će na≠sta≠vi≠ti da pri≠mje≠nju≠je kao da je ri≠ječ o sta≠rom, ne≠us≠kla≠đe≠nom pro≠pi≠su. To će u prak≠si da pro≠u≠zro≠ku≠je ne≠us≠kla≠đe≠nost iz≠me≠đu sa≠mog pro≠pi≠sa i nje≠go≠ve pri≠mje≠ne. Pro≠pis je evrop≠ski, ali nje≠go≠va pri≠mje≠na ni≠je. Na≠čin na ko≠ji je mo≠gu≠će iz≠bje≠ći raz≠mi≠mo≠i≠la≠že≠nje u zna≠če≠nji≠ma dva prav≠na pra≠vi≠la je≠ste da se pri≠li≠kom pri≠mje≠ne unu≠tra≠šnjih prav≠nih pra≠vi≠la vo≠di ra≠ču≠na o pra≠vu EU. Da≠kle, još je≠dan od raz≠lo≠ga za≠što tre≠ba uva≠ža≠va≠ti pra≠vo Uni≠je pri≠li≠kom tu≠ma≠če≠nja od≠red≠bi do≠ma≠ćih pro≠pi≠sa je≠ste iz≠bje≠ći raz≠voj ne≠us≠kla≠đe≠ne prak≠se ko≠ju je bit≠no te≠že mi≠je≠nja≠ti ne≠go tekst pro≠pi≠sa – oci≠je≠nio je Vuk≠če≠vić.
Sma≠tra da bi su≠do≠vi u Cr≠noj Go≠ri tre≠ba≠lo da bu≠du mo≠ti≠vi≠sa≠ni da pri≠hva≠te oba≠ve≠zu uskla≠đe≠nog tu≠ma≠če≠nja na≠ci≠o≠nal≠nih pro≠pi≠sa, već i pri≠je član≠stva.
– In≠di≠rekt≠no dej≠stvo pra≠va EU či≠ni po≠zi≠ci≠ju su≠do≠va ja≠čom pre≠ma osta≠lim gra≠na≠ma vla≠sti u dr≠ža≠vi – za≠ko≠no≠dav≠noj i iz≠vr≠šnoj. Oni do≠bi≠ja≠ju ve≠ću moć, jer pu≠tem in≠di≠rekt≠ne (po≠sred≠ne) pri≠mje≠ne pra≠va EU mo≠gu di≠sci≠pli≠no≠va≠ti za≠ko≠no≠dav≠nu i iz≠vr≠šnu vlast u sop≠stve≠noj dr≠ža≠vi. Dru≠gim ri≠je≠či≠ma, auto≠no≠mi≠ja su≠do≠va po≠sta≠je ja≠ča u dru≠štvu i oni sti≠ču va≠žnu ulo≠gu u evro≠pe≠i≠za≠ci≠ji raz≠li≠či≠tih jav≠nih po≠li≠ti≠ka – do≠dao je on.
A.O.


Prav≠na kul≠tu≠ra for≠ma≠li≠stič≠ka

Vuk≠če≠vić na≠vo≠di da se pra≠vo u Cr≠noj Go≠ri do≠ži≠vlja≠va kao objek≠tiv≠no i me≠ha≠nič≠ki pri≠mje≠nji≠vo, te da se tu≠ma≠če≠nje ne uzi≠ma kao va≠žan dio pro≠ce≠sa do≠no≠še≠nja sud≠skih od≠lu≠ka.
– Su≠di≠je su usko ve≠za≠ne za≠ko≠nom, a prav≠nu kul≠tu≠ru obi≠lje≠ža≠va stro≠gi po≠zi≠ti≠vi≠zam i for≠ma≠li≠zam. Iako je od≠re≠đen broj evrop≠skih nor≠mi već pro≠tu≠ma≠čen od stra≠ne Su≠da prav≠de, o če≠mu su≠di≠ja mo≠že da se in≠for≠mi≠še iz ra≠ni≠jih sud≠skih od≠lu≠ka, i da≠lje ne≠ke nor≠me još ni≠je≠su bi≠le pred≠met tu≠ma≠če≠nja. Že≠li li su≠di≠ja u Cr≠noj Go≠ri da pri≠bjeg≠ne uskla≠đe≠nom tu≠ma≠če≠nju, mo≠ra≠će sam da pro≠tu≠ma≠či nor≠mu pra≠va EU. Mo≠že se de≠si≠ti da on nor≠mi da dru≠ga≠či≠je zna≠če≠nje od onog ko≠je će joj da≠ti Sud prav≠de EU kad se ta≠kvo pi≠ta≠nje po≠sta≠vi pred njim. Pre≠ma to≠me, ne≠mo≠guć≠nost ko≠ri≠šće≠nja pret≠hod≠nog po≠stup≠ka ima ne≠ga≠tiv≠ne po≠sle≠di≠ce ne sa≠mo za uskla≠đe≠no tu≠ma≠če≠nje na≠ci≠o≠nal≠nog pra≠va, već i za ne≠u≠jed≠na≠če≠nost pra≠va EU. Ta≠kva si≠tu≠a≠ci≠ja će se is≠pra≠vi≠ti onog da≠na ka≠da Cr≠na Go≠ra po≠sta≠ne pu≠no≠prav≠na čla≠ni≠ca EU – na≠gla≠sio je on.

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"