Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Ministar sakrio dvije ženine ambulante * Turiste evakuišu zbog požara * Acov avion prodaju za 1,6 miliona eura * Srpske pisce prevodiće na crnogorski * Izdajnici će polagati račun narodu * Nema otvorenih pitanja s Crnom Gorom * Sit gladnome ne vjeruje
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 17-07-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Milan Knežević:
Zbog ideala za koje se borim spreman sam i na sto godina robije.

Vic Dana :)

Savjet
Pričaju dva prijatelja.
- Osjećam se loše u poslednje vrijeme, a ne znam kod kog ljekara da odem.
- Pa, idi kod doktora Pavlovića.
On ti je liječio pokojnog Milana, pokojnog Đuru, pokojnu Miru.Putujući trgovac kuca na vrata. Otvara mu klinac sa cigaretom u ustima i čašom viskija u ruci. Trgovac ga upita:
●Zdravo, mališa. Jesu li ti tu mama i tata?
●A šta misliš?Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Balkan PREDSJEDNIK HDZ-A DRAGAN ČOVIĆ PREUZIMA PREDSJEDAVANJE PREDSJEDNIŠTVOM BIH
Nema otvorenih pitanja s Crnom Gorom
Nema otvorenih pitanja s Crnom Gorom Siguran sam da će predsjednik Vučić biti jedan od prvih koji će zvanično posjetiti BiH. Usmeno smo već sve iskomunicirali, kazao je Čović
P
redsjednik HDZ-a BiH i hr­vat­ski član Pred­sjed­ni­štva Dra­gan Čo­vić iz­ja­vio je da je si­gu­ran da će pred­sjed­nik Sr­bi­je Alek­san­dar Vu­čić bi­ti je­dan od pr­vih ko­ji će zva­nič­no po­sje­ti­ti Bo­snu i Her­ce­go­vi­nu.
Čo­vić na­vo­di da sa Cr­nom Go­rom ne po­sto­je otvo­re­na pi­ta­nja, ali do­da­je da je iz­me­đu Sr­bi­je i Hr­vat­ske u pr­o­šlo­sti bi­lo pr­o­ble­ma u ko­mu­ni­ka­ci­ji, što se od­ra­ža­va i na BiH.
-To su su­sje­di ko­ji nas okru­žu­ju i 95 od­sto na­še gra­ni­ce je sa te dvi­je ze­mlje. I mi­slim da smo tu na­pra­vi­li ve­li­ki is­ko­rak- re­kao je Dra­gan Čo­vić u raz­go­vo­ru za Fe­nu.
Vje­ru­je da će u na­red­na dva-tri mje­se­ca po­sto­ja­ti in­ten­ziv­na sa­rad­nja Za­gre­ba i Be­o­gra­da o mno­gim pi­ta­nji­ma ko­ja se ti­ču nji­ho­vih od­no­sa, a da će to u ve­li­koj mje­ri re­lak­si­ra­ti ko­mu­ni­ka­ci­ju BiH sa Be­o­gra­dom i Za­gre­bom.
-Si­gu­ran sam da će pred­sjed­nik Vu­čić bi­ti je­dan od pr­vih ko­ji će zva­nič­no po­sje­ti­ti BiH. Usme­no smo već sve is­ko­mu­ni­ci­ra­li. Vje­ru­jem da će­mo na idu­ćoj sjed­ni­ci na­pra­vi­ti je­dan okvir­ni plan po­zi­va pred­sjed­ni­ci­ma ko­ji bi tre­ba­lo da do­đu- re­kao je Čo­vić i do­dao da sma­tra da će i pred­sjed­ni­ca Hr­vat­ske, ta­ko­đe, po­čet­kom je­se­ni po­sje­ti­ti BiH.
-I oni će se me­đu­sob­no vje­ro­vat­no sre­sti do tih sa­sta­na­ka, a to bi on­da tre­ba­lo uve­li­ko da ri­je­ši pu­no otvo­re­nih pri­vred­nih pi­ta­nja na­ših ži­te­lja ko­ji su se ise­lja­va­li s jed­nog, dru­gog ili tre­ćeg pro­sto­ra i olak­ša­va­ti im ži­vo- re­kao je član Pred­sjed­ni­štva BiH.
Is­ta­kao je i me­đu­sob­nu po­ve­za­nost ze­ma­lja i to ne, ka­ko je re­kao, sa­mo pi­ta­nje ,,Agro­ko­ra”, već i ogrom­ne tr­go­vin­ske raz­mje­ne iz­me­đu ove tri dr­ža­ve, ko­ja ih ne­mi­nov­no upu­ću­ju jed­ne na dru­ge.
Ka­da je ri­ječ o pri­o­ri­te­ti­ma to­kom nje­go­vog pred­sje­da­va­nja Pred­sjed­ni­štvom BiH, Čo­vić po­seb­no is­ti­če evrop­ski put – već da­nas će u Bri­se­lu ima­ti sa­sta­nak sa pred­sjed­ni­kom Evrop­skog sa­vje­ta Do­nal­dom Tu­skom i još ne­kim evrop­skim zva­nič­ni­ci­ma, a u uto­rak i sa vi­so­kom pred­stav­ni­com EU za spolj­nu po­li­ti­ku i bez­bjed­nost Fe­de­ri­kom Mo­ge­ri­ni.
-Tre­ba stvo­ri­ti am­bi­jent da mi do kra­ja ove go­di­ne do­bi­je­mo MAP (Ak­ci­o­ni plan za član­stvo), a ne da pri­ča­mo o nje­mu. To je iz­u­zet­no zna­čaj­no, jer se ve­že za NA­TO sa­vez kao jed­na fa­za u pro­ce­su. A dru­go je kan­di­dat­ski sta­tus za Evrop­sku uni­ju- re­kao je Čo­vić.
Go­vo­re­ći o pro­mje­na­ma ko­je su usli­je­di­le u iz­bor­nom za­ko­no­dav­stvu či­nom da je Ustav­ni sud BiH iz­vu­kao iz iz­bor­nog za­ko­na spor­ne čla­no­ve, u ko­ji­ma je bi­la de­fi­ni­sa­na ulo­ga Cen­tral­ne iz­bor­ne ko­mi­si­je, ko­ja sa­mim tim uop­šte vi­še ne po­sto­ji, član Pred­sjed­ni­štva BiH je re­kao da je zbog to­ga na­stao ogro­man pro­blem.
-Moj za­da­tak će bi­ti i ja ću u nje­mu us­pje­ti, da pro­mi­je­nim iz­bor­ni za­kon i iz­bjeg­nem mo­guć­nost da ne­ko ospo­ra­va za­ka­zi­va­nje i spro­vo­đe­nje iz­bo­ra- re­kao je li­der HDZ-a BiH i do­dao da će iz­bo­ra si­gur­no bi­ti, kao što je i pla­ni­ra­no, pr­vog vi­ken­da u ok­to­bru na­red­ne go­di­ne.
-Taj kan­di­dat­ski sta­tus evi­dent­no mo­ra do­ći do na­red­nih iz­bo­ra. Ja sam bio si­gu­ran da će to bi­ti ostva­re­no do kra­ja ove go­di­ne. Me­đu­tim, iz­gu­bi­li smo pre­vi­še vre­me­na, pro­te­klih 12-13 mje­se­ci, jer smo u fa­zi sna­la­že­nja ka­ko da us­po­sta­vi­mo funk­ci­o­nal­nu par­la­men­tar­nu ve­ći­nu ko­ja evi­dent­no već du­že vre­me­na ne ra­di- re­kao je član Pred­sjed­ni­štva BiH.
Po­ja­šnja­va da je sve kre­nu­lo sa re­vi­zi­jom tu­žbe pro­tiv Sr­bi­je ko­ja je za­kom­pli­ko­va­la od­no­se i po­ka­za­la “ko­li­ko ima­mo pa­ra­si­ste­ma u si­ste­mu”, a po­tom su, ka­ko je re­kao, na­ru­še­ni i pri­ja­telj­ski i ko­le­gi­jal­ni od­no­si, ono što bi u pred­sjed­ni­štvu tre­ba­lo nor­mal­no da po­sto­ji.
-Da­nas od­ra­đu­je­mo taj po­sao. Od­nos iz­me­đu tro­ji­ce ko­le­ga je na pro­fe­si­o­nal­nom ni­vou, re­kao bih ko­rek­tan. No, to ni­je do­volj­no. I to je ono što mi je cilj da po­ja­čam- na­veo je Čo­vić.
(RTS)


Po­dr­ška Sr­bi­ji na pu­tu u EU

Čo­vić je re­kao da BiH za­o­sta­je vid­no za Cr­nom Go­rom ko­ja je u NA­TO-u i ko­ja je otvo­ri­la broj­na po­gla­vlja sa EU.
Sr­bi­ja, ta­ko­đe, ubr­za­no ide ka EU i do­bi­će od­re­še­ne ru­ke ka EU, što je, na­gla­sio je član Pred­sed­ni­štva BiH, bit­no zna­ti.
-Kon­cep­ci­ja od­no­sa pre­ma Sr­bi­ji, i nje­mač­ke i ame­rič­ke i ru­ske i svih dru­gih ad­mi­ni­stra­ci­ja, je­ste po­dr­ža­ti Sr­bi­ju na tom pu­tu. Mi smo ne­gdje iz­me­đu to­ga i bi­li bi­smo po­li­tič­ki glu­pi da ne pri­hva­ti­mo taj iza­zov- re­kao je Čo­vić.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja portala "Dan on-line" je kažnjivo i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama.

Podaci, tekstovi, fotografije i informacije objavljene na ovom portalu mogu se koristiti isključivo u lične i nekomercijalne svrhe.
Zabranjeno je svako modifikovanje, kopiranje, štampanje, javno prikazivanje i reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno objavljivanje informacija sa ovog portala u komercijalne svrhe, bez pisane saglasnosti "Jumedia mont" d.o.o..

Prenošenje sadržaja portala "Dan-online" dozvoljeno je uz prethodno pribavljeno odobrenje vlasnika prava, uz obavezno navođenje izvora ili linkovanje izvornog sadržaja portala "Dan on-line".

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"