Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Majke krenule u generalno spremanje * Da je imao volje, imao je i načina * U januaru ove godine dogovarali terorizam od prošle godine * Fabris ima šest primanja i tri stana * Majke krenule u generalno spremanje * Aplauzi i ovacije za„Biser Bojane” * Muzički spektakl u Beogradu
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 17-02-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
JANKO VUČINIĆ, predsjednik Radničke partije:
Đukanoviću, ako pokušaš da hapsiš narod, proći ćeš kao Čaušesku.

Vic Dana :)

Vozi Mujo kamion kroz Sloveniju. Piči on tako kad odjednom ga zaustavi policajac. Kaže policajac:
- Drug, migalec vam ne dela!
Izađe Mujo van i gleda okolo i čudi se. Policajac ga spopao:
- Drug, pogledajte, migalec vam ne dela!
Mujo gleda okolo sav u čudu. Opet će policajac:
- Migalec vam ne dela!
Kad Mujo odjednom:
- Ma pusti migalec, gledam gdje mi je prikolica!!!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Drustvo VICEGUVERNER CENTRALNE BANKE IMA BROJNE PRIHODE I VRIJEDNU IMOVINU
Fabris ima šest primanja i tri stana
Fabris Fabris ima šest primanja i tri stana Fabris je naveo da mu je kao viceguverneru za finansijsku stabilnost i platni promet plata bila od 4.200 do 4.600 eura, a ukupno je za godinu zaradio 49.111 eura
Vi­ce­gu­ver­ner za fi­nan­sij­sku sta­bil­nost i plat­ni pro­met Cen­tral­ne ban­ke Cr­ne Go­re (CBCG) Ni­ko­la Fa­bris za­ra­dio je to­kom pro­šle go­di­ne 85.474 eura. On je u iz­vje­šta­ju o imo­vi­ni i pri­ho­di­ma, ko­ji je Agen­ci­ji za spre­ča­va­nje ko­rup­ci­je (ASK) pre­dao kra­jem de­cem­bra, na­veo da je vla­snik dva sta­na od 57 i 37 me­ta­ra kva­drat­nih, su­vla­snik jed­nog od 95, dok je nje­go­va su­pru­ga Je­le­na su­vla­sni­ca stam­be­ne je­di­ni­ce od 95 kva­dra­ta.
Fa­bris je na­veo da mu je kao vi­ce­gu­ver­ne­ru za fi­nan­sij­sku sta­bil­nost i plat­ni pro­met pla­ta bi­la od 4.200 do 4.600 eura, a ukup­no je za go­di­nu za­ra­dio 49.111. Uz pla­tu je pri­ja­vio i do­da­tak od 500 eura mje­seč­no, a za go­di­nu je na ime re­gre­sa do­bio 130 eura, pro­gra­ma re­struk­tu­ri­ra­nja jav­nog du­ga 500, ob­ja­vlje­nih ra­do­va u ča­so­pi­su „Jo­ur­nal of Cen­tral Ban­king the­ory and pra­cit­cie” 150, men­tor­stva za dok­to­ra­te na Uni­ver­zi­te­tu Cr­ne Go­re 1.531, zim­ni­ce 400, po­vra­ća­ja vi­še upla­će­nih po­re­za i do­pri­no­sa 7.346, i za na­uč­no-is­tra­ži­vač­ki rad na Eko­nom­skom fa­kul­te­tu u Be­o­gra­du 2.332 eura. Od na­sta­ve na Eko­nom­skom fa­kul­te­tu u Be­o­gra­du Fa­bris je za go­di­nu za­ra­dio 15.074 eura, na dok­tor­skim i ma­ster stu­di­ja­ma na is­toj usta­no­vi 2.003, a kao član ko­mi­si­je za od­bra­nu dok­to­ra­ta na Uni­ver­zi­te­tu u No­vom Sa­du 327 eura.
Na ime pri­ho­da od ob­ja­vlje­nih mo­no­gra­fi­ja Fa­bris je za­ra­dio to­kom pro­šle go­di­ne 1.070 eura.
Nje­go­va su­pru­ga Je­le­na za go­di­nu je za­ra­di­la 10.517 eura, ali u iz­vje­šta­ju ni­je pre­ci­zi­ra­no gdje je za­po­sle­na.
Fa­bri­si po­sje­du­ju dva „audi­ja” i to A4 i Q3. Vi­ce­gu­ver­ner CBCG na­veo je da je „audi A3” ku­pio od pla­te, ušte­đe­vi­ne i pro­da­je pret­hod­nog vo­zi­la, dok je nje­go­va su­pru­ga po­di­gla kre­dit da bi ku­pi­la če­tvo­ro­toč­ka­ša.
Fa­bris na te­ku­ćem ra­ču­nu ima oko 34.000 eura, što je za oko 10.000 vi­še ne­go što je pri­ja­vio u po­sled­njem iz­vje­šta­ju o imo­vi­ni, dok na šted­nom ra­ču­nu ima oko 10.000. Nje­go­va su­pru­ga ušte­dje­la je 5.100 eura.
Fa­bris je pri­ja­vio i da je vla­snik 44 ak­ci­je u Ho­tel­sko-tu­ri­stič­kom pred­u­ze­ću Bu­dvan­ska ri­vi­je­ra, a ot­pla­ću­je dva stam­be­na kre­di­ta od 40.000 i 35.000 eura, a nje­go­va su­pru­ga Je­le­na je za­du­že­na 10.000 eura.
Pod­sje­ti­mo, Fa­bris je u cen­tar pa­žnje do­spio na­kon što je De­mo­krat­ski front ne­dav­no ob­ja­vio do­ku­men­ta ko­ja po­ka­zu­ju da je on od biv­šeg mi­ni­stra pro­svje­te Sla­vo­lju­ba Sti­je­po­vi­ća, sa­da gra­do­na­čel­ni­ka Pod­go­ri­ce, do­bio so­ci­jal­nu po­moć od 500 eura zbog te­ške ma­te­ri­jal­ne si­tu­a­ci­je. To­kom 2014. go­di­ne po­stao je vla­snik ne­kret­ni­na u Be­o­gra­du i Bu­dvi, a iste go­di­ne je od Sti­je­po­vi­ća do­bio jed­no­krat­nu po­moć od 500 eura.
Fa­bris je u po­seb­nom iz­vje­šta­ju pri­ja­vio da je 2014. go­di­ne od ro­di­te­lja do­bio po­lo­vi­nu sta­na od 95 kva­dra­ta u Be­o­gra­du i po­la ga­ra­že od 33 kva­dra­ta. Vi­ce­gu­ver­ner je u ta­da­šnjem iz­vje­šta­ju na­veo i da je ku­pio stan u Bu­dvi, po­vr­ši­ne 37 me­ta­ra kva­drat­nih. Tvr­dio je da za sve ne­kret­ni­ne ima ugo­vo­re o po­klo­nu ili ku­po­vi­ni.
Fa­bris je na­kon ob­ja­vlji­va­nja in­for­ma­ci­je da je do­bio so­ci­jal­nu po­moć de­man­to­vao da je 500 eura od Mi­ni­star­stva pro­svje­te pri­mio kao ma­te­ri­jal­nu po­moć.
– Ni­je ri­ječ o pri­ma­nju ma­te­ri­jal­ne po­mo­ći, već je Mi­ni­star­stvo pro­svje­te sa 500 eura po­mo­glo iz­da­va­nje knji­ge „Umi­je­će upra­vlja­nja nov­cem” – iz­ja­vio je Fa­bris.
M.S.


Funk­ci­o­ner od 2013. go­di­ne

Ni­ko­la Fa­bris je vi­ce­gu­ver­ner za fi­nan­sij­sku sta­bil­nost i plat­ni pro­met CBCG od 8. ma­ja 2013. go­di­ne. Nje­ga je na tu funk­ci­ju ime­no­va­la Skup­šti­na.
On je i pred­sjed­nik Sta­ti­stič­kog sa­vje­ta Mi­ni­star­stva fi­nan­si­ja, a član je i rad­ne gru­pe za pre­go­vo­re sa Evrop­skom uni­jom za po­gla­vlja 4, 9, 17 i 18.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja portala "Dan on-line" je kažnjivo i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama.

Podaci, tekstovi, fotografije i informacije objavljene na ovom portalu mogu se koristiti isključivo u lične i nekomercijalne svrhe.
Zabranjeno je svako modifikovanje, kopiranje, štampanje, javno prikazivanje i reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno objavljivanje informacija sa ovog portala u komercijalne svrhe, bez pisane saglasnosti "Jumedia mont" d.o.o..

Prenošenje sadržaja portala "Dan-online" dozvoljeno je uz prethodno pribavljeno odobrenje vlasnika prava, uz obavezno navođenje izvora ili linkovanje izvornog sadržaja portala "Dan on-line".

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"