Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Aco mu zaplijenio imovinu zbog duga od 408 hiljada * Od Filipa traže referendum * Pare EU idu za kampanju DPS-a * Sporazum o krivici potpisao pod prisilom * Aco mu zaplijenio imovinu zbog duga od 408 hiljada * Norma i jezik * Natonegro
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 30-03-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Dag Bandou, savjetnik bivšeg predsjednika SAD:
Crna Gora veličine poštanske marke potrošila je 69 miliona dolara na vojsku prošle godine, što je statistička greška u odnosu na budžet Pentagona.

Vic Dana :)

Kaže Perica prijateljima:
- Jeste li znali da novi Ajfon 7 ima aplikaciju za mršavljenje?
Na to će drugovi:
- Kako ona radi?
Perica:
- Pa kupite ga i ostanete bez para za hljeb.


Zaglavile se plavuša i crnka u liftu.
Plavuša: - U pomoć. U pomoć.
Crnka: - Bolje da vičemo zajedno.
Plavuša: - Zajedno Zajedno


Došao Obama u Sarajevo i odluči da prošeta Čaršijom... Nailaze dvije djevojčice te im se srdačno obrati:
- Da vam čika Obama kupi sladoled?
- Ne kaže se obama već objema!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Drustvo MINISTARSTVO ODBRANE ISPLATILO OGROMNA SREDSTVA ZBOG KRŠENJA PRAVA VOJNIKA
Država za sudske troškove potrošila sedam miliona eura
Pripadnici VCG – vojna vježba (arhiva „Dana”) Država za sudske troškove potrošila sedam miliona eura Nijesam čuo da u nekoj NATO zemlji poslanik izvodi predstavu sa ciljem da se ponize vojska i policija kao institucije, kao i njihovi pripadnici, jer su pokrenuli tužbe za „beznačajne iznose“ – istakao je Nenad Čobeljić
Mi­ni­star­stvo od­bra­ne po­tro­ši­lo je se­dam mi­li­o­na eura na na­go­mi­la­ne sud­ske tro­ško­ve od 2008. go­di­ne do sa­da zbog iz­gu­blje­nih rad­nih spo­ro­va ko­je su po­kre­nu­li za­po­sle­ni u tom re­so­ru i Voj­sci Cr­ne Go­re (VCG), sa­op­štio je ju­če mi­ni­star od­bra­ne Pre­drag Bo­ško­vić. On je u par­la­men­tu ka­zao da se 90 od­sto tu­žbe­nih za­htje­va kre­će u ra­spo­nu od je­dan do 15 eura, a da sud­skih tro­ško­vi do­sti­žu iz­nos i do 600 eura.
Po­sla­ni­ka De­mo­krat­ske par­ti­je so­ci­ja­li­sta (DPS) Mi­lo­ra­da Vu­le­ti­ća in­te­re­so­va­lo je šta je mi­ni­starstvo ura­di­lo u pr­vih 100 da­na man­da­ta Vla­de po pi­ta­nju na­go­mi­la­nih sud­skih po­stu­pa­ka ko­ji se vo­de pro­tiv dr­ža­ve Cr­ne Go­re i re­so­ra od­bra­ne. On je pod­sje­tio da je u pret­hod­ne dvi­je go­di­ne po­kre­nut ve­li­ki broj po­stu­pa­ka.
– Ap­surd­no je da ima­mo po­stup­ke gdje glav­no po­tra­ži­va­nje iz­no­si oko 2,3 eura, naj­vi­še do 15 eura, a sud­ski tro­ško­vi i 300 eura. Ima­ju­ći u vi­du vi­še­mi­li­on­ske iz­dat­ke, ko­ju mje­ru sa­na­ci­je je Ministarstvo pred­u­ze­lo za rje­ša­va­nje ovih pro­ble­ma – pi­tao je Vu­le­tić.
Bo­ško­vić je ka­zao da je tač­no da su je­dan od ključ­nih pro­ble­ma u funk­ci­o­ni­sa­nju mi­ni­star­stva na­go­mi­la­ne sud­ske oba­ve­ze iz pe­ri­o­da od 2008. go­di­ne do sa­da.
– Tač­no je da su to uglav­nom sud­ski za­htje­vi ko­ji se kre­ću od 0,6 eura do 15 eura. Ima i ve­ćih, ali 90 od­sto su ovi od euro do 15 eura, a da sud­ski tro­ško­vi idu i do 600 eura. Sred­stva ko­ja su iz­dvo­je­na za mo­der­ni­za­ci­ju i po­ve­ća­nje ži­vot­nog stan­dar­da voj­ni­ka ne­mi­li­ce se tro­še za is­pla­te sud­skih tro­ško­va – na­veo je Bo­ško­vić.
Do­dao je da je 349 spo­ro­va ri­je­še­no kod Agen­ci­je za mir­no rje­ša­va­nje rad­nih spo­ro­va, pa ni­je bi­lo sud­skih i advo­kat­skih tro­ško­va.
– Re­zul­ta­ti su već evi­dent­ni i zna­čaj­no su sma­nje­ne tu­žbe po pi­ta­nju ra­da i rad­nih od­no­sa – ka­zao je Bo­ško­vić.
On sma­tra da raz­go­vo­ri­ma mo­gu ri­je­ši­ti sva­ki pro­blem i da ovo pi­ta­nje ne­će bi­ti op­te­re­ću­ju­ći fak­tor raz­vo­ja voj­ske i ra­sta stan­dar­da pri­pad­ni­ka VCG.
Vu­le­tić je na to upi­tao šta su ra­di­li nje­go­vi pret­hod­ni­ci i da li je „zbog ovo­li­ko ne­po­treb­ne ma­te­ri­jal­ne šte­te“ ne­ko od­go­vor­no li­ce pod­vrg­nu­to di­sci­plin­skim ili sud­skim po­stup­ci­ma. On je is­ta­kao da je obes­hra­bru­ju­će da li­ca ko­ja no­se uni­for­mu ove dr­ža­ve za ta­ko ma­le iz­no­se i do­pri­no­se tu­že dr­ža­vu.
– Dje­lu­ju mi po­ma­lo de­gu­tant­no. Advo­ka­ti se na­pla­tom tro­ško­va, žar­gon­ski re­če­no, pu­ne – na­veo je Vu­le­tić.
Po­sla­nik DPS-a je do­dao da je u sa­zna­nju da se ru­ko­vod­stvo jed­nog od re­pre­zen­ta­tiv­nih sin­di­ka­ta za­la­že da se an­ga­žu­ju advo­ka­ti iz nji­ho­ve uže ili ši­re po­ro­di­ce ka­ko bi za se­be pri­ba­vi­li što ve­ću ko­rist.
–Sve je to le­gi­tim­no, ali je li to po­šte­no i ko­rekt­no? Li­ca ko­ja no­se uni­for­mu mo­ra­ju pri­mje­rom po­ka­za­ti da vo­le ovu dr­ža­vu – re­kao je Vu­le­tić.
Pred­sjed­nik Sin­di­ka­ta od­bra­ne i Voj­ske Cr­ne Go­re (SOVCG) Ne­nad Čo­be­ljić ka­zao je da ni­je čuo da u ne­koj NA­TO ze­mlji po­sla­nik iz­vo­di pred­sta­vu sa ci­ljem da se po­ni­ze voj­ska i po­li­ci­ja kao in­sti­tu­ci­je, kao i nji­ho­vi pri­pad­ni­ci, jer su po­kre­nu­li tu­žbe za „be­zna­čaj­ne iz­no­se“. On je oci­je­nio da se iz Bo­ško­vi­će­vog i Vu­le­ti­će­vog di­ja­lo­ga je­di­no mo­glo za­klju­či­ti da pri­pad­ni­ci voj­ske, po­li­ci­je i ne­ki dru­gi ra­de pro­tiv svo­je dr­ža­ve, od­no­sno nje­nog bu­dže­ta.
– Po­sla­nik je „ne­kim svo­jim ka­na­li­ma“ do­šao do tih po­da­ta­ka, pa se oku­ra­žio da spa­si dr­žav­ni bu­džet od voj­ni­ka i po­li­ca­ja­ca, kao i od advo­ka­ta ko­ji se, ka­ko ka­že, pu­ne. Ka­ko po­sla­nik ne do­đe tim svo­jim ka­na­li­ma i do sa­zna­nja da je sa­mo na ten­de­ru za jed­nu voj­nu zgra­du otu­đe­no 20 dvo­sob­nih sta­no­va po­vr­ši­ne 1.500 me­ta­ra kva­drat­nih ne­to stam­be­nog pro­sto­ra, vri­jed­no­sti pre­ko 1,5 mi­li­o­na eura? Mo­ra da su mu ti ka­na­li za­pu­še­ni, a oni se obič­no za­pu­ša­va­ju ve­li­kim su­ma­ma i vri­jed­no­sti­ma. Tre­ba­lo je da po­sla­nik iz­ra­ču­na i jav­no sa­op­šti ko­li­ko je dr­žav­ni bu­džet pro­fi­ti­rao jer je pri­pad­ni­ci­ma voj­ske us­kra­tio po­ve­ća­nje za­ra­de 30 od­sto po­čet­kom 2008. go­di­ne, ka­da je po­ve­ćao za­ra­de svim osta­lim ko­ri­sni­ci­ma bu­dže­ta, da­kle pu­nih osam go­di­na. Ho­će li nam se vra­ti­ti taj no­vac ili da tu­ži­mo? Mno­go je to­ga taj po­sla­nik „is­pu­stio“ da iz­ne­se u jav­nost, a što je re­zul­tat ne­ra­da, neo­d­go­vor­no­sti, ko­rup­ci­je i kri­mi­na­la u mi­ni­star­stvu i VCG u pret­hod­nim go­di­na­ma, a na šte­tu za­po­sle­nih i nji­ho­vih po­ro­di­ca – pro­ko­men­ta­ri­sao je Čo­be­ljić ras­pra­vu ko­ja je vo­đe­na u par­la­men­tu.
On je pi­tao Vu­le­ti­ća da li zna da je sa­da­šnji na­čel­nik Ge­ne­ral­šta­ba VCG Lju­bi­ša Jo­kić oba­vio vi­še slu­žbe­nih raz­go­vo­ra sa za­po­sle­ni­ma u voj­sci za mje­sec da­na ne­go nje­gov pret­hod­nik za sko­ro de­set go­di­na.
– Tu su, po­sla­ni­če, raz­lo­zi tu­žbi, ne­za­do­volj­stva i tro­ško­va. Po­sla­nik je po­me­nuo „od­go­vor­nost“ pret­hod­nih mi­ni­sta­ra i di­rek­to­ra za ljud­ske re­sur­se u mi­ni­star­stvu, ali na to­me na­rav­no ne­će is­tra­ja­ti, to mu je po­slu­ži­lo kao far­sa da bi op­tu­žio za­po­sle­ne u voj­sci i po­li­ci­ji da ni­je­su lo­jal­ni svo­joj dr­ža­vi, i to baš sa­da pred ne­po­sre­dan ula­zak u NA­TO. Vi­dje­će­mo ka­ko će da­lje da se od­vi­ja ova pred­sta­va – ka­zao je Čo­be­ljić
Od pred­stav­ni­ka Sin­di­ka­ta Voj­ske Cr­ne Go­re ju­če ni­je­smo mo­gli do­bi­ti ko­men­tar.
A.O.


Pri­ti­ske za­mi­je­ni­ti od­go­vor­no­šću

Čo­be­ljić je pi­tao Vu­le­ti­ća da li ima ob­ja­šnje­nje za­što je po­lo­vi­na za­po­sle­nih u voj­sci do­bi­la tu­žbe za ne­is­pla­će­ni pre­voz, a po­lo­vi­na ni­je.
– Pri­ti­ske na za­po­sle­ne tre­ba za­mi­je­ni­ti lič­nom od­go­vor­no­šću i od­go­vor­no­šću nad­le­žnih u Mi­ni­star­stvu od­bra­ne, VCG i dru­gim in­sti­tu­ci­ja­ma ko­je tre­ba da šti­te in­te­re­se Cr­ne Go­re i nje­nih gra­đa­na. Na kra­ju, po­sla­nik bi tre­ba­lo da zna da je si­stem jav­nog bla­će­nja onih ko­ji tu­že ra­di po­tra­ži­va­nja svo­jih pra­va pro­ti­van osnov­nim ljud­skim pra­vi­ma, pa ma o ko­li­koj su­mi da se ra­di, a po­seb­no u uslo­vi­ma ka­da mi­ni­star tvr­di da je po­stu­pak u ve­zi s tim „u to­ku“ – is­ta­kao je Čo­be­ljić.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja portala "Dan on-line" je kažnjivo i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama.

Podaci, tekstovi, fotografije i informacije objavljene na ovom portalu mogu se koristiti isključivo u lične i nekomercijalne svrhe.
Zabranjeno je svako modifikovanje, kopiranje, štampanje, javno prikazivanje i reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno objavljivanje informacija sa ovog portala u komercijalne svrhe, bez pisane saglasnosti "Jumedia mont" d.o.o..

Prenošenje sadržaja portala "Dan-online" dozvoljeno je uz prethodno pribavljeno odobrenje vlasnika prava, uz obavezno navođenje izvora ili linkovanje izvornog sadržaja portala "Dan on-line".

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"