Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Branu 14 puta aneksima namještali uslove * Front odustao od referenduma za NATO * Zaplijenili dokumentaciju sa Milovim potpisima * Šefa Interpola tužila zbog mobinga * Branu 14 puta aneksima namještali uslove * Putin gomila vojsku na granici sa Sjevernom Korejom * Britanija gubi više nego EU
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 21-04-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Tomislav Nikolić, predsjednik Srbije:
Ne zveckamo oružjem, ali ćemo se braniti.

Vic Dana :)

Uhvati Bil Gejts zlatnu ribicu i ona mu, kao i svima prije njega kaže:
- Molim te baci me nazad u vodu.
Baci je Bil nazad u vodu i nastavi da peca. Izviri zlatna ribica iz vode i kaže:
- A, želja?
Na to će Bil:
- Ma ajd dobro! Reci šta želiš!

Meni će na svadbi svirati grupa „Youtube”.
Nema pjesme koju frajeri ne znaju.

Da bi jedna porodica bila srećna, mora da postoji ljubav, razumijevanje i najmanje dva kompjutera!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Drustvo SKANDALOZNA ODLUKA ZAVODA ZA ZAPOŠLJAVANJE
Raspisali tender za plaćene tekstove
Jelić Raspisali tender za plaćene tekstove Onog trenutka kad tekst postane oglas i marketinški sadržaj, on više nije novinarski tekst, kazao je Duško Vuković
Za­vod za za­po­šlja­va­nje Cr­ne Go­re (ZZZCG), na či­jem je če­lu Vu­ki­ca Je­lić, ras­pi­sao je ten­der vri­je­dan 50.000 eura za ogla­ša­va­nje i mar­ke­ting, po ko­jem će, iz­me­đu osta­log, pla­ća­ti i in­for­ma­tiv­ne no­vi­nar­ske tek­sto­ve. Po Ko­dek­su no­vi­na­ra Cr­ne Go­re, pla­će­ni tekst ne mo­že ima­ti ka­rak­ter no­vi­nar­skog tek­sta i in­for­ma­tiv­ni sa­dr­žaj mo­ra se ja­sno raz­li­ko­va­ti od re­kla­me i pla­će­nog pro­gra­ma.
Ten­de­rom je pred­vi­đe­no pla­ća­nje 46 no­vi­nar­skih tek­sto­va – ana­li­za, in­ter­vjua, re­por­ta­ža i dr. Pre­ma ten­der­skog do­ku­men­ta­ci­ji, u taj iz­nos je ob­u­hva­će­na i pri­pre­ma, ob­ja­vlji­va­nje tek­to­va jed­nom sed­mič­no – sva­kog utor­ka ili pet­ka, iz­u­zev av­gu­sta, na ci­je­loj stra­ni u pr­voj po­lo­vi­ni dnev­nog li­sta.
– Ci­je­na ob­u­hva­ta rad no­vi­na­ra, teh­nič­ku pri­pre­mu i za­ku­plje­ni pro­stor – na­vo­di se u ten­der­skoj do­ku­men­ta­ci­ji.
Ovim iz­no­som je pla­ni­ra­no i ob­ja­vlji­va­nje 400 ogla­sa za slo­bod­na rad­na mje­sta i dru­gih ogla­sa iz dje­lo­kru­ga ra­da Za­vo­da za za­po­šlja­va­nje, kao i 60 in­for­ma­ci­ja o ra­du te in­sti­tu­ci­je. Ob­u­hva­će­no je i dnev­no re­kla­mi­ra­nje pu­tem ba­ne­ra na veb por­ta­lu za pe­ri­od od 365 da­na. Ten­de­rom su pred­vi­đe­ne i uslu­ge kre­i­ra­nja in­for­ma­tiv­nih tek­sto­va iz obla­sti za­po­šlja­va­nja i ogla­sa za slo­bod­na rad­na mje­sta u naj­ma­nje dva dnev­na štam­pa­na me­di­ja ko­ja su do­stup­na na in­ter­ne­tu.
Na­če­lom 10 Ko­dek­sa no­vi­na­ra Cr­ne Go­re propisano je da no­vi­nar ne smi­je tra­ži­ti ni­ti pri­hva­ti­ti pri­vi­le­gi­je bi­lo ko­je vr­ste ko­je bi mo­gle ogra­ni­či­ti ili do­ve­sti u sum­nju nje­go­vu ne­za­vi­snost i ne­pri­stra­snost i na­u­di­ti ure­đi­vač­koj slo­bo­di.
– Re­kla­me, no­vi­nar­ske stra­ne ili pro­gra­mi ko­je pla­ća­ju spon­zo­ri, mo­ra­ju se ja­sno raz­li­ko­va­ti od in­for­ma­tiv­nog sa­dr­ža­ja. Ta­kvi sa­dr­ža­ji mo­ra­ju bi­ti kre­i­ra­ni i pred­sta­vlje­ni na na­čin da ih či­ta­lac/slu­ša­lac/gle­da­lac pre­po­zna kao ta­kve. No­vi­nar ne smi­je da se ba­vi re­klam­no-pro­pa­gand­nim po­slom – pre­ci­zi­ra­no je Ko­dek­som no­vi­na­ra.
Da­lje se na­vo­di da tek­sto­vi, fo­to­gra­fi­je, snim­ci i ra­dio pri­lo­zi ili pro­gra­mi ko­ji se od­no­se na pred­u­ze­ća, nji­ho­ve pro­iz­vo­de, uslu­ge ili do­ga­đa­je u ve­zi sa nji­ma, ne smi­ju da pre­ko­ra­če gra­ni­cu pri­kri­ve­ne re­kla­me.
Du­go­go­di­šnji no­vi­nar i me­dij­ski ana­li­ti­čar Dra­go­ljub Du­ško Vu­ko­vić po­ja­snio je za „Dan” da no­vi­nar­ski tekst ne mo­že bi­ti mar­ke­tin­ški tekst ili oglas.
On je na­veo da je Za­vod u ten­der­skoj do­ku­men­ta­ci­ji pre­ci­zi­rao da se ra­di o uslu­ga­ma ogla­ša­va­nja i mar­ke­tin­ga u dnev­noj štam­pi.
– Pot­pu­no je u re­du da pla­ća­ju uslu­ge re­kla­me i mar­ke­tin­ga, na to sva­ko ima pra­vo, i dnev­na štam­pa i dru­gi me­di­ji ima­ju pro­stor za ob­ja­vlji­va­nje ogla­sa i mar­ke­tin­ških in­for­ma­ci­ja. Ono što je pro­ble­ma­tič­no u ovom ten­de­ru je­ste da se u opi­su bit­nih ka­rak­te­ri­sti­ka pred­me­ta na­bav­ke u po­gle­du kva­li­te­ta, per­for­man­si i di­men­zi­ja pi­še „no­vi­nar­ski tekst”. No­vi­nar­ski tekst ne mo­že bi­ti mar­ke­tin­ški tekst, ne mo­že bi­ti oglas – uka­zao je Vu­ko­vić.
Is­ta­kao je da onog tre­nut­ka kad tekst po­sta­ne oglas i mar­ke­tin­ški sa­dr­žaj, on vi­še ni­je no­vi­nar­ski tekst.
– No­vi­nar­stvo ni­je mar­ke­ting, pro­pa­gan­da, op­gla­ša­va­nje, za­ba­va, re­kla­ma. No­vi­nar­stvo je ne­što dru­go i ono se ne mo­že po­ru­či­va­ti i sa no­vi­nar­skim tek­sto­vi­ma se ne mo­že uče­stvo­va­ti na ten­de­ri­ma. Mo­že se sa in­for­ma­tiv­nim tek­sto­vi­ma uče­stvo­va­ti na ten­de­ri­ma, ali on­da to ni­je­su no­vi­nar­ski tek­sto­vi i to ni­je no­vi­nar­stvo – pre­ci­zi­rao je on.
Ana Ne­ne­zić iz Cen­tra za gra­đan­sko obra­zo­va­nje (CGO) sma­tra da je spor­no i što se go­di­na­ma po­na­vlja je­ste po­ku­šaj Za­vo­da za za­po­šlja­va­nje da svoj imidž u jav­no­sti po­bolj­ša kroz pla­će­ne no­vi­nar­ske tek­sto­ve, re­por­ta­že, in­ter­vjue, itd. nov­cem gra­đa­na. Ona do­da­je da tu ni­šta ne bi bi­lo spor­no, uko­li­ko bi ovi tek­sto­vi bi­li ob­ja­vlji­va­ni uz ja­snu na­zna­ku da se ra­di o pla­će­nom pro­sto­ru ili mar­ke­tin­gu.
– Me­đu­tim, ka­ko je Cen­tar za gra­đan­sko obra­zo­va­nje (CGO) već uka­zi­vao kroz go­di­šnja is­tra­ži­va­nja o fi­nan­si­ra­nju me­di­ja iz jav­nih fon­do­va, to ni­je prak­sa. Do­dat­no, ova prak­sa je pri­sut­na ne sa­mo kod ZZZ, već i broj­nih dru­gih dr­žav­nih or­ga­na, a to, na ža­lost, pro­la­zi bez ade­kvat­ne re­ak­ci­je nad­le­žnih or­ga­na. Ugo­vo­ri ko­je za­klju­ču­ju me­di­ji i or­ga­ni jav­nog sek­to­ra, a ko­ji sa­dr­že od­red­be ko­ji­ma se pro­pi­su­je na­čin iz­vje­šta­va­nja o od­re­đe­noj in­sti­tu­ci­ji od­no­sno, ka­da po­sto­ji ugo­vor­na oba­ve­za obez­bje­đi­va­nja pro­sto­ra za in­ter­vjue ru­ko­vo­di­la­ca i dru­gih pred­stav­ni­ka, re­por­ta­že o ra­du i sl, sa­dr­že ele­men­te ob­ma­nju­ju­ćeg ogla­ša­va­nja za­to što su na ovaj na­čin gra­đa­ni Cr­ne Go­re iz­lo­že­ni pro­pa­gan­di, a ne pro­fe­si­o­nal­nom i objek­tiv­nom iz­vje­šta­va­nju me­di­ja – upo­zo­ri­la je ona.
Ne­ne­zi­će­va na­po­mi­nje da ova­kvu prak­su gra­đa­ni pla­ća­ju od svog nov­ca, ko­jim pu­ne dr­žav­ni bu­džet. A.O.


ZZZ: Pro­mo­vi­še­mo, a ne re­kla­mi­ra­mo

Iz Za­vo­da za za­po­šlja­va­nje su po­ru­či­li da oni svo­je ak­tiv­no­sti ne re­kla­mi­ra­ju, već da o nji­ma in­for­mi­ši za­in­te­re­so­va­ne cilj­ne gru­pe i jav­nost. Po Za­ko­nu o za­po­šlja­va­nju i osi­gu­ra­nju u slu­ča­ju ne­za­po­sle­no­sti, ka­ko su is­ta­kli, Za­vod je du­žan da nje­go­ve ak­tiv­no­sti i pro­gra­mi bu­du jav­ni i tran­spa­rent­ni.
– Po­zi­va­mo me­di­je sa što ve­ćom po­kri­ve­no­šću da se ja­ve na kon­kurs za pro­mo­vi­sa­nje, ali ne i re­kla­mi­ra­nje dr­žav­nih po­li­ti­ka u obla­sti za­po­šlja­va­nja. Pro­mo­vi­še­mo ne­ko­li­ko ključ­nih seg­me­na­ta tr­ži­šta ra­da: ak­tiv­no tra­že­nje za­po­sle­nja, raz­voj pred­u­zet­ni­štva i pred­u­zet­nič­ke kul­tu­re, cje­lo­ži­vot­no uče­nje, obra­zo­va­nje od­ra­slih, za­po­šlja­va­nje te­že za­po­sli­vih, pri­je sve­ga oso­ba sa in­va­li­di­te­tom, Ro­ma, dje­ce bez ro­di­telj­skog sta­ra­nja, sa­mo­hra­nih ro­di­te­lja, žr­ta­va na­si­lja... To su su­štin­ski sa­dr­ža­ji ko­je tre­ba pla­si­ra­ti gra­đa­ni­ma – ka­za­li su iz ZZZ na pi­ta­nja „Da­na”.
Na­po­mi­nju da je 30 da­na bio otvo­ren oglas za te­le­vi­zij­ske emi­si­je, te da su po­zva­ne sve TV u Cr­noj Go­ri da se pri­ja­ve na kon­kurs sa istim ci­ljem da se pre­ko naj­po­volj­ni­je te­le­vi­zij­ske ku­će pla­si­ra­ju ključ­ne po­li­ti­ke tr­ži­šta ra­da.


Mar­ke­tin­ški sa­dr­žaj odvo­ji­ti od in­for­ma­tiv­nog

Iz­vr­šni se­kre­tar Me­dij­skog sa­vje­ta za sa­mo­re­gu­la­ci­ju Ran­ko Vu­jo­vić po­ja­snio je da je Ko­dek­som no­vi­na­ra ja­sno pro­pi­sa­no da mar­ke­tin­ški sa­dr­žaj mo­ra bi­ti raz­dvo­jen od in­for­ma­tiv­nog sa­dr­ža­ja ka­ko bi se za­šti­ti­la ne­za­vi­snost no­vi­na­ra i objek­tiv­nost in­for­ma­tiv­nog sa­dr­ža­ja.
– Ovo je ubi­ča­je­ni stan­dard u no­vi­nar­stvu i sre­će se u go­to­vo svim do­ku­men­ti­ma ko­ji se ba­ve stan­dra­di­ma no­vi­nar­ske pro­fe­si­je. Ako je po­me­nu­tim kon­kur­som da­ta slo­bo­da da no­vi­nar mo­že sa­mo­stal­no i ne­za­vi­sno da se ba­vi te­mom za­po­šlja­va­nja, to je jed­na stvar. Ako je, pak, tim kon­kur­som na­zna­če­no da no­vi­nar mo­ra da pra­ti smjer­ni­ce ko­je mu na­me­će onaj ko­ji fi­nan­si­ra te tek­sto­ve on­da se ra­di o mar­ke­tin­gu ko­ji mo­ra kao ta­kav bi­ti ja­sno ozna­čen u tek­stu – oci­je­nio je Vu­jo­vić.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja portala "Dan on-line" je kažnjivo i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama.

Podaci, tekstovi, fotografije i informacije objavljene na ovom portalu mogu se koristiti isključivo u lične i nekomercijalne svrhe.
Zabranjeno je svako modifikovanje, kopiranje, štampanje, javno prikazivanje i reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno objavljivanje informacija sa ovog portala u komercijalne svrhe, bez pisane saglasnosti "Jumedia mont" d.o.o..

Prenošenje sadržaja portala "Dan-online" dozvoljeno je uz prethodno pribavljeno odobrenje vlasnika prava, uz obavezno navođenje izvora ili linkovanje izvornog sadržaja portala "Dan on-line".

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"