Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Branu 14 puta aneksima namještali uslove * Front odustao od referenduma za NATO * Zaplijenili dokumentaciju sa Milovim potpisima * Šefa Interpola tužila zbog mobinga * Branu 14 puta aneksima namještali uslove * Putin gomila vojsku na granici sa Sjevernom Korejom * Britanija gubi više nego EU
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 21-04-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Tomislav Nikolić, predsjednik Srbije:
Ne zveckamo oružjem, ali ćemo se braniti.

Vic Dana :)

Uhvati Bil Gejts zlatnu ribicu i ona mu, kao i svima prije njega kaže:
- Molim te baci me nazad u vodu.
Baci je Bil nazad u vodu i nastavi da peca. Izviri zlatna ribica iz vode i kaže:
- A, želja?
Na to će Bil:
- Ma ajd dobro! Reci šta želiš!

Meni će na svadbi svirati grupa „Youtube”.
Nema pjesme koju frajeri ne znaju.

Da bi jedna porodica bila srećna, mora da postoji ljubav, razumijevanje i najmanje dva kompjutera!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Drustvo MINISTAR PAVLE RADULOVIĆ TVRDI DA ĆE SE ZAKONOM O PLANIRANJU I IZGRADNJI UREDITI STANJE U PROSTORU
Demaskiraćemo namjere moćnih pojedinaca
Radulović Demaskiraćemo namjere moćnih pojedinaca
Pro­stor u Cr­noj Go­ri su do­sad pla­ni­ra­li pla­ne­ri, a ne dr­ža­va, što je ozbi­ljan pro­blem, oci­je­nio je mi­ni­star odr­ži­vog raz­vo­ja Pa­vle Ra­du­lo­vić i po­ru­čio da će no­vim za­ko­nom o pla­ni­ra­nju i iz­grad­nji to bi­ti pro­mi­je­nje­no. On je ju­če na kon­fe­ren­ci­ji, na­kon sjed­ni­ce Vla­de, ka­zao da će na­crt za­ko­na bi­ti go­tov za ne­ko­li­ko da­na, a od­mah za­tim i po­nu­đen na jav­nu ras­pra­vu. Is­ta­kao je ka­ko je si­gu­ran da će to­kom nje bi­ti de­ma­ski­ra­ne na­mje­re „moć­nih po­je­di­na­ca” ko­ji­ma ova­kav pro­pis ne od­go­va­ra.
Ra­du­lo­vić je pro­ko­men­ta­ri­sao da je „po­vo­dom pri­pre­me no­vog za­ko­na bi­lo mno­go ta­la­sa­nja, i is­hi­tre­nih i ten­den­ci­o­znih iz­ja­va na tu te­mu”.
– Mo­ram da iz­ra­zim ne­za­do­volj­stvo zbog na­či­na na ko­ji je ko­mu­ni­ci­ra­la i struč­na i la­ič­ka jav­nost. Pri­je sve­ga, bi­lo je pu­no ne­po­zna­va­nja su­šti­ne. Za dio struč­ne jav­no­sti, za ko­ju vje­ru­jem da po­zna­je su­šti­nu, že­lim da vje­ru­jem da ni­je sa du­žnom pa­žnjom pro­či­ta­la za­kon, a ne da je ima­la ten­den­ci­o­zne na­mje­re. Ni­je isti­na da op­šti­ne gu­be in­ge­ren­ci­je – su­štin­ski će bi­ti uklju­če­ni­je u taj pro­ces mno­go vi­še ne­go što su bi­le do­sad, za ku­će ko­je pla­ni­ra­ju ni u pri­vi­du ne­će ima­ti ma­nje, ne­go vi­še po­sla. Teh­nič­ka do­ku­men­ta­ci­ja je mno­go ozbilj­ni­ja ne­go što je do­sad bi­la – po­ru­čio je mi­ni­star.
Po­ja­snio je da za­kon pred­vi­đa uki­da­nje gra­đe­vin­ske do­zvo­le kao uprav­nog ak­ta, a ne kao pro­ce­du­re ko­jom se do­la­zi do mo­guć­no­sti za grad­nju.
On je do­dao da su do­sa­da­šnji pro­pi­si bi­li upo­do­blje­ni dru­gom dru­štve­nom ure­đe­nju.
– Ot­po­ra ima za­to što smo pro­mi­je­ni­li je­dan kon­cept u ko­me su se mno­gi po­na­ša­li kao go­spo­da­ri na­šeg pro­sto­ra. Ti ne­ki ni­je­su bi­li dr­ža­va. I to je ozbi­ljan pro­blem. Naš su pro­stor pla­ni­ra­li pla­ne­ri, a ne dr­ža­va. Dr­ža­va je pi­sa­la od­re­đe­ni plan­ski za­da­tak i mi smo u jed­nom mo­men­tu u za­ko­nu iz­gu­bi­li mo­guć­nost re­vi­zi­je plan­skog do­ku­men­ta. Ako že­lim kao pr­vi čo­vjek mi­ni­star­stva da od­go­va­ram za sta­nje u pro­sto­ru, mi mo­ra­mo ima­ti kon­tro­lu nad tim – na­gla­sio je Ra­du­lo­vić.
Na pi­ta­nje da li sma­tra da moć­ni­ci ko­ji­ma ta­kav za­kon ne od­go­va­ra mo­gu uti­ca­ti na nje­go­vo ne­u­sva­ja­nje, Ra­du­lo­vić je od­go­vo­rio da je si­stem taj ko­ji raz­vi­ja dr­ža­vu, a ne moć­ni po­je­din­ci.
– Ra­ču­nam da je naš si­stem ja­či od bi­lo kog moć­nog po­je­din­ca i sa­svim sam si­gu­ran da će kroz jav­nu ras­pra­vu, na­mje­re tih moć­nih po­je­di­na­ca bi­ti de­ma­ski­ra­ne – za­klju­čio je on.
A.O.


MANS: Otvo­re­no o no­vom za­ko­nu

Iz Mre­že za afir­ma­ci­ju ne­vla­di­nog sek­to­ra (MANS) po­ru­či­li su ju­če da Vla­da hit­no mo­ra da pre­ki­ne prak­su da o ključ­nim za­ko­ni­ma ras­pra­vlja iza za­tvo­re­nih vra­ta. Ta­ko­đe su na­gla­si­li i da je za­tva­ra­nje za me­di­je jav­ne ras­pra­ve o Pred­lo­gu za­ko­na o pla­ni­ra­nju i iz­grad­nji prak­sa ko­ja ni­je spro­vo­đe­na čak ni za vri­je­me mi­ni­stra Bra­ni­mi­ra Gvo­zde­no­vi­ća, „ko­ji je ma­kar umio da od­glu­mi otvo­re­nost i sprem­nost za sa­rad­nju”. Iz te NVO su oci­je­ni­li da je re­sor­ni mi­ni­star Pa­vle Ra­du­lo­vić „pr­vo pod­met­nuo za­kon ko­ji je ra­đen iza za­tvo­re­nih vra­ta”, tvr­de­ći da je već pro­šao jav­nu ras­pra­vu, a da sa­da po­ku­ša­va da no­vu ras­pra­vu obe­smi­sli i li­mi­ti­ra uče­šće jav­no­sti.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja portala "Dan on-line" je kažnjivo i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama.

Podaci, tekstovi, fotografije i informacije objavljene na ovom portalu mogu se koristiti isključivo u lične i nekomercijalne svrhe.
Zabranjeno je svako modifikovanje, kopiranje, štampanje, javno prikazivanje i reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno objavljivanje informacija sa ovog portala u komercijalne svrhe, bez pisane saglasnosti "Jumedia mont" d.o.o..

Prenošenje sadržaja portala "Dan-online" dozvoljeno je uz prethodno pribavljeno odobrenje vlasnika prava, uz obavezno navođenje izvora ili linkovanje izvornog sadržaja portala "Dan on-line".

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"