Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Državna tajna i lokalni put od 35 miliona * Kriza ozbiljna, premijer neozbiljan * Za psovanje Mila i države kažnjeni 2.400 eura * Smijenjen pošto je dobio policiju na sudu * Državna tajna i lokalni put od 35 miliona * Crveni alarm u Bijeloj kući * Mi želimo mir, a Rusi da vam otruju region
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 19-05-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Marko Milačić, lider pokreta Otpor beznađu:
– Pozvao sam Belog i njegovu družinu da dođu u Crnu Goru. Biće lijepo vidjeti nešto „belo”, a da nije kokain za drugove na vlasti, da uđe preko naše granice.

Vic Dana :)

Upoznavaju Hrista Stoičkova sa jednom plavušom i slavni fudbaler se predstavlja:
- Hristo Stoičkov.
- Vaistinu Stoičkov, odgovori plavuša.


Sjede Julije Cezar i Vendi i nailazi Viki. Kaže Cezar: - Vendi, vidi Viki!


Doktor se posle pregleda obraća jednom pacijentu:
- Vama je potreban savršeni mir. Prepisaću vam ove tablete za smirenje. Tri puta dnevno ih dajte svojoj ženi!
Kupio Piroćanac ajfon 6, stavio ga u zadnji džep, sjeo i čulo se krrccc!
- Leleeee, daj bože da je kičma – povika Piroćanac.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Drustvo ZAJEDNICA OPŠTINA CRNE GORE PROTIV VLADINOG NACRTA ZAKONA O IZGRADNJI
Nezakonito ukidaju građevinsku i upotrebnu dozvolu
Nezakonito ukidaju građevinsku i upotrebnu dozvolu Odbor za prostorno planiranje Zajednice opština Crne Gore smatra da legalizacija neformalnih objekata predstavlja pravni nonsens, jer se ozakonjava nešto što je do tada bilo krivično djelo Predloženim zakonom se onemogućava opštinama da upravljaju prostorom na svojoj teritoriji, a posledično i da se bave lokalnim ekonomskim razvojem, što je u biti iskonski razlog uspostavljanja lokalne samouprave kao organa vlasti najbližeg građanima – ukazuju u Zajednici opština
Uki­da­nje gra­đe­vin­ske i upo­treb­ne do­zvo­le ko­je pred­vi­đa Pred­log za­ko­na o pla­ni­ra­nju i iz­grad­nji ni­je u skla­du sa za­ko­ni­ma o lo­kal­noj sa­mo­u­pra­vi, o Glav­nom gra­du, o Pre­sto­ni­ci, o fi­nan­si­ra­nju lo­kal­ne sa­mo­u­pra­ve, o ad­mi­ni­stra­tiv­nim tak­sa­ma, te pro­pi­si­ma o lo­kal­nim ko­mu­nal­nim tak­sa­ma, o dr­žav­nom pre­mje­ru i ka­ta­stru ne­po­kret­no­sti, o pro­cje­ni uti­ca­ja na ži­vot­nu sre­di­nu i Kri­vič­nim za­ko­ni­kom. To je utvr­dio Od­bor za pro­stor­no pla­ni­ra­nje Za­jed­ni­ce op­šti­na Cr­ne Go­re, na či­jem je če­lu Ne­boj­ša Adžić, ko­ji je Mi­ni­star­stvu odr­ži­vog raz­vo­ja i tu­ri­zma do­sta­vio mi­šlje­nje na Pred­log za­ko­na o pla­ni­ra­nju i iz­grad­nji ko­ji je tre­nut­no na jav­noj ras­pra­vi.
– Ne za­ne­ma­ru­ju­ći po­tre­bu re­for­me u obla­sti pro­stor­nog pla­ni­ra­nja i iz­grad­nje, ne mo­že­mo a da ne uka­že­mo na po­tre­bu pret­hod­nog us­po­sta­vlja­nja ja­ke ka­drov­ske in­fra­struk­tu­re i to pri­je sve­ga u in­spek­cij­skom nad­zo­ru, ko­ja bi bi­la spo­sob­na da no­si ova­kva za­kon­ska rje­še­nja – pi­še u Adži­će­vom mi­šlje­nju.
Od­bor sma­tra i da le­ga­li­za­ci­ja ne­for­mal­nih obje­ka­ta pred­sta­vlja prav­ni non­sens, jer se oza­ko­nja­va ne­što što je do ta­da bi­lo kri­vič­no dje­lo. Uka­zu­ju da le­ga­li­za­ci­ja ovih obje­ka­ta ne smi­je bi­ti pred­met ovog za­kon­skog pro­pi­sa jer pod­ri­va nje­go­vu su­šti­nu. Od­bor uka­zu­je da se jav­no­sti ša­lju dvi­je ne­ga­tiv­ne po­ru­ke, a to su da je sve­jed­no gra­di­ti le­gal­no ili ne­le­gal­no, kao i da će le­ga­li­za­ci­ja uvi­jek po­sto­ja­ti dok po­sto­ji plan­sko gra­đe­nje što je su­prot­no od po­ru­ke ko­ju dr­ža­va tre­ba da po­ša­lje ne­le­gal­nim gra­di­te­lji­ma i uzur­pa­to­ri­ma pro­sto­ra.
– Iz­ra­ža­va­mo bo­ja­zan da će opre­dje­lje­nje da se pra­vi­la za za­ko­ni­to gra­đe­nje i oza­ko­nja­va­nje ne­le­gal­ne grad­nje ure­đu­ju jed­nim pro­pi­som, čak do­ve­sti do na­glog po­ra­sta bro­ja ne­le­gal­nih obje­ka­ta. U ci­lju spre­ča­va­nja eks­pan­zi­je gra­đe­nja su­prot­no za­ko­nom utvr­đe­nim uslo­vi­ma, sma­tra­mo da je umje­sto ru­še­nja obje­ka­ta ili pe­ča­će­nja gra­di­li­šta po­treb­no uve­sti nov­ča­ne sank­ci­je u vi­si­ni tr­ži­šne vri­jed­no­sti sva­kog iz­gra­đe­nog, od­no­sno pre­ko­ra­če­nog kva­dra­ta iz­gra­đe­nog objek­ta. Ta­ko bi se po­sti­glo da in­ve­sti­tor ne­ma eko­nom­ski in­te­res da pro­tiv­prav­no gra­di, što bi u pot­pu­no­sti obe­smi­sli­lo na­sto­ja­nja ne­le­gal­nih gra­di­te­lja da na ovaj na­čin ostva­re do­bit – is­ta­kao je Adžić.
Iz Za­jed­ni­ce op­šti­na pred­la­žu da je po­treb­no za­ko­nom pre­ci­zi­ra­ti da su bes­prav­ni objek­ti svi oni ko­ji su iz­gra­đe­ni bez gra­đe­vin­ske do­zvo­le, te da je, u slu­ča­ju da vla­snik objek­ta, tvr­di da je on gra­đen u pe­ri­o­du ka­da ni­je bi­lo pre­pi­sa­no iz­da­va­nje gra­đe­vin­ske do­zvo­le te­ret do­ka­zi­va­nja na nje­mu.
– Raz­log ovog pred­lo­ga je da bi se one­mo­gu­ći­lo bes­prav­nim gra­di­te­lji­ma da iz­bjeg­nu oba­ve­ze po ovom za­ko­nu, da­va­njem jed­no­stra­ne iz­ja­ve da su objek­ti iz­gra­đe­ni u pe­ri­o­du ka­da ni­je bi­la uve­de­na gra­đe­vin­ska do­zvo­la – sma­tra pred­sjed­nik Od­bo­ra.
Od­bor uka­zu­je da pred­log za­ko­na ne pred­vi­đa ni­je­dan plan­ski do­ku­ment či­je je do­no­še­nje u nad­le­žno­sti je­di­ni­ca lo­kal­ne sa­mo­u­pra­ve. Na taj se na­čin, ka­ko ka­žu, one­mo­gu­ća­va­ju op­šti­ne da upra­vlja­ju pro­sto­rom na svo­joj te­ri­to­ri­ji, a po­sle­dič­no i da se ba­ve lo­kal­nim eko­nom­skim raz­vo­jem, što je u bi­ti iskon­ski raz­log us­po­sta­vlja­nja lo­kal­ne sa­mo­u­pra­ve kao or­ga­na vla­sti naj­bli­žeg gra­đa­ni­ma. Za­ko­nom o lo­kal­noj sa­mo­u­pra­vi je pro­pi­sa­no da op­šti­na do­no­si pro­stor­no-ur­ba­ni­stič­ke i dru­ge pla­no­ve, ure­đu­je i obez­bje­đu­je uslo­ve za iz­grad­nju i ko­ri­šće­nje obje­ka­ta, kao i pri­vo­đe­nje na­mje­ni gra­đe­vin­skog ze­mlji­šta u skla­du sa lo­kal­nim plan­skim do­ku­men­ti­ma i ko­mu­nal­no opre­ma­nje gra­đe­vin­skog ze­mlji­šta, te i da skup­šti­na op­šti­ne do­no­si lo­kal­na plan­ska do­ku­men­ta.
– Pred­lo­gom za­ko­na uki­da­ju se sop­stve­ni po­slo­vi lo­kal­ne sa­mo­u­pra­ve u di­je­lu upra­vlja­nja i ure­đi­va­nja pri­vre­me­nih i po­moć­nih obje­ka­ta, kao i u di­je­lu nad­zo­ra nad ovim po­slo­vi­ma, i pre­no­še­nja istih po­slo­va na dr­žav­ni ni­vo i to po­je­din­ca i in­spek­cij­ski or­gan pri če­mu se ni­je­su do­volj­no sa­gle­da­li ti­po­vi pri­vre­me­nih obje­ka­ta pri­li­kom ure­đi­va­nja pret­po­stav­ki za nji­ho­vo po­sta­vlja­nje, od­no­sno gra­đe­nje. Pri­mje­ra ra­di, glav­ni dr­žav­ni ar­hi­tek­ta bi, pre­ma rje­še­nji­ma iz Pred­lo­ga za­ko­na tre­ba­lo, iz­me­đu osta­log, da sa­gle­da­va vi­zu­el­ni iz­gled cir­ku­skih ša­tri, dvo­ra­ca na na­du­va­va­nje, ša­to­ra, ko­ki­ča­ra, ro­šti­lja za pro­da­ju pe­če­nih ku­ku­ru­za i ke­ste­na, fri­te­za za pom­frit, pa­la­čin­kar­ni­ca, iz­lo­žbe­nih štan­do­va, kar­ting sta­za... Ta­ko­đe, po­sle­dič­no, Upra­va za in­spek­cij­ski nad­zor bi kon­tro­li­sa­la da li su pred­met­ni objek­ti po­sta­vlje­ni u skla­du sa za­kon­skim uslo­vi­ma. Po­red to­ga, pred­log za­ko­na ni­je uskla­đen sa Za­ko­nom o lo­kal­nim ko­mu­nal­nim tak­sa­ma. Nji­me je pro­pi­sa­no da se za po­sta­vlja­nje ovih obje­ka­ta pla­ća lo­kal­na ko­mu­nal­na tak­sa, a pred­lo­gom za­ko­na ni­je utvr­đe­na kao uslov za po­sta­vlja­nje obje­ka­ta. Ima­ju­ći to u vi­du, ove objek­te tre­ba vra­ti­ti, ta­mo gdje pri­rod­no pri­pa­da­ju, u nad­le­žnost lo­kal­ne sa­mo­u­pra­ve i da­ti op­šti­na­ma ovla­šće­nje da bli­že ure­de uslo­ve i na­čin po­sta­vlja­nja – sma­tra Adžić. Od­bor uka­zu­je na pro­jek­ci­je tro­ško­va ko­je će op­šti­ne ima­ti sa­mo po osno­vu iz­grad­nje de­po­ni­ja, od­no­sno obje­ka­ta za od­stra­nji­va­nje ot­pa­da u na­red­nom pe­ri­o­du. Pre­ma tim pro­jek­ci­ja­ma dr­žav­nog pla­na upra­vlja­nja ot­pa­dom, op­šti­ne će za ope­ra­tiv­ne tro­ško­ve iz­grad­nju ovih obje­ka­ta bez amor­ti­za­ci­je mo­ra­ti da iz­dvo­je oko 22,5 mi­li­o­na eura. Po­red to­ga, pred­lo­gom za­ko­na se od oba­ve­ze pla­ća­nja na­kna­de za ure­đe­nje oslo­ba­đa­ju in­ve­sti­to­ri, te se sa­mim tim one­mo­gu­ća­va iz­vor pri­ho­da za ot­pla­tu kre­dit­nih za­du­že­nja za po­kri­će tro­ško­va ko­mu­nal­nog opre­ma­nja tih zo­na.
– Pred­lo­gom za­ko­na ni­je de­fi­ni­san iz­vor sred­sta­va za re­kon­struk­ci­ju po­sto­je­će in­fra­struk­tu­re. Ova­kva rje­še­nja su na­ro­či­to alar­mant­na, ima­ju­ći u vi­du opre­dje­lje­nje Vla­de Cr­ne Go­re ko­ja raz­voj in­fra­struk­tu­re vi­di kao je­dan od stu­bo­va eko­nom­ske po­li­ti­ke. Oprav­da­no se mo­že kon­sta­to­va­ti da se ova­kvim za­kon­skim opre­dje­lje­njem na­ru­ša­va­ju osnov­ni prin­ci­pi Za­ko­na o fi­nan­si­ra­nju lo­kal­ne sa­mo­u­pra­ve. Po­red to­ga, pred­lo­že­na rje­še­nja ne ko­re­spon­di­ra­ju smjer­ni­ca­ma da­tim u Stu­di­ji ze­mlji­šne po­li­ti­ke ko­ju je Vla­da Cr­ne Go­re usvo­ji­la u ju­lu pro­šle go­di­ne, ko­jom je utvr­đe­na na­kna­da za gra­đe­nje, kao iz­vor pri­ho­da za po­kri­će tro­ško­va ko­mu­nal­nog opre­ma­nja i ko­mu­nal­ni do­pri­nos, kao iz­vor pri­ho­da za po­kri­će tro­ško­va ko­mu­nal­nog opre­ma­nja osta­lom ko­mu­nal­nom in­fra­struk­tu­rom i objek­ti­ma – pi­še u mi­šlje­nju Adži­ća.
Adžić uka­zu­je da je član 55 Pred­lo­ga za­ko­na ko­ji tre­ti­ra za­jed­nič­ko ko­mu­nal­no opre­ma­nje u di­rekt­noj ko­li­zi­ji sa pro­pi­som o ko­mu­nal­nim dje­lat­no­sti­ma. N.S. – A.D.


Fa­li fi­nan­sij­ska ana­li­za

Pred­lo­gu za­ko­na o pla­ni­ra­nju i iz­grad­nju ne­do­sta­je fi­nan­sij­ska ana­li­za. Od­bor kon­sta­tu­je da im ni­je ja­sno ka­ko će se pred­lo­že­ne re­for­me od­ra­zi­ti na po­sto­je­će or­ga­ni­za­ci­je ka­ko dr­žav­ne ta­ko i lo­kal­ne upra­ve.
– U pr­vom re­du to se od­no­si na ka­drov­ska rje­še­nja, kao i na fi­ska­li­te­te lo­kal­nih sa­mo­u­pra­va ko­ji se po pred­lo­gu ovog za­ko­na sma­nju­ju. Za sva­ku da­lju ras­pra­vu je neo­p­hod­no ura­di­ti de­talj­nu fi­nan­sij­sku ana­li­zu spro­vo­đe­nja za­ko­na. Ni­je ja­sno da li će se uvo­đe­njem ovog prin­ci­pa re­for­mi op­šti­ne su­o­či­ti sa pro­ble­mom rje­ša­va­nja teh­no­lo­ških vi­ško­va, ili se pak i u na­ve­de­nom smi­slu pla­ni­ra re­or­ga­ni­za­ci­ja for­mi­ra­njem nad­zor­nih slu­žbi na lo­kal­nom ni­vou – is­ti­ču u Od­bo­ru.


Pri­zna­nje ne­mo­ći in­sti­tu­ci­ja

Od­bor Za­jed­ni­ce op­šti­na ka­že da se čla­n ko­ji tre­ti­ra po­stu­pak le­ga­li­za­ci­je po nji­ho­vom mi­šlje­nju predstavlja pri­zna­nje ne­mo­ći jav­nih in­sti­tu­ci­ja.
– To je sa­mo pri­zna­nje ne­mo­ći jav­nih in­sti­tu­ci­ja da mo­gu da se ba­ve stra­te­škim pla­ni­ra­njem u skla­du sa pra­vi­li­ma stru­ke i is­ko­ri­šća­va­njem pro­sto­ra kao ogra­ni­če­nog re­sur­sa na naj­e­fi­ka­sni­ji i naj­e­ko­no­mič­ni­ji na­čin, uz po­što­va­nje ba­lan­sa za­šti­te ži­vot­ne sre­di­ne i stva­ra­nje kom­for­nih ur­ba­nih cje­li­na po mje­ri do­sto­jan­stve­nog ži­vo­ta nji­ho­vih sta­nov­ni­ka – sma­tra­ju u Za­jed­ni­ci op­šti­na.


Dr­žav­nog ar­hi­tek­tu „uki­nu­li” zbog zlo­u­po­tre­ba

Za­ko­nom o pla­ni­ra­nju i iz­grad­nji pla­ni­ra­no je ime­no­va­nje dr­žav­nog ar­hi­tek­te či­ji je po­sao da da­je od­lu­ču­ju­ću ri­ječ ka­da su u pi­ta­nju iz­gled objek­ta i iz­grad­nja. Od­bor za iz­grad­nju Za­jed­ni­ce op­šti­na uka­zu­je da je ovaj in­sti­tut već po­sto­jao u za­ko­no­dav­nom si­ste­mu Cr­ne Go­re, ali da je uki­nut zbog ra­znih zlo­u­po­tre­ba i ar­bi­trar­nog od­lu­či­va­nja u ra­du.
– Oprav­da­no se po­sta­vlja pi­ta­nje da li smo to­li­ko kao dru­štvo na­pre­do­va­li i da li ima­mo zna­čaj­no bo­lje me­ha­ni­zme kon­tro­le ra­da ovog in­sti­stu­ta da se po­no­vo pred­la­že nje­go­vo uvo­đe­nje – pi­ta­ju iz Za­jed­ni­ce op­šti­na.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja portala "Dan on-line" je kažnjivo i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama.

Podaci, tekstovi, fotografije i informacije objavljene na ovom portalu mogu se koristiti isključivo u lične i nekomercijalne svrhe.
Zabranjeno je svako modifikovanje, kopiranje, štampanje, javno prikazivanje i reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno objavljivanje informacija sa ovog portala u komercijalne svrhe, bez pisane saglasnosti "Jumedia mont" d.o.o..

Prenošenje sadržaja portala "Dan-online" dozvoljeno je uz prethodno pribavljeno odobrenje vlasnika prava, uz obavezno navođenje izvora ili linkovanje izvornog sadržaja portala "Dan on-line".

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"