Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
* * * * * *
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 16-10-2014

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
N/A:
N/A

Vic Dana :)

Vraća se Perica kući i kaže mami:
- Mama, dobio sam pet iz srpski!
- A majka ga upita:
- Na šta sine?
- Na padeži.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Drustvo - datum: 2017-06-17 ALTERNATIVA CRNA GORA VLADI I SKUPŠTI NI DALA PREDLOG KAKO DA UŠTEDE NA RAČUN DRŽAVNIH ZVANIČNIKA
Ko prima platu, da ostane bez penzije
Mićunović i Vojvodić pored plata primaju nacionalne penzije Ko prima platu, da ostane bez penzije Alternativa predlaže da se u cilju uštede i optimizacije raspoloživih budžetskih sredstava zabrani rad penzionisanim licima u državnoj upravi, kao i obustavu isplata nadoknada istaknutim kulturnim stvaraocima i sportistima koji su na funkcijama i primaju platu
Al­ter­na­ti­va Cr­na Go­ra upu­ti­la je Vla­di i Skup­šti­ni ini­ci­ja­ti­vu ko­jom tra­ži da se sa funk­ci­ja raz­ri­je­še li­ca ko­ja su ostva­ri­la uslov za pen­zi­ju, te da im se do tog tre­nut­ka ob­u­sta­vi is­pla­ta da­va­nja iz Fon­da pen­zij­skog i in­va­lid­skog osi­gu­ra­nja (PIO) jer do­bi­ja­ju pla­tu. Sma­tra­ju da u ci­lju spro­vo­đe­nja mje­ra šted­nje tre­ba ob­u­sta­vi­ti is­pla­te na­dok­na­da za is­tak­nu­te kul­tur­ne stva­ra­o­ce i spor­ti­ste, iz re­da dr­žav­nih zva­nič­ni­ka, jer oni već pri­ma­ju pla­tu ko­ja je i do tri pu­ta ve­ća od pro­sječ­ne za­ra­de u dr­ža­vi, ko­ja iz­no­si oko 500 eura.
– Al­ter­na­ti­va pred­la­že da se u ci­lju ušte­de i op­ti­mi­za­ci­je ras­po­lo­ži­vih bu­džet­skih sred­sta­va za­bra­ni rad pen­zi­o­ni­sa­nim li­ci­ma u dr­žav­noj upra­vi. Prak­sa za­po­šlja­va­nja li­ca ko­ja su za­vr­ši­la svoj rad­ni vi­jek ne­ga­tiv­no uti­če na rad­no/sta­ro­snu struk­tu­ru jav­ne upra­ve. Na taj na­čin se spre­ča­va obu­ka no­vih ka­dro­va za po­slo­ve u jav­nim slu­žba­ma i pred­u­ze­ći­ma. Ni­je po­treb­no na­gla­ša­va­ti da se na ovaj na­čin vr­ši ne­ga­tiv­na se­lek­ci­ja ka­dro­va dok ne­ko­li­ko de­se­ti­na hi­lja­da mla­dih i obra­zo­va­nih lju­di če­ka na po­sao. Ti mla­di lju­di od svo­je Vla­de oče­ku­ju pri­li­ku za rad, jed­na­ko do­bru pri­li­ku kao onu ko­ju su ima­la li­ca ko­ja su u pen­zi­ji! Da li će­mo ih raz­o­ča­ra­ti? Da li će­mo ubi­ti u nji­ma sva­ku da­lju vo­lju da se na­da­ju tim po­slo­vi­ma – na­vo­di se u ini­ci­ja­ti­vi u ko­ju je „Dan” imao uvid.
Kao raz­log za re­a­li­za­ci­ju tih mje­ra, Al­ter­na­ti­va na­vo­di plan Vla­de za ušte­du i mo­der­ni­za­ci­ju dr­žav­ne upra­ve u su­sret pro­mje­na­ma ko­je su neo­p­hod­ne da bi si­stem bio odr­živ na du­ži rok.
– Al­ter­na­ti­va Cr­na Go­ra sma­tra da je neo­p­hod­no uki­nu­ti rad pen­zi­o­ni­sa­nim li­ci­ma u jav­noj upra­vi ako že­li­mo da sma­nji­mo ne­za­po­sle­nost. Tre­nut­no se na Za­vo­du za za­po­šlja­va­nje na­la­zi pre­ko 50.000 ne­za­po­sle­nih li­ca, od če­ga pre­ko 10.000 ima vi­so­ko obra­zo­va­nje. Mo­ra­mo po­če­ti da bri­ne­mo o sva­kom čo­vje­ku po­je­di­nač­no, da se pro­tiv si­ro­ma­štva bo­ri­mo u sva­koj ku­ći, za sva­ki sto gdje se ru­ča­va. Lju­di ni­je­su sta­ti­stič­ke broj­ke – ka­že za „Dan” ko­or­di­na­tor za me­di­je u Al­ter­na­ti­vi Ve­sko Pe­jak.
Ka­ko na­vo­di, neo­p­hod­no je uki­nu­ti is­pla­te na­kna­da funk­ci­o­ne­ri­ma ko­ji su pro­gla­še­ni za is­tak­nu­te kul­tur­ne stva­ra­o­ce i spor­ti­ste, ma­kar dok ta li­ca pri­ma­ju pla­tu iz bu­dže­ta.
– Ako ne­ko ima pro­blem sa vi­si­nom za­ra­de, tre­ba da se obra­ti Vla­di Cr­ne Go­re i pre­du­zme mje­re da se te pla­te po­ve­ća­ju. Ali pri­ma­ti dvi­je za­ra­de, dok ne­ko ne­ma ni­jed­nu – u naj­ma­nju ru­ku je ne­ko­rekt­no. Pod­sje­ti­će­mo da bli­zu 100.000 gra­đa­na Cr­ne Go­re ži­vi u te­škom si­ro­ma­štvu. Nji­ho­va dje­ca, ta­ko­đe, ži­ve u te­škom si­ro­ma­štvu – ka­že Pe­jak.
Na di­rek­tor­skim funk­ci­ja­ma u dr­žav­nim in­sti­tu­ci­ja­ma su pen­zi­o­ne­ri Sre­ten Ra­do­njić (Agen­ci­ja za spre­ča­va­nje ko­rup­ci­je) i De­jan Pe­ru­ni­čić (Agen­ci­je za na­co­nal­nu bez­bjed­nost).
Ra­do­njić, pre­ma po­sled­njim po­da­ci­ma, ima pla­tu od 1.920 eura, a uz to na ime pen­zi­je do­bi­ja do­dat­nih 950. Šef taj­ne po­li­ci­je ima pen­zi­ju od 848 eura, dok mu je pla­ta 2.402.
Iz­vr­šni di­rek­tor Aero­dro­ma Cr­ne Go­re Mi­lo­van Đu­rič­ko­vić iako je ste­kao uslov za pen­zi­ju, još je na če­lu jed­nog od naj­pro­fi­ta­bil­ni­jih dr­žav­nih pred­u­ze­ća i pla­ta mu je oko 1.400 eura.
Rek­tor­ka Uni­ver­zi­te­ta Cr­ne Go­re Rad­mi­la Voj­vo­dić ima mje­seč­nu za­ra­du od oko 1.500 eura, a po­red to­ga do­bi­ja i 715 kao is­tak­nu­ti kul­tur­ni stva­ra­lac. I njen su­prug Bra­ni­slav Mi­ću­no­vić, am­ba­sa­dor Cr­ne Go­re u Be­o­gra­du, do­bi­ja 715 eura kao is­tak­nu­ti kul­tur­ni stva­ra­lac, po­red pla­te od oko 3.100 eura.
Di­rek­tor Upra­ve za in­spek­cij­ske po­slo­ve Bo­ži­dar Vuk­sa­no­vić iz dr­žav­nog bu­dže­ta do­bi­ja na ime pla­te 1.100 eura, plus do­dat­nih 950 kao is­tak­nu­ti spor­ti­sta. Slič­na si­tu­a­ci­ja je i kod po­sla­ni­ka Li­be­ral­ne par­ti­je An­dri­je Po­po­vi­ća ko­jem je pla­ta oko 1.800 eura, a do­bi­ja do­dat­nih 960 na ime „sport­ske na­kna­de”.M.S.


Do­sta jed­na zarada

Pe­jak na­vo­di da su me­di­ji ju­če ob­ja­vi­li da je pred­sjed­nik DPS-a Mi­lo Đu­ka­no­vić na­ja­vio pro­mje­ne u toj par­ti­ji, pa bi jed­na od mje­ra bi­la i to da nji­ho­vi funk­ci­o­ne­ri do­bi­ja­ju sa­mo jed­nu pla­tu iz bu­dže­ta, a ne kao do sa­da vi­še. On is­ti­če da su u Al­ter­na­ti­vi si­gur­ni da će Vla­da usvo­ji­ti pred­lo­že­ne mje­re jer ne­ma iz­bo­ra.
– Ako ih ne usvo­ji, ova li­ca će je svo­jom ne­za­si­to­šću po­vu­ći na dno, pa će ne­ka sle­de­ća to ura­di­ti – za­klju­ču­je Pe­jak.
  • Drustvo
    Ranije - Drustvo

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"