Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Državnim kreditom od 200 hiljada vratio Acu dug * Razmišljamo o bojkotu parlamenta * Nevin ću da robijam 30 godina * Zaplijenjene cigarete iz Bara vrijedne šest miliona * Do Krupca vozilo sto biciklista * „Fića fest” * Državnim kreditom od 200 hiljada vratio Acu dug
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 18-06-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Slaven Radunović, funkcioner Nove srpske demokratij:
– Milo Đukanović je za sebe rezervisao ulogu Pinokija. S obzirom na to kakve neistine priča, moraće ubrzo na plastičnu operaciju u Švajcarsku, na skraćivanje nosa.

Vic Dana :)

Čak Norisa je rodila tetka, jer niko nije smio da mu diro mater.

Sudija pita okrivljenog kojeg su uhvatili na djelu kako krade:
- Jeste li oženjeni?
- Ne, nisam i nikada neću biti!
- Toliko pametan čovjek, a krade! 

- Kako se zove Bosanac koji zna da uključi fen?
- Fenomen.

Razgovaraju dva novorođenčeta i dječak kaže djevojčici:
- Ja sam dječak!
A djevojčica ga pita:
- Kako znaš?
Dječak podiže noge i reče:
- Vidiš, imam plave čarapice!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Drustvo GRČKA POLICIJA PREKINULA ŠVERC DUVANA IZ CRNE GORE
Zaplijenjene cigarete iz Bara vrijedne šest miliona
Prema dokumentaciji na brodu, „Golendri”, koji je plovio pod tanzanijskom zastavom, iz Bara u Crnoj Gori trebalo je da cigarete isporuči u Tobruku, u Libiji Zaplijenjene cigarete iz Bara vrijedne šest miliona Brod „Golendri”, koji je plovio pod tanzanijskom zastavom, iz Bara je trebalo da cigarete isporuči u Tobruku, u Libiji, ali je grčka policija uhapsila šestočlanu posadu i zaplijenila 1.557.200 kutija cigareta „amerikan haus”
Grč­ka po­li­ci­ja za­pli­je­ni­la je ci­ga­re­te vri­jed­ne pre­ko šest mi­li­o­na eura na bro­du ko­ji je iz Lu­ke Bar plo­vio ka Li­bi­ji, pre­ni­je­li su me­di­ji u Grč­koj. Ak­ci­ja je spro­ve­de­na u pe­tak uju­tru, ka­da je brod „Go­len­dri” ko­ji je plo­vio ka To­bru­ku za­u­sta­vljen kod ju­žnog Kri­ta. Pre­ma pi­sa­nju por­ta­la „Pro­to­te­ma” i „Fle­šnjuz”, grč­ka obal­ska stra­ža je uhap­si­la še­sto­čla­nu po­sa­du, ko­ju su či­ni­li ukra­jin­ski dr­ža­vlja­ni. Ot­kri­ve­ne su ci­ga­re­te „ame­ri­kan ha­us”, a na nji­ho­vim ku­ti­ja­ma, ka­ko se mo­že vi­dje­ti na fo­to­gra­fi­ja­ma, is­pi­sa­na su arap­ska slo­va.
Pre­ma do­ku­men­ta­ci­ji na bro­du, „Go­len­dri”, ko­ji je plo­vio pod tan­za­nij­skom za­sta­vom, iz Ba­ra u Cr­noj Go­ri tre­ba­lo je da ci­ga­re­te is­po­ru­či u To­bru­ku, u Li­bi­ji.
Obal­ska stra­ža je pri­mi­je­ti­la, ka­ko pi­še por­tal „Fle­šnjuz”, da brod ga­si na­vi­ga­ci­o­ne ure­đa­je, a na­vod­no su ima­li in­for­ma­ci­ju da se na nje­mu na­la­zi sum­nji­va po­šilj­ka ci­ga­re­ta. Ovo je če­tvr­ta ak­ci­ja za­u­sta­vlja­nja kri­jum­ča­re­nih ci­ga­re­ta iz Cr­ne Go­re pre­ma Li­bi­ji u po­sled­njih tri go­di­ne u Grč­koj, a ju­če je bi­la jed­na od glav­nih vi­je­sti u grč­kim me­di­ji­ma.
– Na bro­du se na­la­zi­la ve­li­ka ko­li­či­na kri­jum­ča­re­nih ci­ga­re­ta upa­ko­va­nih u kar­ton­ske ku­ti­je. Vla­sti su za­u­sta­vi­le brod kod lu­ke He­ra­kli­on, i na­kon is­tra­ge je pro­na­đe­no i od­u­ze­to ukup­no 1.557.200 ku­ti­ja ci­ga­re­ta, dok se ukup­na vri­jed­nost ko­li­či­ne kri­jum­ča­re­nih ci­ga­re­ta pro­cje­nju­je se na 6.019,186,94 eura – pre­nio je por­tal „Fle­šnjuz”.
Na­vo­di se da je po­li­ci­ja zva­nič­no po­tvr­di­la da je uhap­si­la šest čla­no­va po­sa­de, ukra­jin­skih dr­ža­vlja­na dok se is­tra­ga da se iden­ti­fi­ku­ju sa­u­če­sni­ci na­sta­vlja.
– Is­tra­ga o ovom slu­ča­ju bi­će vo­đe­na iz Ati­ne, a uhap­še­na li­ca će bi­ti pri­ve­de­na na sa­slu­ša­nje kod tu­ži­o­ca u Pi­re­ju – pre­nio je grč­ki por­tal.
Još 2015. go­di­ne, grč­ka po­li­ci­ja je pre­sre­la i blo­ki­ra­la brod GENC 3, na ko­me je bio to­var ci­ga­re­ta „kle­o­pa­tra” ko­je su pro­iz­ve­de­ne u Du­van­skom kom­bi­na­tu Pod­go­ri­ca. U pi­ta­nju je brend ko­ji je ori­gi­nal­no iz Egip­ta, ali je go­di­na­ma pro­iz­vo­đen pod kraj­nje kon­tro­verz­nim okol­no­sti­ma u pod­go­rič­koj fa­bri­ci.
Da se šver­co­va­ne ci­ga­re­te iz Cr­ne Go­re tran­spor­tu­ju bro­do­vi­ma i kup­ci­ma sa pod­ruč­ja pod kon­tro­lom li­bij­skih isla­mi­stič­kih te­ro­ri­stič­kih or­ga­ni­za­ci­ja, bli­skih Al Ka­i­di i Islam­skoj dr­ža­vi, obje­lo­da­nio je sre­di­nom pro­šle go­di­ne „Doj­če ve­le”. Li­bi­ja je, pre­ma na­vo­di­ma cr­no­gor­skog Za­vo­da za sta­ti­sti­ku (MON­STAT), i po­red rat­nog sta­nja u toj ze­mlji, ubje­dlji­vo naj­va­žni­ja de­sti­na­ci­ja za iz­voz du­van­skih pro­iz­vo­da iz Cr­ne Go­re. Sa­mo u 2013., 2014. i 2015. go­di­ni, iz Cr­ne Go­re u tu ze­mlju iz­ve­ze­no je čak 3.408.090 ki­lo­gra­ma ci­ga­re­ta. Cr­na Go­ra, do­du­še, iz­vo­zi du­van­ske pro­iz­vo­de u još 12 ze­ma­lja. Ali ka­da se sa­be­re iz­voz ci­ga­re­ta iz Cr­ne Go­re u svih tih 12 ze­ma­lja, do­bi­je se broj­ka ko­ja ni­je ni pri­bli­žna ko­li­či­ni ko­ja se iz­ve­ze u Li­bi­ju.
Cr­no­gor­ska Upra­va ca­ri­na vi­še mje­se­ci je od­bi­ja­la za­htje­ve za slo­bo­dan pri­stup po­da­ci­ma o iz­vo­zu ci­ga­re­ta iz lu­ke Bar u Li­bi­ju. Ka­da su ko­nač­no sti­gli, is­fil­tri­ra­ni po­da­ci, pre­ma pi­sa­nju „Doj­če ve­le”, uka­zi­va­li su na po­šilj­ke ci­ga­re­ta u li­bij­ske lu­ke To­bruk, Mi­su­ra­ta i Ben­ga­zi. U ve­ćem di­je­lu ca­rin­skih do­ku­me­na­ta ne­ma po­da­ta­ka o bren­du tran­spor­to­va­nih ci­ga­re­ta, iako su ti po­da­ci mo­ra­li bi­ti na­ve­de­ni.
Osim na li­bij­sko tr­ži­šte ci­ga­re­te se, pre­ma tvrd­nja­ma iz­vo­ra ovog nje­mač­kog me­di­ja, is­po­ru­ču­ju u Egi­pat, Al­žir, Tu­nis, Li­ban i Si­ri­ju. U ne­ko­li­ko na­vra­ta po­li­ci­ja je hva­ta­la kri­jum­ča­re i pli­je­ni­la šver­co­va­ne ci­ga­re­te. Li­bij­ski iz­vor iz oba­vje­štaj­ne slu­žbe tvr­dio je da se ile­gal­nom pre­pro­da­jom ci­ga­re­ta ne ba­ve sa­mo kri­jum­ča­ri, već i raz­ne mi­li­tant­ne i te­ro­ri­stič­ke gru­pe ko­je se na taj na­čin i fi­nan­si­ra­ju.
M.V.

Agen­ci­ja ni­je re­gi­stro­va­la spor­ni brend

Bren­da ci­ga­re­ta „ame­ri­kan ha­us” re­gi­stro­va­nog u ba­zi po­da­ta­ka cr­no­gor­ske Agen­ci­je za du­van ne­ma, što se mo­že vi­dje­ti i na saj­tu te in­sti­tu­ci­je. U pi­ta­nju je, ka­ko se mo­že pro­či­ta­ti na saj­to­vi­ma po­sve­će­nim tr­go­vi­ni du­va­nom, brend ko­ji pri­pa­da kom­pa­ni­ji Bri­tiš Ame­ri­ken to­ba­ko (BAT), i pro­iz­vo­di se u uglav­nom u Tur­skoj, a ne­ma ni­ka­kvih in­for­ma­ci­ja ka­ko i na ko­ji na­čin su ove ci­ga­re­te uto­va­re­ne u lu­ci Bar.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja portala "Dan on-line" je kažnjivo i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama.

Podaci, tekstovi, fotografije i informacije objavljene na ovom portalu mogu se koristiti isključivo u lične i nekomercijalne svrhe.
Zabranjeno je svako modifikovanje, kopiranje, štampanje, javno prikazivanje i reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno objavljivanje informacija sa ovog portala u komercijalne svrhe, bez pisane saglasnosti "Jumedia mont" d.o.o..

Prenošenje sadržaja portala "Dan-online" dozvoljeno je uz prethodno pribavljeno odobrenje vlasnika prava, uz obavezno navođenje izvora ili linkovanje izvornog sadržaja portala "Dan on-line".

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"