Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Dobila finansijsku injekciju od Hitne pomoći * Za državni vrh tenderi ne važe * Brajuško u samici zbog straha od linča * Turiste postrojavali pa ih šamarali * Vatrena stihija odnijela više od 60 života * Moskvi sankcije, Briselu šamar * NATO berićet
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 19-06-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Vuk Maraš, direktor Monitoring programa MANS-a:
Nakon ljetnje pauze čeka nas serija lokalnih izbora, koje u praksi nema ko da sprovede niti da kontroliše.

Vic Dana :)

Došli Mujo i Fata na bračno savjetovanje kod psihologa.
Fata se navila kako je Mujo ne voli više kao prije, ne gotivi je, raspričala se naveliko. Doktor iznenada ustane, strastveno poljubi Fatu u usta, počne da je hvata i gnječi na različitim mjestima i sjedne. Fata zanijemila i samo gleda.
Doktor se okrena Muju i kaže: „Vidiš, ovo njoj treba bar tri puta sedmično”.
Kaže Mujo: „Ma, doktore, mogu ja nju dovest ponedjeljkom i srijedom ali, vala, petkom ne mogu, igram fudbal sa jaranima”.


- Stariji čovjek, gluv na desno uvo traži ženu gluvu na lijevo uvo radi poznatstva i dobrog razumijevanja!
- Šifra: Dolby Surround!


- Uciteljica pita Pericu: koliko je dva i dva, a Perica kao iz topa odgovara četiri.
Na to će učiteljica: sjedni, pet.
Perica: Aaaaaaa, da, da pet!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Drustvo - datum: 2017-06-18 GRČKA POLICIJA PREKINULA ŠVERC DUVANA IZ CRNE GORE
Zaplijenjene cigarete iz Bara vrijedne šest miliona
Prema dokumentaciji na brodu, „Golendri”, koji je plovio pod tanzanijskom zastavom, iz Bara u Crnoj Gori trebalo je da cigarete isporuči u Tobruku, u Libiji Zaplijenjene cigarete iz Bara vrijedne šest miliona Brod „Golendri”, koji je plovio pod tanzanijskom zastavom, iz Bara je trebalo da cigarete isporuči u Tobruku, u Libiji, ali je grčka policija uhapsila šestočlanu posadu i zaplijenila 1.557.200 kutija cigareta „amerikan haus”
Grč­ka po­li­ci­ja za­pli­je­ni­la je ci­ga­re­te vri­jed­ne pre­ko šest mi­li­o­na eura na bro­du ko­ji je iz Lu­ke Bar plo­vio ka Li­bi­ji, pre­ni­je­li su me­di­ji u Grč­koj. Ak­ci­ja je spro­ve­de­na u pe­tak uju­tru, ka­da je brod „Go­len­dri” ko­ji je plo­vio ka To­bru­ku za­u­sta­vljen kod ju­žnog Kri­ta. Pre­ma pi­sa­nju por­ta­la „Pro­to­te­ma” i „Fle­šnjuz”, grč­ka obal­ska stra­ža je uhap­si­la še­sto­čla­nu po­sa­du, ko­ju su či­ni­li ukra­jin­ski dr­ža­vlja­ni. Ot­kri­ve­ne su ci­ga­re­te „ame­ri­kan ha­us”, a na nji­ho­vim ku­ti­ja­ma, ka­ko se mo­že vi­dje­ti na fo­to­gra­fi­ja­ma, is­pi­sa­na su arap­ska slo­va.
Pre­ma do­ku­men­ta­ci­ji na bro­du, „Go­len­dri”, ko­ji je plo­vio pod tan­za­nij­skom za­sta­vom, iz Ba­ra u Cr­noj Go­ri tre­ba­lo je da ci­ga­re­te is­po­ru­či u To­bru­ku, u Li­bi­ji.
Obal­ska stra­ža je pri­mi­je­ti­la, ka­ko pi­še por­tal „Fle­šnjuz”, da brod ga­si na­vi­ga­ci­o­ne ure­đa­je, a na­vod­no su ima­li in­for­ma­ci­ju da se na nje­mu na­la­zi sum­nji­va po­šilj­ka ci­ga­re­ta. Ovo je če­tvr­ta ak­ci­ja za­u­sta­vlja­nja kri­jum­ča­re­nih ci­ga­re­ta iz Cr­ne Go­re pre­ma Li­bi­ji u po­sled­njih tri go­di­ne u Grč­koj, a ju­če je bi­la jed­na od glav­nih vi­je­sti u grč­kim me­di­ji­ma.
– Na bro­du se na­la­zi­la ve­li­ka ko­li­či­na kri­jum­ča­re­nih ci­ga­re­ta upa­ko­va­nih u kar­ton­ske ku­ti­je. Vla­sti su za­u­sta­vi­le brod kod lu­ke He­ra­kli­on, i na­kon is­tra­ge je pro­na­đe­no i od­u­ze­to ukup­no 1.557.200 ku­ti­ja ci­ga­re­ta, dok se ukup­na vri­jed­nost ko­li­či­ne kri­jum­ča­re­nih ci­ga­re­ta pro­cje­nju­je se na 6.019,186,94 eura – pre­nio je por­tal „Fle­šnjuz”.
Na­vo­di se da je po­li­ci­ja zva­nič­no po­tvr­di­la da je uhap­si­la šest čla­no­va po­sa­de, ukra­jin­skih dr­ža­vlja­na dok se is­tra­ga da se iden­ti­fi­ku­ju sa­u­če­sni­ci na­sta­vlja.
– Is­tra­ga o ovom slu­ča­ju bi­će vo­đe­na iz Ati­ne, a uhap­še­na li­ca će bi­ti pri­ve­de­na na sa­slu­ša­nje kod tu­ži­o­ca u Pi­re­ju – pre­nio je grč­ki por­tal.
Još 2015. go­di­ne, grč­ka po­li­ci­ja je pre­sre­la i blo­ki­ra­la brod GENC 3, na ko­me je bio to­var ci­ga­re­ta „kle­o­pa­tra” ko­je su pro­iz­ve­de­ne u Du­van­skom kom­bi­na­tu Pod­go­ri­ca. U pi­ta­nju je brend ko­ji je ori­gi­nal­no iz Egip­ta, ali je go­di­na­ma pro­iz­vo­đen pod kraj­nje kon­tro­verz­nim okol­no­sti­ma u pod­go­rič­koj fa­bri­ci.
Da se šver­co­va­ne ci­ga­re­te iz Cr­ne Go­re tran­spor­tu­ju bro­do­vi­ma i kup­ci­ma sa pod­ruč­ja pod kon­tro­lom li­bij­skih isla­mi­stič­kih te­ro­ri­stič­kih or­ga­ni­za­ci­ja, bli­skih Al Ka­i­di i Islam­skoj dr­ža­vi, obje­lo­da­nio je sre­di­nom pro­šle go­di­ne „Doj­če ve­le”. Li­bi­ja je, pre­ma na­vo­di­ma cr­no­gor­skog Za­vo­da za sta­ti­sti­ku (MON­STAT), i po­red rat­nog sta­nja u toj ze­mlji, ubje­dlji­vo naj­va­žni­ja de­sti­na­ci­ja za iz­voz du­van­skih pro­iz­vo­da iz Cr­ne Go­re. Sa­mo u 2013., 2014. i 2015. go­di­ni, iz Cr­ne Go­re u tu ze­mlju iz­ve­ze­no je čak 3.408.090 ki­lo­gra­ma ci­ga­re­ta. Cr­na Go­ra, do­du­še, iz­vo­zi du­van­ske pro­iz­vo­de u još 12 ze­ma­lja. Ali ka­da se sa­be­re iz­voz ci­ga­re­ta iz Cr­ne Go­re u svih tih 12 ze­ma­lja, do­bi­je se broj­ka ko­ja ni­je ni pri­bli­žna ko­li­či­ni ko­ja se iz­ve­ze u Li­bi­ju.
Cr­no­gor­ska Upra­va ca­ri­na vi­še mje­se­ci je od­bi­ja­la za­htje­ve za slo­bo­dan pri­stup po­da­ci­ma o iz­vo­zu ci­ga­re­ta iz lu­ke Bar u Li­bi­ju. Ka­da su ko­nač­no sti­gli, is­fil­tri­ra­ni po­da­ci, pre­ma pi­sa­nju „Doj­če ve­le”, uka­zi­va­li su na po­šilj­ke ci­ga­re­ta u li­bij­ske lu­ke To­bruk, Mi­su­ra­ta i Ben­ga­zi. U ve­ćem di­je­lu ca­rin­skih do­ku­me­na­ta ne­ma po­da­ta­ka o bren­du tran­spor­to­va­nih ci­ga­re­ta, iako su ti po­da­ci mo­ra­li bi­ti na­ve­de­ni.
Osim na li­bij­sko tr­ži­šte ci­ga­re­te se, pre­ma tvrd­nja­ma iz­vo­ra ovog nje­mač­kog me­di­ja, is­po­ru­ču­ju u Egi­pat, Al­žir, Tu­nis, Li­ban i Si­ri­ju. U ne­ko­li­ko na­vra­ta po­li­ci­ja je hva­ta­la kri­jum­ča­re i pli­je­ni­la šver­co­va­ne ci­ga­re­te. Li­bij­ski iz­vor iz oba­vje­štaj­ne slu­žbe tvr­dio je da se ile­gal­nom pre­pro­da­jom ci­ga­re­ta ne ba­ve sa­mo kri­jum­ča­ri, već i raz­ne mi­li­tant­ne i te­ro­ri­stič­ke gru­pe ko­je se na taj na­čin i fi­nan­si­ra­ju.
M.V.

Agen­ci­ja ni­je re­gi­stro­va­la spor­ni brend

Bren­da ci­ga­re­ta „ame­ri­kan ha­us” re­gi­stro­va­nog u ba­zi po­da­ta­ka cr­no­gor­ske Agen­ci­je za du­van ne­ma, što se mo­že vi­dje­ti i na saj­tu te in­sti­tu­ci­je. U pi­ta­nju je, ka­ko se mo­že pro­či­ta­ti na saj­to­vi­ma po­sve­će­nim tr­go­vi­ni du­va­nom, brend ko­ji pri­pa­da kom­pa­ni­ji Bri­tiš Ame­ri­ken to­ba­ko (BAT), i pro­iz­vo­di se u uglav­nom u Tur­skoj, a ne­ma ni­ka­kvih in­for­ma­ci­ja ka­ko i na ko­ji na­čin su ove ci­ga­re­te uto­va­re­ne u lu­ci Bar.

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"