Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Ministar sakrio dvije ženine ambulante * Turiste evakuišu zbog požara * Acov avion prodaju za 1,6 miliona eura * Srpske pisce prevodiće na crnogorski * Izdajnici će polagati račun narodu * Nema otvorenih pitanja s Crnom Gorom * Sit gladnome ne vjeruje
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 17-07-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Milan Knežević:
Zbog ideala za koje se borim spreman sam i na sto godina robije.

Vic Dana :)

Savjet
Pričaju dva prijatelja.
- Osjećam se loše u poslednje vrijeme, a ne znam kod kog ljekara da odem.
- Pa, idi kod doktora Pavlovića.
On ti je liječio pokojnog Milana, pokojnog Đuru, pokojnu Miru.Putujući trgovac kuca na vrata. Otvara mu klinac sa cigaretom u ustima i čašom viskija u ruci. Trgovac ga upita:
●Zdravo, mališa. Jesu li ti tu mama i tata?
●A šta misliš?Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Drustvo - datum: 2017-07-15 DOK SE GRAĐANIMA STEŽE KAIŠ, MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA OBNAVLJA VOZNI PARK
Za nova auta 900.000 eura
Za nova auta 900.000 eura MUP je lani potrošio oko 350.000 za kupovinu vozila, a godinu ranije čak 2,5 miliona Planom javnih nabavki za 2017. godinu Ministarstva unutrašnjih poslova predviđena je nabavka službenih vozila u iznosu od 860.000 eura koja će se finansirati iz sredstava Evropske unije - saopšteno je za „Dan” iz MUP-a
Mi­ni­star­stvo unutra-šnjih po­slo­va (MUP) po­tro­ši­će 909.000 eura za ku­po­vi­nu 45 slu­žbe­nih vo­zi­la. Taj tro­šak mo­žda ne bi iza­zvao pa­žnju da taj re­sor la­ni ni­je po­tro­šio 343.649 eura za no­ve če­tvo­ro­toč­ka­še, a to­kom 2015. za iste na­mje­ne je oti­šlo čak 2,5 mi­li­o­na. Ta­ko­đe, tro­šak od bli­zu mi­li­on eura za slu­žbe­ne auto­mo­bi­le do­dat­no iza­zi­va po­zor­nost jer je ove go­di­ne Vla­da kre­nu­la sa ra­di­kal­nim mje­ra­ma šted­nje iz ko­jih de­blji kraj iz­vla­če gra­đa­ni, s ob­zi­rom na to da su uki­nu­te na­dok­na­de maj­ka­ma sa tro­je i vi­še dje­ce, dječ­ji do­da­ci, a pla­te se sma­nju­ju.
Pre­mi­jer Du­ško Mar­ko­vić je na­kon pr­ve sjed­ni­ce Vla­de uka­zao na po­tre­bu sma­nje­nja iz­dva­ja­nja iz bu­dže­ta za kon­sul­tant­ske uslu­ge, kao i na svo­đe­nje slu­žbe­nih pu­to­va­nja na naj­ma­nju mo­gu­ću mje­ru, upo­zo­riv­ši da će lič­no po­seb­nu pa­žnju obra­ti­ti na ras­hod­nu stra­nu bu­dže­ta. On je upo­znao mi­ni­stre sa pro­ce­du­ra­ma i na­či­nom ra­da Vla­de i po­zvao ih na efi­ka­san rad, kao i na po­seb­no od­go­vo­ran od­nos pre­ma dr­žav­nim re­sur­si­ma re­kav­ši da kom­for u tom smi­slu ne mo­že bi­ti do­pu­šten.
Ipak u mi­ni­star­stvi­ma se iz­gle­da još ne uvo­di trend sma­nji­va­nja iz­da­va­ja­nja za slu­žbe­na vo­zi­la, pa MUP, na či­jem je če­lu mi­ni­star Me­vlu­din Nu­ho­džić, ku­pu­je još 45 če­tvo­ro­toč­ka­ša iako taj re­sor sa Upra­vom po­li­ci­je ras­po­la­že sa pre­ko 900 vo­zi­la.
Na­i­me, MUP je 6. ju­la do­nio rje­še­nje o iz­bo­ru naj­po­volj­ni­je po­nu­de za na­bav­ku 19 te­ren­skih te­ret­nih mo­to­r­nih vo­zi­la ja­če kla­se, 17 te­ren­skih te­ret­nih vo­zi­la sla­bi­je kla­se i šest kom­bi­ja.
Pre­ma rje­še­nju, u ko­je je „Dan” imao uvid, 19 ja­čih te­ren­skih vo­zi­la ku­pi­će se od fir­me „Efel Mo­tors” i to za 445.265 eura, dok će osta­la is­po­ru­či­ti kom­pa­ni­ja „Ali­jans” za 351.996 eura. Ten­der za na­bav­ku ovih vo­zi­la spro­ve­den je po hit­nom po­stup­ku. Is­po­ru­ka vo­zi­la bi­će spro­ve­de­na na­kon is­te­ka ro­ka za pod­no­še­nje žal­bi i pot­pi­si­va­nja ugo­vo­ra.
Ku­po­vi­ni auto­mo­bi­la za po­tre­be MUP-a ov­dje ni­je kraj, jer je u to­ku ten­der ko­jim se ku­pu­je još jed­no vo­zi­lo i dva kom­bi­ja. Vri­jed­nost tog ten­de­ra je 112.000 eura i tek tre­ba da se iza­be­re naj­po­volj­ni­ji po­nu­đač.
To­kom pro­šle go­di­ne MUP je po­kre­nuo po­stu­pak i spro­veo na­bav­ku oko 15 vo­zi­la u vri­jed­no­sti od 343.649 eura. Je­dan od ugo­vo­ra pot­pi­san je po­čet­kom 2017. go­di­ne, jer je pro­ce­du­ra ku­po­vi­ne auto­mo­bila po­kre­nu­ta kra­jem de­cem­bra 2016. i to bez ras­pi­si­va­nja ten­de­ra. U 2016. go­di­ni pot­pi­sa­ni su ugo­vo­ri o ku­po­vi­ni 10 auto­mo­bi­la vri­jed­nih oko 150.000 eura.
Ipak re­kord u po­tro­šnji na ime ku­po­vi­ne vo­zi­la po­stig­nut je 2015. ka­da je ku­plje­no 146 no­vih auto­mo­bi­la od fir­mi „S-li­zing” i „Osma­na­gić”, ko­ja su pla­će­na 1.895.550 eura. U pi­ta­nju su auto­mo­bli mar­ke „opel astra”.
Iste go­di­ne gra­nič­ni po­li­caj­ci do­bi­li su 45 no­vih auto­mo­bi­la „da­či­ja da­ste­r”, za ko­je je mi­ni­star­stvo iz­dvo­ji­lo oko 600.000 eura. No­vac je, ka­ko je ob­ja­vlje­no u po­li­cij­skom ča­so­pi­su „Do­ku­ment”, obez­bi­je­đen kroz ušte­de na raz­li­či­tim bu­džet­skim po­zi­ci­ja­ma.
Pre­ma ra­ni­jim po­da­ci­ma Mi­ni­star­stva unu­tra­šnjih po­slo­va, u Cr­noj Go­ri je re­gi­stro­va­no oko 3.720 slu­žbe­nih vo­zi­la, a naj­vi­še ih na ras­po­la­ga­nju ima Upra­va po­li­ci­je, oko 470.
MUP go­di­šnje iz­dva­ja oko po­la mi­li­o­na eura za odr­ža­va­nje slu­žbe­nog vo­znog pa­r­ka, le­tje­li­ca i plo­vi­la, kao i za odr­ža­va­nje osta­le opre­me.
U Cen­tru za gra­đan­sko obra­zo­va­nje (CGO) ocje­nju­ju da u vre­me­nu te­ške so­cio-eko­nom­ske kri­ze, oprav­da­nog ne­za­do­volj­stva po­je­di­nih so­ci­jal­nih ka­te­go­ri­ja sta­nov­ni­štva, na­ja­vlje­na od­lu­ka mi­ni­star­stva ču­di i ja­sno je da ni­je u skla­du sa pro­kla­mo­va­nim smjer­ni­ca­ma Vla­de Cr­ne Go­re ko­je se ti­ču šted­nje.
– Dvo­stru­ki ar­ši­ni ka­da je ri­ječ o na­či­nu tro­še­nja bu­džet­skih sred­sta­va po­ka­zu­ju su­štin­ski od­nos vla­sti pre­ma gra­đa­ni­ma i gra­đan­ka­ma. Kre­i­ra se kli­ma u ko­joj oni naj­u­gro­že­ni­ji slo­je­vi ja­sno vi­de da se pre­ko njih pre­la­ma sva šted­nja, dok se na dru­gim stra­na­ma ne­šte­di­mi­ce tro­ši. U kon­kret­nom slu­ča­ju, umje­sto spro­vo­đe­nja ozbilj­nih po­stu­pa­ka od­go­vor­no­sti za do­sta ne­u­bje­dlji­ve re­zul­ta­te po­li­ci­je kad je ri­ječ o za­šti­ti gra­đa­na i gra­đan­ki i bor­bi pro­tiv kri­mi­na­la, mi ima­mo sa­da ob­na­vlja­nje vo­znog par­ka po­li­ci­je. A ne­će bi­ti da im je sa­mo to ne­do­sta­ja­lo da se uhva­te u ko­štac za ra­stu­ćim kri­mi­na­lom. Ve­o­ma je bit­no u ova­kvim vre­me­ni­ma po­ka­za­ti stra­te­ški pri­stup, što ova­kve od­lu­ke ne po­ka­zu­ju – ka­že sa­rad­ni­ca na pro­gra­mi­ma u CGO Sve­tla­na Pe­šić.
Pre­ma ri­je­či­ma is­tra­ži­va­ča jav­nih po­li­ti­ka u In­sti­tu­tu Al­ter­na­ti­va (IA) Iva­ne Bo­go­je­vić, od­lu­ka MUP-a da ku­pi no­va vo­zi­la pro­ble­ma­tič­na je iz dva raz­lo­ga.
– Pr­vo, MUP ne zna šta po­sje­du­je i ne­ma pot­pun re­gi­star svo­je ne­po­kret­ne i po­kret­ne imo­vi­ne, na šta je IA uka­zi­vao u ne­ko­li­ko na­vra­ta do sa­da, kao i na po­tre­bu da MUP us­po­sta­vi ko­nač­nu i sve­o­bu­hvat­nu evi­den­ci­ju imo­vi­ne, kao ob­ve­znik Za­ko­na o dr­žav­noj imo­vi­ni. Dru­go, MUP je u pret­hod­nim go­di­na­ma tro­šio iz­van za­kon­skih li­mi­ta, dok je je­dan od ključ­nih pro­ble­ma u obla­sti upra­vlja­nja fi­nan­si­ja­ma upra­vo dis­pro­por­ci­ja u pla­ni­ra­nju i re­a­li­za­ci­ji jav­nih na­bav­ki, na šta je uka­zi­va­la i Dr­žav­na re­vi­zor­ska in­sti­tu­ci­ja u po­sled­njem re­vi­zor­skom iz­vje­šta­ju o po­slo­va­nju ove in­sti­tu­ci­je. Upra­vo je ova­kva od­lu­ka do­da­tan uda­rac na eko­nom­sku si­tu­a­ci­ju u ze­mlji, i sva­ka­ko de­mant vla­di­nih po­zi­va na šted­nju – ka­že Bo­go­je­vi­će­va.M.S.


MUP: Pa­re je da­la EU

Iz Mi­ni­star­stva unu­tra­šnjih po­slo­va za „Dan” je sa­op­šte­no da su sred­stva za ku­po­vi­nu no­vih vo­zi­la obez­bi­je­đe­na do­na­ci­jom Evrop­ske uni­je (EU).
– Pla­nom jav­nih na­bav­ki za 2017. go­di­nu Mi­ni­star­stva unu­tra­šnjih po­slo­va, na po­zi­ci­ji broj 33, pred­vi­đe­na je na­bav­ka slu­žbe­nih vo­zi­la u iz­no­su od 860.000 eura ko­ja će se fi­nan­si­ra­ti iz sred­sta­va Evrop­ske uni­je (EU sek­tor­ska bu­džet­ska po­dr­ška za oblast in­te­gri­sa­nog upra­vlja­nja gra­ni­com), a u ci­lju po­bolj­ša­nja uslo­va ra­da za­po­sle­nih u Sek­to­ru gra­nič­ne po­li­ci­je. Mi­ni­star­stvo unu­tra­šnjih po­slo­va je u pe­ri­o­du od 2013. go­di­ne do sa­da u 2017. go­di­ni utro­ši­lo 1.394.100 eura za na­bav­ku no­vih vo­zi­la, dok je u 2015. go­di­ni za­klju­čen ugo­vor za na­bav­ku 146 vo­zi­la pu­tem fi­nan­sij­skog li­zin­ga u iz­no­su od 1.895.550,84 eura, sa oba­ve­zom po­vra­ća­ja vo­zi­la da­va­o­cu li­zin­ga na­kon is­pla­te svih ra­ta li­zin­ga na­kna­de – na­vo­de u mi­ni­star­stvu.


Kr­ši se za­kon, ni­ko ne od­go­va­ra

Na pi­ta­nje da li sma­tra da je po­treb­no ob­na­vlja­nje vo­znog par­ka s ob­zi­rom na to da je u pro­te­klih pet go­di­na po­tro­še­no oko pet mi­li­o­na na ku­po­vi­nu vo­zi­la, Iva­na Bo­go­je­vić na­vo­di da od­go­vor na ovo pi­ta­nje mo­že­mo do­bi­ti ka­da ri­je­ši­mo ve­ći pro­blem – pro­blem neo­pe­ra­tiv­nog re­gi­stra dr­žav­ne imo­vi­ne.
– Ova­kav nam ne omo­gu­ća­va da sa­zna­mo ko­li­ko po­kret­ne i ne­po­kret­ne imo­vi­ne, har­ti­ja od vri­jed­no­sti i nov­ca ima dr­ža­va Cr­na Go­ra. Ne­pot­pun re­gi­star je po­sle­di­ca du­go­go­di­šnjeg kr­še­nja Za­ko­na o dr­žav­noj imo­vi­ni i ne­po­što­va­nja pre­po­ru­ka re­vi­zo­ra, u obla­sti ras­po­la­ga­nja i upra­vlja­nja dr­žav­nom imo­vi­nom, za šta još uvi­jek ni­ko ni­je od­go­va­rao. Pot­pun i ope­ra­ti­van re­gi­star dr­žav­ne imo­vi­ne nam sva­ka­ko mo­že da­ti ja­snu sli­ku re­al­nih po­tre­ba dr­žav­nih or­ga­na, od­no­sno MUP-a u ovom kon­kret­nom slu­ča­ju i po­mo­ći u re­al­nom pla­ni­ra­nju go­di­šnjeg bu­dže­ta – ka­že Bo­go­je­vi­će­va.

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"