Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
DPS opravdava prijetnje ubistvom * Miodrag Lekić ostaje predsjednik Demosa * Stanišić bombom prijetio Bečiću * Djevojku ucjenjivao erotskim snimcima * DPS opravdava prijetnje ubistvom * Krivica * Prednosti fiskalnog novca
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 13-09-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Ranko Krivokapić, predsjednik SDP-a :
Nećemo u Vladu, hoćemo nove izbore.

Vic Dana :)

Pita žena doktora šta da jede da bi se porodila.
On kaže:
- Hljeb.
Žena razumjela led i jede, jede ona led, a kad se dijete rodilo, samo je govorilo:
- Dođi bizo, ja se smizo.


Putnički brod prolazi pokraj malog, pustog ostrva usred Tihog okeana, a svi putnici s broda vide na ostrvu čovjeka dugačke brade kako skače, urla i maše iz sve snage.
- Ko je ono na ostrvu? - upita jedan od putnika kapetana.
- Ne znam - kaže kapetan – Ali svake godine kad prolazimo on totalno podivlja...

Pita mali sin oca:
• Tata, kada je Zvijezda poslednji put bila prvak u košarci?
Na to će tata:
• Ne znam, sine, pitaj dedu ili pradedu.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Drustvo VLADA PLANIRA DA OBUČAVA PRIPADNIKE TREĆE DOBI U OBLASTI INFORMATIČKE PISMENOSTI
Penzioneri će učiti informatiku
Penzioneri suočeni sa materijalnim poteškoćama (Foto: Arhiva „Dana”) Penzioneri će učiti informatiku Stari su sa školom završili, ali ih je aktuelni režim natjerao da sada uče kako preživjeti u ekstremnim uslovima – kaže Vojo Vuletić
Vla­da je no­vim stra­te­škim do­ku­men­tom pla­ni­ra­la da gra­đa­ne sta­ri­je od 65 go­di­na ob­u­či u obla­sti in­for­ma­tič­ke pi­sme­no­sti. Na­i­me, pred­lo­gom stra­te­gi­je raz­vo­ja so­ci­jal­ne za­šti­te za sta­ra li­ca, či­ji je autor Mi­ni­star­stvo ra­da i so­ci­jal­nog sta­ra­nja, pred­vi­đe­no je da pri­pad­ni­ci tre­će do­bi pro­đu kroz pro­gra­me „una­pre­đe­nje kom­pe­ten­ci­ja za sa­mo­stal­ni ži­vot i do­no­še­nje od­lu­ka za­sno­va­nih na in­for­ma­ci­ja­ma”.
U skla­du sa tim pla­ni­ra­no je da se u sa­rad­nji sa Cen­trom za struč­no obra­zo­va­nje i Za­vo­dom za škol­stvo raz­vi­ju pro­gra­mi obra­zo­va­nja za pri­pad­ni­ke tre­će do­bi, te da se ra­di na una­pre­đe­nju in­for­ma­tič­ke pi­sme­no­sti sta­rih li­ca, u sa­rad­nji sa or­ga­ni­za­ci­ja­ma ci­vil­nog dru­štva, pri­vred­nim dru­štvi­ma i obra­zov­nim in­sti­tu­ci­ja­ma.
Sa­go­vor­ni­ci „Da­na” po­zdra­vlja­ju plan mi­ni­star­stva, ali sma­tra­ju da bi dr­ža­va pr­vo tre­ba­lo da pro­na­đe rje­še­nje za pro­ble­me eg­zi­sten­ci­jal­ne pri­ro­de jer hi­lja­de pen­zi­o­ne­ra ži­ve sa pri­ma­nji­ma is­pod li­ni­je si­ro­ma­štva ko­ja je oko 180 eura. Naj­ni­žu pen­zi­ju u Cr­noj Go­ri, či­ji je iz­nos pro­pi­san za­ko­nom na 122 eura, pri­ma oko 8.680 pen­zi­o­ne­ra. Na­i­me, ovaj iz­nos je vi­še ne­go du­plo ma­nji od pro­sječ­ne pen­zi­je ko­ja je u ju­nu iz­no­si­la 284,90 eura i vi­še od če­ti­ri pu­ta ma­nji od pro­sječ­ne za­ra­de, ko­ja iz­no­si 510 eura. U Cr­noj Go­ri je 122.871 ko­ri­snik pen­zi­je. Od ukup­nog bro­ja, 115.245 je ko­ri­sni­ka pra­va u Cr­noj Go­ri, a 7.626 ko­ri­sni­ka pra­va u ino­stran­stvu.
Re­zul­ta­ti Za­vo­da za sta­ti­sti­ku (MON­STAT) o po­pi­su sta­nov­ni­štva Cr­ne Go­re iz 2011. go­di­ne po­ka­za­li su na­sta­vak tren­do­va sta­re­nja cr­no­gor­skog sta­nov­ni­štva. U Cr­noj Go­ri je 2011. go­di­ne bi­lo 620.029 sta­nov­ni­ka, a pro­sječ­na sta­rost je 37 go­di­na. Pre­ma po­pi­su iz 1921. go­di­ne u Cr­noj Go­ri je bi­lo sve­ga 18.791 oso­ba ili šest od­sto sta­ri­jih od 65 go­di­na. Broj sta­rih u Cr­noj Go­ri iz go­di­ne u go­di­nu je ra­stao, pa su 1991. go­di­ne bi­la 50.603 pri­pad­ni­ka tre­će do­bi, od­no­sno 8,23 od­sto, dok je na po­pi­su 2011. re­gi­stro­va­no 113.465 sta­rih li­ca ili 18,3 od­sto. Pro­cje­nju­je se da će do 2050. go­di­ne u Cr­noj Go­ri bi­ti pre­ko 150.000 sta­ri­jih od 65 go­di­na.
Pre­ma ri­je­či­ma pred­sjed­ni­ka Par­ti­je udru­že­nih pen­zi­o­ne­ra i in­va­li­da Vo­ji­na Vu­le­ti­ća, sta­ri su sa ško­lom za­vr­ši­li, ali ih je ak­tu­el­ni re­žim na­tje­rao da sa­da uče ka­ko pre­ži­vje­ti u eks­trem­nim uslo­vi­ma. On is­ti­če da pri­je ne­go što sta­re vra­te u ško­le, dr­ža­va tre­ba da im obez­bi­je­di do­stoj­ne pen­zi­je, da ne bi išli glad­ni na ča­so­ve.
– Pri­o­ri­tet bi uvi­jek tre­ba­lo da bu­de ja­ča­nje eko­nom­ske sna­ge pen­zi­o­ne­ra, ka­da su eko­nom­ski ja­ki, pen­zi­o­ne­ri će na­ći se­bi za­ni­ma­ci­ju i ra­zo­no­du. U re­du je ob­u­ča­va­ti ne­kog, ali ja mi­slim da bi ak­ce­nat tre­ba­lo da bu­de na mla­đe da oni zna­ju vi­še stva­ri. Tre­ba i sta­re uči­ti no­vim teh­ni­ka­ma, ali pr­vo i osnov­no je obez­bi­je­di­ti im da mo­gu da ži­ve od pen­zi­ja – re­kao je za „Dan” Vu­le­tić.
On sma­tra da i sa­da u dr­ža­vi ima­mo oko 3.000 li­ca ko­ja pri­ma­ju pen­zi­ju is­pod 100 eura.
Čel­nik Par­ti­je pen­zi­o­ne­ra, in­va­li­da i re­sti­tu­ci­je Mo­mo Jok­si­mo­vić na­vo­di da je osna­ži­va­nje pen­zi­o­ne­ra u sve­mu do­bro. Ipak, on da­je pred­nost eko­nom­skoj sna­zi.
– U re­du je raz­vi­ja­ti ser­vi­se za sta­re, kao i or­ga­ni­zo­va­ti obu­ke. Mi to po­štu­je­mo. Ipak, pri­je sve­ga tre­ba raz­mi­šlja­ti o pri­ho­di­ma sta­rih, jer ako oni ni­je­su ma­te­ri­jal­no obez­bi­je­đe­ni, za­lud sve osta­lo. Sve vi­še je sta­rih ko­ji ži­ve u bi­je­di, sto­pa su­i­ci­da je za­bri­nja­va­ju­ća, te za­to ne znam ka­ko ne­ko mo­že ima­ti vo­lju da ne­što uči, ka­da ne­ma vo­lju da ži­vi. Za­to pri­je sve­ga ve­će pen­zi­je, i on­da će­mo ima­ti za­do­volj­ne lju­de ko­ji će bi­ti dru­štve­no ak­tiv­ni­ji, ko­ji će se i do­ško­lo­va­ti, ra­di­ti ne­što – sma­tra Jok­si­mo­vić.
Jok­si­mo­vić u iz­ja­vi za „Dan” po­ru­ču­je da je eko­nom­ska sna­ga ključ za za­do­volj­stvo sta­rih.
Pred­sjed­nik Udru­že­nja pen­zi­o­ne­ra Pod­go­ri­ca Ili­ja Sta­ni­šić sma­tra da pen­zi­o­ne­ri u Cr­noj Go­ri ni­je­su za­ne­ma­re­ni od dr­ža­ve. Is­ti­če da pod­go­rič­ko udru­že­nje ima plod­nu sa­rad­nju sa grad­skom upra­vom ko­ja im je da­la tri lo­ka­ci­je za iz­grad­nju sta­no­va.
– Dvi­je zgra­de za pen­zi­o­ne­re su use­lje­ne, a tre­ća se za­vr­ša­va. Mi smo u Pod­go­ri­ci or­ga­ni­zo­va­ni, ima­mo do­sta pro­gra­ma ta­ko da po­zdra­vlja­mo i plan za obra­zo­va­nje, jer uvi­jek se ne­što no­vo mo­že ot­kri­ti. Pen­zi­je su re­dov­ne, i sma­tram da su pen­zi­o­ne­ri u na­šoj dr­ža­vi ja­ko po­što­va­ni, što smo mo­gli ču­ti i od ne­kih me­đu­na­rod­nih or­ga­ni­za­ci­ja. Po­zdra­vlja­mo sva­ku no­vi­nu ko­ja je u in­te­re­su sta­rih, ali ma­te­ri­jal­ni po­lo­žaj je pri­o­ri­tet – iz­ja­vio je za „Dan” Sta­ni­šić.M.S.


U do­mo­vi­ma 500 mje­sta

U stra­te­gi­ji mi­ni­star­stva, ko­ja je da­nas na jav­noj ras­pra­vi, na­vo­di se da je u Do­mu sta­rih „Gra­bo­vac” Ri­san la­ni bi­lo u pro­sje­ku smje­šte­no 280 ko­ri­sni­ka, od če­ga je 236 do­šlo u Dom pre­ko cen­ta­ra za so­ci­jal­ni rad, a 44 pu­tem ne­po­sred­nog ugo­va­ra­nja ko­ri­šće­nja uslu­ge. Ka­pa­ci­tet usta­no­ve je 300 ko­ri­sni­ka.
Do­mo­ve za sta­re usko­ro bi tre­ba­lo da do­bi­ju Pod­go­ri­ca i Plje­vlja.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja portala "Dan on-line" je kažnjivo i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama.

Podaci, tekstovi, fotografije i informacije objavljene na ovom portalu mogu se koristiti isključivo u lične i nekomercijalne svrhe.
Zabranjeno je svako modifikovanje, kopiranje, štampanje, javno prikazivanje i reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno objavljivanje informacija sa ovog portala u komercijalne svrhe, bez pisane saglasnosti "Jumedia mont" d.o.o..

Prenošenje sadržaja portala "Dan-online" dozvoljeno je uz prethodno pribavljeno odobrenje vlasnika prava, uz obavezno navođenje izvora ili linkovanje izvornog sadržaja portala "Dan on-line".

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"