Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Preko lažnih računa za toalet papir naplatili 1.270.000 * Šahmanoviću kazna drakonska, koalicija nije vječna * Inspektor na vezi s kriminalcima * Sebe mjesečno nagrađivao 323 eura * Teroristi stižu preko Balkana * Bulevar Renda Pola u Podgorici * Iz Haga s ljubavlju
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 20-03-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Ines Mrdović, koordinator Istraživačkog centra Mansa:
Kupci struje ne treba da budu taoci pogrešne politike Vlade u oblasti energetike, koju kreira tako da se iz džepova potrošača preliva u džepove tajkuna i kompanija bliskih vrhu vladajuće partije.

Vic Dana :)

Dođe pacijent kod doktora i pita:
- Doktore imate li nešto protiv kašlja?
A doktor kaže:
- Naravno da ne, samo vi kašljite...







Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Drustvo BIVŠI DIREKTOR EKIP-A ZORAN SEKULIĆ ZNATNO PRIHODOVAO MIMO PLATE
Sebe mjesečno nagrađivao 323 eura
Sekulić Sebe mjesečno nagrađivao 323 eura Zoran Sekulić je prošle godine na ime varijabile zaradio 3.876 eura. U pitanju je dodatak na zaradu koji pripada zaposlenom sa izuzetnim rezultatima i kvalitetom rada
Biv­ši di­rek­tor Agen­ci­je za elek­tron­ske ko­mu­ni­ka­ci­je i po­štan­sku dje­lat­nost Zo­ran Se­ku­lić je to­kom pro­šle go­di­ne sva­kog mje­se­ca pri­mao va­ri­ja­bi­lu od 323 eura, od­no­sno do­da­tak na za­ra­du ko­ji pri­pa­da za­po­sle­nom sa iz­u­zet­nim re­zul­ta­ti­ma i kva­li­te­tom ra­da. Po­red to­ga, on je u iz­vje­šta­ju o imo­vi­ni i pri­ho­di­ma ko­ji je u ja­nu­a­ru pre­dao Agen­ci­ji za spre­ča­va­nje ko­rup­ci­je na­veo da mu je pla­ta od ja­nu­a­ra do apri­la pro­šle go­di­ne bi­la od 1.475 do 1.516 eura, a od ma­ja od 1.611 do 1.640 eura. Za go­di­nu, Se­ku­li­ću je iz dr­žav­ne ka­se is­pla­će­no 18.419 eura.
Pre­ma Za­ko­nu o za­ra­da­ma za­po­sle­nih u jav­nom sek­to­ru, va­ri­ja­bil­ni dio za­ra­de, u za­vi­sno­sti od ras­po­lo­ži­vih sred­sta­va, pri­pa­da za­po­sle­nom sa iz­u­zet­nim re­zul­ta­ti­ma i kva­li­te­tom ra­da. Se­ku­lić je, ako je su­di­ti po is­pla­će­nim va­ri­ja­bi­la­ma, sva­kog mje­se­ca na­gra­đi­van, pa mu je po tom osno­vu za go­di­nu pri­pa­lo 3.876 eura.
Mi­ni­star­stva su kra­jem pro­šle go­di­ne, upr­kos na­vod­nim mje­ra­ma šted­nje, za­po­sle­ni­ma is­pla­ći­va­la va­ri­ja­bi­le od 100, 200 do 1.000 eura.
Uslo­ve i na­čin ostva­ri­va­nja pra­va na va­ri­ja­bi­lu za za­po­sle­ne u dr­žav­nom sek­to­ru, li­ca u slu­žbi u Voj­sci Cr­ne Go­re i po­li­cij­ske slu­žbe­ni­ke utvr­đu­je Vla­da, na pred­log Mi­ni­star­stva fi­nan­si­ja. Iz­u­zet­no kri­te­ri­ju­me i na­čin od­re­đi­va­nja va­ri­ja­bil­nog di­je­la za­ra­de za po­sla­ni­ke i za­po­sle­ne u slu­žbi Skup­šti­ne utvr­đu­je ge­ne­ral­ni se­kre­tar par­la­men­ta uz sa­gla­snost ko­le­gi­ju­ma pred­sjed­ni­ka, a za dr­žav­ne slu­žbe­ni­ke i na­mje­šte­ni­ke u or­ga­ni­ma sud­ske vla­sti Sud­ski sa­vjet, po­la­ze­ći od bu­dže­tom pla­ni­ra­nih sred­sta­va.
Za za­po­sle­ne u lo­kal­nom sek­to­ru, uslo­ve i na­čin ostva­ri­va­nja pra­va na va­ri­ja­bil­ni dio za­ra­de utvr­đu­je nad­le­žni or­gan lo­kal­ne sa­mo­u­pra­ve, uz sa­gla­snost Vla­de, po pri­ba­vlje­nom mi­šlje­nju Mi­ni­star­stva fi­nan­si­ja, pod uslo­vom da lo­kal­na sa­mo­u­pra­va ni­je pre­za­du­že­na i ne­ma po­re­skih i dru­gih du­go­va­nja pre­ma bu­dže­tu Cr­ne Go­re.
– Uslo­vi i na­čin ostva­ri­va­nja pra­va na va­ri­ja­bil­ni dio za­ra­de za za­po­sle­ne u ne­za­vi­snim i re­gu­la­tor­nim ti­je­li­ma, utvr­đu­je se ak­tom nad­le­žnog or­ga­na ovih prav­nih li­ca. U iz­u­zet­nim slu­ča­je­vi­ma uslo­ve i na­čin ostva­ri­va­nja pra­va na va­ri­ja­bil­ni dio za­ra­de za za­po­sle­ne u Dr­žav­noj re­vi­zor­skoj in­sti­tu­ci­ji utvr­đu­je Se­nat, po­la­ze­ći od bu­dže­tom pla­ni­ra­nih sred­sta­va – pi­še u za­ko­nu.
Osim pri­ho­da ko­je je ostva­ri­vao, Se­ku­lić je pri­ja­vio da je vla­snik čak tri sta­na, kao i po­lo­vi­ne ku­će. Na nje­go­vo ime se vo­de dva dvo­sob­na sta­na od 68 i 70 me­ta­ra kva­drat­nih, kao i je­dan tro­so­ban od 85 kva­dra­ta. Kao osnov sti­ca­nja stam­be­nih je­di­ni­ca na­ve­de­no je „na­sled­stvo”, „ku­po­vi­na” i „pro­da­ja imo­vi­ne”. Po­lo­vi­nu ku­će od 80 kva­dra­ta je na­sli­je­dio, kao i 50 od­sto li­va­de od 10.000 me­ta­ra kva­drat­nih.
Što se ti­če po­kret­ne imo­vi­ne, Se­ku­lić je vla­snik auto­mo­bi­la „re­no klio”, ko­ji je pro­iz­ve­den 2005. go­di­ne.
Ima bo­ga­tu bi­bli­o­te­ku ko­ja bro­ji oko 10.000 na­slo­va, kao i umjet­nič­ke sli­ke či­ju vri­jed­nost ni­je pri­ja­vio, kao ni broj.
On ni­je dao sa­gla­snost da mu se pro­vje­re ban­kov­ni ra­ču­ni, ali je pri­ja­vio da je kre­dit­no za­du­žen oko 60.000 eura. Se­ku­lić ima tri kre­di­ta za ko­je mu je mje­seč­na ra­ta 196, 224 i 105 eura.
Nje­go­va su­pru­ga Oli­ve­ra ima pla­tu od 300 eura i kre­dit­no je za­du­že­na oko 6.000 za šta joj je mje­seč­na ra­ta 105 eura.
M.S.


Rok do 31. mar­ta

Rok za do­sta­vlja­nje iz­vje­šta­ja o pri­ho­di­ma i imo­vi­ni za jav­ne funk­ci­o­ne­re u Cr­noj Go­ri je 31. mart, u skla­du sa Za­ko­nom o spre­ča­va­nju ko­rup­ci­je. Za­kon­ska oba­ve­za do­sta­vlja­nja iz­vje­šta­ja o pri­ho­di­ma i imo­vi­ni će se sma­tra­ti is­pu­nje­nom sa­mo u slu­ča­ju ka­da se iz­vje­štaj Agen­ci­ji pod­ne­se elek­tron­skim pu­tem, a do­bi­je­na ver­zi­ja iz­vje­šta­ja sa bar ko­dom se od­štam­pa i pro­sli­je­di na adre­su Agen­ci­je za spre­ča­va­nje ko­rup­ci­je, Uli­ca kra­lja Ni­ko­le 27/5. Obra­sci do­sta­vlje­ni bez bar ko­da ni­je­su va­lid­ni za in­for­ma­ci­o­ni si­stem Agen­ci­je.
Za­ko­nom o spre­ča­va­nju ko­rup­ci­je je pred­vi­đe­na pre­kr­šaj­na ka­zna za jav­ne funk­ci­o­ne­re ko­ji u to­ku oba­vlja­nja jav­ne funk­ci­je ne pod­no­su iz­vje­štaj jed­nom go­di­šnje, do kra­ja mar­ta u te­ku­ćoj za pret­hod­nu go­di­nu.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja portala "Dan on-line" je kažnjivo i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama.

Podaci, tekstovi, fotografije i informacije objavljene na ovom portalu mogu se koristiti isključivo u lične i nekomercijalne svrhe.
Zabranjeno je svako modifikovanje, kopiranje, štampanje, javno prikazivanje i reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno objavljivanje informacija sa ovog portala u komercijalne svrhe, bez pisane saglasnosti "Jumedia mont" d.o.o..

Prenošenje sadržaja portala "Dan-online" dozvoljeno je uz prethodno pribavljeno odobrenje vlasnika prava, uz obavezno navođenje izvora ili linkovanje izvornog sadržaja portala "Dan on-line".

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

 



 

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"