Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Preko lažnih računa za toalet papir naplatili 1.270.000 * Šahmanoviću kazna drakonska, koalicija nije vječna * Inspektor na vezi s kriminalcima * Sebe mjesečno nagrađivao 323 eura * Teroristi stižu preko Balkana * Bulevar Renda Pola u Podgorici * Iz Haga s ljubavlju
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 20-03-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Ines Mrdović, koordinator Istraživačkog centra Mansa:
Kupci struje ne treba da budu taoci pogrešne politike Vlade u oblasti energetike, koju kreira tako da se iz džepova potrošača preliva u džepove tajkuna i kompanija bliskih vrhu vladajuće partije.

Vic Dana :)

Dođe pacijent kod doktora i pita:
- Doktore imate li nešto protiv kašlja?
A doktor kaže:
- Naravno da ne, samo vi kašljite...Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Drustvo DIREKTORICA AGENCIJE ZA MIRNO RJEŠAVANJE RADNIH SPOROVA ZDENKA BURZAN ZA „DAN” Zbog kršenja prava radnici pokrenuli 9.175 postupaka
Agen­ci­ja za mir­no rje­ša­va­nje rad­nih spo­ro­va to­kom pro­te­kle go­di­ne ima­la je u ra­du 9.175 pred­me­ta u ko­ji­ma su se za­po­sle­ni iz jav­nog i pri­vat­nog sek­to­ra ža­li­li na kr­še­nje pra­va iz obla­sti ra­da, sa­op­šti­la je u raz­go­vo­ru za „Dan” di­rek­to­ri­ca te in­sti­tu­ci­je Zden­ka Bur­zan. Su­de­ći pre­ma do­sa­da­šnjim go­di­šnjim iz­vje­šta­ji­ma, ovoj in­sti­tu­ci­ji se obra­ća sve vi­še za­po­sle­nih, ko­ji su us­kra­će­ni za pra­va ga­ran­to­va­na Usta­vom, rad­nim za­ko­no­dav­stvom i me­đu­na­rod­nim kon­ven­ci­ja­ma. Ta­ko je Agen­ci­ja od 2010. do kra­ja 2013. ima­la u ra­du 6.929 pred­me­ta, 2014 – 7.804 pred­me­ta, 2015 – 3.679, da bi u 2016. taj broj se po­ve­ćao sko­ro tro­stru­ko.
Bur­zan na­vo­di da rje­ša­va­ju in­di­vi­du­al­ne i ko­lek­tiv­ne rad­ne spo­ro­ve. Rad­ni­ci se po­je­di­nač­no naj­če­šće ža­le zbog ne­za­ko­ni­tih ot­ka­za ugo­vo­ra o ra­du, ospo­ra­va­nja za­klju­če­nog anek­sa ugo­vo­ra o ra­du, kao i zbog ne­is­pla­ći­va­nja ili ma­nje is­pla­će­ne za­ra­da.
– In­di­vi­du­al­ni spo­ro­vi se po­kre­ću i zbog ostva­ri­va­nja pra­va na upla­tu do­pri­no­sa za oba­ve­zno so­ci­jal­no osi­gu­ra­nje, ra­di ostva­ri­va­nja pra­va na pen­zi­ju, na­kna­du po osno­vu ro­đe­nja tro­je ili vi­še dje­ce, kao i dru­gih pra­va utvr­đe­nih za­ko­nom i pod­za­kon­skim ak­ti­ma. Rad­ni­ci se ža­le i na us­kra­ći­va­nje pra­va na ko­ri­šće­nje go­di­šnjeg od­mo­ra, na­kna­da šte­te za ne­is­ko­ri­šće­ni go­di­šnji od­mor, ne­is­pla­će­nih ot­prem­ni­na pri­li­kom od­la­ska u pen­zi­ju, zlo­sta­vlja­nja na ra­du – mo­binga, a tu su i pro­blem zbog ne­is­pla­će­nih na­kna­da za pre­ko­vre­me­ni, noć­ni i rad u da­ne dr­žav­nih i vjer­skih pra­zni­ka – na­vo­di Bur­zan.
Su­de­ći pre­ma is­ku­stvi­ma u Agen­ci­ji, go­to­vo da ne po­sto­ji pra­vo za­po­sle­nih ko­je se u Cr­noj Go­ri ne kr­ši.
– Ima­mo in­di­vi­du­al­ne rad­ne spo­ro­ve i zbog ne­is­pla­ći­va­nja na­kna­da za odvo­je­ni ži­vot, ne­za­ko­ni­tog ras­po­re­da na dru­go rad­no mje­sto, us­kra­ći­va­nja pra­va na be­ne­fi­ci­ra­ni rad­ni staž, ne­is­pla­ćiva­nja tro­ško­va pre­vo­za na i sa ra­da, ne­is­pla­ći­va­nja na­kna­da za po­moć u slu­ča­ju smr­ti čla­na po­ro­di­ce. Za­po­sle­ni se ža­le i zbog is­pla­ta raz­li­ke za­ra­de po osno­vu ni­voa obra­zo­va­nja – ko­e­fi­ci­jen­ta, kao i ob­ra­ču­na i is­pla­ta na­kna­de po osno­vu mi­nu­log ra­da – kon­sta­tu­je Bur­zan.
Što se ti­če ko­lek­tiv­nih rad­nih spo­ro­va, Bur­zan pre­ci­zi­ra da se oni naj­če­šće po­kre­ću zbog ne­po­što­va­nja od­red­bi ko­lek­tiv­nog ugo­vo­ra, od­no­sno ne­pla­ća­nja na­kna­da za smjen­ski rad, ne­is­pla­će­nih zim­ni­ca, na­kna­da za pre­voz, kao i zbog ne­u­pla­ći­va­nja sred­sta­va u stam­be­ni fond za­po­sle­nih.
– Ko­lek­tiv­ne rad­ne spo­ro­ve smo ima­li i zbog is­pla­ta na­kna­de po osno­vu ma­nje is­pla­će­nog to­plog obro­ka i re­gre­sa za 2008. go­di­nu, po Spo­ra­zu­mu o iz­mi­ri­va­nju po­tra­ži­va­nja po osno­vu ma­nje is­pla­će­nog to­plog obro­ka i re­gre­sa za 2008. go­di­nu, za­klju­čen iz­me­đu Vla­de i re­pre­zen­ti­tiv­nih sin­di­ka­ta Cr­ne Go­re – ka­za­la je Bur­zan.
Agen­ci­ja, ka­ko na­vo­di, u po­stup­ci­ma rje­ša­va­nja na­ve­de­nih pred­lo­ga, naj­ve­će pro­ble­me vi­di u ste­pe­nu obra­zo­va­nja za­po­sle­nih i po­slo­da­va­ca, kao i nji­ho­vih ovla­šće­nih pred­stav­ni­ka, na svim ni­vo­i­ma, o za­kon­skoj i pod­za­kon­skoj re­gu­la­ti­vi u obla­sti rad­nog za­ko­no­dav­stva.
– Po­red Za­ko­na o ra­du, kao si­stem­skog za­ko­na, pra­va iz ra­da i po osno­vu ra­da, kao i pra­va i oba­ve­ze po­slo­da­va­ca, sa­dr­ža­ne su i u od­red­ba­ma dru­gih za­ko­na, pod­za­kon­skih ak­ta, ko­lek­tiv­nih ugo­vo­ra, na svim ni­vo­i­ma, kao i u ugo­vo­ri­ma o ra­du – ka­že Bur­zan.
Shod­no od­red­ba­ma Za­ko­na o mir­nom rje­ša­va­nju rad­nih spo­ro­va, kao stra­ne u po­stup­ku mir­nog rje­ša­va­nja rad­nih spo­ro­va pred Agen­ci­jom su po­slo­dav­ci i za­po­sle­ni, ka­ko u pri­vat­nom, ta­ko i u jav­nom sek­to­ru.
– S ob­zi­rom na to da je po­stu­pak i na­čin mir­nog rje­ša­va­nja rad­nih spo­ro­va, ure­đen Za­ko­nom o mir­nom rje­ša­va­nju rad­nih spo­ro­va, a Evi­den­ci­ja o po­stup­ci­ma mir­nog rje­ša­va­nja rad­nih spo­ro­va, čla­nom 48 istog ak­ta, Agen­ci­ja ne­ma po­dat­ke o bro­ju po­kre­nu­tih po­stu­pa­ka pro­tiv dr­žav­nih in­sti­tu­ci­ja ili pro­tiv pri­vat­nih fir­mi, jer pro­pi­sa­na evi­den­ci­ja sa­dr­ži uku­pan broj pod­ne­se­nih pred­lo­ga. Ima­ju­ći u vi­du na­ve­de­no, isto ta­ko uka­zu­je­mo da je po­stu­pak i na­čin mir­nog rje­ša­va­nja rad­nih spo­ro­va, pro­pi­san istim za­ko­nom, ko­ji se iz­me­đu osta­log za­sni­va na na­če­lu taj­no­sti i po­vjer­lji­vo­sti do ko­jih se do­šlo u po­stup­ku, te smo u ne­mo­guć­no­sti da ime­nu­je­mo stra­ne u po­stup­ku, od­no­sno po­slo­dav­ce i za­po­sle­ne, ko­ji su vo­di­li i ko­ji vo­de rad­no-prav­ne spo­ro­ve pred Agen­ci­jom, iz raz­lo­ga što bi bi­lo u su­prot­no­sti sa od­red­ba­ma za­ko­na – is­ti­če Bur­zan.
M.S.


Ne tre­ba­ju im rad­ni su­do­vi

Zden­ka Bur­zan sma­tra da nam nam ne tre­ba­ju po­seb­ni su­do­vi ko­ji bi se ba­vi­li rad­nim spo­ro­vi­ma.
Ona na­vo­di da rad­ni­ci­ma uvi­jek ob­ja­sni ko­je su pred­no­sti obra­ća­nja Agen­ci­ji.
– To su bes­plat­nost po­stup­ka, br­zo i efi­ka­sno rje­ša­va­nje rad­nih spo­ro­va, vi­sok ste­pen po­vje­re­nja iz­me­đu stra­na­ka i mi­ri­te­lja, s ob­zi­rom na to da stran­ke sa­me bi­ra­ju mi­ri­te­lja, ko­ji uče­stvu­je kao ak­ter u rje­ša­va­nju po­vje­re­nog rad­nog spo­ra. Ta­ko­đe, uti­če se na skra­će­nje du­gih i sku­pih sud­skih po­stu­pa­ka, ma­nji su tro­ško­vi pri­nud­ne na­pla­te, skra­ću­je se sud­ski po­stu­pak, stva­ra­ju se uslo­vi da stran­ke oču­va­ju, even­tu­al­no po­sto­je­će me­đu­sob­ne od­no­se i iz­gra­de do­bar osnov za raz­voj bu­du­ćih od­no­sa, a do­pri­no­si se raz­vo­ju kul­tu­re so­ci­jal­nog di­ja­lo­ga, kao i raz­vo­ju svi­je­sti i od­go­vor­no­sti so­ci­jal­nih part­ne­ra na svim ni­vo­i­ma, či­me se do­pri­no­si har­mo­ni­za­ci­ji od­no­sa so­ci­jal­nih part­ne­ra – kon­sta­tu­je Bur­zan.
Za­po­sle­ni i po­slo­dav­ci u Cr­noj Go­ri u pri­vat­nom i jav­nom sek­to­ru mo­gu pod­ni­je­ti po­je­di­nač­no ili za­jed­no pred­log Agen­ci­ji, ra­di ostva­ri­va­nja pra­va iz ra­da i po osno­vu ra­da utvr­đe­nih po­zi­tiv­nim pro­pi­si­ma u ovoj obla­sti.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja portala "Dan on-line" je kažnjivo i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama.

Podaci, tekstovi, fotografije i informacije objavljene na ovom portalu mogu se koristiti isključivo u lične i nekomercijalne svrhe.
Zabranjeno je svako modifikovanje, kopiranje, štampanje, javno prikazivanje i reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno objavljivanje informacija sa ovog portala u komercijalne svrhe, bez pisane saglasnosti "Jumedia mont" d.o.o..

Prenošenje sadržaja portala "Dan-online" dozvoljeno je uz prethodno pribavljeno odobrenje vlasnika prava, uz obavezno navođenje izvora ili linkovanje izvornog sadržaja portala "Dan on-line".

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"