Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Preko lažnih računa za toalet papir naplatili 1.270.000 * Šahmanoviću kazna drakonska, koalicija nije vječna * Inspektor na vezi s kriminalcima * Sebe mjesečno nagrađivao 323 eura * Teroristi stižu preko Balkana * Bulevar Renda Pola u Podgorici * Iz Haga s ljubavlju
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 20-03-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Ines Mrdović, koordinator Istraživačkog centra Mansa:
Kupci struje ne treba da budu taoci pogrešne politike Vlade u oblasti energetike, koju kreira tako da se iz džepova potrošača preliva u džepove tajkuna i kompanija bliskih vrhu vladajuće partije.

Vic Dana :)

Dođe pacijent kod doktora i pita:
- Doktore imate li nešto protiv kašlja?
A doktor kaže:
- Naravno da ne, samo vi kašljite...Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Drustvo MAJKE ODBILE POZIV PREDSJEDNIKA DRŽAVE DA PREKINU ŠTRAJK GLAĐU
Šta je čekao 19 dana
Majkama sinoć podrška stigla od građana Šta je čekao 19 dana Osim poziva majkama, Vujanović je apelovao na Ustavni sud Crne Gore da u što kraćem roku ocijeni ustavnost oba zakona koji se odnose na naknade za majke sa troje i više djece Nije se udostojio da nas posjeti po onakvom vremenu, da nas pozove ili da nam se obrati, ogorčena je Željka Savković na poziv Filipa Vujanovića
Maj­ke, ko­je 20 da­na pro­te­stu­ju is­pred Skup­šti­ne Cr­ne Go­re, od­bi­le su po­ziv pred­sjed­ni­ka dr­ža­ve Fi­li­pa Vu­ja­no­vi­ća da pre­ki­nu štra­jk gla­đu. One već sed­mi dan štraj­ku­ju gla­đu i po­ru­ču­ju da ne od­u­sta­ju dok im se ne vra­te sta­ri iz­no­si pri­ma­nja ko­ji su im do­di­je­lje­ni po osno­vu ro­đe­nja tro­je i vi­še dje­ce.
Pred­stav­ni­ca ko­ri­sni­ca na­kna­da po osno­vu ro­đe­nja tro­je i vi­še dje­ce Želj­ka Sav­ko­vić ka­za­la je da ne­ma ri­je­či za obra­ća­nje Vu­ja­no­vi­ća. Ona je upitala Vujanovića šta je čekao 19 dana, koliko one već protestuju.
– Ni­je se udo­sto­jio da nas po­sje­ti po ona­kvom vre­me­nu, da nas po­zo­ve ili da nam se obra­ti – ogor­če­na je Sav­ko­vi­će­va, zahvaljujući svima koji im daju podršku na putu za ostvarenje jedinog zahtjeva.
Fi­lip Vu­ja­no­vić je ju­če po­zvao i za­mo­lio maj­ke da pre­ki­nu štrajk gla­đu is­pred Skup­šti­ne Cr­ne Go­re i da u sa­rad­nji sa Vla­dom pro­na­đu odr­ži­vo rje­še­nje. On je upu­tio apel Ustav­nom su­du da u što kra­ćem ro­ku oci­je­ni ustav­nost oba za­ko­na ko­ji se od­no­se na na­kna­de za maj­ke sa tro­je i vi­še dje­ce.
Sav­ko­vi­će­va je re­kla da maj­ke osta­ju pri svom za­htje­vu, je­di­nom od po­čet­ka pro­te­sta.
– Če­ka­mo da se iz­ja­sne sa­mo po tom za­htje­vu i vra­te nam na­kna­de na pr­vo­bit­ni iz­nos. Već smo jed­nom pre­go­va­ra­le s Vla­dom i da­le im šan­su da in­sti­tu­ci­o­nal­no ri­je­še taj pro­blem. Oni su nam po­nu­di­li da uđe­mo u nji­ho­ve rad­ne gru­pe i da mi rje­ša­va­mo pro­ble­me u ko­je su nas oni uva­li­li, što na­ma ni­je od­go­va­ra­lo. Na Vla­di je da uči­ni ne­što ka­ko bi­smo se mi ma­kle odav­de sreć­ne i za­do­volj­ne zbog to­ga što nam je vra­će­no ono zbog če­ga smo ov­dje i da ide­mo svo­jim ku­ća­ma – pod­sje­ti­la je Sav­ko­vi­će­va i za­hva­li­la po­sla­ni­ku An­dri­ji Po­po­vi­ću što je prek­si­noć do­šao is­pred Skup­šti­ne.
Maj­ka iz Plje­va­lja Sne­ža­na Ma­ca­no­vić štraj­ku­je gla­đu već se­dam da­na i ka­že da je is­cr­plje­na, ali da ne­će od­u­sta­ti od za­hje­va.
– Ne od­u­sta­je­mo od pro­te­sta dok ne po­vu­ku Za­kon o so­ci­jal­noj i dje­či­joj za­šti­ti ko­jim su nam sma­nji­li pri­ma­nja – iz­ri­či­ta je Ma­ca­no­vi­će­va.
Ka­že da im gra­đa­ni do­no­se so­ko­ve, te da im to da­je sna­ge da is­tra­ju.
U otvo­re­nom pi­smu Fi­lip Vu­ja­no­vić je ape­lo­vao na Ustav­ni sud Cr­ne Go­re da u što kra­ćem ro­ku oci­je­ni ustav­nost oba za­ko­na ko­ji se od­no­se na na­kna­de za maj­ke sa tro­je i vi­še dje­ce.
– Iz­ra­ža­va­ju­ći bri­gu za zdra­vlje maj­ki sa tro­je i vi­še dje­ce, ko­je su se opre­di­je­li­le na ra­di­ka­li­za­ci­ju pro­te­sta štraj­kom gla­đu, po­zi­vam ih i mo­lim da pre­ki­dom štraj­ka i sa­rad­njom sa Vla­dom po­mog­nu u hit­nom pro­na­la­že­nju pra­ved­nog i odr­ži­vog rje­še­nja za nji­ho­ve na­kna­de – na­veo je Vu­ja­no­vić u otvo­re­nom pi­smu.
Do­dao je da je vi­še pu­ta sa­op­štio da su na­kna­de za maj­ke sa tro­je i vi­še dje­ce utvr­đe­ne za­ko­nom bez ade­kvat­nog is­pi­ti­va­nja nje­go­ve fi­nan­sij­ske odr­ži­vo­sti i bez utvr­đi­va­nja bro­ja ko­ri­sni­ca i ko­nač­nog bu­džet­skog iz­dat­ka.
– Sa­mim tim i iz­dr­žlji­vo­sti ta­ko kon­sti­tu­i­sa­ne oba­ve­ze. Ta­ko je ova na­kna­da utvr­đe­na za pre­ko 21 hi­lja­du ko­ri­sni­ca i ukup­ni go­di­šnji bu­džet od pre­ko 72 mi­li­o­na eura. Taj iz­nos oči­gled­no ugro­ža­va iz­vr­še­nje ove ali i osta­lih oba­ve­za ko­ri­sni­ka bu­dže­ta, kao i bu­dže­ta u cje­li­ni. Ta­ko­đe, jav­no­sti je po­zna­to da sam uka­zi­vao na nu­žnost sa­gle­da­va­nja od­go­va­ra­ju­ćeg ob­li­ka so­ci­jal­ne za­šti­te u ko­me maj­ke sa tro­je i vi­še dje­ce ne bi bi­le žr­tve ova­kvog do­no­še­nja za­ko­na – ka­že Vu­ja­no­vić.
Ob­ja­snio je da na­kon do­no­še­nja za­ko­na ni­je mo­gao uti­ca­ti ni na osnov­ni, ni na iz­mi­je­nje­ni za­kon.
– Ka­ko sam bez­broj pu­ta ob­ja­šnja­vao, ovla­šćen sam sa­mo na sa­gle­da­va­nje da li po­sto­ji unu­tra­šnja ko­li­zi­ja nor­mi za kon­kret­ni za­kon. Za sa­dr­ži­nu za­ko­na od­go­va­ra Skup­šti­na, a ka­ko je bi­la od­go­vor­na već sam kon­sta­to­vao. Že­lim da upu­tim po­ziv Vla­di da ubr­za cje­lo­vi­to rje­še­nje ko­je će ob­u­hva­ti­ti i maj­ke sa tro­je i vi­še dje­ce. Na­rav­no, uz uče­šće nji­ho­vih pred­stav­ni­ca ili eks­pe­ra­ta ko­je će od­re­di­ti. Na kra­ju po­na­vljam mol­bu maj­ka­ma u štraj­ku da, vo­de­ći ra­ču­na o svom zdra­vlju, pre­ki­nu štrajk i kroz in­sti­tu­ci­je si­ste­ma za­šti­te svo­je pra­vo – za­klju­čio je Vu­ja­no­vić u otvo­re­nom pi­smu.M.M.K.


Blo­ki­ra­će Cr­nu Go­ru

Gru­pa od sto­ti­njak gra­đa­na, u znak po­dr­ške maj­ka­ma ko­je štraj­ku­ju, blo­ki­ra­la je si­noć u 19 ča­so­va sa­o­bra­ćaj na Bla­žo­vom mo­stu u Pod­go­ri­ci. Blo­ka­da je tra­ja­la sat.
Pred­stav­nik gru­pe gra­đa­na Mar­ko Mi­la­čić po­ru­čio je da će, uko­li­ko se ubr­zo ne usli­ši za­htjev maj­ki, blo­ki­ra­ti ci­je­lu Cr­nu Go­ru.
– Ne­će­mo vi­še na­ja­vlji­va­ti na Fej­sbu­ku. Blo­ki­ra­će­mo sa­o­bra­ćaj­ni­ce, kru­žne pro­la­ze, blo­ki­ra­će­mo ci­je­lu Cr­nu Go­ru, ako se ne usli­ši za­htjev maj­ki – ka­zao je Mi­la­čić.
Ra­ti­mir Vu­ja­čić je upo­zo­rio da je DPS uru­šio no­se­ći stub dr­ža­ve – eko­no­mi­ju.
– Čla­no­vi DPS-a po­sla­li su i pri­vat­ni sek­tor kod taj­ku­na gdje je pla­ta od 200 do 300 eura – upo­zo­rio je Vu­ja­čić.
Oku­plje­ni su na­kon pro­gra­ma na Bla­žo­vom mo­stu do­šli do maj­ki.
– Maj­ke, tu smo zbog vas, iz­bo­ri­će­mo se za bo­lju Cr­nu Go­ru. Ako ne po­slu­ša­ju vaš glas, u na­red­nim da­ni­ma po­no­vo će­mo blo­ki­ra­ti dok ne shva­te da sva­ka vlast mo­ra da bu­de kon­tro­li­sa­na i da mo­ra­ju da slu­ša­ju maj­ke – iz­ja­vio je Mar­ko Mi­la­čić.
Bo­ško Vu­ki­će­vić je upo­zo­rio da su maj­ke, ko­je su pot­pu­no ig­no­ri­sa­ne od stra­ne vla­sto­dr­ža­ca, iz­u­ze­tan pri­mjer hra­bro­sti i is­traj­no­sti.
M.B.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja portala "Dan on-line" je kažnjivo i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama.

Podaci, tekstovi, fotografije i informacije objavljene na ovom portalu mogu se koristiti isključivo u lične i nekomercijalne svrhe.
Zabranjeno je svako modifikovanje, kopiranje, štampanje, javno prikazivanje i reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno objavljivanje informacija sa ovog portala u komercijalne svrhe, bez pisane saglasnosti "Jumedia mont" d.o.o..

Prenošenje sadržaja portala "Dan-online" dozvoljeno je uz prethodno pribavljeno odobrenje vlasnika prava, uz obavezno navođenje izvora ili linkovanje izvornog sadržaja portala "Dan on-line".

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"