Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Preko lažnih računa za toalet papir naplatili 1.270.000 * Šahmanoviću kazna drakonska, koalicija nije vječna * Inspektor na vezi s kriminalcima * Sebe mjesečno nagrađivao 323 eura * Teroristi stižu preko Balkana * Bulevar Renda Pola u Podgorici * Iz Haga s ljubavlju
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 20-03-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Ines Mrdović, koordinator Istraživačkog centra Mansa:
Kupci struje ne treba da budu taoci pogrešne politike Vlade u oblasti energetike, koju kreira tako da se iz džepova potrošača preliva u džepove tajkuna i kompanija bliskih vrhu vladajuće partije.

Vic Dana :)

Dođe pacijent kod doktora i pita:
- Doktore imate li nešto protiv kašlja?
A doktor kaže:
- Naravno da ne, samo vi kašljite...Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Drustvo ALARMANTNI PODACI O PISMENOSTI I ZAPOŠLJAVANJU ROMSKE I EGIPĆANSKE NACIONALNE ZAJEDNICE Nepismeno šest od deset mladih Romkinja
Ro­mi i Egip­ća­ni su po­go­đe­ni ne­pi­sme­no­šću i ne­do­stat­kom od­go­va­ra­ju­ćeg obra­zo­va­nja, a is­tra­ži­va­nje Mi­ni­star­stva za ljud­ska i ma­njin­ska pra­va po­ka­za­lo je da je čak 83 od­sto pri­pad­ni­ka tih na­ci­o­nal­nih za­jed­ni­ca ne­za­po­sle­no. Pre­ma is­tra­ži­va­nju, sa­mo 40 od­sto mla­dih že­na i 63 po­sto mla­di­ća iz rom­skih na­se­lja su pi­sme­ni. Ovaj po­sto­tak je još ni­ži kod že­na do­bi od 20 do 24 go­di­ne, gdje je pi­sme­no sve­ga 32 od­sto dje­vo­ja­ka, a 68 ne­pi­sme­no. To, u su­šti­ni, zna­či da je se­dam od de­set dje­vo­ja­ka ne­pi­sme­no.
Pre­ma po­da­ci­ma iz iz­vje­šta­ja o re­a­li­za­ci­ji Stra­te­gi­je za so­ci­jal­nu in­klu­zi­ju Ro­ma i Egip­ća­na u Cr­noj Go­ri 2016–2020. go­di­ne, Mi­ni­star­stvo pro­svje­te je utvr­di­lo da 38 od­sto od­ra­slih Ro­ma i Egip­ća­na ne­ma­ju obra­zo­va­nje, da je sve­ga 17 od­sto njih za­vr­ši­lo osnov­nu ško­lu, dok je osta­tak po­pu­la­ci­je po­ha­đao, ali ne i za­vr­šio osnov­ni ni­vo obra­zo­va­nja.
– Sa­mo šest od­sto od­ra­slih Ro­ma i Egip­ća­na su za­vr­ši­li tro­go­di­šnje stru­kov­ne ško­le, dok je sa­mo 2,2 od­sto pri­pad­ni­ka ove po­pu­la­ci­je za­vr­ši­lo če­tvo­ro­go­di­šnju ško­lu. Ne­do­sta­tak obra­zo­va­nja ima ne­ga­ti­van uti­caj na nji­ho­ve mo­guć­no­sti za­po­šlja­va­nja, kao i na spo­sob­nost da pru­že od­go­va­ra­ju­ću po­dr­šku svo­joj dje­ci ko­ja su u pro­ce­su obra­zo­va­nja – na­vo­di se u iz­vje­šta­ju ko­ji je usvo­ji­la Vla­da.
Pre­ma in­for­ma­ci­ja­ma Mi­ni­star­stva pro­svje­te, u 2015. go­di­ni 224 rom­ske i egip­ćan­ske dje­ce je bi­lo uklju­če­no u re­dov­ni pred­škol­ski pro­gram obra­zo­va­nja, dok je do­dat­nih 80 pri­su­sto­va­lo po­lu­dnev­nim pro­gra­mi­ma. Što se ti­če osnov­ne ško­le, iako je Za­ko­nom o osnov­nom obra­zo­va­nju, pro­pi­sa­no osnov­no obra­zo­va­nje kao oba­ve­zno za svu dje­cu uz­ra­sta od šest do pet­na­est go­di­na, sa­mo 76 od­sto RE dje­ce ide u osnov­nu ško­lu. Po­da­ci po­ka­zu­ju da vi­še od 11 od­sto rom­ske dje­ce ne po­ha­đa ško­lu – dje­ča­ci 9,4 od­sto i dje­voj­či­ce 13,8, zbog ne­po­volj­nih so­ci­jal­nih uslo­va, uklju­ču­ju­ći i si­ro­ma­štvo, so­ci­jal­nu se­gre­ga­ci­ju, ne­do­sta­tak po­ro­dič­ne po­dr­ške, kao i ra­nog stu­pa­nja u brak.
U 2015. i 2016. go­di­ni sred­nju ško­lu je po­ha­đa­lo 99 uče­ni­ka, a 20 je bi­lo na stu­di­ja­ma na tri uni­ver­zi­te­ta u Cr­noj Go­ri.
Pre­ma is­tra­ži­va­nju ko­je je Mi­ni­star­stvo za ljud­ska i ma­njin­ska pra­va ura­di­lo za po­tre­be iz­ra­de Stra­te­gi­je za so­ci­jal­nu in­te­gra­ci­ju Ro­ma i Egi­ća­na 2016–2020, 83 od­sto Ro­ma i Egip­ća­na je ne­za­po­sle­no. Kao i u svim dru­gim aspek­ti­ma ži­vo­ta, že­ne su po­seb­no po­go­đe­ne du­go­traj­nom ne­za­po­sle­no­šću.
– Oko šest od­sto za­po­sle­nih ra­di u jav­nom sek­to­ru, uglav­nom u ko­mu­nal­nim pred­u­ze­ći­ma, oko pet od­sto u pri­vat­nim fir­ma­ma, dok su osta­li sa­mo­za­po­sle­ni. Sa­mo 4,5 od­sto za­po­sle­nih Ro­ma i Egip­ća­na ima stal­no za­po­sle­nje, dok je 6,7 pro­ce­na­ta za­po­sle­no na od­re­đe­no vri­je­me – na­vo­di se u iz­vje­šta­ju.
Glav­ne ba­ri­je­re, ka­ko pi­še, na pu­tu za­sni­va­nja rad­nog od­no­sa su so­ci­jal­na de­pri­va­ci­ja i izo­la­ci­ja, ne­re­gu­li­san prav­ni sta­tus, ne­do­sta­tak lič­nih do­ku­me­na­ta, si­ro­ma­štvo, se­gre­ga­ci­ja, ne­do­sta­tak obra­zo­va­nja, ne­do­sta­tak in­for­ma­ci­ja o mo­guć­no­sti­ma za­po­šlja­va­nja, kao i ne­do­sta­tak po­treb­nih vje­šti­na.
Kra­jem pro­šle go­di­ne na evi­den­ci­ji Za­vo­da za za­po­šlja­va­nje bi­la je 1.731 oso­ba ko­je su se iz­ja­sni­le da su pri­pad­ni­ci po­pu­la­ci­je Ro­ma i Egip­ća­na, od ko­jih 766 že­na.
M.S.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja portala "Dan on-line" je kažnjivo i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama.

Podaci, tekstovi, fotografije i informacije objavljene na ovom portalu mogu se koristiti isključivo u lične i nekomercijalne svrhe.
Zabranjeno je svako modifikovanje, kopiranje, štampanje, javno prikazivanje i reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno objavljivanje informacija sa ovog portala u komercijalne svrhe, bez pisane saglasnosti "Jumedia mont" d.o.o..

Prenošenje sadržaja portala "Dan-online" dozvoljeno je uz prethodno pribavljeno odobrenje vlasnika prava, uz obavezno navođenje izvora ili linkovanje izvornog sadržaja portala "Dan on-line".

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"