Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Ministar sakrio dvije ženine ambulante * Turiste evakuišu zbog požara * Acov avion prodaju za 1,6 miliona eura * Srpske pisce prevodiće na crnogorski * Izdajnici će polagati račun narodu * Nema otvorenih pitanja s Crnom Gorom * Sit gladnome ne vjeruje
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 17-07-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Milan Knežević:
Zbog ideala za koje se borim spreman sam i na sto godina robije.

Vic Dana :)

Savjet
Pričaju dva prijatelja.
- Osjećam se loše u poslednje vrijeme, a ne znam kod kog ljekara da odem.
- Pa, idi kod doktora Pavlovića.
On ti je liječio pokojnog Milana, pokojnog Đuru, pokojnu Miru.Putujući trgovac kuca na vrata. Otvara mu klinac sa cigaretom u ustima i čašom viskija u ruci. Trgovac ga upita:
●Zdravo, mališa. Jesu li ti tu mama i tata?
●A šta misliš?Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Drustvo VATRENE STIHIJE NE POSUSTAJU NA PRIMORJU I U PODGORICI
Turiste evakuišu zbog požara
Bigova pretvorena u pepeo Turiste evakuišu zbog požara U gašenju požara u Bigovi u Kotoru učestvuje oko 200 ljudi, uključujući i mještane, ali i turiste iz Srbije, Bosne i Hercegovine, Rusije, Francuske, Velike Britanije, Turske i drugih zemalja U Podgorici je juče oko 16 časova izbio veliki požar u naselju Siti kvart iza Delte, a vatrogasci su brzom intervencijom spasili okolne kuće koje su bile ugrožene Veliki požar zahvatio je nakon 18 sati borovu šumu na Golom brdu iznad Sutomora, gdje su vatrogasci branili kuće i Crkvu Svete Petke
V
a­tre­ne sti­hi­je na Pri­mor­ju i u Pod­go­ri­ci ne je­nja­va­ju, a va­tro­ga­sci se da­no­noć­no bo­re da za­šti­te imo­vi­nu i gra­đa­ne. Sa­mo u glav­nom gra­du ju­če je iz­bi­lo pre­ko 70 po­ža­ra, a na Pri­mor­ju je naj­dra­ma­tič­ni­je bi­lo u Ko­to­ru, Tiv­tu, Her­ceg No­vom, Su­to­mo­ru i Ba­ru.
Iz Vla­de je si­noć sa­op­šte­no da je „si­tu­a­ci­ja da­le­ko od dra­ma­tič­ne”, te da su svi po­ža­ri pod kon­tro­lom za­hva­lju­ju­ći van­red­nim na­po­ri­ma va­tro­ga­snih ti­mo­va iz ci­je­le Cr­ne Go­re, Voj­ske Cr­ne Go­re i gra­đa­na.
Dio sta­nov­ni­ka Bi­go­ve u Ko­to­ru, pre­te­žno iz ta­ko­zva­nog Vi­kend na­se­lja, eva­ku­i­san je ju­če po­sli­je pod­ne zbog opa­sno­sti da se ve­li­ki šum­ski po­žar, ko­ji je oko de­vet sa­ti uju­tro pla­nuo u Do­njem Gr­blju, na te­re­nu iz­me­đu Gra­bov­ca i Bi­go­ve, pro­ši­ri i na pod­ruč­je tog ri­bar­skog na­se­lja ko­je se na­la­zi na te­ri­to­ri­ji ko­tor­ske op­šti­ne.
– Dio sta­nov­ni­štva je svo­jim vo­zi­li­ma na­pu­stio na­se­lje. Eva­ku­i­sa­li smo je­dan dio na­se­lja ka­ko ne bi bi­lo do­dat­ne in­ter­ven­ci­je. Na li­cu mje­sta su bi­li i slu­žbe­ni­ci po­li­ci­je ko­ji su od­ra­di­li svoj po­sao, a, ta­ko­đe, upo­zo­ri­li gra­đa­ne da na­pu­ste mje­sto. Si­tu­a­ci­ja sa po­ža­rom je sa­da ma­lo bo­lja. Na po­ža­ri­šte idu no­ve sna­ge, a do­šle su nam na is­po­moć ko­le­ge iz Ba­ra i Bu­dve. Tu su i ko­le­ge iz Do­bro­volj­nog va­tro­ga­snog dru­št­va Pe­rast i Kr­to­li, kao i va­tro­ga­sci iz Tiv­ta, mje­šta­ni i pri­vat­ni­ci. U pi­ta­nju je ogro­man po­žar ko­ji da­nas naj­vje­ro­vat­ni­je ne­će bi­ti uga­šen, jer du­va jak vje­tar, sa­op­štio je za „Dan“ ju­če oko 17 sa­ti ko­man­dir Slu­žbe za­šti­te i spa­sa­va­nja (SZS) Ko­tor Mak­sim Man­dić.
Ka­ko su nam ju­če ka­za­li u de­žur­noj slu­žbi SZS Ko­tor, po­žar ga­si kom­ple­t­na je­di­ni­ca, tač­ni­je 22 va­tro­ga­sca iz Ko­to­ra sa šest vo­zi­la, pri če­mu su u Ko­to­ru osta­la pri­prav­na dva vo­zi­la sa če­ti­ri va­tro­ga­sca.
Ogrom­ne na­po­re i an­ga­žo­va­nje va­tro­ga­sa­ca da va­tru sta­ve pod kon­tro­lu one­mo­gu­ća­vao je jak sje­ve­rac, što je i bio raz­log zbog ko­jeg avi­o­ni Di­rek­to­ra­ta za van­red­ne si­tu­a­ci­je MUP-a ni­su mo­gli dje­lo­va­ti.
Va­tre­na sti­hi­ja za­hva­ti­la je ni­sko ra­sti­nje i bo­ro­vu šu­mu od Ra­do­vi­ća pre­ma Bi­go­vi, a pla­me­ni je­zi­ci do­sti­za­li su vi­si­nu i do 30 me­ta­ra.
Po­red hra­brih va­tro­ga­sa­ca u ga­še­nju su uče­stvo­va­li i broj­ni mje­šta­ni Bi­go­ve, po­put Iva La­za­re­vi­ća, te pri­vat­ni­ci iz Gr­blja ko­ji su na po­ža­ri­šte upu­ti­li sop­stve­ne auto-ci­ster­ne da do­vo­de vo­du, što je bio slu­čaj sa Stan­kom Ma­gu­dom, ali i broj­ni tu­ri­sti.
Sa na­prt­nja­čom na le­đi­ma na ža­ri­štu po­ža­ra bi­li su i Bi­go­vlja­nin Stan­ko La­za­re­vić i nje­gov drug Ve­jo Boj­ko­vić iz Re­pu­bli­ke Srp­ske.
– U ga­še­nju, pre­ma mo­joj pro­cje­ni, tre­nut­no uče­stvu­je oko 200 lju­di uklju­ču­ju­ći i mje­šta­ne, ali i tu­ri­ste iz Sr­bi­je, Bo­sne i Her­ce­go­vi­ne, Ru­si­je, Fran­cu­ske, Ve­li­ke Bri­ta­ni­je, Tur­ske i dru­gih ze­ma­lja, ko­ji lje­tu­ju u Bi­go­vi. Tu­ri­stič­ki ka­pa­ci­te­ti u Bi­go­vi tre­nut­no su u pot­pu­no­sti po­pu­nje­ni, a ima­mo ot­pri­li­ke ukup­no oko 500 le­ža­je­va, re­kao je za „Dan“ La­za­re­vić ko­ji je i član Mje­sne za­jed­ni­ce (MZ) Bi­go­vo.
Na li­cu mje­sta ju­če su bi­li i slu­žbe­ni­ci Odje­lje­nja bez­bjed­no­sti (OB) Ko­tor, a te­ren je ob­i­šao i gra­do­na­čel­nik Ko­to­ra Vla­di­mir Jo­kić i di­rek­tor ko­tor­ske Di­rek­ci­je za ure­đe­nje i iz­grad­nju Ra­to Braj­ko­vić.
– Svi ka­pa­ci­te­ti lo­kal­ne upra­ve su an­ga­žo­va­ni na sa­ni­ra­nju na­sta­le si­tu­a­ci­je, ko­ja je za sa­da pod kon­tro­lom. U po­moć na­šim va­tro­ga­sci­ma pri­te­kle su ko­le­ge va­tro­ga­sci iz Tiv­ta i Bu­dve. Za sa­da je si­tu­a­ci­ja pod kon­tro­lom, i uko­li­ko bu­de bi­la po­treb­na do­dat­na re­ak­ci­ja, sva op­šti­na je na ras­po­la­ga­nju, iz­ja­vio je Jo­kić za „Dan“.
Šum­ski po­žar ve­ćih raz­mje­ra iz­bio je ju­če uju­tro na gra­ni­ci iz­me­đu Kr­to­la i Do­njeg Gr­blja, od­no­sno iz­me­đu op­šti­na Ti­vat i Ko­tor. Po­seb­no dra­ma­tič­na si­tu­a­ci­ja bi­la je oko 17 ča­so­va ka­da je u re­jo­nu Gra­bov­ca va­tro­ga­sce op­ko­li­la va­tra, ko­ji su pod hit­no mo­ra­li da se eva­ku­i­šu i pro­bi­ja­ju kroz pla­men do bez­bjed­nog pod­ruč­ja.
Ogrom­ne po­vr­ši­ne po­lu­o­str­va Lu­šti­ca sa her­ceg­nov­ske i ti­vat­sko-ko­tor­ske stra­ne od prek­si­noć su u pla­me­nu. Aco Ško­balj iz her­ceg­nov­ske Slu­žbe za­šti­te i spa­sa­va­nja ju­če po­pod­ne nam je re­kao da je po­žar za­hva­tio ogrom­no pod­ruč­je i da ga je eks­trem­no te­ško ob­u­zda­ti.
Vre­men­ski uslo­vi va­tro­ga­sci­ma ni­je­su išli na­ru­ku, a zbog ja­kog vje­tra, u ga­še­nju po­ža­ra to­kom da­na ni­su mo­gli da uče­stvu­ju avi­o­ni Di­rek­to­ra­ta za van­red­ne si­tu­a­ci­je MUP-a, ko­ji su po­le­tje­li tek oko 19 ča­so­va.
Dra­ma­tič­no je i u Her­ceg No­vom gdje va­tro­ga­sci i mje­šta­ni već tri da­na bi­ju bit­ku sa va­tre­nom sti­hi­jom na po­lu­o­str­vu Lu­šti­ca. Va­tra ko­ja je ti­nja­la na ovom pod­ru­ču pot­po­mug­nu­ta ja­kim vje­trom pro­ši­ri­la se i za­hva­ti­la pri­lič­no ve­li­ku po­vr­ši­nu is­pod ne­ka­da­šnje ka­sar­ne u Do­njim Klin­ci­ma. Iako je si­noć po­žar sta­vljen pod kon­tro­lu i na­la­zi se na ne­pri­stu­pač­nim mje­sti­ma, on je još ak­ti­van.
U su­bo­tu ve­če, u dva sa­ta po­sli­je po­no­ći, na li­ce mje­sta na­šao se i pred­sjed­nik op­šti­ne Ste­van Ka­tić sa sa­rad­ni­ci­ma, ob­i­šao va­tro­ga­sce i obe­ćao po­moć da se va­tre­na sti­hi­ja što pri­je za­u­sta­vi i uga­si.
– Či­ta­va je­di­ni­ca Va­to­gra­sne slu­žbe je an­ga­žo­va­na i na­la­zi se na te­re­nu, sa­mo je jed­na smje­na osta­la de­žur­na u Me­lji­na­ma – sa­zna­je­mo od Zlat­ka Ći­ro­vi­ća, na­čel­ni­ka Slu­žbe za­šti­te i spa­sa­va­nja za op­šti­nu Her­ceg No­vi.
– Ono što je si­gur­no je­ste da nas če­ka be­sa­na noć. Mom­ke ko­ji ga­se mo­gu sa­mo po­hva­li­ti. Pre­tod­nih da­na nov­ski va­tro­sci su in­ter­ve­ni­sa­li ne­ko­li­ko pu­ta, a uzrok svih po­ža­ra je ljud­ski fak­tor – tvr­di Ći­ro­vić.
Ve­li­ki po­žar za­hva­tio je na­kon 18 sa­ti bo­ro­vu šu­mu na Go­lom br­du iz­nad Su­to­mo­ra, a na­čel­nik Slu­žbe za­šti­te u Ba­ru Ve­li­zar Ča­đe­no­vić ka­zao je da je u 2017. ovo naj­o­pa­sni­ji po­žar sa ko­jim se bo­re jer su ugro­že­ne i ku­će. Va­tra je ugro­ža­va­la i Cr­kvu Sve­te Pet­ke.
U Pod­go­ri­ci je ju­če oko 16 ča­so­va iz­bio ve­li­ki po­žar u na­se­lju Si­ti kvart iza Del­te, a va­tro­ga­sci su br­zom in­ter­ven­ci­jom spa­si­li okol­ne ku­će ko­je su bi­le ugro­že­ne. Ogrom­na va­tra za­hva­ti­la je ra­sti­nje oko Du­van­skog kom­bi­na­ta, pri če­mu je po­žar za­hva­tio i krov jed­nog po­moć­nog objek­ta.
U Pod­go­ri­ci su si­noć bi­li ak­tiv­ni po­ža­ri u Ko­plji­ma u Pi­pe­ri­ma, gdje go­re šu­me i li­va­de, De­či­ću u Tu­zi­ma, Lu­žni­ca­ma...Eki­pa „Da­na”


Vla­da će raz­mo­tri­ti mje­re sti­mu­la­ci­je

Vla­da će na na­red­noj sjed­ni­ci do­ni­je­ti od­lu­ku o mje­ra­ma sti­mu­li­sa­nja cr­no­gor­skih va­tro­ga­sa­ca ko­ji da­no­noć­no bra­ne imo­vi­nu gra­đa­na i dr­žav­ne re­sur­se, po­ru­če­no je ju­če sa zva­nič­nog tvi­ter pro­fi­la iz­vr­šne vla­sti.
– Po­mo­zi­mo na­šim po­žr­tvo­va­nim va­tro­ga­sci­ma, pri­ja­vi­te po­žar na broj 112. Sta­ti­stič­ki 95 od­sto po­ža­ra iza­zi­va čo­vjek na­mje­rom ili ne­pa­žnjom – ka­žu u Vla­di.
Oni su na­ve­li da su na po­ža­ri­šti­ma i eki­pe Voj­ske Cr­ne Go­re. Va­tro­ga­sci­ma na Pri­mor­ju i u Pod­go­ri­ci po­ma­žu i ko­le­ge sa sje­ve­ra.


U Moj­kov­cu go­re­la pi­la­na

U Moj­kov­cu se ju­če za­pa­li­la pi­la­na u mje­stu Am­ba­ri­ne, zbog če­ga je dio gra­da bio bez stru­je. Ga­še­nje po­ža­ra ote­ža­vao je ma­te­ri­jal u pi­la­ni, ali na sre­ću po­vri­je­đe­nih ni­je bi­lo.
Pre­ma ri­je­či­ma Dra­ga­na Mar­ko­vi­ća, ko­man­di­ra moj­ko­vač­ke Slu­žbe za­šti­te i spa­sa­va­nja, po­žar je iz­bio u si­lo­si­ma po­red ha­le u sklo­pu fa­bri­ke za pre­ra­du dr­ve­ta i br­zo se pro­ši­rio i za­hva­tio i sa­mu ha­lu.


Ne pa­li­te va­tru na otvo­re­nom

Iz Glav­nog gra­da Pod­go­ri­ca po­zva­li su gra­đa­ne da ne pa­le va­tru na otvo­re­nom, is­ti­ču­ći da va­tro­ga­sci ula­žu nad­ljud­ske na­po­re da uga­se sve po­ža­re.
Oni su ka­za­li da su ju­če naj­ve­ći po­ža­ri bi­li kod sta­rog Du­van­skog kom­bi­na­ta, u na­se­lju iza Del­te, na Ma­re­zi, u Pi­pe­ri­ma, Ko­ko­ti­ma. Osim to­ga, ko­mu­nal­ne slu­žbe Glav­nog gra­da u po­sled­nja 24 ča­sa ra­de ne­pre­kid­no na odr­ža­va­nju sa­o­bra­ćaj­ni­ca zbog po­lo­mlje­nih sta­ba­la i pre­vr­nu­tih kon­tej­ne­ra.


Na Ce­ti­nju ne­ma ugro­že­nih obje­ka­ta

Uz po­žar ko­ji sko­ro de­set da­na go­ri u Ka­tun­skoj na­hi­ji kod Ve­le­sto­va, Mar­ko­vi­ne, Bar­ja­mo­vi­ce, Če­va i La­stve, no­vi po­žar iz­bio je u su­bo­tu u mje­stu Kr­stac kod Nje­gu­ša, a ce­tinj­ski va­tro­ga­sci su ju­če in­ter­ve­ni­sa­li i u Ri­je­ci Cr­no­je­vi­ća.
Po­žar u mje­stu Kr­stac na Nje­gu­ši­ma to­kom su­bot­njeg po­po­dne­va raz­buk­tao je vje­tar, pa je va­tra za­hva­ti­la po­vr­ši­nu pre­ma vr­hu Šti­rov­nik. Iz ce­tinj­ske Slu­žbe za­šti­te i spa­sa­va­nja sa­op­šti­li su da su u in­ter­ven­ci­ji uče­stvo­va­li i avi­o­ni Di­rek­to­ra­ta za van­red­ne si­tu­a­ci­je, a ka­ko je va­trom za­hva­će­na po­vr­ši­na ko­ja pri­pa­da i Ce­ti­nju i Ko­to­ru, u ak­ci­ji ga­še­nja uče­stvu­ju i va­tro­ga­sci iz Ko­to­ra uz po­dr­šku ko­ju im pru­ža­ju nji­ho­ve ko­le­ge iz Ro­ža­ja.
Pre­ma ri­je­či­ma ru­ko­vo­di­o­ca Slu­žbe za­šti­te i spa­sa­va­nja Alek­san­d­ra Zu­be­ra, sta­nje na Nje­gu­ši­ma je i ju­če bi­lo ozbilj­no, ali, ka­ko je re­ko, naj­va­žni­je je da ne­ma ugro­že­nih obje­ka­ta.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja portala "Dan on-line" je kažnjivo i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama.

Podaci, tekstovi, fotografije i informacije objavljene na ovom portalu mogu se koristiti isključivo u lične i nekomercijalne svrhe.
Zabranjeno je svako modifikovanje, kopiranje, štampanje, javno prikazivanje i reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno objavljivanje informacija sa ovog portala u komercijalne svrhe, bez pisane saglasnosti "Jumedia mont" d.o.o..

Prenošenje sadržaja portala "Dan-online" dozvoljeno je uz prethodno pribavljeno odobrenje vlasnika prava, uz obavezno navođenje izvora ili linkovanje izvornog sadržaja portala "Dan on-line".

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"