Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Preko lažnih računa za toalet papir naplatili 1.270.000 * Šahmanoviću kazna drakonska, koalicija nije vječna * Inspektor na vezi s kriminalcima * Sebe mjesečno nagrađivao 323 eura * Teroristi stižu preko Balkana * Bulevar Renda Pola u Podgorici * Iz Haga s ljubavlju
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 20-03-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Ines Mrdović, koordinator Istraživačkog centra Mansa:
Kupci struje ne treba da budu taoci pogrešne politike Vlade u oblasti energetike, koju kreira tako da se iz džepova potrošača preliva u džepove tajkuna i kompanija bliskih vrhu vladajuće partije.

Vic Dana :)

Dođe pacijent kod doktora i pita:
- Doktore imate li nešto protiv kašlja?
A doktor kaže:
- Naravno da ne, samo vi kašljite...Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Ekonomija UPRAVA ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE UTVRDILA NEPRAVILNOSTI U BARSKOJ PLOVIDBI
Direktor zapošljavao bez konkursa
Direktor zapošljavao bez konkursa Paunović je u vrijeme praznika zaposlio službenika za javne nabavke Aca Ognjenovića, iako u firmi već rade četiri pravnika i jedan pravnik pripravnik. Kako tvrde u Inspekciji, ni za to radno mjesto nije raspisan konkurs, te su kontrolom konstatovane nepravilnosti u postupku prijema novih radnika
<br />
Iz­vr­šni di­rek­tor pred­u­ze­ća „Bar­ska plo­vid­ba” Mi­lo Pa­u­no­vić ne is­pu­nja­va uslo­ve pred­vi­đe­ne sta­tu­tom i pra­vil­ni­kom o unu­tra­šnjoj or­ga­ni­za­ci­ji i si­ste­ma­ti­za­ci­ji rad­nih mje­sta, kon­sta­to­va­la je nad­le­žna In­spek­ci­ja u za­pi­sni­ku na­kon kon­tro­le ko­ja je oba­vlje­na u toj kom­pa­ni­ji.
Pa­u­no­vi­ća je pri­je šest mje­se­ci Od­bor di­rek­to­ra „Bar­ske plo­vid­be” po­sta­vio na mje­sto iz­vr­šnog di­rek­to­ra, pri če­mu kon­kurs ni­je bio ras­pi­san. Od­bor je to prav­dao či­nje­ni­com da su i ra­ni­je di­rek­to­ri za­po­šlja­va­ni na taj na­čin.
In­spek­to­ri su utr­di­li da je Pa­u­no­vić prek­šio Za­kon o za­po­šlja­va­nju u po­stup­ku pri­je­ma no­vih rad­ni­ka. In­spek­ci­ja je Pa­u­no­vi­ća, kao od­go­vor­no li­ce, ka­zni­la nov­ča­no, a do­ni­je­ta je i mje­ra ko­jom se uka­zu­je na po­či­nje­ne ne­pra­vil­no­sti ko­je tre­ba ot­klo­ni­ti.
U in­spek­cij­skom na­la­zu, ka­ko „Dan” sa­zna­je, pi­še da su kod su­bjek­ta nad­zo­ra, od­no­sno „Bar­ske plo­vid­be”, kon­sta­to­va­ne ne­pra­vil­no­sti kod ime­no­va­nja i iz­bo­ra iz­vr­šnog di­rek­to­ra Mi­la Pa­u­no­vi­ća.
– Sa iza­bra­nim iz­vr­šnim di­rek­to­rom Mi­lom Pa­u­no­vi­ćem za­klju­čen je ugo­vor o pra­vi­ma, oba­ve­za­ma i od­go­vor­no­sti­ma iz­vr­šnog di­rek­to­ra, a da ne is­pu­nja­va po­seb­ni uslov, ne­ma pet go­di­na rad­nog is­ku­stva u po­mor­skoj pri­vre­di, što je pred­vi­đe­no sta­tu­tom po­slo­dav­ca i pra­vil­ni­kom o unu­tra­šnjoj or­ga­ni­za­ci­ji i si­ste­ma­ti­za­ci­ji rad­nih mje­sta. Po utvr­đe­noj ne­pra­vil­no­sti do­ni­je­to je uka­zi­va­nje pre­ma nad­le­žnom or­ga­nu su­bjek­ta nad­zo­ra – Od­bo­ru di­rek­to­ra, da se ot­klo­ni utvr­đe­na ne­pra­vil­nost – na­vo­di se u za­pi­sni­ku Upra­ve za in­spek­cij­ske po­slo­ve.
Ta­ko­đe, iako je 1. ja­nu­ar ne­rad­ni dan, a u tom dr­žav­nom pred­u­ze­ću spa­ja­ju se no­vo­go­di­šnji i bo­žić­ni pra­zni­ci, Pa­u­no­vić je za pra­znik za­po­slio slu­žbe­ni­ka za jav­ne na­bav­ke Aca Og­nje­no­vi­ća, iako u fir­mi već ra­de če­ti­ri prav­ni­ka i je­dan prav­nik pri­prav­nik. Ka­ko tvr­de u In­spek­ci­ji, ni za to rad­no mje­sto ni­je ras­pi­san kon­kurs, te su kon­tro­lom kon­sta­to­va­ne ne­pra­vil­no­sti u po­stup­ku pri­je­ma no­vih rad­ni­ka.
– Iz­vr­šni di­rek­tor je za­klju­čio ugo­vor o ra­du na od­re­đe­no vri­je­me sa li­cem za po­slo­ve slu­žbe­ni­ka za jav­ne na­bav­ke, po­čev od 1. ja­nu­a­ra 2017. go­di­ne, bez ras­pi­si­va­nja ogla­sa po po­seb­nom pro­pi­su, što ni­ti je u skla­du sa Za­ko­nom o za­po­šlja­va­nju i ostva­ri­va­nju pra­va iz osi­gu­ra­nja od ne­za­po­sle­no­sti, ni­ti je Za­vo­du za za­po­šlja­va­nje pri­ja­vio slo­bod­na rad­na mje­sta ra­di pra­će­nja po­nu­de i tra­žnje na tr­ži­štu ra­da, ni­ti je oba­vi­je­stio Za­vod o za­sni­va­nju rad­nog od­no­sa sa ne­za­po­sle­nim li­cem. Sve je to raz­log da je nad­le­žna In­spek­ci­ja, zbog uči­nje­ne ne­pra­vil­no­sti pri­li­kom za­po­šlja­va­nja, prav­nom i od­go­vor­nom li­cu (Pa­u­no­vi­ću) iz­re­kla nov­ča­ne ka­zne pre­kr­šaj­nim na­lo­gom na li­cu mje­sta, a za­tra­ži­li su i ot­kla­nja­nje ne­pra­vil­no­sti – na­vo­di se u za­pi­sni­ku Upra­ve za in­spek­cij­ske po­slo­ve.
Ka­ko je „Dan” već pi­sao, na­kon za­bra­ne plo­vid­be bro­da „Sve­ti Ste­fan 2”, oko 80 po­mo­ra­ca je mje­se­ci­ma bez po­sla. Do sko­ro su Pa­u­no­vić i me­nadž­ment tvr­di­li da će se na­ći za­mje­na za „Sve­ti Ste­fan 2”. Me­đu­tim, ka­ko vri­je­me od­mi­če, a se­zo­na se pri­bli­ža­va, na ra­ču­nu ne­ma do­volj­no nov­ca za ku­po­vi­nu bro­da, i sam Pa­u­no­vić je na­po­kon jav­no sa­op­šti­no da se „na svjet­skom tr­ži­štu u ovom mo­men­tu ne pro­da­je po­lo­van fe­ri­bot ko­ji bi od­go­va­rao po­tre­ba­ma li­ni­je Bar–Ba­ri–Bar”. Pre­ma nje­go­vim ri­je­či­ma, ini­ci­ja­ti­ve za us­po­sta­vlja­nje te li­ni­je „po sva­ku ci­je­nu” ni­su eko­nom­ski ra­zum­ne, od­no­sno to mo­že bi­ti čak i po­gub­no za bar­sku kom­pa­ni­ju.
Li­ni­ja Bar–Ba­ri uki­nu­ta je po­sli­je 52 go­di­ne od us­po­sta­vlja­nja.D.S.


Da­nas van­red­na skup­šti­na

Za da­nas je za­ka­za­na van­red­na Skup­šti­na ak­ci­o­na­ra pred­u­ze­ća „Bar­ska plo­vid­ba”. Na dnev­nom re­du je sa­mo jed­na tač­ka – Do­no­še­nje od­lu­ke o ra­zr­je­še­nju i iz­bo­ru čla­no­va od­bo­ra di­rek­to­ra. Ra­ni­je su ostav­ke pod­ni­je­li Mi­lan La­ki­će­vić, ko­ji je kao raz­log na­veo „su­kob in­ter­esa”, kao i Vo­jo Bo­jo­vić, ak­tiv­ni po­li­ca­jac, ko­ji je u od­bo­ru „Bar­ske plo­vid­be” bio go­di­nu da­na bez sa­gla­sno­sti mi­ni­stra unu­tra­šnjih po­slo­va.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja portala "Dan on-line" je kažnjivo i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama.

Podaci, tekstovi, fotografije i informacije objavljene na ovom portalu mogu se koristiti isključivo u lične i nekomercijalne svrhe.
Zabranjeno je svako modifikovanje, kopiranje, štampanje, javno prikazivanje i reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno objavljivanje informacija sa ovog portala u komercijalne svrhe, bez pisane saglasnosti "Jumedia mont" d.o.o..

Prenošenje sadržaja portala "Dan-online" dozvoljeno je uz prethodno pribavljeno odobrenje vlasnika prava, uz obavezno navođenje izvora ili linkovanje izvornog sadržaja portala "Dan on-line".

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"