Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Branu 14 puta aneksima namještali uslove * Front odustao od referenduma za NATO * Zaplijenili dokumentaciju sa Milovim potpisima * Šefa Interpola tužila zbog mobinga * Branu 14 puta aneksima namještali uslove * Putin gomila vojsku na granici sa Sjevernom Korejom * Britanija gubi više nego EU
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 21-04-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Tomislav Nikolić, predsjednik Srbije:
Ne zveckamo oružjem, ali ćemo se braniti.

Vic Dana :)

Uhvati Bil Gejts zlatnu ribicu i ona mu, kao i svima prije njega kaže:
- Molim te baci me nazad u vodu.
Baci je Bil nazad u vodu i nastavi da peca. Izviri zlatna ribica iz vode i kaže:
- A, želja?
Na to će Bil:
- Ma ajd dobro! Reci šta želiš!

Meni će na svadbi svirati grupa „Youtube”.
Nema pjesme koju frajeri ne znaju.

Da bi jedna porodica bila srećna, mora da postoji ljubav, razumijevanje i najmanje dva kompjutera!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Ekonomija MALI AKCIONARI DKP-A PODNIJELI ŽALBU APELACIONOM SUDU
Zbog spornih ugovora ostali bez imovine
Sa ranijeg protesta malih akcionara Zbog spornih ugovora ostali bez imovine Mali akcionari su se u žalbi pozvali na bitnu povredu odredaba parničnog postupka, pogrešno i nepotpuno utvrđeno činjenično stanje, ali i pogrešnu primjenu materijalnog prava
Udru­že­nje za za­šti­tu in­te­re­sa ma­njin­skih ak­ci­o­na­ra Du­van­skog kom­bi­na­ta u ste­ča­ju, na či­jem je če­lu Žar­ko Kne­že­vić, pod­ni­je­lo je žal­bu Ape­la­ci­o­nom su­du na pre­su­du Pri­vred­nog su­da.
Pr­vo­ste­pe­ni sud je pre­su­dom ko­ja je do­ne­se­na 10. apri­la od­bio tu­žbe­ni za­htjev ma­lih ak­ci­o­na­ra u spo­ru ko­ji su vo­di­li sa Ze­ta­grad­njom, Bla­go­te Ra­do­vi­ća, Glav­nim gra­dom, dr­ža­vom, DKP-om u ste­ča­ju i No­vom du­van­skom kom­bi­na­tom. Oni su tra­ži­li da sud utvr­di ni­šta­vost ku­po­pro­daj­nog ugo­vo­ra ko­ji su pot­pi­sa­li ste­čaj­na upra­va DKP-a i Ze­ta­grad­nja, ko­ja je ku­pi­la imo­vi­nu DKP u ste­ča­ju za 13,2 mi­li­o­na eura, u ju­nu 2010. go­di­ne. 
Ta­ko­đe, sud je od­ba­cio i tu­žbe­ni za­htjev u di­je­lu ko­jim je tra­že­no da sud utvr­di da je ni­šta­vo osni­va­nje No­vog du­van­skog kom­bi­na­ta.
Ma­li ak­ci­o­na­ri su se u žal­bi po­zva­li na bit­nu po­vre­du od­re­da­ba par­nič­nog po­stup­ka, po­gre­šno i ne­pot­pu­no utvr­đe­no či­nje­nič­no sta­nje, ali i po­gre­šnu pri­mje­nu ma­te­ri­jal­nog pra­va. Is­ti­ču da je od­bi­ja­ju­ća pre­su­da do­ne­se­na u po­no­vlje­nom sud­skom po­stup­ku, na­kon što je Ape­la­ci­o­ni sud uva­žio žal­bu Udru­že­nja i uki­nuo pr­vo­bit­nu pre­su­du pr­vo­ste­pe­nog su­da kao ne­za­ko­ni­tu.
– Pod­no­si­lac žal­be je uvje­re­nja da se na osno­vu auten­tič­no pri­ka­za­nog či­nje­nič­nog sta­nja i re­le­vant­nih ma­te­ri­jal­nih do­ka­za mo­že sa si­gur­no­šću utvr­di­ti da je pr­vo­ste­pe­na pre­su­da neo­dr­ži­va i prav­no ne­u­te­me­lje­na iz svih raz­lo­ga ko­ji su pro­pi­sa­ni Za­ko­nom o par­nič­nom po­stup­ku. Pr­vo­ste­pe­ne pre­su­de Pri­vred­nog su­da do­sad su u dva na­vra­ta uki­da­ne, pa mo­li­mo Ape­la­ci­o­ni sud da i tu či­nje­ni­cu ima u vi­du. Pred­la­že­mo da sud pre­i­na­či po­bi­je­nu pre­su­du, ta­ko što će u cje­lo­sti usvo­ji­ti tu­žbe­ne za­htje­ve – na­ve­de­no je u žal­bi.
Ma­li ak­ci­o­na­ri su, ka­ko na­vo­de, vla­sni­ci 49 od­sto ak­ci­ja DKP-a, a dr­ža­va 51 od­sto, te su shod­no to­me i su­vla­sni­ci u tom pred­u­ze­ću, ko­je je, is­ti­ču, pro­da­to su­prot­no Za­ko­nu o in­sol­vent­no­sti pri­vred­nih dru­šta­va, ko­jim je pro­pi­sa­no da ste­čaj­ni uprav­nik ne mo­že da pro­da ili otu­đi imo­vi­nu ste­čaj­nog du­žni­ka, uko­li­ko je pod­ne­se­na iz­ja­va o na­mje­ri da se iz­vr­ši re­or­ga­ni­za­ci­ja.
– Ste­čaj­ni uprav­nik je pro­dao imo­vi­nu naj­ma­nje če­ti­ri mje­se­ca pri­je za­ko­nom pro­pi­sa­nog ro­ka. Ne tre­ba mno­go prav­nog zna­nja da se za­klju­či da je na­ve­de­na prav­na nor­ma im­pe­ra­tiv­na, od­no­sno pri­nud­na, te da se zbog to­ga mo­ra stro­go po­što­va­ti od sva­kog su­bjek­ta. U su­prot­nom, nje­no kr­še­nje ima za sank­ci­ju od­no­sno po­sle­di­cu ni­šta­vost do­tič­nog prav­nog po­sla ili prav­nog ak­ta – na­ve­de­no je u žal­bi.
Ma­li ak­ci­o­na­ri su na­gla­si­li i da je spor­na pro­cje­na imo­vi­ne, či­ja je vri­jed­nost sa 25,56 mi­li­o­na na­knad­nim pro­cje­na­ma pa­la na 13,2 mi­li­o­na, od­no­sno za raz­li­ku od 12,35 mi­li­o­na.
– Ten­de­rom je bio pred­vi­đen i po­se­ban uslov, a to je „pro­da­te ne­po­kret­no­sti bi­će pre­da­te po­ten­ci­jal­nom kup­cu po is­te­ku ro­ka od 22 mje­se­ca od da­na pot­pi­si­va­nja ugo­vo­ra.” To zna­či da je ku­pac una­pri­jed znao kad će mu se pre­da­ti u po­sjed ku­plje­ne ne­po­kret­no­sti – na­ve­de­no je u žal­bi.
Osnov­nim ugo­vo­rom ku­pac, ka­ko tvr­de ma­li ak­ci­o­na­ri, i do­dat­no pro­fi­ti­ra ta­ko što se pro­da­vac oba­ve­zao da kup­cu na­dok­na­di tro­ško­ve ru­še­nja gra­đe­vin­skih obje­ka­ta ko­je je ku­pio a či­ja je vri­jed­nost ušla u ku­po­pro­daj­nu ci­je­nu, a ko­ji su pro­ci­je­nje­ni na 700 hi­lja­da eura. Na­gla­si­li su da se ra­di o ze­le­na­škom ugo­vo­ru i da je ku­po­pro­daj­na ci­je­na u ko­nač­nom uma­nje­na za 5,9 mi­li­o­na eura.J.V.


Zlo­u­po­tre­ba ovla­šće­nja

Za ma­le ak­ci­o­na­re je spor­na i od­lu­ka Vla­de o osni­va­nju No­vog du­van­skog kom­bi­na­ta od 3. no­vem­bra 2011. go­di­ne, kao i od­lu­ka od 29. de­cem­bra ko­jom su cje­lo­kup­na teh­no­lo­ška i opre­ma, pre­ne­se­na sa DKP-a na NDKP, što, sma­tra­ju, pred­sta­vlja zlo­u­po­tre­bu pra­va, od­no­sno ovla­šće­nja. Iz­me­đu osta­log, u žal­bi je na­ve­de­no da je sud u od­lu­ci iz­o­sta­vio či­nje­ni­cu da je je­di­ni po­nu­đač bi­la Ze­ta­grad­nja, ko­ja je po­nu­du do­sta­vi­la na dan otva­ra­nja po­nu­da, a ko­ja je bi­la ve­ća od po­čet­ne ci­je­ne za sve­ga 383 eura. Is­ti­ču i da sud spor­ni ugo­vor ni­je ana­li­zi­rao u smi­slu Za­ko­na o obli­ga­ci­o­nim od­no­si­ma, pa čak ni či­nje­ni­cu za­što se pro­da­vac oba­ve­zao da kup­cu pla­ća tro­ško­ve ru­še­nja obje­ka­ta ko­je je ku­pio za 700.000 eura.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja portala "Dan on-line" je kažnjivo i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama.

Podaci, tekstovi, fotografije i informacije objavljene na ovom portalu mogu se koristiti isključivo u lične i nekomercijalne svrhe.
Zabranjeno je svako modifikovanje, kopiranje, štampanje, javno prikazivanje i reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno objavljivanje informacija sa ovog portala u komercijalne svrhe, bez pisane saglasnosti "Jumedia mont" d.o.o..

Prenošenje sadržaja portala "Dan-online" dozvoljeno je uz prethodno pribavljeno odobrenje vlasnika prava, uz obavezno navođenje izvora ili linkovanje izvornog sadržaja portala "Dan on-line".

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"