Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Državna tajna i lokalni put od 35 miliona * Kriza ozbiljna, premijer neozbiljan * Za psovanje Mila i države kažnjeni 2.400 eura * Smijenjen pošto je dobio policiju na sudu * Državna tajna i lokalni put od 35 miliona * Crveni alarm u Bijeloj kući * Mi želimo mir, a Rusi da vam otruju region
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 19-05-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Marko Milačić, lider pokreta Otpor beznađu:
– Pozvao sam Belog i njegovu družinu da dođu u Crnu Goru. Biće lijepo vidjeti nešto „belo”, a da nije kokain za drugove na vlasti, da uđe preko naše granice.

Vic Dana :)

Upoznavaju Hrista Stoičkova sa jednom plavušom i slavni fudbaler se predstavlja:
- Hristo Stoičkov.
- Vaistinu Stoičkov, odgovori plavuša.


Sjede Julije Cezar i Vendi i nailazi Viki. Kaže Cezar: - Vendi, vidi Viki!


Doktor se posle pregleda obraća jednom pacijentu:
- Vama je potreban savršeni mir. Prepisaću vam ove tablete za smirenje. Tri puta dnevno ih dajte svojoj ženi!
Kupio Piroćanac ajfon 6, stavio ga u zadnji džep, sjeo i čulo se krrccc!
- Leleeee, daj bože da je kičma – povika Piroćanac.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Ekonomija BIVŠI RADNICI „OBODA” PODNIJEĆE PRIJAVU SPECIJALNOM DRŽAVNOM TUŽILAŠTVU
Nestale pare iz zajedničkog fonda
Sa jednog od ranijih protesta radnika „Oboda” Nestale pare iz zajedničkog fonda Bivši radnici preduzeća „Obod” tvrde da su svakog mjeseca od plate izdvajali određenu sumu u kasu uzajamne pomoći, kako bi pomogli onim radnicima kojima je pomoć potrebna. Međutim, niko od radnika ne zna šta se desilo sa tim novcem, a u pitanju je oko 70 hiljada eura
Gru­pa biv­ši rad­ni­ka Obo­da pod­ni­je­će kri­vič­nu pri­ja­vu Spe­ci­jal­nom dr­žav­nom tu­ži­la­štvu zbog ne­stan­ka nov­ca iz ka­se uza­jam­ne po­mo­ći, ko­ji je bio na­mi­je­njen za po­moć rad­ni­ci­ma ko­ji su u sta­nju so­ci­jal­ne po­tre­be. Ra­di se o su­mi od oko 70 hi­lja­da eura. Biv­ši rad­ni­ci pred­u­ze­ća Obod tvr­de da su sva­kog mje­se­ca od pla­te iz­d­va­jali od­re­đe­nu su­mu u ka­su uza­jam­ne po­mo­ći, ka­ko bi po­mo­gli onim rad­ni­ci­ma ko­ji­ma je po­moć po­treb­na. Me­đu­tim, ni­ko od rad­ni­ka ne zna šta se de­si­lo sa nov­cem.
Pro­ble­mi ko­je rad­ni­ci Obo­da ima­ju po pi­ta­nju rje­ša­va­nja stam­be­nih pi­ta­nja da­ti­ra­ju još iz 2000. go­di­ne. Ta­da po­či­nje ras­po­dje­la sta­no­va mi­mo pra­vil­ni­ka, što je tri go­di­ne ka­sni­je utvr­dio Ustav­ni sud, ko­ji je pra­vil­nik pro­gla­sio ne­za­ko­ni­tim. Rad­ni­ci tvr­de da zbog to­ga ni­ko ni­je od­go­va­rao.
Ni go­di­nu na­kon što su rad­ni­ci Obo­da tra­ži­li pri­jem kod vr­hov­nog dr­žav­nog tu­ži­o­ca Ivi­ce Stan­ko­vi­ća, ka­ko su ka­za­li, zbog ne­za­ko­ni­te ras­po­dje­le sta­no­va, ne­jed­na­kog tret­ma­na biv­ših za­po­sle­nih i ne­za­ko­ni­te ras­pro­da­je imo­vi­ne, ni­ko ih ni­je pri­mio.
– Go­di­ne 2003. pre­ki­nu­ta je pro­iz­vod­nja u Obo­du, a 2008. go­di­ne je 1.180 rad­ni­ka od­lu­kom bor­da di­rek­to­ra po­sla­to na bi­ro ra­da. Tom od­lu­kom rad­ni­ci su do­bi­li 1.920 eura ot­prem­ni­ne plus 500 eura za sva­ku go­di­nu rad­nog sta­ža, a rad­ni­ci ko­ji su do 2008. go­di­ne pro­gla­še­ni teh­no­lo­škim vi­škom do­bi­li su sa­mo po 1.920 eura ot­prem­ni­ne – na­vo­de rad­ni­ci.
Oni pod­sje­ća­ju da je Vla­da na­knad­no jed­noj gru­pi rad­ni­ka, ko­ji su pro­gla­še­ni teh­no­lo­škim vi­škom pri­je 2008. go­di­ne, upla­ti­la 500 hi­lja­da eura ko­je su rad­ni­ci po­di­je­li­li po sa­mo nji­ma zna­nim kri­te­ri­ju­mi­ma.
– Sma­tra­mo da je do­šlo vri­je­me da to bu­de pred­met jed­ne op­se­žne is­tra­ge i da se ko­nač­no pro­ce­su­i­ra­ju kriv­ci – po­ru­ču­ju oni.
Biv­ši za­po­sle­ni Obo­da is­ti­ču da već se­dam go­di­na po­ku­ša­va­ju da ostva­re svo­ja pra­va.
Naj­go­re je, tvr­de biv­ši rad­ni­ci ču­ve­ne ce­tinj­ske fa­bri­ke, oni­ma ko­ji ni­je­su ste­kli uslo­ve za pen­zi­ju i ko­ji ne­ma­ju ni­ka­kvih pri­ma­nja. Iako im je u ma­ju na sa­stan­ku sa biv­šom mi­ni­star­kom ra­da Zo­ri­com Ko­va­če­vić i gra­do­na­čel­ni­kom Ce­ti­nja Alek­san­drom Bog­da­no­vi­ćem sa­op­šte­no da će se na­ći na­čin da se rad­ni­ci pen­zi­o­ni­šu, te da će na­ći kup­ce za vri­je­dan plac, biv­šim za­po­sle­ni­ma je ja­sno da su ta obe­ća­nja sa­mo dio ni­za slič­nih pri­ča ko­je mo­gu ču­ti u su­sret iz­bor­noj go­di­ni. Ka­ko su is­ta­kli biv­ši rad­ni­ci „Obo­da”, umje­sto fik­tiv­nih pri­ča o fa­bri­ka­ma čo­ko­la­de i bi­o­sko­pi­ma, Vla­da tre­ba da se po­sve­ti re­al­nim pro­ble­mi­ma ce­tinj­skih rad­ni­ka, na­ro­či­to rad­ni­ka ne­ka­da naj­ve­će fa­bri­ke apa­ra­ta za do­ma­ćin­stvo, ko­ja je osno­va­na 1953. go­di­ne.
Obod je ne­ka­da za­po­šlja­vao pre­ko če­ti­ri hi­lja­de rad­ni­ka.
Pro­šle go­di­ne u Pri­vred­nom su­du po­ku­ša­no je da se na­mje­sti da imo­vi­nu Obo­da, vri­jed­nu pet mi­li­o­na eura, ku­pi kom­pa­ni­ja ko­ja je po­slo­va­la tek ne­dje­lju da­na. Ta kom­pa­ni­ja je re­gi­stro­va­na dan pri­je do­sta­vlja­nja pi­sma o na­mje­ri ku­po­vi­ne Obo­da u ste­ča­ju.
Biv­ši rad­ni­ci kom­pa­ni­je Obod, ko­ja je od 2012. go­di­ne u ste­ča­ju, tvr­de da ne­ma adre­se na ko­ju se ni­je­su obra­ća­li za po­moć, ali da ni­jed­na nad­le­žna in­sti­tu­ci­ja ni­je uči­ni­la ni­šta po tom pi­ta­nju.B.Ma.


Bo­je se da će do­če­ka­ti sud­bi­nu rad­ni­ka „Ko­šu­te”

Biv­ši za­po­sle­ni u ne­ka­da­šnjem gi­gan­tu Obod tvr­de da naj­vi­še stra­hu­ju da bi mo­gli do­če­ka­ti sud­bi­nu rad­ni­ka „Ko­šu­te”.
– Ti rad­ni­ci ni­je­su do­bi­li ni­šta, a imo­vi­na nji­ho­ve fa­bri­ke, ko­ja vri­je­di mi­li­o­ne, pro­da­ta je za sve­ga 340 hi­lja­da eura. I oni tra­že da SDT is­pi­ta pro­da­ju nji­ho­ve fa­bri­ke. Stra­hu­je­mo da bi ista sud­bi­na mo­gla da za­de­si i nas – na­gla­ša­va­ju rad­ni­ci Obo­da.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja portala "Dan on-line" je kažnjivo i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama.

Podaci, tekstovi, fotografije i informacije objavljene na ovom portalu mogu se koristiti isključivo u lične i nekomercijalne svrhe.
Zabranjeno je svako modifikovanje, kopiranje, štampanje, javno prikazivanje i reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno objavljivanje informacija sa ovog portala u komercijalne svrhe, bez pisane saglasnosti "Jumedia mont" d.o.o..

Prenošenje sadržaja portala "Dan-online" dozvoljeno je uz prethodno pribavljeno odobrenje vlasnika prava, uz obavezno navođenje izvora ili linkovanje izvornog sadržaja portala "Dan on-line".

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"