Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Dobila finansijsku injekciju od Hitne pomoći * Za državni vrh tenderi ne važe * Brajuško u samici zbog straha od linča * Turiste postrojavali pa ih šamarali * Vatrena stihija odnijela više od 60 života * Moskvi sankcije, Briselu šamar * NATO berićet
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 19-06-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Vuk Maraš, direktor Monitoring programa MANS-a:
Nakon ljetnje pauze čeka nas serija lokalnih izbora, koje u praksi nema ko da sprovede niti da kontroliše.

Vic Dana :)

Došli Mujo i Fata na bračno savjetovanje kod psihologa.
Fata se navila kako je Mujo ne voli više kao prije, ne gotivi je, raspričala se naveliko. Doktor iznenada ustane, strastveno poljubi Fatu u usta, počne da je hvata i gnječi na različitim mjestima i sjedne. Fata zanijemila i samo gleda.
Doktor se okrena Muju i kaže: „Vidiš, ovo njoj treba bar tri puta sedmično”.
Kaže Mujo: „Ma, doktore, mogu ja nju dovest ponedjeljkom i srijedom ali, vala, petkom ne mogu, igram fudbal sa jaranima”.


- Stariji čovjek, gluv na desno uvo traži ženu gluvu na lijevo uvo radi poznatstva i dobrog razumijevanja!
- Šifra: Dolby Surround!


- Uciteljica pita Pericu: koliko je dva i dva, a Perica kao iz topa odgovara četiri.
Na to će učiteljica: sjedni, pet.
Perica: Aaaaaaa, da, da pet!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Ekonomija - datum: 2017-06-17 VRHOVNI DRŽAVNI TUŽILAC TRAŽI DA SE PONOVO ISPITA SLUČAJ „SOLANA”
Ivica vratio Katnića na popravni
Katnić i Stanković Ivica vratio Katnića na popravni Potez VDT-a pozdravio je MANS, koji je podnio krivičnu prijavu protiv devet lica zbog podizanja 5,2 miliona kredita kod Prve i CKB banke na račun imovine Solane koja je u državnom vlasništvu
Od­lu­ka Vr­hov­nog dr­žav­nog tu­ži­la­štva (VDT) da se slu­čaj „So­la­na” po­no­vo otvo­ri, po žal­bi MANS-a na rad Spe­ci­jal­nog dr­žav­nog tu­ži­la­štva (SDT), sva­ka­ko je za po­hva­lu, ali osim po­nov­nog otva­ra­nja ovog pred­me­ta, oče­ku­je­mo i da se upra­vo na ovom pri­mje­ru po­ka­že da li su u SDT-u sprem­ni da in­di­vi­du­a­li­zu­ju kri­vi­cu za lo­še re­zul­ta­te u ra­du, iz­ja­vio je za „Dan” di­rek­tor Is­tra­ži­vač­kog cen­tra MANS-a De­jan Mi­lo­vac.
VDT, na či­jem je če­lu Ivi­ca Stan­ko­vić, ka­ko su pre­ni­je­li me­di­ji, ra­ni­je je donijelo od­lu­ku da je stav SDT-a da od­ba­ci kri­vič­nu pri­ja­vu MANS-a pre­u­ra­njen, zbog če­ga su spi­si vra­će­ni re­so­ru na či­jem je če­lu Mi­li­vo­je Kat­nić za pred­u­zi­ma­nje do­dat­nih rad­nji u iz­vi­đa­ju.
– Utvr­đi­va­nje od­go­vor­no­sti za ova­kvo po­stu­pa­nje SDT-a je neo­p­hod­no, na­ro­či­to u slu­ča­je­vi­ma gdje po­sto­ji sum­nja da se ne­ko ne­za­ko­ni­to oko­ri­stio od dr­žav­ne imo­vi­ne. Pri­je sve­ga, mi­sli­mo da je ka­žnja­va­nje ne­sa­vje­snih i ko­rum­pi­ra­nih tu­ži­la­ca od su­štin­ske va­žno­sti za opi­plji­ve re­zul­ta­te u bor­bi pro­tiv ko­rup­ci­je i or­ga­ni­zo­va­nog kri­mi­na­la i da se upra­vo na kon­kret­nim pri­mje­ri­ma, po­put So­la­ne, mo­ra po­sla­ti ja­sna po­ru­ka da ta­kvim ka­dro­vi­ma ne­ma mje­sta u tu­ži­la­štvu – ka­zao je Mi­lo­vac.
MANS je pod­nio kri­vič­nu pri­ja­vu zbog kre­di­ta za či­je je obez­bje­đe­nje kao hi­po­te­ka bi­lo sta­vlje­no ze­mlji­šte ul­cinj­ske So­la­ne „Ba­jo Se­ku­lić”. Oni su la­ni pod­ni­je­li pri­ja­ve pro­tiv de­vet li­ca, me­đu ko­ji­ma su ta­da­šnji di­rek­tor Upra­ve za ne­kret­ni­ne Mi­ćo Or­lan­dić, na­čel­nik pod­ruč­ne je­di­ni­ce Ul­cinj Džev­det Ća­pri­ći, te vla­sni­ci fir­mi Ab­so­lut i Fleš, kao i pred­stav­ni­ci Pr­ve i CKB ban­ke.
Kre­di­te kod Pr­ve i CKB ban­ke, ukup­ne vri­jed­no­sti 5,2 mi­li­o­na, po­di­gle su fir­me Ab­so­lut i Fleš, a kao ko­la­te­ral su sta­vi­li ze­mlji­šte So­la­ne, či­ji je vla­snik dr­ža­va, a So­la­na, od­no­sno njen vla­snik Euro­fond, ima pra­vo ko­ri­šće­nja. Kre­di­ti su po­di­za­ni od 2005. do 2008. go­di­ne. U MANS-u tvr­de da ze­mlji­šte So­la­ne ni­je­su mo­gli da da­ju kao ko­la­te­ral, jer su nad njom ima­li sa­mo pra­vo ko­ri­šće­nja i u pri­ja­vi su te­re­ti­li Or­lan­di­ća za ne­sa­vje­sno oba­vlja­nje slu­žbe­ne du­žno­sti.
Mi­lo­vac je ka­zao da je MANS, na­kon do­bi­ja­nja in­for­ma­ci­je da je kri­vič­na pri­ja­va za So­la­nu od­bi­je­na, Tu­ži­lač­kom sa­vje­tu upu­tio pred­stav­ku tra­že­ći da se pre­i­spi­ta rad tu­ži­la­štva u ovom pred­me­tu zbog sum­nje da je rje­še­nje o od­ba­ci­va­nju kri­vič­ne pri­ja­ve do­ni­je­to pri­je ne­go što su pred­u­ze­te sve rad­nje iz na­dlež­no­sti spe­ci­jal­nog tu­ži­o­ca.
– Ovo je pr­va pred­stav­ka te vr­ste ko­ju je MANS po­slao Tu­ži­lač­kom sa­vje­tu, a ko­ja je re­zul­ti­ra­la po­nov­nim otva­ra­njem slu­ča­ja. Na­da­mo se da će spe­ci­jal­ni tu­ži­lac ovo­ga pu­ta is­prav­no od­ra­di­ti svoj po­sao i ko­nač­no utvr­di­ti od­go­vor­nost za sti­ca­nje vi­še­mi­li­on­ske ne­za­ko­ni­te ko­ri­sti na ra­čun dr­žav­ne imo­vi­ne u So­la­ni – za­klju­čio je Mi­lo­vac.
SDT je kra­jem fe­bru­a­ra od­ba­ci­lo pri­ja­vu, jer je na­stu­pi­la za­star­je­lost kri­vič­nog go­nje­nja.D.M.

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"