Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Dobila finansijsku injekciju od Hitne pomoći * Za državni vrh tenderi ne važe * Brajuško u samici zbog straha od linča * Turiste postrojavali pa ih šamarali * Vatrena stihija odnijela više od 60 života * Moskvi sankcije, Briselu šamar * NATO berićet
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 19-06-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Vuk Maraš, direktor Monitoring programa MANS-a:
Nakon ljetnje pauze čeka nas serija lokalnih izbora, koje u praksi nema ko da sprovede niti da kontroliše.

Vic Dana :)

Došli Mujo i Fata na bračno savjetovanje kod psihologa.
Fata se navila kako je Mujo ne voli više kao prije, ne gotivi je, raspričala se naveliko. Doktor iznenada ustane, strastveno poljubi Fatu u usta, počne da je hvata i gnječi na različitim mjestima i sjedne. Fata zanijemila i samo gleda.
Doktor se okrena Muju i kaže: „Vidiš, ovo njoj treba bar tri puta sedmično”.
Kaže Mujo: „Ma, doktore, mogu ja nju dovest ponedjeljkom i srijedom ali, vala, petkom ne mogu, igram fudbal sa jaranima”.


- Stariji čovjek, gluv na desno uvo traži ženu gluvu na lijevo uvo radi poznatstva i dobrog razumijevanja!
- Šifra: Dolby Surround!


- Uciteljica pita Pericu: koliko je dva i dva, a Perica kao iz topa odgovara četiri.
Na to će učiteljica: sjedni, pet.
Perica: Aaaaaaa, da, da pet!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Ekonomija POSLEDICE PRIVATIZACIJA U PLJEVLJIMA PO MJERI TAJKUNA
Brković uništio tri preduzeća i hiljadu radnih mjesta
Brković Brković uništio tri preduzeća i hiljadu radnih mjesta Vlada je prije deset godina Dragana Brkovića predstavljala kao spasioca pljevaljske privrede, omogućivši mu da kupi Kombinat drvoprerade „Jakić“, pljevaljski Građevinar i fabriku vojne opreme „Optel“, dok danas u ta preduzeća, koja su zapošljavala ukupno preko hiljadu radnika, uopšte nema proizvodnje
Na­kon što su i u po­sled­njem po­go­nu, pi­la­ni, „Vek­tre Ja­kić“, vla­sni­ka Dra­ga­na Br­ko­vi­ća, rad­ni­ci za­po­če­li štrajk i ob­u­sta­vi­li pro­iz­vod­nju, iz re­do­va opo­zi­ci­je upo­zo­ra­va­ju da je na po­te­zu dr­ža­va, ko­ja je do­zvo­li­la in­ve­sti­to­ru da u Plje­vlji­ma uni­šti tri pred­u­ze­ća, ko­ja je pri­va­ti­zo­vao, i da bez po­sla osta­ne pre­ko hi­lja­du rad­ni­ka.
Br­ko­vi­će­va „Vek­tra“, ko­ju su pri­je de­ce­ni­ju iz Vla­de na­ja­vlji­va­li kao spa­si­o­ca pri­vre­de, do­ve­de­na je na pro­sjač­ki štap, du­gu­je rad­ni­ci­ma, dr­ža­vi i op­šti­ni.
Ne­kad uzor­na pred­u­ze­ća, Kom­bi­nat dr­vo­pre­ra­de „Ve­li­mir Ja­kić“, Gra­đe­vi­nar Plje­vlja i fa­bri­ka za pro­iz­vod­nju voj­ne opre­me „Op­tel“, za ko­ja su bi­le za­in­te­re­so­va­ne mno­ge kom­pa­ni­je, da­nas su u vla­sni­štvu Br­ko­vi­ća ko­ji ih je do­veo do pot­pu­nog ko­lap­sa. Osim što je pri­va­ti­zo­vao tri pred­u­ze­ća u tom gra­du, Br­ko­vić je do­bio i kon­ce­si­je u tra­ja­nju od 30 go­di­na na plje­valj­ske šu­me, u či­je odr­ža­va­nje ne ula­že, iako ga na to oba­ve­zu­ju i pot­pi­sa­ni ugo­vo­ri i za­kon. Sta­nje u tim šu­ma­ma je, ka­ko tvr­de iz NVO sek­to­ra, ka­ta­stro­fal­no i go­to­vo sva­ko­dnev­no sti­žu vi­je­sti o to­me da se u nji­ma si­je­če sa­mo kva­li­tet­no dr­vo, dok se o šum­skim pu­te­vi­ma i obo­lje­lim sta­bli­ma kon­ce­si­o­nar ne sta­ra.
U ne­ka­da­šnjem Kom­bi­na­tu za pre­ra­du dr­ve­ta, ko­ji je za­po­šlja­vao oko 700 rad­ni­ka, Br­ko­vić ni­je us­po­sta­vio va­lja­nu pro­iz­vod­nju, a umje­sto pre­ra­de pre­ko 100 hi­lja­da ku­bi­ka dr­ve­ta na go­di­šnjem ni­vou, ka­ko je svo­je­vre­me­no obe­ća­va­no, rad­ni­ci­ma se du­gu­je pet pla­ta. Rad­ni­ci Pe­le­ta­re, njih 14, na­kon što su za­tra­ži­li is­pla­tu dvi­je od pet pla­ta ko­je im se du­gu­ju, do­bi­li su ot­ka­ze, a pro­šle sed­mi­ce je i oko 40 rad­ni­ka Pi­la­ne, uz isti uslov upu­ćen po­slo­dav­cu, stu­pi­lo u štrajk. Rad­ni­ci su do­bi­li i po­dr­šku vo­za­ča ko­ji do­pre­ma­ju si­ro­vi­nu iz plje­valj­skih šu­ma, a štraj­ku se ni­je­su pri­dru­ži­li sa­mo za­po­sle­ni u upra­vi i na odr­ža­va­nju.
Da je si­tu­a­ci­ja iz­u­zet­no lo­ša i u ne­ka­da­šnjem Gra­đe­vi­na­ru go­vo­ri to da od ne­ka­da­šnje gra­đe­vin­ske ope­ra­ti­ve ne­ma ni­šta, da je pro­stor na kom se na­la­zi­la ci­gla­na pre­tvo­ren u par­king „Vek­tre Ja­kić”, dok je uprav­na zgra­da pred­u­ze­ća iz­da­ta na ko­ri­šće­nje Osnov­nom dr­žav­nom tu­ži­la­štvu u Plje­vlji­ma.
U funk­ci­ji je još uvi­jek ka­me­no­lom „Bu­šnje“ ko­ji pro­iz­vo­di pje­sak, ali za nje­ga Br­ko­vić već 10 go­di­na ne pla­ća kon­ce­si­ju lo­kal­noj upra­vi.
U još te­žoj po­zi­ci­ji je biv­ša fa­bri­ka voj­ne opre­me „Op­tel Vek­tra“, u ko­joj pro­iz­vod­nja ni­je ob­no­vlje­na, ko­ja za­po­šlja­va ma­nje od 10 rad­ni­ka u upra­vi i na obez­bje­đe­nju imo­vi­ne, a ko­ji pu­nih 40 mje­se­ci ni­je­su pri­mi­li pla­tu.
Ne­za­vi­sni od­bor­nik u plje­valj­skom lo­kal­nom par­la­men­tu Ni­ko­la Rov­ča­nin na­gla­sio je da je Vek­tra, od na­ja­vlje­nog gi­gan­ta po­sta­la pro­sjak ko­ji du­gu­je i na­ro­du i dr­ža­vi.
– Sva­ka od­go­vor­na dr­ža­va bi do sa­da vi­še pu­ta in­ter­ve­ni­sa­la u za­šti­ti šu­ma, dr­vo­pre­ra­de i za­po­sle­nih. Na­ža­lost, do to­ga ni­je do­šlo, ali je vri­je­me da se za­u­sta­vi pro­pa­da­nje dr­vo­pre­ra­đi­vač­ke in­du­stri­je ozbilj­ni­jim pri­stu­pom. Ta gra­na pri­vre­de mo­gla bi da po­kre­ne sje­ver dr­ža­ve i da upo­sli ne­ko­li­ko hi­lja­da lju­di – ka­zao je on.
Rov­ča­nin sma­tra da su Vla­da i lo­kal­na upra­va ura­di­le sve kao bi Br­ko­vi­ću stvo­ri­li uslo­ve za rad, ali da je to bi­lo uza­lud­no.
– O od­no­su pre­ma rad­ni­ci­ma da i ne go­vo­rim. Ot­pu­šta­nja, neis­pla­ći­va­nje pre­ko­vre­me­nog ra­da, pri­ti­sci na one ko­ji ko­ri­ste svo­je pra­vo na štrajk, ka­šnje­nje u is­pla­ti za­ra­da i do tri go­di­ne, pred­sta­vlja­ju mo­de­le po­slo­va­nja te kom­pa­ni­je. Ta­ko­đe, kon­stant­no du­go­va­nje op­šti­ni ugro­ža­va sti­ca­nje va­žnog pro­cen­ta pri­ho­da za funk­ci­o­ni­sa­nje lo­kal­ne vla­sti. Si­gu­ran sam da sva­ki ma­nji po­gon za pre­ra­du dr­ve­ta kva­li­tet­ni­je i od­go­vor­ni­je oba­vlja svoj po­sao. Ove či­nje­ni­ce uka­zu­ju na to da su sve na­ja­ve vla­sti o ve­li­kom gi­gan­tu ko­ji će po­kre­nu­ti Plje­vlja, bi­le sa­mo pred­iz­bor­na obe­ća­nja – za­klju­čio je Rov­ča­nin is­ti­ču­ći da je Br­ko­vić plje­valj­skoj pri­vre­di za­dao te­žak uda­rac od ko­jeg te­ško mo­že da se opo­ra­vi.B. Je.


Si­mo­vić se ne ogla­ša­va

Ak­tu­el­ni pot­pred­sjed­nik Vla­de i mi­ni­star po­ljo­pri­vre­de Mi­lu­tin Si­mo­vić bio je na po­zi­ci­ji mi­ni­stra po­ljo­pri­vre­de u vri­je­me ka­da je Br­ko­vić do­bio kon­ce­si­je ne šu­me i lič­no je, u ime Vla­de, sa Br­ko­vi­ćem pot­pi­sao ugo­vor. U pe­ri­o­du od 2007. go­di­ne, Si­mo­vić je kao mi­ni­star, ali i kor­di­na­tor DPS-a za Plje­vlja, hva­lio po­du­hva­te Br­ko­vi­ća i „Vek­tre“, tvr­de­ći to­kom 2009. da će bi­ti „pri­vi­le­go­va­ni oni Plje­vlja­ci, ko­ji bu­du ra­di­li u „Vek­tri Ja­kić“.
Me­đu­tim, isti mi­ni­star se ni­jed­nom ni­je ogla­sio na­kon što je, prak­tič­no, u svim pred­u­ze­ći­ma ko­ja je pri­va­ti­zo­vao Br­ko­vić, za­mro sva­ki vid pro­iz­vod­nje.


Sve pod­re­di­li in­ve­sti­to­ru

Po ri­je­či­ma Rov­ča­ni­na, lo­kal­na DPS vlast je spro­ve­la sve ak­tiv­no­sti u ko­rist Br­ko­vi­ća. Ta­ko su u pr­vim go­di­na­ma od nje­go­vog do­la­ska u Plje­vlja, po­pra­vlja­li i as­fal­ti­ra­li pu­te­ve u onim dje­lo­vi­ma op­šti­ne gdje je „Vek­tra“ eks­plo­a­ti­sa­la šu­me. Ta­ko­đe, u Plje­vlji­ma je otvo­re­no odje­lje­nje Ma­šin­skog fa­kul­te­ta sa smje­rom dr­vo­pre­ra­da, a i u Sred­njoj struč­noj ško­li ta­ko­đe je uve­den taj smjer za ško­lo­va­nje bu­du­će rad­ne sna­ge, ali dr­vo­pre­ra­da u po­go­ni­ma „Vek­tre Ja­kić“ ne da ni­je za­ži­vje­la, ne­go je do­ži­vje­la pot­pu­ni ko­laps.
Rov­ča­nin je pod­sje­tio da je ta­da­šnja lo­kal­na vlast na­ja­vlji­va­la da će svi ško­lo­va­ni ka­dro­vi na­ći za­po­sle­nje u Vek­tri.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja portala "Dan on-line" je kažnjivo i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama.

Podaci, tekstovi, fotografije i informacije objavljene na ovom portalu mogu se koristiti isključivo u lične i nekomercijalne svrhe.
Zabranjeno je svako modifikovanje, kopiranje, štampanje, javno prikazivanje i reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno objavljivanje informacija sa ovog portala u komercijalne svrhe, bez pisane saglasnosti "Jumedia mont" d.o.o..

Prenošenje sadržaja portala "Dan-online" dozvoljeno je uz prethodno pribavljeno odobrenje vlasnika prava, uz obavezno navođenje izvora ili linkovanje izvornog sadržaja portala "Dan on-line".

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"