Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
* * * * * *
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 16-10-2014

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
N/A:
N/A

Vic Dana :)

Vraća se Perica kući i kaže mami:
- Mama, dobio sam pet iz srpski!
- A majka ga upita:
- Na šta sine?
- Na padeži.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Ekonomija - datum: 2017-07-15 AERODROMI CRNE GORE VEĆ DVADESET GODINA SLUŽE ZA ZAPOŠLJAVANJE REŽIMSKIH SATELITA
Firma za partiju i rodbinu
Đuričković i Orlandić Firma za partiju i rodbinu Milovan Đuričković, koji je direktor Aerodroma od osnivanja 1999. godine, zaposlio je u tom preduzeću sina Marka Đuričkovića, zeta Radenka Simovića, brata od strica Zorana Đuričkovića, sina drugog brata od strica Mladena Đuričkovića i sestrića Mirka Škerovića
Aero­dro­mi Cr­ne Go­re, pred­u­ze­će ko­je Vla­da pla­ni­ra da da pod za­kup, go­di­na­ma je oli­če­nje ne­po­ti­zma i par­tij­skog za­po­šlja­va­nja. Za ne­po­ti­zam je i da­lje „kriv” ak­tu­el­ni iz­vr­šni di­rek­tor pred­u­ze­ća Mi­lo­van Đu­rič­ko­vić, dok su za par­tij­sko za­po­šlja­va­nje „za­slu­žne” So­ci­jal­de­mo­kra­te Cr­ne Go­re (SD).
Đu­rič­ko­vić, ko­ji je di­rek­tor Aero­dro­ma od 1999. go­di­ne, od­no­sno od osni­va­nja, za­po­slio je na mje­sto po­moć­ni­ka di­rek­to­ra za bez­bjed­nost si­na Mar­ka Đu­rič­ko­vi­ća. U fi­nan­si­ja­ma Aero­dro­ma za­po­slio je ze­ta Ra­den­ka Si­mo­vi­ća, ko­ji je u tu fir­mu pre­šao iz Cr­no­gor­skog te­le­ko­ma. Osim njih dvo­ji­ce, u dr­žav­nom pred­u­ze­ću je za­po­slio bra­ta od stri­ca Zo­ra­na Đu­rič­ko­vi­ća, kao i Mla­de­na Đu­rič­ko­vi­ća, si­na dru­gog bra­ta od stri­ca i se­stri­ća Mir­ka Ške­ro­vi­ća. Njih tro­ji­ca ni­je­su na ru­ko­vo­de­ćim funk­ci­ja­ma u tom pred­u­ze­ću.
Đu­rič­ko­vić, ko­ji je još pro­šle go­di­ne ste­kao uslo­ve za od­la­zak u pen­zi­ju po si­li za­ko­na, tre­ba­lo bi usko­ro da bu­de smi­je­njen. Na nje­go­vu po­zi­ci­ju tre­ba da do­đe Da­ni­lo Or­lan­dić, sin vi­so­kog funk­ci­o­ne­ra SD-a Mi­ća Or­lan­di­ća, ta­ko da će Aero­dro­mi i da­lje bi­ti pod in­ge­ren­ci­jom SD-a. Iako je mla­đi Or­lan­dić za tu po­zi­ci­ju pred­lo­žen pri­je ne­ko­li­ko mje­se­ci od stra­ne Vla­de, ni­je mo­gao stu­pi­ti na mje­sto di­rek­to­ra sve dok se ne kon­sti­tu­i­še Od­bor di­rek­to­ra Aero­dro­ma. Ne­dav­no je od­bor di­rek­to­ra kon­sti­tu­i­san i na če­lo tog ti­je­la po­sta­vljen je član glav­nog od­bo­ra DPS-a Bo­ži­dar Vuk­sa­no­vić, pa bi tre­ba­lo usko­ro oče­ki­va­ti da od­bor ime­nu­je Or­lan­di­ća za di­rek­to­ra pred­u­ze­ća.
Osim za naj­bli­žu rod­bi­nu Đu­rič­ko­vi­ća, Aero­dro­mi slu­že i za uhlje­blje­nje su­pru­ga vi­so­kih funk­ci­o­ne­ra SD-a. Ta­ko u Aero­dro­mi­ma ra­di Dra­ga­na Bra­jo­vić, su­pru­ga pred­sjed­ni­ka SD-a i Skup­šti­ne Iva­na Bra­jo­vi­ća. Pre­ma imo­vin­skom kar­to­nu, Bra­jo­vi­će­va su­pru­ga u Aero­dro­mi­ma pri­ma pla­tu od 903,4 eura.
U Aero­dro­mi­ma je i Ve­se­lin­ka Su­hih, su­pru­ga Đor­đa Su­hi­ha, čla­na pred­sjed­ni­štva SD-a i pred­sjed­ni­ka SO Glav­nog gra­da. Su­hi­ho­va su­pru­ga u Aero­dro­mi­ma pri­ma 510 eura.
U od­bo­ru di­rek­to­ra Aero­dro­ma je pred­sjed­nik OO SD Ti­vat Zdrav­ko Mi­tro­vić, dok je do­ne­dav­no di­rek­tor Aero­dro­ma Ti­vat bio Jo­van Ma­čić, član SD-a.
SD je par­ti­ja ko­ja je na­sta­la iz SDP-a, od­no­sno dio čla­no­va ko­ji je bio uz Iva­na Bra­jo­vi­ća for­mi­rao je no­vu par­ti­ju i na­pra­vio ot­klon od po­li­ti­ke pred­sjed­ni­ka SDP-a Ran­ka Kri­vo­ka­pi­ća. Dok su bi­li u ko­a­li­ci­ji sa DPS-om, broj­ni vi­so­ki čla­no­vi SDP-a su bi­li u uprav­nom od­bo­ru Aero­dro­ma.
Dr­žav­no pred­u­ze­će, ko­je je 2014. go­di­ne tran­sfor­mi­sa­no iz jav­nog u ak­ci­o­nar­sko dru­štvo, pro­šlu go­di­nu je za­vr­ši­lo sa do­bi­ti od 4,77 mi­li­o­na eura. Pro­tiv da­va­nja Aero­dro­ma u du­go­ro­čan za­kup su sve opo­zi­ci­o­ne par­ti­je, a i lo­kal­ni SD i HGI ni­su za tu op­ci­ju, iako ni­je­su po­dr­ža­li pred­log za sa­zi­va­nje sjed­ni­ce lo­kal­nog par­la­men­ta na tu te­mu.
Po­slo­va­nje Aero­dro­ma naj­vi­še op­te­re­ću­je dug Mon­te­ne­gro­er­laj­nza od 19 mi­li­o­na eura.
D.M.
  • Ekonomija
    Ranije - Ekonomija

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"