Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Ministar sakrio dvije ženine ambulante * Turiste evakuišu zbog požara * Acov avion prodaju za 1,6 miliona eura * Srpske pisce prevodiće na crnogorski * Izdajnici će polagati račun narodu * Nema otvorenih pitanja s Crnom Gorom * Sit gladnome ne vjeruje
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 17-07-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Milan Knežević:
Zbog ideala za koje se borim spreman sam i na sto godina robije.

Vic Dana :)

Savjet
Pričaju dva prijatelja.
- Osjećam se loše u poslednje vrijeme, a ne znam kod kog ljekara da odem.
- Pa, idi kod doktora Pavlovića.
On ti je liječio pokojnog Milana, pokojnog Đuru, pokojnu Miru.Putujući trgovac kuca na vrata. Otvara mu klinac sa cigaretom u ustima i čašom viskija u ruci. Trgovac ga upita:
●Zdravo, mališa. Jesu li ti tu mama i tata?
●A šta misliš?Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Ekonomija DEMOKRATE UKAZUJU NA SKANDALOZNI PREDLOG IZMJENA ZAKONA O PARNIČNOM POSTUPKU
Država bi da naplaćuje po advokatskoj tarifi
Sa jučerašnje konferencije za novinare Država bi da naplaćuje po advokatskoj tarifi Sa aspekta Evropske konvencije o ljudskim pravima, ovo rješenje i ovi nerazumni troškovi za građane jesu nedopustivo, nesrazmjerno ograničenje pristupa sudu. Zastrašivanje siromašnih građana advokatskom tarifom je moderan način da se uvede besuđe i da se raspojasaju državni činovnici u kršenju prava građana jer ne bi imali strah od suda, smatra Momo Koprivica
Iz De­mo­krat­ske Cr­ne Go­re uka­za­li su na spor­ni pred­log iz­mje­na Za­ko­na o par­nič­nom po­stup­ku. Na taj na­čin, ka­ko je sa­op­šte­no na ju­če­ra­šnjoj kon­fe­ren­ci­ji za no­vi­na­re, do­no­si­o­ci za­ko­na na­sto­je da uve­du rje­še­nje pre­ma ko­jem dr­ža­va i nje­ni or­ga­ni, ko­je u sud­skim spo­ro­vi­ma za­stu­pa Za­štit­nik imo­vin­sko-prav­nih in­te­re­sa, tre­ba da do­bi­ju pra­vo na advo­kat­ske tro­ško­ve i na­gra­de pre­ma advo­kat­skoj ta­ri­fi či­me bi se ogrom­ni tro­ško­vi sva­li­li na le­đa gra­đa­na.
Pot­pred­sjed­nik De­mo­kra­ta Mo­mo Ko­pri­vi­ca na­ja­vio je da će De­mo­kra­te, uko­li­ko za­kon sa pred­lo­že­nim iz­mje­na­ma bu­de usvo­jen, po­kre­nu­ti Ini­ci­ja­ti­vu za ocje­nu nje­go­ve ustav­no­sti i, ka­ko je na­ja­vio, svim prav­nim me­ha­ni­zmi­ma ta par­ti­ja će se bo­ri­ti pro­tiv nje­go­vog eta­bli­ra­nja u prav­ni si­stem.
– Umje­sto da Vla­da utvr­di ko je kriv i za­što je dr­ža­va za tri go­di­ne is­pla­ti­la 71 mi­li­on eura za sud­ske spo­ro­ve i u po­sled­njoj go­di­ni 23 mi­li­o­na eura, ona pa­ra­no­id­no po­sta­vlja pre­pre­ke za pri­stup gra­đa­na su­du. Dr­ža­va ima enorm­ne tro­ško­ve za­to što kr­ši pra­va gra­đa­na i za­to što je za­stu­pa­ju ne­struč­na i ne­mar­na li­ca. Ako dr­ža­va ho­će da sma­nji enorm­ne tro­ško­ve, ne­ka poč­ne da po­štu­je pra­vo, ne­ka an­ga­žu­je struč­na li­ca u svo­jim slu­žba­ma i ne­ka eli­mi­ni­še zlo­u­po­tre­be – na­veo je on.
Pre­ma ri­je­či­ma Ko­pri­vi­ce, dr­ža­va i nje­ni or­ga­ni ne­ma­ju tro­ško­ve u spo­ro­vi­ma, ko­ji već ni­je­su po­kri­ve­ni upra­vo nov­cem gra­đa­na, a ova­kve iz­mje­ne za­ko­na, ka­ko je ka­zao, pred­sta­vlja­ju na­čin da se još jed­nom, po ko zna ko­ji put, uda­ri na fi­nan­si­je gra­đa­na.
– Dr­ža­va ima za­štit­ni­ka imo­vin­sko-prav­nih in­te­re­sa, 11 nje­go­vih za­mje­ni­ka,
se­dam upo­sle­nih slu­žbe­ni­ka i 12 na­mje­šte­ni­ka, ko­ji su pla­će­ni iz bu­dže­ta. Osnov­ni po­sao dr­ža­ve je da šti­ti pra­va i ona ne­ma dru­gi po­sao i iz­ma­klu do­bit što se ne ba­vi ne­čim dru­gim i uno­snim dok šti­ti pra­va gra­đa­na. Po­red to­ga, pred­lo­že­ne iz­mje­ne Za­ko­na o par­nič­nom po­stup­ku su i na­čin da se vje­štač­ki obes­hra­bre gra­đa­ni da tu­že dr­ža­vu i nje­ne or­ga­ne i tra­že ostva­ri­va­nje svo­jih pra­va pu­tem su­da. Prav­ne dr­ža­ve bra­ne gra­đa­ne od se­be sa­me, a u Cr­noj Go­ri Mi­ni­star­stvo prav­de že­li da pred­lo­že­nom za­kon­skom iz­mje­nom, pri­ba­vi an­ti­prav­noj vla­sti „skri­ve­no oruž­je” ko­je će joj slu­ži­ti da za­stra­šu­je gra­đa­ne da bi oni od­u­sta­ja­li od pod­no­še­nja tu­žbe i sud­ske za­šti­te. Ako se obes­hra­bre gra­đa­ni da tu­že dr­ža­vu on­da kad im nje­ni or­ga­ni kr­še pra­va, to će osla­bi­ti pre­ven­ci­ju pro­tiv­prav­nih po­stu­pa­ka od stra­ne dr­žav­nih or­ga­na, to će osla­bi­ti kon­tro­lu vla­sti i sti­mu­li­sa­će ri­zič­no i neo­d­go­vor­no po­na­ša­nje dr­žav­nih or­ga­na jer ne­će ži­vje­ti u stra­hu od su­da – na­veo je Ko­pri­vi­ca.
Na­pla­ta advo­kat­skih tro­ško­va i na­gra­de pre­ma advo­kat­skoj ta­ri­fi u ko­rist
dr­ža­ve, ka­ko je na­veo, do­vo­di u pi­ta­nje pra­vo na sud i pra­vo na pri­stup su­du.
– Sa aspek­ta Evrop­ske kon­ven­ci­je o ljud­skim pra­vi­ma, ovo re­še­nje i ovi ne­ra­zum­ni tro­ško­vi za gra­đa­ne je­su ne­do­pu­sti­vo ne­sra­zmjer­no ogra­ni­če­nje pri­stu­pa su­du. Za­stra­ši­va­nje si­ro­ma­šnih gra­đa­na advo­kat­skom ta­ri­fom je mo­de­ran na­čin da se uve­de be­su­đe i da se ras­po­ja­sa­ju dr­žav­ni či­nov­ni­ci u kr­še­nju pra­va gra­đa­na jer ne bi ima­li strah od su­da – ka­zao je Ko­pri­vi­ca.
Po nje­go­vim ri­je­či­ma, po­red uda­ra na fi­nan­si­je gra­đa­na i nji­ho­vo obes­hra­bri­va­nje gra­đa­na da se obra­ća­ju su­du, naj­fra­pant­ni­ja di­men­zi­ja pred­lo­ga iz­mje­ne tog za­ko­na je, ka­ko sma­tra, udar na ustav­ne prin­ci­pe, jer se njim, osim kr­še­nja ljud­skih pra­va, na­ru­ša­va pra­vo na jed­na­kost i do­vo­de u ne­rav­no­pra­van po­lo­žaj stran­ke u po­stup­ku.
– To je sa jed­ne stra­ne, dr­ža­va i nje­ni or­ga­ni, a sa dru­ge stra­ne fi­zič­ka i prav­na li­ca ko­ja u spo­ru sa dr­ža­vom ne za­stu­pa advo­kat, već se sa­mi za­stu­pa­ju.
Pr­vi­ma po ovom za­kon­skom pred­lo­gu pri­pa­da, a dru­gi­ma ne pri­pa­da pra­vo na
advo­kat­ske tro­ško­ve i na­gra­du pre­ma advo­kat­skoj ta­ri­fi. To je kla­sič­na dis­kri­mi­na­ci­ja – re­kao je on.
Pred­sjed­nik Od­bo­ra Glav­nog gra­da Vla­di­mir Ča­đe­no­vić, ka­zao je da kao po­li­ti­čar, advo­kat i gra­đa­nin pred­lo­že­ne iz­mje­ne ocje­nju­je kao skan­da­lo­zne.
– Pred­log je u pot­pu­no­sti su­pro­tan Usta­vu, ali po­naj­vi­še zdra­vom ra­zu­mu – ka­zao je on.J.V.


Tro­škov­nik da­le­ko od evrop­ske prak­se

Advo­kat­skom ta­ri­fom na ko­ju je svo­je­vre­me­no Vla­da da­la sa­gla­snost, a ko­ja va­ži već ne­ko­li­ko de­ce­ni­ja, pred­vi­đe­no je da se sud­ski tro­ško­vi za advo­ka­ta u spo­ro­vi­ma ko­je vo­di vi­še li­ca uve­ća­va­ju za 50 od­sto, po­čev od dru­gog li­ca ko­je je po­kre­nu­lo tu­žbu. Zbog ta­kvog ob­ra­ču­na­va­nja advo­kat­skih tro­ško­va, po za­vr­šet­ku sud­skih spo­ro­va de­ša­va­lo se da tro­ško­vi advo­ka­ta bu­du znat­no ve­ći od sred­sta­va ko­je do­bi­ju stran­ke u spo­ru. Ta­kav na­čin ob­ra­ču­na tro­ško­va za advo­kat­ske uslu­ge da­le­ko je od prak­se ze­ma­lja EU, kao i dr­ža­va re­gi­o­na gdje se tro­ško­vi u spo­ro­vi­ma ko­je vo­di vi­še li­ca za­jed­nič­kom tu­žbom uve­ća­va­ju za 50 od­sto za dru­go i tre­će li­ce, dok za sve osta­le va­ži ta­ri­fa kao i za pr­vo­tu­ži­o­ca, bez ob­zi­ra na to ko­li­ko je li­ca po­kre­nu­lo za­jed­nič­ku tu­žbu.


Pla­ni­ra­ju dva pu­ta da na­pla­te rad za­štit­ni­ka

Po ri­je­či­ma Ča­đe­no­vi­ća, ka­ko su gra­đa­ni če­sto pri­nu­đe­ni da u sud­skim po­stup­ci­ma pro­tiv dr­ža­ve ostva­ru­ju svo­ja pra­va i ka­ko je pro­ce­nat uspje­ha u spo­ro­vi­ma ve­o­ma vi­sok, Vla­da, sma­tra on, že­li da na taj na­čin iz­vr­ši pre­pad na gra­đa­ne da ne ula­ze u sud­ske po­stup­ke pro­tiv dr­ža­ve. To na na­čin što, ka­ko je po­ja­snio, pro­pi­su­je oba­ve­zu pla­ća­nja tro­ško­va po­stup­ka za slu­čaj gu­bit­ka spo­ra dr­ža­vi i to po advo­kat­skoj ta­ri­fi.
– Vla­da ho­će da na­pla­ću­je tro­ško­ve po­stup­ka po ta­ri­fi ko­ja va­ži za advo­ka­tu­ru ko­ja kao jav­na dje­lat­nost eg­zi­sti­ra u Cr­noj Go­ri još od 1909. go­di­ne, za rad­nje ko­je u po­stup­ku pred­u­zi­ma­ju li­ca za­po­sle­na u dr­žav­nom or­ga­nu či­ji se rad fi­nan­si­ra iz dr­žav­nog bu­dže­ta. Da­kle, že­le da od gra­đa­na dva pu­ta na­pla­ću­ju rad Za­štit­ni­ka imo­vin­sko-prav­nih in­te­re­sa, jed­nom pre­ko bu­dže­ta, a dru­gi put ka­da iz­gu­be spor pro­tiv dr­ža­ve, po advo­kat­skoj ta­ri­fi, za rad­nje u po­stup­ku ko­je pred­u­zi­ma­ju li­ca ko­ja ni­je­su advo­ka­ti. Za­i­sta se ovo sa pra­vom mo­že i mo­ra na­zva­ti be­smi­sli­com i la­kr­di­jom – na­veo je on.
Ča­đe­no­vić je na­gla­sio da se na taj na­čin di­rekt­no uda­ra u te­me­lje advo­ka­tu­re Usta­vom.
On je iz­ra­zio uvje­re­nje i na­du da – bez ob­zi­ra na tre­nut­ne po­li­tič­ke pri­li­ke i du­bi­nu po­li­tič­ke kri­ze i, ka­ko je ka­zao, pot­pu­nog po­sr­nu­ća ne­le­gi­tim­ne ve­ći­ne u Skup­šti­ni – ta­kvo skan­da­lo­zno za­kon­sko rje­še­nje „ne mo­že pro­ći ni u Par­la­men­tu ko­ji kon­sti­tu­i­še Sin­đi­na ve­ći­na”.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja portala "Dan on-line" je kažnjivo i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama.

Podaci, tekstovi, fotografije i informacije objavljene na ovom portalu mogu se koristiti isključivo u lične i nekomercijalne svrhe.
Zabranjeno je svako modifikovanje, kopiranje, štampanje, javno prikazivanje i reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno objavljivanje informacija sa ovog portala u komercijalne svrhe, bez pisane saglasnosti "Jumedia mont" d.o.o..

Prenošenje sadržaja portala "Dan-online" dozvoljeno je uz prethodno pribavljeno odobrenje vlasnika prava, uz obavezno navođenje izvora ili linkovanje izvornog sadržaja portala "Dan on-line".

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"