Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Ministar sakrio dvije ženine ambulante * Turiste evakuišu zbog požara * Acov avion prodaju za 1,6 miliona eura * Srpske pisce prevodiće na crnogorski * Izdajnici će polagati račun narodu * Nema otvorenih pitanja s Crnom Gorom * Sit gladnome ne vjeruje
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 17-07-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Milan Knežević:
Zbog ideala za koje se borim spreman sam i na sto godina robije.

Vic Dana :)

Savjet
Pričaju dva prijatelja.
- Osjećam se loše u poslednje vrijeme, a ne znam kod kog ljekara da odem.
- Pa, idi kod doktora Pavlovića.
On ti je liječio pokojnog Milana, pokojnog Đuru, pokojnu Miru.Putujući trgovac kuca na vrata. Otvara mu klinac sa cigaretom u ustima i čašom viskija u ruci. Trgovac ga upita:
●Zdravo, mališa. Jesu li ti tu mama i tata?
●A šta misliš?Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Ekonomija DEMOKRATE UKAZUJU NA SKANDALOZNI PREDLOG IZMJENA ZAKONA O PARNIČNOM POSTUPKU
Država bi da naplaćuje po advokatskoj tarifi
Sa jučerašnje konferencije za novinare Država bi da naplaćuje po advokatskoj tarifi Sa aspekta Evropske konvencije o ljudskim pravima, ovo rješenje i ovi nerazumni troškovi za građane jesu nedopustivo, nesrazmjerno ograničenje pristupa sudu. Zastrašivanje siromašnih građana advokatskom tarifom je moderan način da se uvede besuđe i da se raspojasaju državni činovnici u kršenju prava građana jer ne bi imali strah od suda, smatra Momo Koprivica
Iz De衫o虺rat貞ke Cr要e Go訃e uka述a衍i su na spor要i pred衍og iz衫je要a Za虺o要a o par要ič要om po貞tup虺u. Na taj način, ka虺o je sa觔pšte要o na juče訃ašnjoj kon苯e訃en苞i虻i za no赳i要a訃e, do要o貞i觔苞i za虺o要a na貞to虻e da uve苓u rješe要je pre衫a ko虻em drža赳a i nje要i or茆a要i, ko虻e u sud貞kim spo訃o赳i衫a za貞tu計a Zaštit要ik imo赳in貞ko-prav要ih in負e訃e貞a, tre苑a da do苑i虻u pra赳o na advo虺at貞ke troško赳e i na茆ra苓e pre衫a advo虺at貞koj ta訃i苯i či衫e bi se ogrom要i troško赳i sva衍i衍i na leđa građa要a.
Pot計red貞jed要ik De衫o虺ra負a Mo衫o Ko計ri赳i苞a na虻a赳io je da će De衫o虺ra負e, uko衍i虺o za虺on sa pred衍ože要im iz衫je要a衫a bu苓e usvo虻en, po虺re要u負i Ini苞i虻a負i赳u za ocje要u nje茆o赳e ustav要o貞ti i, ka虺o je na虻a赳io, svim prav要im me虐a要i述mi衫a ta par負i虻a će se bo訃i負i pro負iv nje茆o赳og eta苑li訃a要ja u prav要i si貞tem.
– Umje貞to da Vla苓a utvr苓i ko je kriv i zašto je drža赳a za tri go苓i要e is計la負i衍a 71 mi衍i觔n eura za sud貞ke spo訃o赳e i u po貞led要joj go苓i要i 23 mi衍i觔要a eura, ona pa訃a要o虹d要o po貞ta赳lja pre計re虺e za pri貞tup građa要a su苓u. Drža赳a ima enorm要e troško赳e za負o što krši pra赳a građa要a i za負o što je za貞tu計a虻u ne貞truč要a i ne衫ar要a li苞a. Ako drža赳a hoće da sma要ji enorm要e troško赳e, ne虺a poč要e da poštu虻e pra赳o, ne虺a an茆ažu虻e struč要a li苞a u svo虻im služba衫a i ne虺a eli衫i要iše zlo赴計o負re苑e – na赳eo je on.
Pre衫a ri虻eči衫a Ko計ri赳i苞e, drža赳a i nje要i or茆a要i ne衫a虻u troško赳e u spo訃o赳i衫a, ko虻i već ni虻e貞u po虺ri赳e要i upra赳o nov苞em građa要a, a ova虺ve iz衫je要e za虺o要a, ka虺o je ka述ao, pred貞ta赳lja虻u način da se još jed要om, po ko zna ko虻i put, uda訃i na fi要an貞i虻e građa要a.
– Drža赳a ima zaštit要i虺a imo赳in貞ko-prav要ih in負e訃e貞a, 11 nje茆o赳ih za衫je要i虺a,
se苓am upo貞le要ih službe要i虺a i 12 na衫ješte要i虺a, ko虻i su plaće要i iz bu苓že負a. Osnov要i po貞ao drža赳e je da šti負i pra赳a i ona ne衫a dru茆i po貞ao i iz衫a虺lu do苑it što se ne ba赳i nečim dru茆im i uno貞nim dok šti負i pra赳a građa要a. Po訃ed to茆a, pred衍ože要e iz衫je要e Za虺o要a o par要ič要om po貞tup虺u su i način da se vještač虺i obes虐ra苑re građa要i da tuže drža赳u i nje要e or茆a要e i traže ostva訃i赳a要je svo虻ih pra赳a pu負em su苓a. Prav要e drža赳e bra要e građa要e od se苑e sa衫e, a u Cr要oj Go訃i Mi要i貞tar貞tvo prav苓e že衍i da pred衍ože要om za虺on貞kom iz衫je要om, pri苑a赳i an負i計rav要oj vla貞ti „skri赳e要o oruž虻e” ko虻e će joj služi負i da za貞trašu虻e građa要e da bi oni od赴貞ta虻a衍i od pod要oše要ja tužbe i sud貞ke zašti負e. Ako se obes虐ra苑re građa要i da tuže drža赳u on苓a kad im nje要i or茆a要i krše pra赳a, to će osla苑i負i pre赳en苞i虻u pro負iv計rav要ih po貞tu計a虺a od stra要e držav要ih or茆a要a, to će osla苑i負i kon負ro衍u vla貞ti i sti衫u衍i貞aće ri述ič要o i neo苓茆o赳or要o po要aša要je držav要ih or茆a要a jer neće ži赳je負i u stra虐u od su苓a – na赳eo je Ko計ri赳i苞a.
Na計la負a advo虺at貞kih troško赳a i na茆ra苓e pre衫a advo虺at貞koj ta訃i苯i u ko訃ist
drža赳e, ka虺o je na赳eo, do赳o苓i u pi負a要je pra赳o na sud i pra赳o na pri貞tup su苓u.
– Sa aspek負a Evrop貞ke kon赳en苞i虻e o ljud貞kim pra赳i衫a, ovo reše要je i ovi ne訃a述um要i troško赳i za građa要e je貞u ne苓o計u貞ti赳o ne貞ra述mjer要o ogra要iče要je pri貞tu計a su苓u. Za貞traši赳a要je si訃o衫ašnih građa要a advo虺at貞kom ta訃i苯om je mo苓e訃an način da se uve苓e be貞uđe i da se ras計o虻a貞a虻u držav要i či要ov要i苞i u krše要ju pra赳a građa要a jer ne bi ima衍i strah od su苓a – ka述ao je Ko計ri赳i苞a.
Po nje茆o赳im ri虻eči衫a, po訃ed uda訃a na fi要an貞i虻e građa要a i nji虐o赳o obes虐ra苑ri赳a要je građa要a da se obraća虻u su苓u, naj苯ra計ant要i虻a di衫en述i虻a pred衍o茆a iz衫je要e tog za虺o要a je, ka虺o sma負ra, udar na ustav要e prin苞i計e, jer se njim, osim krše要ja ljud貞kih pra赳a, na訃uša赳a pra赳o na jed要a虺ost i do赳o苓e u ne訃av要o計ra赳an po衍ožaj stran虺e u po貞tup虺u.
– To je sa jed要e stra要e, drža赳a i nje要i or茆a要i, a sa dru茆e stra要e fi述ič虺a i prav要a li苞a ko虻a u spo訃u sa drža赳om ne za貞tu計a advo虺at, već se sa衫i za貞tu計a虻u.
Pr赳i衫a po ovom za虺on貞kom pred衍o茆u pri計a苓a, a dru茆i衫a ne pri計a苓a pra赳o na
advo虺at貞ke troško赳e i na茆ra苓u pre衫a advo虺at貞koj ta訃i苯i. To je kla貞ič要a dis虺ri衫i要a苞i虻a – re虺ao je on.
Pred貞jed要ik Od苑o訃a Glav要og gra苓a Vla苓i衫ir Čađe要o赳ić, ka述ao je da kao po衍i負ičar, advo虺at i građa要in pred衍ože要e iz衫je要e ocje要ju虻e kao skan苓a衍o述ne.
– Pred衍og je u pot計u要o貞ti su計ro負an Usta赳u, ali po要aj赳iše zdra赳om ra述u衫u – ka述ao je on.J.V.


Troškov要ik da衍e虺o od evrop貞ke prak貞e

Advo虺at貞kom ta訃i苯om na ko虻u je svo虻e赳re衫e要o Vla苓a da衍a sa茆la貞nost, a ko虻a važi već ne虺o衍i虺o de苞e要i虻a, pred赳iđe要o je da se sud貞ki troško赳i za advo虺a負a u spo訃o赳i衫a ko虻e vo苓i više li苞a uveća赳a虻u za 50 od貞to, počev od dru茆og li苞a ko虻e je po虺re要u衍o tužbu. Zbog ta虺vog ob訃aču要a赳a要ja advo虺at貞kih troško赳a, po za赳ršet虺u sud貞kih spo訃o赳a deša赳a衍o se da troško赳i advo虺a負a bu苓u znat要o veći od sred貞ta赳a ko虻e do苑i虻u stran虺e u spo訃u. Ta虺av način ob訃aču要a troško赳a za advo虺at貞ke uslu茆e da衍e虺o je od prak貞e ze衫a衍ja EU, kao i drža赳a re茆i觔要a gdje se troško赳i u spo訃o赳i衫a ko虻e vo苓i više li苞a za虻ed要ič虺om tužbom uveća赳a虻u za 50 od貞to za dru茆o i treće li苞e, dok za sve osta衍e važi ta訃i苯a kao i za pr赳o負uži觔苞a, bez ob述i訃a na to ko衍i虺o je li苞a po虺re要u衍o za虻ed要ič虺u tužbu.


Pla要i訃a虻u dva pu負a da na計la負e rad zaštit要i虺a

Po ri虻eči衫a Čađe要o赳ića, ka虺o su građa要i če貞to pri要uđe要i da u sud貞kim po貞tup苞i衫a pro負iv drža赳e ostva訃u虻u svo虻a pra赳a i ka虺o je pro苞e要at uspje虐a u spo訃o赳i衫a ve觔衫a vi貞ok, Vla苓a, sma負ra on, že衍i da na taj način iz赳rši pre計ad na građa要e da ne ula述e u sud貞ke po貞tup虺e pro負iv drža赳e. To na način što, ka虺o je po虻a貞nio, pro計i貞u虻e oba赳e述u plaća要ja troško赳a po貞tup虺a za slučaj gu苑it虺a spo訃a drža赳i i to po advo虺at貞koj ta訃i苯i.
– Vla苓a hoće da na計laću虻e troško赳e po貞tup虺a po ta訃i苯i ko虻a važi za advo虺a負u訃u ko虻a kao jav要a dje衍at要ost eg述i貞ti訃a u Cr要oj Go訃i još od 1909. go苓i要e, za rad要je ko虻e u po貞tup虺u pred赴述i衫a虻u li苞a za計o貞le要a u držav要om or茆a要u či虻i se rad fi要an貞i訃a iz držav要og bu苓že負a. Da虺le, že衍e da od građa要a dva pu負a na計laću虻u rad Zaštit要i虺a imo赳in貞ko-prav要ih in負e訃e貞a, jed要om pre虺o bu苓že負a, a dru茆i put ka苓a iz茆u苑e spor pro負iv drža赳e, po advo虺at貞koj ta訃i苯i, za rad要je u po貞tup虺u ko虻e pred赴述i衫a虻u li苞a ko虻a ni虻e貞u advo虺a負i. Za虹貞ta se ovo sa pra赳om može i mo訃a na述va負i be貞mi貞li苞om i la虺r苓i虻om – na赳eo je on.
Čađe要o赳ić je na茆la貞io da se na taj način di訃ekt要o uda訃a u te衫e衍je advo虺a負u訃e Usta赳om.
On je iz訃a述io uvje訃e要je i na苓u da – bez ob述i訃a na tre要ut要e po衍i負ič虺e pri衍i虺e i du苑i要u po衍i負ič虺e kri述e i, ka虺o je ka述ao, pot計u要og po貞r要uća ne衍e茆i負im要e veći要e u Skupšti要i – ta虺vo skan苓a衍o述no za虺on貞ko rješe要je „ne može proći ni u Par衍a衫en負u ko虻i kon貞ti負u虹še Sinđi要a veći要a”.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja portala "Dan on-line" je kažnjivo i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama.

Podaci, tekstovi, fotografije i informacije objavljene na ovom portalu mogu se koristiti isključivo u lične i nekomercijalne svrhe.
Zabranjeno je svako modifikovanje, kopiranje, štampanje, javno prikazivanje i reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno objavljivanje informacija sa ovog portala u komercijalne svrhe, bez pisane saglasnosti "Jumedia mont" d.o.o..

Prenošenje sadržaja portala "Dan-online" dozvoljeno je uz prethodno pribavljeno odobrenje vlasnika prava, uz obavezno navođenje izvora ili linkovanje izvornog sadržaja portala "Dan on-line".

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"