Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Preko lažnih računa za toalet papir naplatili 1.270.000 * Šahmanoviću kazna drakonska, koalicija nije vječna * Inspektor na vezi s kriminalcima * Sebe mjesečno nagrađivao 323 eura * Teroristi stižu preko Balkana * Bulevar Renda Pola u Podgorici * Iz Haga s ljubavlju
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 20-03-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Ines Mrdović, koordinator Istraživačkog centra Mansa:
Kupci struje ne treba da budu taoci pogrešne politike Vlade u oblasti energetike, koju kreira tako da se iz džepova potrošača preliva u džepove tajkuna i kompanija bliskih vrhu vladajuće partije.

Vic Dana :)

Dođe pacijent kod doktora i pita:
- Doktore imate li nešto protiv kašlja?
A doktor kaže:
- Naravno da ne, samo vi kašljite...Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Ekonomija SAMOSTALNI SINDIKAT BOKSITA PREDAO DOKUMENTACIJU Sporni plac pod lupom tužilaštva
Spe­ci­jal­no tu­ži­la­štvo Cr­ne Go­re is­pi­tu­je si­tu­a­ci­ju u ve­zi sa par­ce­lom Sa­mo­stal­nog sin­di­ka­ta Rud­ni­ka bok­si­ta po­vo­dom ko­je se vo­de sud­ski po­stup­ci zbog če­ga biv­ši rad­ni­ci pro­te­stu­ju, po­tvr­dio je za „Dan” član Iz­vr­šnog od­bo­ra Sa­mo­stal­nog sin­di­ka­ta Ni­ko­la Žu­gić.
On je ka­zao da su pri­je ne­dje­lju da­na na za­htjev tu­ži­la­štva pre­da­li svu do­ku­men­ta­ci­ju.
– Tu­ži­la­štvu je, na­vod­no, pod­ni­je­ta ano­nim­na pri­ja­va ko­ja se od­no­si na spor­nu par­ce­lu. Sve što je od nas tra­že­no, a sid­ni­kat je po­sje­do­vao, pre­da­li smo nad­le­žnom tu­ži­o­cu i oče­ku­je­mo da će se si­tu­a­ci­ja po pi­ta­nju tog ze­mlji­šta na­po­kon raz­ri­je­ši­ti – re­kao je Žu­gić.
Par­ce­la od sko­ro 19 hi­lja­da kva­dra­ta, smje­šte­na na ula­zu u Nik­šić iz prav­ca Pod­go­ri­ce, ra­ni­je je bi­la pro­ci­je­nje­na na 1,8 mi­li­o­na eura. Na njoj je 2008. tre­ba­la da poč­ne iz­grad­nja de­set zgra­da sa 310 sta­no­va za ru­da­re, ali pro­je­kat, ko­ji je za 320 hi­lja­da eura ta­da ura­di­la fir­ma Am­bi­jent „AGM“, ni­ka­da ni­je re­a­li­zo­van. In­ve­sti­tor je tre­ba­lo da bu­de Sa­mo­stal­ni sin­di­kat na či­jem je če­lu bio Rat­ko Ra­du­lo­vić, ko­ji je sa ta­da­šnjim iz­vr­šnim di­rek­to­rom Bok­si­ta Igo­rom Ki­sen­kom i Am­bi­jen­tom pot­pi­sao ugo­vor o iz­ra­di pro­jek­ta. Rud­nik je toj fir­mi pla­tio dvi­je ra­te za pro­je­kat, ali im ni­je is­pla­će­no još oko 120 hi­lja­da eura zbog če­ga je Am­bi­jent po­kre­nuo sud­ski po­stu­pak pro­tiv sid­ni­ka­ta, ko­ji je ne­dav­no okon­čan u ko­rist te fir­me. Sud­ski iz­vr­ši­te­lji su na­kon ne­ko­li­ko ne­u­spje­lih ogla­sa za pro­da­ju ze­mlji­šta od­lu­či­li da tu par­ce­lu na ime po­tra­ži­va­nja sa ka­ma­ta­ma i tro­ško­vi­ma Am­bi­jen­ta pre­da­ju toj fir­mi za iz­nos od 171,9 hi­lja­da eura, što je za oko 93 od­sto ma­nje od nje­ne pro­ci­je­nje­ne vri­jed­no­sti. To­me se pro­ti­ve biv­ši rad­ni­ci Bok­si­ta ko­ji ni­je­su ri­je­ši­li stam­be­no pi­ta­nje.
– Ru­ko­vod­stvo Sa­mo­stal­nog sin­di­ka­ta, na či­jem je če­lu od 2010. bio Bo­ri­sav Bo­ja­no­vić, od­ba­cu­je sva­ku umi­je­ša­nost u bi­lo ka­kve ne­za­ko­ni­te rad­nje u ve­zi spor­ne par­ce­le. Ni­je nam u in­te­re­su da se ze­mlji­šte ne va­lo­ri­zu­je na pra­vi na­čin i na­mi­re rad­ni­ci ko­ji ni­je­su ri­je­ši­li stam­be­no pi­ta­nje. Za­to smo se i ža­li­li na od­lu­ku sud­skih iz­vr­ši­te­lja, a ža­li­će­mo se i na pre­su­du, ko­ja naj­vje­ro­vat­ni­je ta­ko­đe ne­će bi­ti u na­šu ko­rist, po po­stup­ku ko­ji su po­kre­nu­li Bok­si­ti ra­di utvr­đi­va­nja vla­sni­štva nad tim pla­cem – is­ta­kao je Žu­gić.
B.B.


Fir­ma osta­la du­žna

Biv­ši rad­ni­ci Bok­si­ta na­ja­vi­li su da će na pla­cu po­no­vo pro­te­sto­va­ti ka­da sud od­lu­či po tu­žbi te fir­me ko­ja že­li da po­vra­ti ze­mlji­šte u svo­je vla­sni­štvo.
Sve­to­mir Fi­li­po­vić je ka­zao da je vi­še od 37 go­di­na bio rad­nik Bok­si­ta i za to vri­je­me sa po­ro­di­com je sta­no­vao u ru­dar­skom na­se­lju na ko­pu Za­grad oda­kle je is­tje­ran.
– Iz­ba­ci­li su nas na uli­cu i sa­da sa če­tvo­ro­čla­nom po­ro­di­com ži­vim u tu­đim sta­no­vi­ma i pla­ćam ki­ri­ju. Pen­zi­ja mi je 250 eura, ni­sam do­bio ot­prem­ni­nu, ni­ti stam­be­ni kre­dit, a od za­o­sta­lih pla­ta do­bio sam je­dva po­lo­vi­nu – re­kao je Fi­li­po­vić.
Tro­čla­na po­ro­di­ca Bo­ži­dar­ke Mi­ju­ško­vić, ko­ja je u Bok­si­ti­ma ra­di­la 36 go­di­na, pri­vre­me­no sta­nu­je u ku­ći nje­nih ro­di­te­lja. I ona je osta­la bez ot­prem­ni­ne, a do­bi­la je pen­zi­ju od oko 200 eura.
- Ne­ka nas obe­šte­te na ime ono­ga što nas je sle­do­va­lo, pa sa ze­mljom ne­ka ra­de šta ho­će – re­kla je ona.
Mi­len­ko Era­ko­vić tvr­di da su svi rad­ni­ci ko­ji ni­je­su ri­je­ši­li stam­be­no pi­ta­nje pri­je vi­še od tri go­di­ne od sin­di­ka­ta do­bi­li pa­pir u ko­jem je na­ve­de­no da ima­ju udio u spor­nom ze­mlji­štu. Uz stam­be­ne kre­di­te, ka­ko je na­gla­sio, fir­ma je pen­zi­o­ni­sa­nim rad­ni­ci­ma za ne­is­pla­će­ne pla­te u pro­sje­ku osta­la du­žna od pet i po do šest hi­lja­da eura.
- An­ga­žo­va­će­mo advo­ka­te da bra­ni­mo ze­mlji­šte, a ako ne us­pi­je­mo prav­nim sred­stvi­ma par­ce­lu će­mo bra­ni­ti go­lim ži­vo­ti­ma – ka­zao je Era­ko­vić.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja portala "Dan on-line" je kažnjivo i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama.

Podaci, tekstovi, fotografije i informacije objavljene na ovom portalu mogu se koristiti isključivo u lične i nekomercijalne svrhe.
Zabranjeno je svako modifikovanje, kopiranje, štampanje, javno prikazivanje i reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno objavljivanje informacija sa ovog portala u komercijalne svrhe, bez pisane saglasnosti "Jumedia mont" d.o.o..

Prenošenje sadržaja portala "Dan-online" dozvoljeno je uz prethodno pribavljeno odobrenje vlasnika prava, uz obavezno navođenje izvora ili linkovanje izvornog sadržaja portala "Dan on-line".

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"