Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Spasila ga „smrt” * Šabović nezakonito uzeo poslaničku platu * Katnić prije izručenja mora dostaviti dokaze * Livadu založio za kredit od 317.000 eura * Okreću novi list u istoriji * Luča krvavih mojkovačkih badnjaka * Neće valjda nas
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 10-01-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
ALEKSANDAR DAMJANOVIĆ, FUNKCIONER SNP-a :
Ne može se pozivati na zajednički nastup opozicije u Nikšiću kroz kreiranje nejedinstva i opozicione svađe u Kotoru.

Vic Dana :)

Pita policajac kolegu:
- Šta je to, vodom ide, ne brčka, šumom ide, ne šuška?
- Da nije zagonetka?


Pita Mujo Hasa:
- Znaš li, bolan Haso, da u Njujorku svakog sata jednu ženu pregaze autom?
Haso odgovori:
- Al’ je ta izdržljiva!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Feljton DUHOVNE VEZE RUSIJE I SRBIJE
Put je bio dug i opasan
Kijev Put je bio dug i opasan Natalija Danilovna Bludilina, doktor filoloških nauka iz Moskve, u svojoj studiji o pomoći Rusije srpskim zemljama za vrijeme vladavine Petra Velikog, od kraja XVII do prve četvrtine XVIII vijeka, publikovala je istorijska dokumenta, koja ukazuju na uzajamne veze koje su ostvarivane na duhovnom i kulturnom polju, i analizirala vojno-političku situaciju, koja je bila složena i dramatična i u jedoj i u drugoj državi
PRE­VEO I PRI­RE­DIO: VO­JIN PE­RU­NI­ČIĆ

Ma­na­stir­ski iza­sla­ni­ci iz ju­go­i­stoč­ne Evro­pe mo­ra­li su da pre­đu ogrom­na ra­sto­ja­nja da bi do­šli do ca­re­vih da­ro­va. Du­gi put iz srp­skih ze­ma­lja do Ru­si­je pro­la­zio je te­ri­to­ri­ja­ma tu­đih dr­ža­va. Ako se išlo kop­nom, mo­ra­li su da pro­đu kroz Austri­ju, Ma­đar­sku, Nje­mač­ku, Polj­sku i Vla­šku oblast na gra­ni­ci sa Ukra­ji­nom. Do­la­zi­li su i Sre­do­zem­nim mo­rem pre­ko Grč­ke, ko­ju su bi­li oku­pi­ra­li Tur­ci, pro­la­ze­ći kroz mo­re­u­ze, ko­je je kon­tro­li­sa­la Oto­man­ska im­pe­ri­ja, a on­da Cr­nim mo­rem do Kri­ma, ko­ji je bio pod vla­šću ta­tar­skih ha­no­va. Pu­to­va­lo se po ne­ko­li­ko mje­se­ci, a po­ne­kad i pu­nu go­di­nu. Put je bio na­po­ran i pun opa­sno­sti. Zah­ti­je­vao je od srp­skih put­ni­ka fi­zič­ku iz­dr­žlji­vost, ve­li­ku hra­brost, ne­po­ko­le­blji­vost i do­vi­tlji­vost. Ve­o­ma če­sto su ho­do­ča­sni­ci bi­li na­pa­da­ni od raz­boj­ni­ka, a po­seb­no od tur­skih voj­nih če­ta i za­to ni­je­su svi uspi­je­va­li da stig­nu do Mo­skve. Ne­ki su se vra­ća­li ku­ći, ne­ke su za­ro­blja­va­li, a ne­ki su osta­vlja­li svoj ži­vot u tu­đi­ni. Ali, ve­ći­na se spa­sa­va­la, za­hva­lju­ju­ći Bož­joj po­mo­ći i mo­li­tva­ma sve­tim za­štit­ni­ci­ma i spa­si­te­lji­ma. O sve­mu ovo­me pi­še u dra­ma­tič­nim opi­si­ma ra­znih do­ga­đa­ja i jar­ko osvi­je­tlje­nim de­ta­lji­ma sa tih pu­to­va­nja, ko­ji se na­la­ze u knji­zi Upra­ve za ino­stra­ne po­slo­ve.
Srp­ski put­ni­ci su se oku­plja­li u Ki­je­vu, za­tim su na­sta­vlja­li put do Pri­lu­ke i kao ne­ka­da u sta­ra vre­me­na pra­vi­li pre­dah kod Gu­stin­skog ma­na­sti­ra, a oda­tle od­la­zi­li do Pu­ti­vlja i ta­ko sti­za­li do ru­ske gra­ni­ce, gdje su ih sa­če­ki­va­le voj­ne star­je­ši­ne. U XVI vi­je­ku, po­sli­je stva­ra­nja het­man­ske vla­sti u Ma­lo­ru­si­ji, srp­ski put­ni­ci su pu­to­va­li pre­ko Ki­je­va i Ba­tu­ri­na, gdje su mo­ra­li da do­bi­ju pro­pu­sni­cu od het­ma­na. Po­čet­kom XVI­II vi­je­ka, sa stva­ra­njem Ki­jev­ske gu­ber­ni­je, Sevsk je po­stao po­gra­nič­ni grad sa Ru­si­jom, gdje su do­bi­ja­li pro­pu­sni­ce od ki­jev­skog gu­ber­na­to­ra.
U pri­hva­ti­li­štu, gdje su bi­li smje­šte­ni ho­do­ča­sni­ci, voj­ne star­je­ši­ne i či­nov­ni­ci su is­pi­ti­va­li i pro­vje­ra­va­li srp­ske sve­šte­ni­ke, iz ko­jih su ma­na­sti­ra do­šli, ku­da su do­šli i šta su vi­dje­li to­kom pu­to­va­nja u tu­đim ze­mlja­ma, ka­kve pi­sme­ne po­ru­ke no­se, ima­ju li odo­bre­nje o sa­gla­sno­sti ru­skog ca­ra za da­lji pro­la­zak do Mo­skve, ka­kve po­klo­ne no­se sa so­bom, a ta­ko­đe, pi­ta­li su pri­do­šle Sr­be o voj­no-po­li­tič­koj si­tu­a­ci­ji na po­gra­nič­nim te­ri­to­ri­ja­ma sa Ru­si­jom. Srp­ski put­ni­ci­ma je bi­lo za­do­volj­stvo da igra­ju ulo­gu „slo­ven­skih oba­ve­šta­ja­ca“ za Ru­si­ju. Da­va­li su im va­žna oba­vje­šte­nja o na­mje­ra­ma za­jed­nič­kog im voj­nog ne­pri­ja­te­lja, tj. o Oto­man­skoj im­pe­ri­ji i Krim­skom han­stvu, o bro­ju i po­kre­ti­ma nji­ho­vih voj­nih sna­ga, oba­vje­šta­va­li su ih o pri­pre­ma­ma za po­kre­te i mar­še­ve nji­ho­vih ar­mi­ja, a ta­ko­đe i o po­li­tič­koj si­tu­a­ci­ji u evrop­skim dr­ža­va­ma.
Na gra­ni­ci, če­ka­ju­ći slu­žbe­nu pro­pu­sni­cu od ru­skih vla­sti za od­la­zak u Mo­skvu, put­ni­ci su ko­ri­sti­li mo­guć­nost da od­mo­re, bi­li su smje­šte­ni, do­bi­ja­li su cje­lo­dnev­ni obrok i osta­lo što je bi­lo neo­p­hod­no i sve je išlo na ra­čun dr­ža­ve. Za vri­je­me vla­da­vi­ne Pe­tra Ve­li­kog, mo­na­si iz srp­skih ma­na­sti­ra su se za­dr­ža­va­li u Sev­sku i po ne­ko­li­ko sed­mi­ca ili mje­se­ci, če­ka­ju­ći od­go­vor iz Mo­skve.
Čim bi na gra­ni­ci do­bi­li pro­pu­sni­cu, po­ka­zav­ši je lo­kal­nom star­je­ši­ni ili ka­sni­je za­stup­ni­ku gu­ber­na­to­ra, put­ni­ci­ma je bio odo­bren pro­la­zak za Mo­skvu „bez da­ljeg za­dr­ža­va­nja“, a on­da su do­bi­ja­li ta­lji­ge sa ko­či­ja­šem do Mo­skve (ta­lji­ge su bi­le to­li­ko ve­li­ke da su na nji­ma mo­gli da po­ve­zu sve stva­ri go­sti­ju) i u prat­nju je išao po­li­cij­ski ofi­cir. On je bio vo­dič i ču­var srp­skih sve­šte­ni­ka. U sta­ra vre­me­na pra­ti­lac je bio ne­ko od bo­ljar­ske dje­ce, a u vri­je­me Pe­tra Ve­li­kog vo­dič je bio voj­nik. Od sred­sta­va po­gra­nič­nog voj­vod­stva, a ka­sni­je i od gu­ber­ni­je, go­sti­ma su da­va­li „iz­dr­ža­va­nje“ na osno­vu nji­ho­vog sta­tu­sa u cr­kve­noj hi­je­rar­hi­ji. U dav­na vre­me­na u pro­pu­sni­ci su bi­le na­zna­če­ne ko­li­či­ne hra­ne, a ka­sni­je u XVI­II vi­je­ku bi­le su in­struk­ci­je za nov­ča­nu na­kna­du cr­kve­nim li­ci­ma pre­ma od­go­va­ra­ju­ćem ran­gu i u upu­stvu je pi­sa­lo „upra­vlja­ti se pre­ma svi­ma po na­lo­že­nom“. U pro­pu­sni­ci je skre­nu­ta pa­žnja lo­kal­nim sa­ku­plja­či­ma po­re­za i či­nov­ni­ci­ma da ne na­pla­ću­ju ca­ri­nu od go­sti­ju, „već da ih pro­pu­šta­ju bez ika­kvih smet­nji“ pre­ma Mo­skvi. Po­gra­nič­ne vla­sti su ima­le i za­štit­nič­ku ulo­gu i od­re­đi­va­le su ka­zne za one ko­ji su po­ku­ša­li da ubi­ju ili po­seg­nu za imo­vi­nom go­sti­ju mo­skov­skog ca­ra. Ta­kve je tre­ba­lo „prog­na­ti, a ote­to vra­ti­ti istom u du­plom iz­no­su bez su­da i su­đe­nja“.
Od gra­ni­ce do Mo­skve se obič­no pu­to­va­lo dvi­je sed­mi­ce. Kad bi sti­gli do Mo­ske, po­li­cij­ski ofi­cir je osta­vljao put­ni­ke i pri­je njih bi ula­zio u Mo­skvu da oba­vi­je­sti Upra­vu da su sti­gli srp­ski sve­šte­ni­ci. Oni bi bi­li od­mah pri­mlje­ni od stra­ne či­nov­ni­ka u Upra­vi, ko­ji su bi­li pri­pre­mlje­ni za pri­do­šle stran­ce. Ov­dje su ova cr­kve­na li­ca, isto kao na gra­ni­ci, bi­la pod­vrg­nu­ta pro­vje­ri i is­pi­ti­va­nju.
Do­sta to­ga go­re na­ve­de­nog, srp­ski is­tra­ži­vač St. Di­mi­tri­je­vić je li­je­po opi­sao u svom zbor­ni­ku do­ku­me­na­ta „Spo­me­nik“ u IV gla­vi pod na­zi­vom „Pre­pi­ska i od­la­že­nja u Ru­si­ju na­ših mi­tro­po­li­ta, epi­sko­pa i dru­gih du­hov­nih li­ca, kao i po­ši­lja­nja u Ru­si­ju iz na­ših ma­na­sti­ra, ko­ji su bi­li u stal­nim od­no­si­ma sa njo­me“. On je, ta­ko­đe, pri­mi­je­tio da su na ta du­ga pu­to­va­nja za po­moć če­sto išli sta­ri­ji lju­di, ko­ji su i ra­ni­je po­sje­ća­li pre­sto­ni­cu i ko­ji su bi­li upo­zna­ti sa svim pe­ri­pe­ti­ja­ma na du­gom i opa­snom pu­tu, a oni su i od­ra­ni­je po­zna­va­li pi­sa­re i či­nov­ni­ke u Upra­vi za ino­stra­ne po­slo­ve, ko­ji­ma su pre­da­va­li svo­je mol­be i od njih do­bi­ja­li no­vac, cje­lo­dnev­ne obro­ke i „mi­lo­sti­nju“.
(Na­sta­vi­će se)


Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja portala "Dan on-line" je kažnjivo i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama.

Podaci, tekstovi, fotografije i informacije objavljene na ovom portalu mogu se koristiti isključivo u lične i nekomercijalne svrhe.
Zabranjeno je svako modifikovanje, kopiranje, štampanje, javno prikazivanje i reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno objavljivanje informacija sa ovog portala u komercijalne svrhe, bez pisane saglasnosti "Jumedia mont" d.o.o..

Prenošenje sadržaja portala "Dan-online" dozvoljeno je uz prethodno pribavljeno odobrenje vlasnika prava, uz obavezno navođenje izvora ili linkovanje izvornog sadržaja portala "Dan on-line".

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"