Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Branu 14 puta aneksima namještali uslove * Front odustao od referenduma za NATO * Zaplijenili dokumentaciju sa Milovim potpisima * Šefa Interpola tužila zbog mobinga * Branu 14 puta aneksima namještali uslove * Putin gomila vojsku na granici sa Sjevernom Korejom * Britanija gubi više nego EU
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 21-04-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Tomislav Nikolić, predsjednik Srbije:
Ne zveckamo oružjem, ali ćemo se braniti.

Vic Dana :)

Uhvati Bil Gejts zlatnu ribicu i ona mu, kao i svima prije njega kaže:
- Molim te baci me nazad u vodu.
Baci je Bil nazad u vodu i nastavi da peca. Izviri zlatna ribica iz vode i kaže:
- A, želja?
Na to će Bil:
- Ma ajd dobro! Reci šta želiš!

Meni će na svadbi svirati grupa „Youtube”.
Nema pjesme koju frajeri ne znaju.

Da bi jedna porodica bila srećna, mora da postoji ljubav, razumijevanje i najmanje dva kompjutera!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Hronika SDT IZUZELO PAPIRE IZ MINISTARSTVA FINANSIJA U SLUČAJU „PRIMORKA”
Zaplijenili dokumentaciju sa Milovim potpisima
Katnić i Đukanović Zaplijenili dokumentaciju sa Milovim potpisima Tužilac je nakon saslušanja uhapšenih odredio zadržavanje Prema navodima tužilaštva, osumnjičeni su na štetu države otuđili zemljište površine 66.000 metara kvadratnih čiji je korisnik bila Primorka i pribavili protivpravnu korist veću od šest miliona eura
Ra­de­ći na slu­ča­ju „Pri­mor­ka” u ko­jem su slu­žbe­ni­ci Vla­de Cr­ne Go­re sa sa­rad­ni­ci­ma ošte­ti­li dr­žav­ni bu­džet za ne­ko­li­ko mi­li­o­na eura, Spe­ci­jal­no dr­žav­no tu­ži­la­štvo iz­u­ze­lo je obim­nu do­ku­men­ta­ci­ju iz Mi­ni­star­stva fi­nan­si­ja. Tu­ži­la­štvo, pre­ma sa­zna­nji­ma „Da­na”, po­sje­du­je obim­nu do­ku­men­ta­ci­ju ko­jom je stvo­re­na sum­nja da je 15 osum­nji­če­nih zlo­u­po­tre­bom po­lo­ža­ja i ovla­šće­nja ošte­ti­lo dr­žav­nu ka­su. Me­đu tim pa­pi­ri­ma na­la­zi se i do­ku­men­ta­ci­ja na ko­joj se na­la­zi pot­pis ta­da­šnjeg pred­sjed­ni­ka Vla­de Cr­ne Go­re Mi­la Đu­ka­no­vi­ća. Ta­ko­đe, za­pli­je­nje­na je i do­ku­men­ta­ci­ja na ko­joj je u ime dr­ža­ve pot­pis sta­vio ta­da­šnji mi­ni­star fi­nan­si­ja Igor Luk­šić.
Po na­lo­gu SDT-a pre­kju­če uju­tru uhap­še­no je 12 osum­nji­če­nih za mal­ver­za­ci­je u pred­me­tu „Pri­mor­ka”. Za tri oso­be iz­dat je na­log za hap­še­nje jer se ne na­la­ze u Cr­noj Go­ri. Ta­ko, tu­ži­la­štvo i po­li­ci­ja tra­ga­ju za sa­vjet­ni­kom u am­ba­sa­di Cr­ne Go­re u Bri­se­lu Pre­dra­gom Sta­ma­to­vi­ćem, iz­vr­šnim di­rek­to­rem pred­u­ze­ća Mel­go­ni­ja Mi­len­kom Mar­ko­vi­ćem i biv­šim di­rek­to­rom NLB ban­ke Čr­to­mi­rom Me­sa­ri­čem.
Li­si­ce na ru­ke u ovom slu­ča­ju sta­vlje­ne su ge­ne­ral­nom se­kre­ta­ru za­jed­ni­ce op­šti­na Cr­ne Go­re Re­fi­ku Bo­ja­dži­ću, ne­ka­da­šnjem čla­nu bor­da di­rek­to­ra Elek­tro­pri­vre­de Bo­ri­su Bu­ško­vi­ću, vla­sni­ku Kri­sma gru­pe Ne­boj­ši Bo­ško­vi­ću, nje­go­voj su­pru­zi Bi­lja­ni Bo­ško­vić, po­moć­ni­ku mi­ni­stra po­ljo­pri­vre­de za ru­ral­ni raz­voj i pred­sjed­ni­ku vla­di­ne Ko­mi­si­je za kon­ce­ci­je Dar­ku Ko­nje­vi­ću. Na spi­sku osum­nji­če­nih na­la­ze se iz­vr­šni di­rek­tor pred­u­ze­ća Kri­sma Sve­to­zar Mar­ko­vić. Za ne­za­ko­ni­to po­stu­pa­nje sa spor­nim ga­ran­ci­ja­ma vri­jed­nim če­ti­ri mi­li­o­na eura osum­nji­če­ni su i Vin­ko Ma­ro­vić, So­nja Be­ćo­vić, Še­fi­ka Kur­ta­gić, Ire­na Mi­ja­no­vić i Vu­ki­ca Pe­ro­vić.
Osum­nji­če­nim je na­kon sa­slu­ša­nja od­re­đe­no za­dr­ža­va­nje do 72 sa­ta.
Osum­nji­če­ni se te­re­te da su kri­vič­na dje­la zlo­u­po­tre­ba ovla­šće­nja u pri­vre­di, zlo­u­po­tre­ba ovla­šće­nja u pri­vre­di pu­tem pod­stre­ka­va­nja i pu­tem po­ma­ga­nja i zlo­u­po­tre­ba slu­žbe­nog po­lo­ža­ja po­či­ni­li kao or­ga­ni­zo­va­na kri­mi­nal­na gru­pa. Kri­vič­ne pri­ja­ve pod­ne­se­ne su i pro­tiv fir­me Pri­mor­ka i NLB ban­ke sa ko­jom je za­klju­čen spor­ni kre­dit.
Pre­ma na­vo­di­ma tu­ži­la­štva, plan kri­mi­nal­ne gru­pe bio je da na šte­tu dr­ža­ve otu­đe ze­mlji­šte po­vr­ši­ne 66.000 me­ta­ra kva­drat­nih či­ji je ko­ri­snik bi­la Pri­mor­ka. Ta­ko­đe, na­mje­ra je bi­la i da pri­ba­ve pro­tiv­prav­nu ko­rist ve­ću od šest mi­li­o­na eura. Kri­mi­nal­na gru­pa, ko­ri­ste­ći po­slov­ne struk­tu­re Mi­ni­star­stva fi­nan­si­ja i pri­vred­ne struk­tu­re ne­kih prav­nih li­ca uspje­la je u tom pla­nu.
Osnov­no tu­ži­la­štvo u Ba­ru po­kre­nu­lo je još pri­je ne­ko­li­ko go­di­na iz­vi­đaj u ve­zi sa slu­ča­jem pred­u­ze­ća Mel­go­ni­ja Pri­mor­ka, i to po pri­ja­vi pred­stav­ni­ka rad­ni­ka u toj fa­bri­ci Džev­de­ta Beg­zi­ća. Ka­sni­je je pred­met pro­sli­je­đen Spe­ci­jal­nom tu­ži­la­štvu. U pri­ja­vi po ko­joj je usli­je­di­lo hap­še­nje na­ve­de­no je da je Vla­da pla­ti­la če­ti­ri mi­li­o­na eura, jer je ga­ran­to­va­la za kre­dit ko­ji je bar­ska fa­bri­ka ra­ni­je tra­ži­la za mo­der­ni­za­ci­ju. Beg­zić je, me­đu­tim, do­šao do do­ku­me­na­ta ko­ji po­ka­zu­ju da je kre­dit po­tro­šen za vra­ća­nje du­go­va dru­gih pri­vat­nih kom­pa­ni­ja po­ve­za­nih sa vla­sni­kom Pri­mor­ke Ne­boj­šom Bo­ško­vi­ćem.
– Osno­va­no se sum­nja da je po­čet­kom 2008. go­di­ne u Pod­go­ri­ci i Ba­ru for­mi­ra­na kri­mi­nal­na gru­pa u ci­lju sti­ca­nja ne­za­ko­ni­te do­bi­ti, pri če­mu su se u dje­lo­va­nju ko­ri­sti­li po­slov­ne struk­tu­re Mi­ni­star­stva fi­nan­si­ja Cr­ne Go­re, u ko­ji­ma su po­je­di­ni pri­pad­ni­ci kri­mi­nal­ne gru­pe oba­vlja­li slu­žbe­ne du­žno­sti, kao i pri­vred­ne struk­tu­re prav­nih li­ca, u ko­ji­ma su ne­ki pri­pad­ni­ci kri­mi­nal­ne gru­pe oba­vlja­li po­slo­ve od­go­vor­nih li­ca – sa­op­šte­no je ju­če iz Spe­ci­jal­nog dr­žav­nog tu­ži­la­štva.
Na­ve­de­no je i da po­sto­ji osno­va­na sum­nja da je plan kri­mi­nal­ne or­ga­ni­za­ci­je bio da se pre­ko dva prav­na li­ca iz Pod­go­ri­ce i jed­nog prav­nog li­ca iz Ba­ra u pro­gra­mi­ra­nom ste­ča­ju Pri­mor­ke a.d. Bar ku­pi imo­vi­na tog pred­u­ze­ća pod po­volj­nim uslo­vi­ma, ko­ju bi odo­bra­va­njem kre­di­ta fi­nan­si­ra­la od­re­đe­na ban­ka.M.V.P.


Pro­ce­su­i­ra­ti slu­žbe­ni­ke Vla­de

Ka­ko je ja­sno da je Vla­da u ovom slu­ča­ju bez po­kri­ća ga­ran­to­va­la za kra­đu nov­ca svih po­re­skih ob­ve­zni­ka, Spe­ci­jal­no tu­ži­la­štvo tre­ba da ide do kra­ja, do pred­sjed­ni­ka Vla­de iz tog pe­ri­o­da ko­ji su da­li ze­le­no svje­tlo i bez či­jeg odo­bre­nja se ova pljač­ka gra­đa­na ne bi mo­gla iz­vr­ši­ti, sa­op­štio je Mi­loš Ko­na­tar, pot­pred­sjed­nik Gra­đan­skog po­kre­ta URA.
– Svi u Cr­noj Go­ri zna­mo ko je je­di­ni mo­gao da odo­bri ga­ran­ci­je Vla­de od 190 mi­li­o­na eura, pri­vat­nim fir­ma­ma bez po­kri­ća, ko­je su na kra­ju pla­ti­li gra­đa­ni. Zna­ju do­bro u tu­ži­la­štvu ko su u tom pe­ri­o­du bi­li pre­mi­je­ri i oni bez či­jeg pot­pi­sa ni­je mo­glo bi­ti is­pla­će­no 190 mi­li­o­na eura na šte­tu dr­ža­ve Cr­ne Go­re. Da­kle, Đu­ka­no­vić i Luk­šić mo­ra­ju od­go­va­ra­ti kao biv­ši pre­mi­je­ri ko­ji su kri­vi za pa­le ga­ran­ci­je, i tu­ži­la­štvo mo­ra ići do kra­ja u ovom slu­ča­ju – na­vo­di Mi­loš Ko­na­tar, pot­pred­sjed­nik Gra­đan­skog po­kre­ta URA.
Ovo je, pre­ma nje­go­vim ri­je­či­ma, pri­li­ka za spe­ci­jal­nog dr­žav­nog tu­ži­o­ca Mi­li­vo­ja Kat­ni­ća da po­ka­že da ni­je pri­vat­ni tu­ži­lac i da de­man­tu­je do­sa­da­šnju prak­su da u Cr­noj Go­ri mo­gu od­go­va­ra­ti svi osim Đu­ka­no­vi­ća i nje­mu naj­lo­jal­ni­jih lju­di. Ne smi­je se za­bo­ra­vi­ti da, osim če­ti­ri mi­li­o­na ga­ran­ci­ja iz slu­ča­ja Pri­mor­ka Bar, ima još pre­ko 180 mi­li­o­na eura pa­lih ga­ran­ci­ja za vri­je­me man­da­ta go­re­po­me­nu­tih pre­mi­je­ra ko­je su pla­ti­li gra­đa­ni, do­da­je Ko­na­tar.
– Sva­ko ko je zlo­ypo­tri­je­bio ma­kar je­dan euro nov­ca gra­đa­na i ošte­tio dr­ža­vu mo­ra od­go­va­ra­ti, ali mo­ra­ju od­go­va­ra­ti svi na­lo­go­dav­ci i kre­a­to­ri, i oni ko­ji su ne­sa­vje­snim ra­dom to do­pu­sti­li, a ne sa­mo iz­vo­đa­či ra­do­va. U Cr­noj Go­ri ne smi­je bi­ti ne­do­dir­lji­vih, a za­kon mo­ra va­ži­ti jed­na­ko za sve – do­da­je Ko­na­tar.


Brutalna krađa

Dragan Tufegdžić, potpredsjednik Opštinskog odbora Demokrata Bar ocijenio je da se u slučaju „Primorka” desila očigledna i brutalna krađa.
-Bez imalo milosti, onako drsko i otvoreno su je oteli, a ne privatizovali,  uništili, čak i palili, dok je bivši premijer rekao da ga ne zanima. Koliko vremena je trebalo tužilaštvu da reaguje na nešto tako očigledno? Da li je moguće i normalno u jednoj zemlji da jedna fabrika bude poslata četiri puta u stečaj i da je uvijek novi vlasnik u stvari stari?! Za nadležne ništa sumnjivo, stanje redovno. Vlada Crne Gore na sjednici 1.7.2010. godine, i pored svega što je prethodilo, izdaje državne garancije preduzeću Melgonija Primorka u iznosu od 4.000.000 eura, odnosno 27.8 % kredita sa svim pripadajućim kamatama. Naravno, za ovaj kreditni aranžman je založena kompletna imovina nekadašnje Primorke, sve što je ostalo i 60.000m2 zemljišta na kojoj se fabrika nalazila, pošto je više nema, samo ruina. Ko je kriv? Da li samo ovih 12 uhapšenih ili je neko sve ovo morao aminovati - zapitao se Tufegdžić?

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja portala "Dan on-line" je kažnjivo i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama.

Podaci, tekstovi, fotografije i informacije objavljene na ovom portalu mogu se koristiti isključivo u lične i nekomercijalne svrhe.
Zabranjeno je svako modifikovanje, kopiranje, štampanje, javno prikazivanje i reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno objavljivanje informacija sa ovog portala u komercijalne svrhe, bez pisane saglasnosti "Jumedia mont" d.o.o..

Prenošenje sadržaja portala "Dan-online" dozvoljeno je uz prethodno pribavljeno odobrenje vlasnika prava, uz obavezno navođenje izvora ili linkovanje izvornog sadržaja portala "Dan on-line".

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"