Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
* * * * * *
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 16-10-2014

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
N/A:
N/A

Vic Dana :)

Vraća se Perica kući i kaže mami:
- Mama, dobio sam pet iz srpski!
- A majka ga upita:
- Na šta sine?
- Na padeži.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Hronika - datum: 2017-06-16 POTVRĐENO PISANJE „DANA”, VOĐA „KAVČANA” LOCIRAN U BEČU
Kašćelan umakao potjeri austrijske policije
Kašćelan Kašćelan umakao potjeri austrijske policije
Austrij­ska po­li­ci­ja je ju­če uju­tro u cen­tru Be­ča po­kre­nu­la po­tra­gu za še­fom „ka­vač­kog” kri­mi­nal­nog kla­na Slo­bo­da­nom Ka­šće­la­nom (51) iz Ko­to­ra, ja­vi­la je agen­ci­ja Tan­jug. Ka­šće­la­na je cr­no­gor­ska po­li­ci­ja ozna­či­la kao jed­nog od vo­đa „ka­vač­kog kla­na”, a on je de­man­to­vao te na­vo­de. Ka­šće­lan je u bjek­stvu, a, pre­ma po­li­cij­skim sa­zna­nji­ma, na­šao je skro­vi­šte u Be­ču, pa je austrij­ska po­li­ci­ja spro­ve­la ra­ci­ju u jed­nom sta­nu u blo­ku 10, tzv. „De­se­tom Be­zir­ku”. Pre­tres sta­na pro­te­kao je bez re­zul­ta­ta, jer je osum­nji­če­ni ne­stao.
„Dan” je pro­šle ne­dje­lje pr­vi ob­ja­vio da se Slo­bo­dan Ka­šće­lan kri­je u Be­ču, na­kon što je po­bje­gao iz Cr­ne Go­re.
On je kra­jem ma­ja pre­šao ita­li­jan­sko-austrij­sku gra­ni­cu, a po­tom je vi­đen u glav­nom gra­du Austri­je, pre­no­si Tan­jug. Pre­ma in­for­ma­ci­ja­ma iz po­li­ci­je, na osno­vu tra­go­va pro­na­đe­nih u sta­nu pret­po­sta­vlja se da je on još u Be­ču.
In­for­ma­ci­ja da je Ka­šće­lan u Be­ču sti­gla je cr­no­gor­skoj po­li­ci­ji od austrij­skih ko­le­ga. Pre­ma tim in­for­ma­ci­ja­ma, Ka­šće­lan se i da­lje na­la­zi u toj ze­mlji, a po­li­ci­ja ras­po­la­že in­for­ma­ci­jom ko­je la­žne pa­so­še ko­ri­sti.
– Pro­vje­ra­va­mo in­for­ma­ci­ju da je Ka­šće­lan u Austri­ji, u ko­ju je, kra­jem ma­ja, sti­gao pre­ko Ita­li­je. Ko­le­ge iz Be­ča su nam do­sta­vi­le i od­re­đe­ne fo­to­gra­fi­je ko­ji­ma po­tvr­đu­ju da je Ka­šće­lan oso­ba ko­ja se na­la­zi u tom gra­du. Iz­vr­šen je pre­tres sta­na u cen­tru Be­ča ko­ji je ko­ri­sti­lo li­ce za ko­je se sum­nja da je Ka­šće­lan i pro­na­đe­ni su od­re­đe­ni tra­go­vi. On se, pre­ma in­for­ma­ci­ja­ma ko­je smo do­bi­li iz Austi­je, još uvi­jek na­la­zi u toj ze­mlji – po­tvr­đe­no je „Da­nu”.
Pro­tiv Ka­šće­la­na je ne­dav­no po­dig­nu­ta op­tu­žni­ca u Cr­noj Go­ri da je na če­lu gru­pe ko­ja se te­re­ti za ze­le­na­štvo, ne­do­zvo­lje­no dr­ža­nje oruž­ja, pro­da­ju dro­ge, da­va­nje mi­ta, te­ško dje­lo pro­tiv op­šte si­gur­no­sti i pra­nje nov­ca.
Pre­ma op­tu­žni­ci spe­ci­jal­nog dr­žav­nog tu­ži­o­ca Sa­še Ča­đe­no­vi­ća, Slo­bo­dan Ka­šće­lan i Igor Bo­žo­vić su kra­jem ma­ja 2010. go­di­ne or­ga­ni­zo­va­li kri­mi­nal­nu gru­pu, a za­tim vr­bo­va­li osta­le čla­no­ve ka­ko bi se ba­vi­li ze­le­na­štvom, šver­com dro­ge, pra­njem nov­ca. Oni su na­vod­no bi­li za­du­že­ni za pla­ni­ra­nje i vr­še­nje kri­vič­nih dje­la, ali i za da­va­nje uput­sta­va i na­red­be osta­lim čla­no­vi­ma kri­mi­nal­ne or­ga­ni­za­ci­je.
Osim Ka­šće­la­na i Bo­žo­vi­ća, na spi­sku op­tu­že­nih su Alek­san­dar Đu­ri­šić, Vla­di­mir Bo­žo­vić, Si­ni­ša Vla­ho­vić, Igor Đu­ri­šić, Da­vor Pre­le­vić i Mi­loš Ra­do­njić, ko­ji su u bjek­stvu. Ta­ko­đe su op­tu­že­ni Ste­fan Br­no­vić iz Pod­go­ri­ce, Đerđ Ca­maj, Alek­san­dra Bog­da­no­vić, Ni­ko­la An­drić, Igor An­drić, Tri­po Mo­škov i Go­ran Lju­ba­to­vić.
Ina­če, Slo­bo­dan Ka­šće­lan ra­njen je pro­šle go­di­ne u No­vom Sa­du. Pri­li­kom puc­nja­ve po­vri­je­đen je i nje­gov tje­lo­hra­ni­telj Vla­dan Vuč­ko­vić (40).
Na Ka­šće­la­na i Vuč­ko­vi­ća pu­ca­le su dvi­je za­sad ne­po­zna­te oso­be. Vo­đa jed­nog ko­tor­skog kri­mi­nal­nog kla­na i nje­gov tje­lo­hra­ni­telj u tre­nut­ku na­pa­da su bi­li u auto­mo­bi­lu „audi A8”. Na­pa­da­či su sa mo­to­ra u po­kre­tu is­pa­li­li vi­še hi­ta­ca u nji­ho­vom prav­cu. Ka­šće­la­nu je je­dan hi­tac pro­šao kroz ti­je­lo po­red sr­ca, a Vuč­ko­vić je ra­njen u kuk i no­gu.
On i Vuč­ko­vić ra­nje­ni su u kla­sič­noj sa­če­ku­ši, od­ra­đe­noj po sce­na­ri­ju va­tre­nih ob­ra­ču­na ka­kvi su se tih mje­se­ci de­ša­va­li u Ko­to­ru. Ka­šće­lan i Vuč­ko­vić bi­li su u jed­nom lo­ka­lu u No­vom Sa­du sa pri­ja­te­lji­ma. Od­mah po iz­la­sku iz tog ugo­sti­telj­skog objek­ta ušli su u „audi” i kre­nu­li pre­ma mje­stu gdje su bi­li smje­šte­ni. Za nji­ma su se ta­da upu­ti­li i na­pa­da­či. Sum­nja­ju­ći da će ih oso­be na mo­to­ru na­pa­sti, Ka­šće­la­no­vi pri­ja­te­lji su se auto­mo­bi­lom upu­ti­li za nji­ma. Upor­ni u na­u­mu da vo­đu „ko­tor­skog kla­na” li­še ži­vo­ta, na­pa­da­či su ga pra­ti­li ne­ko­li­ko ki­lo­me­ta­ra. Uvi­djev­ši da im se spre­ma sa­če­ku­ša, Ka­šće­lan i Vuč­ko­vić su ubr­za­li ka­ko bi po­bje­gli. Do puc­nja­ve je do­šlo u Uli­ci Va­se Sta­ji­ća. Na­pa­da­či su iz­va­di­li auto­mat­ske pu­ške, iz ko­jih su is­pa­li­li vi­še hi­ta­ca u prav­cu „audi­ja”. In­spek­to­ri su iza­šli na li­ce mje­sta i za­tvo­ri­li uli­cu na ko­joj su na­šli vi­še od 10 ča­u­ra. Auto­mo­bil u ko­jem su bi­li po­vri­je­đe­ni iz­bu­šen je od is­pa­lje­nih me­ta­ka.D.Ž.
  • Hronika
    Ranije - Hronika

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"