Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Dobila finansijsku injekciju od Hitne pomoći * Za državni vrh tenderi ne važe * Brajuško u samici zbog straha od linča * Turiste postrojavali pa ih šamarali * Vatrena stihija odnijela više od 60 života * Moskvi sankcije, Briselu šamar * NATO berićet
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 19-06-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Vuk Maraš, direktor Monitoring programa MANS-a:
Nakon ljetnje pauze čeka nas serija lokalnih izbora, koje u praksi nema ko da sprovede niti da kontroliše.

Vic Dana :)

Došli Mujo i Fata na bračno savjetovanje kod psihologa.
Fata se navila kako je Mujo ne voli više kao prije, ne gotivi je, raspričala se naveliko. Doktor iznenada ustane, strastveno poljubi Fatu u usta, počne da je hvata i gnječi na različitim mjestima i sjedne. Fata zanijemila i samo gleda.
Doktor se okrena Muju i kaže: „Vidiš, ovo njoj treba bar tri puta sedmično”.
Kaže Mujo: „Ma, doktore, mogu ja nju dovest ponedjeljkom i srijedom ali, vala, petkom ne mogu, igram fudbal sa jaranima”.


- Stariji čovjek, gluv na desno uvo traži ženu gluvu na lijevo uvo radi poznatstva i dobrog razumijevanja!
- Šifra: Dolby Surround!


- Uciteljica pita Pericu: koliko je dva i dva, a Perica kao iz topa odgovara četiri.
Na to će učiteljica: sjedni, pet.
Perica: Aaaaaaa, da, da pet!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Hronika - datum: 2017-06-18 RADE STOŠIĆ U PISMU REDAKCIJI „DANA” TVRDI DA MU JE PODMETNUTO UBISTVO KLAUSA DOJČLENDERA
Nevin ću da robijam 30 godina
Stošić Nevin ću da robijam 30 godina Sudije ne poštuju spise iz Njemačke i moje 100 posto validne dokaze. Leš Dojčlendera nađen je na teritoriji Hrvatske, a ne Crne Gore. Samim tim Crna Gora nema osnova da mi sudi – naveo je Stošić u pismu
Dr­ža­vlja­nin Sr­bi­je Ra­de Sto­šić u pi­smu ko­je je iz spu­škog za­tvo­ra do­sta­vio re­dak­ci­ji „Da­na” sa­op­štio je da je bez ijed­nog do­ka­za osu­đen na 30 go­di­na za­tvo­ra zbog ubi­stva nje­mač­kog dr­ža­vlja­ni­na Kla­u­sa Doj­člen­de­ra. Od­lu­kom Vr­hov­nog su­da po­tvr­đe­na je pre­su­da ko­jom su on i Kri­sti­jan Gon­di iz Sen­te osu­đe­ni na po 30 go­di­na ro­bi­je jer su, po ocje­ni su­di­ja, iz ko­ri­sto­lju­blja ubi­li nje­mač­kog dr­ža­vlja­ni­na.
Sto­šić je u pi­smu tvr­dio da ne po­sto­ji ni­je­dan do­kaz da je kriv za dje­lo za ko­je mu je iz­re­če­na ro­bi­ja od tri de­ce­ni­je, te da čak Cr­na Go­ra po za­ko­nu ni­je smje­la da mu su­di za ovo dje­lo jer ti­je­lo nje­mač­kog dr­ža­vlja­ni­na ni­je pro­na­đe­no na te­ri­to­ri­ji Cr­ne Go­re. On je na­veo i da ni­ka­da ni­je pri­znao da je ubio nje­mač­kog dr­ža­vlja­ni­na, iako se to i da­lje pla­si­ra kao isti­na.
– Ja, Ra­de Sto­šić, ne­gi­ram ubi­stvo ko­je mi se sta­vlja na te­ret, jer ne­mam ve­ze sa sud­bi­nom i ubi­stvom po­koj­nog Doj­člen­de­ra. Su­di­je ko­je su me bez osno­va, do­ka­za, DNK uzor­ka, osu­di­le na 30 go­di­na ro­bi­je ne po­štu­ju va­lid­ne spi­se i mo­je do­ka­ze – pi­ši u Sto­ši­će­vom pi­smu.
On je na­veo da je 1. de­cem­bra pro­šle go­di­ne Ape­la­ci­o­ni sud po­tvr­dio iz­mi­šlje­nu i ne­tač­nu pre­su­du od­bi­ja­ju­ći nje­go­vu žal­bu kao neo­sno­va­nu, a pri­hva­ta­ju­ći ne­prav­du i ne­i­sti­nu. Na­kon to­ga, ob­ja­šnja­va ovaj osu­đe­nik, ulo­žio je žal­bu Vr­hov­nom su­du zah­ti­je­va­ju­ći da se obra­ti pa­žnja na pre­su­du zbog kob­nih gre­ša­ka.
– De­man­tu­jem i ne­gi­ram pri­zna­nje ko­je se i da­lje pla­si­ra na mo­ju šte­tu. Su­di­je Vi­šeg, Ape­la­ci­o­nog i Vr­hov­nog su­da ne po­štu­ju spi­se iz Nje­mač­ke i mo­je 100 od­sto va­lid­ne do­ka­ze. Leš po­koj­nog Doj­člen­de­ra na­đen je na te­ri­to­ri­ji Hr­vat­ske, a ne Cr­ne Go­re. Sa­mim tim Cr­na Go­ra po me­đu­na­rod­nom za­ko­nu ne­ma osno­va da me hap­si, za­tva­ra, da mi su­di i osu­đu­je me – na­vo­di Sto­šić u pi­smu.
Tvr­di i da ni­ko iz Hr­vat­ske, kao ni Nje­mač­ke, po­što je ubi­je­ni nji­hov dr­ža­vlja­nin, od 2005. go­di­ne ka­da se do­go­di­lo ubi­stvo do 2010. go­di­ne ni­je po­tra­ži­vao ni­ti je tra­žio nje­go­vo iz­ru­če­nje.
– Da je bi­lo do­ka­za sa­mo oni su mi mo­gli su­di­ti po nji­ho­vim za­ko­ni­ma. U spi­si­ma Hr­vat­ske ne po­sto­je do­ka­zi ko ga je ubio, kad je ubi­jen, ka­ko i gdje. In­spek­to­ri Nje­mač­ke su iz­vr­ši­li is­tra­gu – do­da­je Sto­šić, tvr­de­ći da ana­li­ze iz Vis­ba­de­na ni­je­su utvr­di­le po­sto­ja­nje nje­go­vog DNK na do­ka­zi­ma.
Op­tu­žni­ca na osno­vu ko­je je ogla­šen kri­vim, tvr­di ovaj osu­đe­nik, ista je od 2010. do 2017. go­di­ne i ni­ka­da ni­je pot­kri­je­plje­na do­ka­zi­ma.
Ka­kvo je to ko­ri­sto­lju­blje kad sam ja vla­snik sta­na sa ku­po­pro­daj­nim ugo­vo­rom? Za­što bih ja ubio ne­ko­ga ko je ži­vio u mom sta­nu zbog sta­na? U mom sta­nu se ni­je de­si­lo ubi­stvo. Da mi je po­koj­ni Doj­člen­de­ra pri­je­tio pri­ja­vio bih ga bu­dvan­skoj po­li­ci­ji – tvr­di on.
Sto­šić na­vo­di i da je po­li­ca­jac ko­ji ga je 2010. go­di­ne uhap­sio znao da ne­ma ni­ka­kve ve­ze sa ubi­stvom, ali da je po­stu­pio po una­pri­jed pla­ni­ra­noj re­ži­ji na­mje­šte­nog ubi­stva.
– Op­tu­žni­ca tu­ži­o­ca Lji­lja­ne La­kić je fal­si­fi­ko­va­na sa umi­šlja­jem, ne­i­sti­na­ma i pod­mu­klim pod­va­la­ma. Po op­tu­žni­ci, ti­je­lo Doj­člen­de­ra ba­če­no je kod Sve­tog Ste­fa­na na pu­či­ni. Pi­tam tu­ži­o­ca ka­ko je ti­je­lo mo­glo da do­đe do ostr­va Mljet u ka­nal So­zi­ne u Hr­vat­skoj ko­ji je uda­ljen oko 300 ki­lo­me­ta­ra od Sve­tog Ste­a­fa­na. Ko­li­ko pla­ža, gra­do­va, mje­sta, za­li­va i ostr­va ima do ka­na­la So­zi­ne u Hr­vat­skoj. I naj­ve­ćim na­uč­ni­ci­ma to je ne­mo­gu­ća mi­si­ja. To je mon­stru­o­zna op­tu­žni­ca bez do­ka­za – ka­že Sto­šić.M.V.P.


Pre­su­da

Pre­ma ocje­ni su­da, Sto­šić i God­ni ne­sum­nji­vo su kri­vi za ubi­stvo nje­mač­kog dr­ža­vlja­ni­na.
– Pr­vo­ste­pe­ni i dru­go­ste­pe­ni sud su oči­gled­no ci­je­ni­li re­le­vant­nost pred­lo­že­nih do­ka­za i oprav­da­no za­klju­či­li da su od­luč­ne či­nje­ni­ce utvr­đe­ne već spro­ve­de­nim do­ka­zi­ma i da bi iz­vo­đe­nje pred­lo­že­nih do­ka­za vo­di­lo odu­go­vla­če­nju po­stup­ka – za­klju­či­le su su­di­je Vr­hov­nog su­da.
Sud je u pr­vo­ste­pe­noj pre­su­di pri­hva­tio na­vo­de op­tu­žni­ce Lji­lja­ne La­kić da su Sto­šić i Gon­di ubi­li Doj­člen­de­ra 7. fe­bru­a­ra 2005. go­di­ne u Bu­dvi, da je Gon­di to ura­dio zbog 17.000 eura, a Sto­šić ra­di pri­sva­ja­nja imo­vi­ne po­koj­nog Doj­člen­de­ra – sta­na od 105 kva­dra­ta u na­se­lju Drob­ni­ći.
– Sto­šić je ču­vao stra­žu, a Gon­di je šip­kom usmr­tio Doj­člen­de­ra, na­kon če­ga mu je sje­ki­rom ot­ki­nuo gla­vu i udo­ve, a za­tim su sve spa­ko­va­li u naj­lon­ski džak. Po­tom su se dvo­ji­ca okri­vlje­nih od­ve­zli do Kra­lji­či­ne pla­že, u na­se­lju Sve­ti Ste­fan, i u ča­mac uba­ci­li dje­lo­ve ti­je­la ma­sa­kri­ra­nog Doj­člen­de­ra. Na­kon to­ga su is­plo­vi­li na otvo­re­no mo­re i iz­ba­ci­li ti­je­lo – pi­še, iz­me­đu osta­log, u pre­su­di.

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"