Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Državnim kreditom od 200 hiljada vratio Acu dug * Razmišljamo o bojkotu parlamenta * Nevin ću da robijam 30 godina * Zaplijenjene cigarete iz Bara vrijedne šest miliona * Do Krupca vozilo sto biciklista * „Fića fest” * Državnim kreditom od 200 hiljada vratio Acu dug
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 18-06-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Slaven Radunović, funkcioner Nove srpske demokratij:
– Milo Đukanović je za sebe rezervisao ulogu Pinokija. S obzirom na to kakve neistine priča, moraće ubrzo na plastičnu operaciju u Švajcarsku, na skraćivanje nosa.

Vic Dana :)

Čak Norisa je rodila tetka, jer niko nije smio da mu diro mater.

Sudija pita okrivljenog kojeg su uhvatili na djelu kako krade:
- Jeste li oženjeni?
- Ne, nisam i nikada neću biti!
- Toliko pametan čovjek, a krade! 

- Kako se zove Bosanac koji zna da uključi fen?
- Fenomen.

Razgovaraju dva novorođenčeta i dječak kaže djevojčici:
- Ja sam dječak!
A djevojčica ga pita:
- Kako znaš?
Dječak podiže noge i reče:
- Vidiš, imam plave čarapice!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Hronika ANDRIJA MANDIĆ OBJELODANIO SNIMKE UPADA U STRANAČKE PROSTORIJE
Režim izaziva sukobe
Kadrovi upada u prostorije Nove srpske demokratije Režim izaziva sukobe Režim pokušava da najbrutalniji fizički upad u prostorije jedne političke stranke u istoriji višepartizma sakrije pričom o bezazlenom incidentu između dva pripadnika obezbjeđenja Andrije Mandića i tri slučajna prolaznika, kazao je Mandić
Pred­sjed­nik No­ve srp­ske de­mo­kra­ti­je i funk­ci­o­ner De­mo­krat­skog fron­ta An­dri­ja Man­dić po­vo­dom na­vo­da o in­ci­den­tu ka­da su na­pad­nu­ti čla­no­vi nje­go­vog obez­bje­đe­nja De­jan Goj­ko­vić i Go­ran Ni­ke­zić do­sta­vio je sni­mak na ko­jem se, ka­ko je ka­zao, ja­sno vi­di ka­ko de­vet oso­ba upa­da u stranačke pro­sto­ri­je. Ne­ka od li­ca sa snim­ka, tvr­di on, ka­sni­je su na­pa­la Goj­ko­vi­ća i Ni­ke­zi­ća. Man­dić je iz­ri­čit da je u pi­ta­nju re­žim­ski na­pad, a da vlast po­ku­ša­va da se sa­kri­je iza „tro­ji­ce slu­čaj­nih pro­la­zni­ka”.
– Pret­hod­na dva da­na ču­li su se sta­vo­vi da je na­ša re­ak­ci­ja na naj­no­vi­ji re­žim­ski na­pad pre­tje­ra­na, a tvrd­nja da vlast pro­vo­ci­ra gra­đan­ske su­ko­be neo­pre­zna i ne­po­treb­na. Svje­sni smo či­nje­ni­ce da su te ocje­ne, ko­je su iz­ni­je­li ne­ki me­di­ji, ana­li­ti­ča­ri, kao i dio opo­zi­ci­o­nih po­li­ti­ča­ra, bi­le do­mi­nant­no za­sno­va­ne na sa­op­šte­nji­ma re­ži­ma ko­ji­ma su se od jav­no­sti skri­va­le či­nje­ni­ce ko­je naj­bo­lje svje­do­če o dra­ma­tič­no­sti si­tu­a­ci­je u ko­joj se na­la­zi Cr­na Go­ra. Na­i­me, re­žim po­ku­ša­va da naj­bru­tal­ni­ji fi­zič­ki upad u pro­sto­ri­je jed­ne po­li­tič­ke stran­ke u isto­ri­ji vi­še­par­ti­zma sa­kri­je pri­čom o be­za­zle­nom in­ci­den­tu iz­me­đu dva pri­pad­ni­ka obez­bje­đe­nja An­dri­je Man­di­ća i tri slu­čaj­na pro­la­zni­ka. Zbog to­ga smo od­lu­či­li da jav­nosti pri­ka­že­mo sni­mak upa­da de­vet oso­ba u pro­sto­ri­je No­ve srp­ske de­mo­kra­ti­je – sa­op­štio je Man­dić.
Sa ovog snim­ka, do­da­je, uspje­li su da iden­ti­fi­ku­ju Gle­di­sa Če­ka­ja, za ko­ga pro­cje­nju­je­mo da je bio vo­đa gru­pe. Na­kon van­dal­skog na­pa­da na pro­sto­ri­je NSD-a, po­ja­ča­ni još ne­ko­li­ci­nom, oni su is­pred Ur­gent­nog cen­tra na muč­ki i po­dao na­čin na­pa­li Goj­ko­vi­ća i Ni­ke­zi­ća.
– Po­li­ti­ka DF-a je po­li­ti­ka mi­ra, a me­to­di ko­je ko­ri­sti­mo su ne­na­sil­ni, dok Mi­lu Đu­ka­no­vi­ću i još ne­ki­ma iz re­ži­ma, ko­ji­ma vlast iz­mi­če iz ru­ku, od­go­va­ra iza­zi­va­nje su­ko­ba u Cr­noj Go­ri. Bo­san­sko-her­ce­go­vač­ka tra­ge­di­ja je ot­po­če­la ubi­stvom srp­skog sva­ta u Sa­ra­je­vu i taj po­je­di­nač­ni zlo­čin, iza ko­ga su sta­ja­le re­žim­ske struk­tu­re BiH, upa­lio je po­žar su­ko­ba ko­ji je za­hva­tio tu ju­go­slo­ven­sku re­pu­bli­ku i une­sre­ćio na sto­ti­ne hi­lja­da lju­di. To je put ko­jim ne tre­ba da ide ni­ko u Cr­noj Go­ri, pa smo zbog to­ga jav­no po­zva­li cr­no­gor­ski re­žim i pa­ra­dr­žav­ne kri­mi­nal­ne struk­tu­re da od­u­sta­nu od na­pa­da na DF. Upra­vo su na­ša obra­ća­nja ener­gič­na mje­ra u od­bra­ni mi­ra. Mi smo po­li­tič­ka or­ga­ni­za­ci­ja ko­ja je bru­tal­no na­pad­nu­ta, na­ši lju­di se ne­vi­ni na­la­ze u za­tvo­ru, li­de­ri se hap­se i mon­ti­ra­ju im se sud­ski po­li­tič­ki pro­ce­si dok su fi­zič­kim na­pa­di­ma i po­vre­đi­va­nji­ma iz­lo­že­ni čla­no­vi na­šeg po­li­tič­kog sa­ve­za. Mir je ne­dje­ljiv i ne­pri­hva­tlji­vo je po­na­ša­nje da se or­ga­ni­zo­va­ni ma­sov­ni dr­žav­ni te­ror vr­ši nad DF-om, naj­ja­čom opo­zi­ci­o­nom po­li­tič­kom gru­pa­ci­jom. Cr­na Go­ra se na­la­zi u te­škoj i du­bo­koj kri­zi i nje­no rje­še­nje mo­ra da bu­de po­li­tič­ko, a ne na­sil­no, ka­ko že­le po­je­di­ni re­žim­ski kru­go­vi – ka­zao je Man­dić.
M.V.P.


Osum­nji­če­ni za pre­bi­ja­nje ne­gi­ra­li kri­vi­cu

Zbog sum­nje da su na­pa­li Ni­ke­zi­ća i Goj­ko­vi­ća uhap­še­ni su Da­vor Zla­ti­ča­nin (24), Gle­dis Če­kaj (34) i Đor­đi­je Šu­nje­vić (31). Oni su ne­gi­ra­li kri­vi­cu u Osnov­nom dr­žav­nom tu­ži­la­štvu u Pod­go­ri­ci, tvr­de­ći da su na­pad­nu­ti i da in­ci­dent ni­je imao po­li­tič­ku po­za­di­nu. Tu­ži­lac u Osnov­nom dr­žav­nom tu­ži­la­štvu Zo­ri­ca Mi­la­no­vić je na­kon sa­slu­ša­nja osum­nji­če­ni­ma od­re­di­la za­dr­ža­va­nje do 72 sa­ta zbog opa­sno­sti da će, uko­li­ko se na­đu na slo­bo­di, uti­ca­ti na svje­do­ke.


In­sti­tu­ci­je ostra­šće­ne i is­po­li­ti­zo­va­ne

Man­dić je po­zvao sve stran­ke, me­dij­ske ku­će ili NVO da raz­mi­sle ka­ko bi re­a­go­va­li da se ova­kav te­ror spro­vo­di mje­se­ci­ma nad nji­ma i da su ova­ko bru­tal­no na­pad­nu­ti u svo­jim pro­sto­ri­ja­ma.
– Kad od­gle­da­te sni­mak, po­mi­sli­te na tre­nu­tak da se ra­di o pro­sto­ri­ja­ma DPS-a ili ne­ke od opo­zi­ci­o­nih stra­na­ka, ili ne daj bo­že ne­kog me­di­ja – ka­že Man­dić, do­da­ju­ći da bi re­ak­ci­je ne­kih me­di­ja i par­ti­ja u to­me slu­ča­ju si­gur­no bi­le slič­ne ili još oštri­je od nji­ho­ve.
– Da­nas pred­sta­vlja­mo sni­mak sa­mo ka­ko bi gra­đa­ni mo­gli da se uvje­re u in­ten­zi­tet ostra­šće­no­sti i is­po­li­ti­zo­va­no­sti cr­no­gor­skih in­sti­tu­ci­ja – do­dao je Man­dić.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja portala "Dan on-line" je kažnjivo i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama.

Podaci, tekstovi, fotografije i informacije objavljene na ovom portalu mogu se koristiti isključivo u lične i nekomercijalne svrhe.
Zabranjeno je svako modifikovanje, kopiranje, štampanje, javno prikazivanje i reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno objavljivanje informacija sa ovog portala u komercijalne svrhe, bez pisane saglasnosti "Jumedia mont" d.o.o..

Prenošenje sadržaja portala "Dan-online" dozvoljeno je uz prethodno pribavljeno odobrenje vlasnika prava, uz obavezno navođenje izvora ili linkovanje izvornog sadržaja portala "Dan on-line".

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"