Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
* * * * * *
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 16-10-2014

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
N/A:
N/A

Vic Dana :)

Vraća se Perica kući i kaže mami:
- Mama, dobio sam pet iz srpski!
- A majka ga upita:
- Na šta sine?
- Na padeži.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Hronika - datum: 2017-07-15 SMIJENJENOG NAČELNIKA KOTORSKE POLICIJE ČEKA UNAPREĐENJE
Popović kandidat za komandanta SAJ-a
Popović kandidat za komandanta SAJ-a
Smi­je­nje­ni na­čel­nik Odje­lje­nja bez­bjed­no­sti Ko­tor Igor Po­po­vić njo­zbilj­ni­ji je kan­di­dat za ko­man­dasnta Spe­ci­jal­ne an­ti­te­ro­ri­stič­ke je­di­ni­ce (SAJ). Nad­le­žni iz Upra­ve po­li­ci­je i Mi­ni­star­stva unu­tra­šnjih po­slo­va pre­ma sa­zna­nji­ma „Da­na”, već su oba­vi­li raz­go­vo­re sa Po­po­vi­ćem, ka­ko bi raz­mo­tri­li mo­guć­nost da za­u­me mje­sto še­fa SAJ-a.
Po­po­vić tre­ba da pre­u­zme mje­sto Ra­do­sla­va Lje­ško­vi­ća, ko­ji je su­spen­do­van po­što je op­tu­žen da je pri­krio sa­jov­ce ko­ji su na pro­te­sti­ma u ok­to­bru 2015. go­di­ne bru­tal­no pre­tu­kli gra­đa­ne i de­mo­li­ra­li nji­ho­va vo­zi­la. Ta­da je za ko­man­dan­ta SAJ-a po­sta­vljen Mir­ko Ba­no­vić. Ka­ko je Lje­ško­vi­ću po­tvr­đe­na ka­zna za­tvo­ra od pet mje­se­ci, zbog ko­je bi usko­ro tre­ba­lo da ide u ZIKS, kre­nu­lo je raz­ma­tra­nje mo­gu­ćih kan­di­da­ta za nje­go­vu funk­ci­ju.
Po­po­vić je po­čet­kom ove go­di­ne smi­je­njen sa mje­sta še­fa ko­tor­ske po­li­ci­je zbog ne­mo­ći da se iz­bo­ri sa ra­tom ko­tor­skih kla­no­va – „ška­ljar­skog” i „ka­vač­kog” – ko­ji se mal­te­ne sva­ko­dnev­no vo­dio na uli­ca­ma Ko­to­ra. Upr­kos to­me, nad­le­žni su oci­je­ni­li da je on naj­bo­lji kan­di­dat za ko­man­dan­ta SAJ-a.
Osnov­no dr­žav­no tu­ži­la­štvo u Pod­go­ri­ci i da­lje vo­di is­tra­ge o ne­ko­li­ko slu­ča­je­va pre­bi­ja­nja gra­đa­na na pro­te­sti­ma u ok­to­bru 2015. go­di­ne za ko­ja se sum­nji­če slu­žbe­ni­ci SAJ-a.
Igor Po­po­vić je du­gi niz go­di­na ra­dio u SAJ-u, a po­tom je bio u Sek­to­ru za obez­bje­đe­nje lič­no­sti i obje­ka­ta, gdje je po­kri­vao mje­sto še­fa za ino­stra­ne šti­će­ne lič­no­sti. Ka­da je Igor Luk­šić bio pre­mi­jer, Po­po­vić je bio za­du­žen za nje­go­vo obez­bje­đe­nje. Na­kon Luk­ši­će­ve smje­ne, i nje­gov šef obez­bje­đe­nja ski­nut je sa li­ste i du­go je bio ne­ras­po­re­đen u slu­žbi.
Po­čet­kom go­di­ne u Upra­vi po­li­ci­je iz­vr­šen je niz ka­drov­skih pro­mje­na. Smje­ne su usli­je­di­le na­kon broj­nih ob­rač­na, puc­nja­va, ra­nja­va­nja kao i bom­ba­ških na­pa­da. Ta­da je od­lu­kom mi­ni­stra unu­tra­šnjih po­slo­va Me­vlu­di­na Nu­ho­dži­ća i di­rek­to­ra po­li­ci­je Slav­ka Sto­ja­no­vi­ća, na mje­sto še­fa kri­mi­na­li­stič­ke po­li­ci­je ime­no­van Enis Ba­ko­vić. On je na tom mje­stu na­sli­je­dio Mi­lo­va­na Pa­vi­će­vi­ća, ko­ji je pret­hod­no pod­nio ostav­ku. Za po­moć­ni­ka di­rek­to­ra Upra­ve po­li­ci­je za Sek­tor za obez­bje­đe­nje lič­no­sti i obje­ka­ta ta­da je ime­no­van Dra­gan Bla­go­je­vić, ko­ji je bio ko­man­dant Po­seb­ne je­di­ni­ce po­li­ci­je. On je na tu funk­ci­ju do­šao umje­sto Pre­dra­ga Aša­ni­na, ko­ji je, iz lič­nih raz­lo­ga, pod­nio ostav­ku.
Na mje­sto ko­man­dan­ta Po­seb­ne je­di­ni­ce po­li­ci­je po­sta­vljen je Ve­se­lin Ma­gov­če­vić.
– Osim na­ve­de­nog, ka­drov­ske pro­mje­ne iz­vr­še­ne su i na ni­vou Cen­tra bez­bjed­no­sti Bar i Odje­lje­nja bez­bjed­no­sti Ko­tor. No­vi na­čel­nik CB Bar je Dra­go Spi­ča­no­vić, do­sa­da­šnji šef Odje­lje­nja za unu­tra­šnju kon­tro­lu po­li­ci­je, dok je no­vi na­čel­nik OB Ko­tor Mar­ko Ra­du­si­no­vić, do­sa­da­šnji vi­ši po­li­cij­ski in­spek­tor u Od­sje­ku za bez­bjed­nost drum­skog sa­o­bra­ća­ja – Sek­tor po­li­ci­je op­šte nad­le­žno­sti. Mi­loš Ra­du­lo­vić i Igor Po­po­vić, ko­ji su do sa­da bi­li na­čel­ni­ci CB Bar i OB Ko­tor, oba­vlja­će dru­ge po­slo­ve i za­dat­ke u okvi­ru po­li­ci­je – sa­op­šte­no je iz ta­da Upra­ve po­li­ci­je.
Smi­je­nje­ni su i po­moć­ni­ci u CB Bar Go­ran Jo­kić i Ekan Ja­sa­vić, kao i na­čel­nik kri­mi­na­li­sti­ke u CB Pod­go­ri­ca Si­ni­ša Stoj­ko­vić.
M.V.P.


Bez ko­men­ta­ra

Re­dak­ci­ja „Da­na” kon­tak­ti­ra­la je s Igo­rom Po­po­vi­ćem ka­ko bi pro­vje­ri­la ove nav­o­de. Me­đu­tim, on ni­je že­lio da ko­men­ta­ri­še na­vo­de da će usko­ro za­u­ze­ti mje­sto ko­man­dan­ta SAJ-a, već je re­kao da je za ta pi­ta­nja nad­le­žna slu­žba Upra­ve po­li­ci­je. Ni iz UP ni­je bi­lo zva­nič­nog od­go­vo­ra.
  • Hronika
    Ranije - Hronika

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"