Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Ministar sakrio dvije ženine ambulante * Turiste evakuišu zbog požara * Acov avion prodaju za 1,6 miliona eura * Srpske pisce prevodiće na crnogorski * Izdajnici će polagati račun narodu * Nema otvorenih pitanja s Crnom Gorom * Sit gladnome ne vjeruje
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 17-07-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Milan Knežević:
Zbog ideala za koje se borim spreman sam i na sto godina robije.

Vic Dana :)

Savjet
Pričaju dva prijatelja.
- Osjećam se loše u poslednje vrijeme, a ne znam kod kog ljekara da odem.
- Pa, idi kod doktora Pavlovića.
On ti je liječio pokojnog Milana, pokojnog Đuru, pokojnu Miru.Putujući trgovac kuca na vrata. Otvara mu klinac sa cigaretom u ustima i čašom viskija u ruci. Trgovac ga upita:
●Zdravo, mališa. Jesu li ti tu mama i tata?
●A šta misliš?Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Hronika PORODICA OSMANA KUČA SPECIJALNOM TUŽILAŠTVU PODNIJELA KRIVIČNU PRIJAVU PROTIV SUDIJE SANJE MIROVIĆ I JAVNOG IZVRŠITELJA MITRA MIROVIĆA
Žena sudi, muž plijeni
Osnovni sud u Ulcinju Žena sudi, muž plijeni Kuč za ogromnu štetu okrivljuje sudiju Osnovnog suda u Ulcinju Sanju Mirović i njenog supruga Mitra Mirovića, javnog izvršitelja, koji su, kako tvrdi, nepokretnost vrijednu preko tri miliona eura dodijelili Opštini Ulcinj na ime naplate duga od 200.000 eura
O
p­šti­na Ul­cinj po­ku­ša­va da na­pla­ti dug od oko 200.000 eura od Osma­na Ku­ča iz Ba­ra od­u­zi­ma­njem ze­mlji­šta či­ja je vri­jed­nost pro­ci­je­nje­na na 3.114.000 eura.
Kuč za ogrom­nu šte­tu okri­vlju­je su­di­ju Osnov­nog su­da u Ul­ci­nju Sa­nju Mi­ro­vić i nje­nog su­pru­ga Mi­tra Mi­ro­vi­ća, jav­nog iz­vr­ši­te­lja, ko­ji su, ka­ko tvr­di, ne­po­kret­nost vri­jed­nu pre­ko tri mi­li­o­na eura do­di­je­li­li Op­šti­ni Ul­cinj na ime na­pla­te du­ga od 200.000 eura.
On je to ze­mlji­šte u Ul­ci­nju ku­pio 2002. go­di­ne i upi­sao u ka­ta­star ukup­nu kva­dra­tu­ru od 16.489 kva­drat­nih me­ta­ra za­jed­no sa su­vla­sni­kom. Ka­da je za­ži­vio no­vi ka­ta­star, ge­o­me­tar je usta­no­vio da na toj po­vr­ši­ni ne­do­sta­je 1.389 kva­dra­ta, što je bio raz­log da Kuč i su­vla­snik ze­mlji­šta tu­že lo­kal­nu sa­mo­u­pra­vu.
– Na pr­vom su­đe­nju u Osnov­nom su­du u Ul­ci­nju pre­su­đe­no je u mo­ju ko­rist, na šta se Op­šti­na ža­li­li Vi­šem su­du, a taj sud je od­bio nji­ho­vu žal­bu i po­tvr­dio pre­su­du u mo­ju ko­rist. Po­di­gao sam no­vac ko­ji sam do­bio na osno­vu pre­su­de Vi­šeg su­da, od­no­sno mo­ju po­lo­vi­nu od 126.000 eura, a po­lo­vi­nu je pre­u­zeo su­vla­snik. Me­đu­tim, re­vi­zi­jom Vr­hov­nog su­da pred­met je vra­ćen na po­nov­ni po­stu­pak, gdje sam ja iz­gu­bio spor, a sa­mim tim stvo­re­na je oba­ve­za da su­vla­snik i ja vra­ti­mo uku­pan iz­nos od 252.000 eura, od­no­sno po 126.000 eura – is­pri­čao je Kuč.
Ka­ko je do­dao, tek ta­da po­či­nju još ve­ći pro­ble­mi za nje­ga.
– Sud­ski pro­ces, ko­ji je du­go tra­jao, okon­čan je tek 2016. go­di­ne, ka­da jav­ni iz­vr­ši­telj, na osno­vu rje­še­nja Osnov­nog su­da u Ul­ci­nju, pra­vo­sna­žne i iz­vr­šne pre­su­de, od­u­zi­ma svu mo­ju ze­mlju od 7.902 kva­drat­na me­tra, či­ju je vri­jed­nost sud­ski vje­štak u me­đu­vre­me­nu pro­ci­je­nio na 3.114.000 eura. Za sve vri­je­me tra­ja­nja po­stup­ka, ni­smo bi­li oba­vi­je­šte­ni o nje­go­vom to­ku, pa nam sa­mim tim ni­je ni pru­že­na mo­guć­nost da ak­tiv­no uče­stvu­je­mo u po­stup­ku i spri­je­či­mo na­sta­nak ogrom­ne šte­te po nas – tvr­di Kuč.
On po­seb­no na­gla­ša­va da je jav­ni iz­vr­ši­telj u ovom pred­me­tu bio Mi­tar Mi­ro­vić, su­prug su­di­je Sa­nje Mi­ro­vić, ko­ja je i do­ni­je­la pra­vo­sud­no rje­še­nje.
–Sa svo­jim si­no­vi­ma Edi­nom i Emi­rom pod­nio sam kri­vič­nu pri­ja­vu pro­tiv njih dvo­je Spe­ci­jal­nom dr­žav­nom tu­ži­la­štvu, a pro­tiv Mi­tra Mi­ro­vi­ća i Osnov­nom dr­žav­nom tu­ži­la­štvu. Po­što su njih dvo­je su­pru­žni­ci, sma­tram da je po­sto­ja­la za­kon­ska oba­ve­za da se iz­u­zmu iz ovog pred­me­ta. Ja­sno je da je su­di­ja Mi­ro­vić sa umi­šlja­jem do­ni­je­la ne­za­koni­to re­še­nje, a sve u ci­lju na­no­še­nja šte­te mo­joj po­ro­di­ci, i ta­ko omo­gu­ći­la iz­vr­šnom po­vje­ri­o­cu, od­no­sno Op­šti­ni Ul­cinj, da na osno­vu ne­za­ko­ni­tog rje­še­nja stek­ne imo­vi­nu ve­li­ke vri­jed­no­sti. Na­kon to­ga je Mi­tar Mi­ro­vić spro­veo po­stu­pak ne­sa­vje­sno i su­prot­no od­red­ba­ma sa­mog za­ko­na. On je vi­še pu­ta ogla­ša­vao pro­da­ju cje­lo­kup­ne imo­vi­ne iako za to ni­je imao za­kon­skog osno­va. Ako je već tre­ba­lo ta­ko, on­da se Op­šti­na Ul­cinj mo­gla na­pla­ti­ti sa­mo iz di­je­la imo­vi­ne, či­ja je vri­jed­nost bi­la do­volj­na za na­mi­re­nje du­ga. Da li je nor­mal­no i če­mu vo­di po­stu­pak jav­nog iz­vr­ši­te­lja Mi­ro­vi­ća, ko­ji je po­stu­pio pro­tiv­prav­no, ka­da je na­še ne­po­kret­no­sti, či­ja je vri­jed­nost pro­cije­nje­na na 3.114.000 eura, do­di­je­lio Op­šti­ni Ul­cinj za iz­nos du­ga oko 200.000 eura – pi­ta Kuč.
On kriv­ce vi­di i u pred­sjed­ni­ku op­šti­ne Na­zi­fu Cun­guu i Bu­ri­mi Kro­mi, pra­vo­bra­o­ni­cu za za­šti­tu opštinske imo­vi­ne, ko­ji­ma su pred­la­ga­li da Op­šti­na uzme jed­nu par­ce­lu na ime du­ga od 126.000 eura, plus ka­ma­te.
– Sud­ski iz­vr­ši­telj ša­lje rje­še­nje Di­rek­ci­ji za ne­kre­ti­ne u Ul­ci­nju da se lo­kal­na sa­mo­u­pra­va uknji­ži na kom­plet­nu imo­vi­nu vri­jed­nu 3.114.000 eura na ime du­ga od 126.000 eura, plus ka­ma­te. Da­kle, pre­ba­cu­je na Op­šti­nu sva 7.902 kva­dra­ta. Di­rek­ci­ja za ne­kret­ni­ne do­no­si re­še­nje o uknji­žbi, ali sam ja ulo­žio žal­bu Mi­ni­star­stvu fi­nan­si­ja i taj po­stu­pak još uvi­jek tra­je. U me­đu­vre­me­nu sam ne­kret­ni­ne pre­ba­cio na si­no­ve Edi­na i Emi­ra, ali i oni su se ta­ko­đe bez­u­spje­šno obra­ća­li Op­šti­ni i tra­ži­li da iz­mi­ri­mo oba­ve­ze, da po­stig­ne­mo do­go­vor da se po­rav­na­mo i da mi uzme­mo na­še, a oni svoj dio – ka­zao je Kuč.
Pre­ma nje­go­vim ri­je­či­ma, u pi­ta­nju je pljač­ka.
– Mo­je su sum­nje da će Op­šti­na otu­đi­ti ze­mlji­šte za iz­nos mog du­ga i da će od to­ga po­je­din­ci ima­ti imo­vin­ske ko­ri­sti i da je sve ovo or­ga­ni­zo­va­na igra lju­di ko­je sam već po­me­nuo. Za­to tra­žim od nad­le­žnih or­ga­na da me za­šti­te i kao gra­đa­ni­na i kao ošte­će­no li­ce – is­ta­kao je Kuč.
Pred­sjed­nik Osnov­nog su­da u Ul­ci­nju Amir Đo­kaj re­kao je da je su­di­ja Mi­ro­vić u po­me­nu­tom pred­me­tu po­stu­pi­la po za­htje­vu Op­šti­ne Ul­cinj kao iz­vr­šnog po­vje­re­ni­ka.
– Taj pred­met je upu­ti­la jav­nom iz­vr­ši­te­lju Mi­tru Mi­ro­vi­ću, je­di­nom iz­vr­ši­te­lju u Ul­ci­nju, ko­ji je, sti­ca­jem okol­no­sti, njen su­prug – na­veo je Đo­kaj.
Zva­li smo i jav­nog iz­vr­ši­te­lja Mi­ro­vi­ća, a ja­vio nam se nje­gov po­moć­nik. Ka­da je čuo na­še pi­ta­nje, spu­stio je slu­ša­li­cu.D.S.


Mi­ro­vić me tje­rao iz kan­ce­la­ri­je

Iz­vr­ši­telj Mi­ro­vić me je tje­rao iz kan­ce­la­ri­je i upu­ći­vao me kod pred­sjed­ni­ka op­šti­ne, a nje­gov po­moć­nik ni­je mi dao ni da uđem u kan­ce­la­ri­ju. Go­vo­rio mi je: „Te­bi je Mi­tar Mi­ro­vić pu­no po­mo­gao, po­mo­zi i ti nje­mu.” Iz­me­đu re­do­va se či­ta šta je mi­slio. U me­đu­vre­me­nu, ja sam se raz­bo­lio (di­jag­no­sti­ko­van mi je kar­ci­nom) i li­je­čio sam se u ino­stran­stvu. Ka­da sam se vra­tio 2015. go­di­ne, sa­znao sam da je sud­ski iz­vr­ši­telj od­re­dio dio jed­ne par­ce­le za na­pla­tu du­ga. Na­red­ne go­di­ne po­no­vo sam oti­šao na ope­ra­ci­ju u Is­tan­bul i ne znam što se u me­đu­vre­me­nu iz­de­ša­va­lo. Ni­je­dan po­ziv u me­đu­vre­me­nu ni­sam do­bio od sud­skog iz­vr­ši­te­lja, kao ni mo­ja po­ro­di­ca – tvr­di Kuč.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja portala "Dan on-line" je kažnjivo i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama.

Podaci, tekstovi, fotografije i informacije objavljene na ovom portalu mogu se koristiti isključivo u lične i nekomercijalne svrhe.
Zabranjeno je svako modifikovanje, kopiranje, štampanje, javno prikazivanje i reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno objavljivanje informacija sa ovog portala u komercijalne svrhe, bez pisane saglasnosti "Jumedia mont" d.o.o..

Prenošenje sadržaja portala "Dan-online" dozvoljeno je uz prethodno pribavljeno odobrenje vlasnika prava, uz obavezno navođenje izvora ili linkovanje izvornog sadržaja portala "Dan on-line".

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"