Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Ministar sakrio dvije ženine ambulante * Turiste evakuišu zbog požara * Acov avion prodaju za 1,6 miliona eura * Srpske pisce prevodiće na crnogorski * Izdajnici će polagati račun narodu * Nema otvorenih pitanja s Crnom Gorom * Sit gladnome ne vjeruje
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 17-07-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Milan Knežević:
Zbog ideala za koje se borim spreman sam i na sto godina robije.

Vic Dana :)

Savjet
Pričaju dva prijatelja.
- Osjećam se loše u poslednje vrijeme, a ne znam kod kog ljekara da odem.
- Pa, idi kod doktora Pavlovića.
On ti je liječio pokojnog Milana, pokojnog Đuru, pokojnu Miru.Putujući trgovac kuca na vrata. Otvara mu klinac sa cigaretom u ustima i čašom viskija u ruci. Trgovac ga upita:
●Zdravo, mališa. Jesu li ti tu mama i tata?
●A šta misliš?Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Hronika TUŽILAŠTVO DOŠLO DO LISTINGA RAZGOVORA IZMEĐU BARANINA B.B. I OSUMNJIČENIH ZA UBISTVO STARICE U PLAVU
Telefon otkrio još jednog saučesnika
Privođenje Konatara Telefon otkrio još jednog saučesnika U jednoj od SMS poruka B.B. osumnjičenom Marku Šoškiću poručuje: „Doći će Aleksandar Konatar da pomogne šta od njega budete tražili... odličan je u svom poslu” Zamjenik višeg državnog tužioca u Bijelom Polju Hasan Lukač kazao je da su sprovedene sve istražne radnje i da će kad narednih dana dobiju nalaze vještačenja tačno znati kakva će optužnica biti podignuta i ko će njom biti obuhvaćen
Vi­ši dr­žav­ni tu­ži­lac u Bi­je­lom po­lju po­kre­nuo je is­tra­gu pro­tiv B.B. iz Ba­ra zbog sum­nje da je kao sa­i­vr­ši­lac uče­stvo­vao u ubi­stvu Gor­da­ne Da­šić u Bre­zo­je­vi­cama kod Pla­va. Tu­ži­la­štvo i po­li­ci­ja su po­kre­nu­li is­tra­gu na­kon što su sti­gli li­stin­zi te­le­fon­skih po­zi­va i SMS ko­mu­ni­ka­ci­je. U jed­noj od tih po­ru­ka B.B. osum­nji­če­nom Mar­ku Šo­ški­ću poručuje: „Do­ći će Alek­san­dar Ko­na­tar da po­mog­ne šta od nje­ga bu­de­te tra­ži­li... od­li­čan je u svom po­slu”. Tu­ži­la­štvo sum­nja da je taj Ba­ra­nin uče­stvo­vao u pla­ni­ra­nju pljač­ke i ubi­stva u Pla­vu.
Vi­ši dr­žav­ni tu­ži­lac Ha­san Lu­kač ka­zao je da po­sto­ji mo­guć­nost da se sa po­di­za­njem op­tu­žni­ce sa­če­ka još iz­vje­sno vri­je­me.
– Na­i­me, ka­ko je bi­lo uklju­če­no vi­še li­ca, naj­vje­ro­vat­ni­je će se tra­ži­ti do­pun­sko vje­šta­če­nje ka­ko bi se ne­dvo­s­mi­sleno utvr­di­lo či­ji su tra­go­vi od li­ca ko­ja su iz­vr­ši­la kri­vič­no dje­lo – ka­zao je Lu­kač.
Pla­vlja­nin Mar­ko Šo­škić (24) i Bje­lo­po­ljac Alek­san­dar Ko­na­tar (35), ko­ji se te­re­te da su na mon­stru­o­zan na­čin ubi­li Gor­da­nu Da­šić (84) u Pla­vu, a nje­nog su­pru­ga Vu­ka bru­tal­no pre­tu­kli, osta­će u pri­tvo­ru jer je Ape­la­ci­o­ni sud od­bio žal­be nji­ho­vih bra­ni­la­ca kao neo­sno­va­ne.
Pod is­tra­gom je i dva­de­set­pe­to­go­di­šnji Ni­ko­la Kne­že­vić, ko­ji se sum­nji­či da je bio nji­hov po­ma­gač, od­no­sno da slu­čaj ni­je pri­ja­vio po­li­ci­ji iako je znao za zlo­čin.
Po­red njih, is­tra­gom je ob­u­hva­ćen i B.B. po­što je imao ne­ko­li­ko te­le­fon­skih raz­go­vo­ra sa Šo­ški­ćem, za ko­jeg se sum­nja da je sa Ko­na­ta­rom iz­vr­šio kri­vič­no dje­lo. Da li će bi­ti i na spi­sku op­tu­že­nih, od­lu­či­će za­mje­ni­ca vi­šeg dr­žav­nog tu­ži­o­ca Mi­li­ca Rman­dić, ko­ja vo­di slu­čaj.
Iz tu­ži­la­štva je na­ja­vlje­no da će da­nas ili sju­tra iz da­ni­lov­grad­skog Fo­ren­zič­kog cen­tra sti­ći na­laz o DNK vje­šta­če­nju iuzu­ze­tih tra­go­va sa mje­sta gdje je ubi­je­na Gor­da­na Da­šić, a te­ško po­vri­je­đen njen su­prug Vu­ko Da­šić.
To su za „Dan” po­tvr­di­li advo­ka­ti Re­šad Mu­zu­ro­vić i Ran­ko Po­po­vić, bra­ni­o­ci osum­nji­če­nih Šo­ški­ća i Ko­na­ta­ra.
– Oče­ku­je­mo na­laz vje­šta­če­nja iz Fo­ren­zič­kog cen­tra i tra­so­lo­ško vje­šta­če­nje. Na­kon to­ga će bi­ti po­zna­ta i da­lja sud­bi­na ovog slu­ča­ja – ka­za­li su Mu­zu­ro­vić i Po­po­vić.
Lu­kač je ka­zao da su spro­ve­de­ne sve is­tra­žne rad­nje i da će kad do­bi­ju na­la­ze vje­šta­če­nja tač­no zna­ti ka­kva će op­tu­žni­ca bi­ti po­dig­nu­ta i pro­tiv ko­ga. Ra­ni­je do­bi­je­ni ob­duk­ci­o­ni na­la­zi su po­tvr­di­li da je smrt Gor­da­ne Da­šić na­stu­pi­la kao po­sle­di­ca upo­tre­be si­le.
– Za­sad su osum­nji­če­na tri li­ca, me­đu ko­ji­ma su Šo­škić i Ko­na­tar, za ko­je se sum­nja da su kao su­i­zvr­ši­o­ci iz­vr­ši­li kri­vič­no dje­lo ubi­stvo i na­no­še­nje te­ških po­vre­da. Ni­ko­la Kne­že­vić se te­re­ti za po­ma­ga­nje uči­ni­o­cu na­kon iz­vr­še­nog kri­vič­nog dje­la. O even­tu­al­nom pro­ši­re­nju is­tra­ge ili uklju­či­va­nju u op­tu­žni­cu ne­kog no­vog li­ca bi­će od­lu­če­no do kra­ja sed­mi­ce – re­kao je Lu­kač. M.N.


Zlo­čin zbog 600 eura

Zlo­čin u ku­ći Da­ši­ća u se­lu Bre­zo­je­vi­ce do­go­dio se 31. ma­ja. Osum­nji­če­ni su ta­da ugu­ši­li 84-go­di­šnju Gor­da­nu, što je po­ka­zao i na­laz ob­duk­ci­je. Njen su­prug Vu­ko pre­ži­vio je pu­kom sre­ćom.
Gor­da­na Da­šić je pre­mi­nu­la od po­slje­di­ca po­vre­da ko­je su joj na­ni­je­li pro­val­ni­ci.  Osum­nji­če­ni su pr­vo na­pa­li Vu­ka Da­ši­ća, ve­za­li ga i tu­kli dok ni­je iz­gu­bio svi­jest, a on­da su mal­tre­ti­ra­li sta­ri­cu. Mo­tiv ovog te­škog zlo­či­na bio je no­vac. Vu­ko Da­šić je ne­dav­no sa­slu­šan u bje­lo­polj­skom tu­ži­la­štvu, gdje je ka­zao da se pri­dru­žu­je kri­vič­nom go­nje­nju okri­vlje­nih. On je tu­ži­o­cu re­kao da su raz­boj­ni­ci iz nji­ho­ve ku­će uze­li 600 eura.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja portala "Dan on-line" je kažnjivo i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama.

Podaci, tekstovi, fotografije i informacije objavljene na ovom portalu mogu se koristiti isključivo u lične i nekomercijalne svrhe.
Zabranjeno je svako modifikovanje, kopiranje, štampanje, javno prikazivanje i reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno objavljivanje informacija sa ovog portala u komercijalne svrhe, bez pisane saglasnosti "Jumedia mont" d.o.o..

Prenošenje sadržaja portala "Dan-online" dozvoljeno je uz prethodno pribavljeno odobrenje vlasnika prava, uz obavezno navođenje izvora ili linkovanje izvornog sadržaja portala "Dan on-line".

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"