Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
* * * * * *
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 16-10-2014

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
N/A:
N/A

Vic Dana :)

Vraća se Perica kući i kaže mami:
- Mama, dobio sam pet iz srpski!
- A majka ga upita:
- Na šta sine?
- Na padeži.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Hronika - datum: 2017-08-12 BJELOPOLJSKI VIŠI SUD ODREDIO PRITVOR KOLAŠINCU T.B.
Silovao maloljetnu komšinicu
Ilustracija Silovao maloljetnu komšinicu
Ko­la­ši­nac T.B. uhap­šen je zbog sum­nje da je si­lo­vao se­dam­na­e­sto­go­di­šnju M.B. Iz Vi­šeg su­da u Bi­je­lom Po­lju „Da­nu” je po­tvr­đe­no da je van­pre­tre­sno vi­je­će ovog su­da, po­stu­pa­ju­ći po pred­lo­gu VDT-a u Bi­je­lom Po­lju na­kon po­dig­nu­te op­tu­žni­ce, od­re­di­lo pri­tvor osum­nji­če­nom zbog te­ži­ne kri­vič­nog dje­la za ko­je se te­re­ti.
Ko­la­šin­ca je, ka­ko „Dan” sa­zna­je, pri­ja­vi­la po­ro­di­ca ma­lo­ljet­ni­ce. Na­i­me, dje­voj­ka je po­ro­di­ci is­pri­ča­la da ju je si­lo­vao kom­ši­ja T.B, što su oni od­mah pri­ja­vi­li po­li­ci­ji. Osum­nji­če­ni je ubr­zo li­šen slo­bo­de.
T.B. se te­re­ti da je ne­u­tvr­đe­nog da­na u sep­tem­bru 2016. go­di­ne, u pla­ni­ni Ja­vor­je u Ko­la­ši­nu si­lo­vao ma­lo­ljet­ni­cu. Ka­ko je na­ve­de­no u spi­si­ma pred­me­ta, kri­vič­no dje­lo je po­či­nio spo­so­ban da shva­ti zna­čaj svog dje­la i upra­vlja svo­jim po­stup­ci­ma i svje­stan za­bra­nje­no­sti svo­jih rad­nji. Upo­tre­bom si­le on je, ka­ko sum­nja­ju is­tra­ži­te­lji, pri­nu­dio na ob­lju­bu ma­lo­ljet­nu M.B. Dok su sje­dje­li na li­va­di Ko­la­ši­nac je uhva­tio se­dam­na­e­sto­go­di­šnju dje­voj­ku za de­snu ru­ku. Ka­da je po­ku­ša­la da iz­vu­če ru­ku i da usta­ne, pri­šao joj je i uhva­tio je i za li­je­vu ru­ku, obo­rio je i iz­vr­šio ob­lju­bu nad njom.
Za kri­vič­no dje­lo ko­je mu je sta­vlje­no na te­ret Ko­la­šin­cu pri­je­ti ka­zna za­tvo­ra do 15 go­di­na.
– Ako je usled kri­vič­nog dje­la na­stu­pi­la te­ška tje­le­sna po­vre­da li­ca pre­ma ko­jem je dje­lo iz­vr­še­no ili ako je dje­lo iz­vr­še­no od stra­ne vi­še li­ca ili na na­ro­či­to svi­rep ili na­ro­či­to po­ni­ža­va­ju­ći na­čin, ili pre­ma ma­lo­ljet­ni­ku, ili je dje­lo ima­lo za po­sle­di­cu trud­no­ću, uči­ni­lac će se ka­zni­ti za­tvo­rom od pet do pet­na­est go­di­na – pro­pi­su­je član 204 stav 3 u ve­zi sa sta­vom1 Kri­vič­nog za­ko­ni­ka Cr­ne Go­re.
U po­sled­nje vri­je­me u Cr­noj Go­ri za­bi­lje­žen je ve­ći broj po­či­nje­nih kri­vič­nih dje­la pro­tiv pol­ne slo­bo­de. Na­ža­lost, ni­je ri­jet­ko ni da su žr­tve tih rad­nji ma­lo­ljet­ni­ci. Ta­ko je ne­dav­no u Pod­go­ri­ci uhap­šen E.F. (45) iz No­vog Pa­za­ra zbog sum­nje da je si­lo­vao 30-go­di­šnju že­nu, rad­ni­cu u ka­fi­ću Šek­spir u Nje­go­še­voj uli­ci u Pod­go­ri­ci. No­vo­pa­za­rac je kao gost ra­ni­je do­la­zio u ovaj lo­kal zna­ju­ći da je si­lo­va­na rad­ni­ca obič­no sa­ma ra­no uju­tru. Na­vod­no, No­vo­pa­za­rac je za­klju­čao vra­ta sa unu­tra­šnje stra­ne, si­lo­vao rad­ni­cu i na­kon to­ga po­bje­gao. Po­li­ci­ja ga je ubr­zo uhap­si­la.
Po­čet­kom go­di­ne pod­go­rič­ka po­li­ci­ja uhap­si­la je S.S. (32) iz Tu­zle zbog osno­va­ne sum­nje da je po­či­nio kri­vič­no dje­lo ne­do­zvo­lje­ne pol­ne rad­nje nad dje­voj­či­com od 12 go­di­na. Osum­nji­če­ni je ži­vio u van­brač­noj za­jed­ni­ci s maj­kom dje­voj­či­ce.
Ta­ko­đe, pri­je ne­ko­li­ko mje­se­ci uhap­šen je Đ.M. (25), ko­ji se sum­nji­či za po­ku­šaj si­lo­va­nja Pod­go­ri­čan­ke S.M. (25). Osum­nji­če­ni je uhap­šen ne­ko­li­ko sa­ti po­što je pre­tu­kao i po­ku­šao da si­lu­je S.M. Dje­voj­ka je na­pad­nu­ta u na­se­lju Mo­mi­ši­ći u bli­zi­ni Ve­zi­ro­vog mo­sta. Na­pa­dač je na si­lu od­vu­kao u obli­žnje žbu­nje, gdje je po­čeo da joj ski­da gar­de­ro­bu. M.N.


Pre­bla­ge ka­zne

Iz ne­vla­di­nog sek­to­ra u ne­ko­li­ko na­vra­ta ape­lo­va­li su na bla­gu ka­zne­nu po­li­ti­ku okri­vlje­nim za dje­la pro­tiv pol­ne slo­bo­de, po­seb­no u slu­ča­je­vi­ma ka­da su žr­tve ma­lo­ljet­ni­ci. Ne­vla­di­ne or­ga­ni­za­ci­je ra­ni­je su ini­ci­ra­le iz­mje­ne Kri­vič­nog za­ko­ni­ka, tra­že­ći da se pro­pi­še do­nja gra­ni­ca za­tvor­ske ka­zne za pe­do­fi­le, ali i da se us­po­sta­vi re­gi­star li­ca ko­ja su sek­su­al­no zlo­sta­vlja­la dje­cu. Ta­da su na­gla­si­li da je po­ra­ža­va­ju­će da mak­si­mal­na ka­zna za pe­do­fi­li­ju od 12 go­di­na za­tvo­ra do sa­da ni­je iz­re­če­na u Cr­noj Go­ri.
  • Hronika
    Ranije - Hronika

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"