Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
* * * * * *
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 16-10-2014

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
N/A:
N/A

Vic Dana :)

Vraća se Perica kući i kaže mami:
- Mama, dobio sam pet iz srpski!
- A majka ga upita:
- Na šta sine?
- Na padeži.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Hronika - datum: 2017-09-13 KRIVIČNA PRIJAVA PROTIV PODGORIČANINA N.R. (33)
Djevojku ucjenjivao erotskim snimcima
Djevojku ucjenjivao erotskim snimcima
In­spek­to­ri Cen­tra bez­bjed­no­sti Pod­go­ri­ca pod­ni­je­li su nad­le­žnom tu­ži­o­cu kri­vič­nu pri­ja­vu pro­tiv N.R. (33) iz Pod­go­ri­ce, zbog osno­va­ne sum­nje da je na šte­tu su­gra­đan­ke M.J. po­či­nio kri­vič­no dje­lo ucje­na.
M.J. je pri­ja­vi­la N.R. po­li­ci­ji po­što je na­sta­vio da je ucje­nju­je na­kon što mu je ona pre­da­la no­vac ko­ji je od nje tra­žio ka­ko ne bi ob­ja­vio vi­deo ma­te­ri­jal ko­ji je kom­pro­mi­tu­ju­ći po nje­nu čast i ugled.
Iz po­li­ci­je na­vo­de da je po­čet­kom ju­la ove go­di­ne N.R. od M.J., ka­ko se sum­nja, tra­žio da mu da 400 eura ili će u su­prot­nom, ka­ko je za­pri­je­tio, na dru­štve­nim mre­ža­ma ob­ja­vi­ti sni­mak nji­ho­vog in­tim­nog od­no­sa.
– On joj je ta­ko­đe, sum­nja se, pri­je­tio da će osim to­ga sni­mak po­sla­ti u obra­zov­nu usta­no­vu ko­ju po­ha­đa nje­no ma­lo­ljet­no di­je­te kao i da će do­ći na nje­no rad­no mje­sto i nje­nim ko­le­ga­ma po­ka­za­ti taj sni­mak, uko­li­ko mu ne pre­da no­vac ko­ji joj je tra­žio. Da bi iz­vr­šio što ve­ći pri­ti­sak na M.J, osum­nji­če­ni joj je po­slao fo­to­gra­fi­ju usli­ka­nu is­pred objek­ta u ko­jem ona ra­di. N.R. je ta­ko­đe M.J. ka­zao da će ka­da mu pre­da tra­že­nu su­mu nov­ca sni­mak iz­bri­sa­ti – sa­op­šte­no je iz Upra­ve po­li­ci­je.
Ošte­će­na je N.R. da­la 400 eura za ko­je je bi­la uci­je­nje­na vje­ru­ju­ći da će on pre­sta­ti sa ucje­na­ma i da će sni­mak iz­bri­sa­ti, ali je osum­nji­če­ni na­kon de­se­tak da­na na­sta­vio da joj ša­lje po­ru­ke i tra­ži no­vac. Pri­je­tio je da će, uko­li­ko ne na­sta­vi da mu da­je no­vac, ob­ja­vi­ti ovaj i dru­ge snim­ke kao i in­tim­ne fo­to­gra­fi­je. Ta­da je M.J. od­lu­či­la da N.R. pri­ja­vi po­li­ci­ji.
– Slu­žbe­ni­ci CB Pod­go­ri­ca su od­mah po­stu­pi­li po pri­ja­vi ošte­će­ne M.J. Spro­ve­li su kri­mi­na­li­stič­ke mje­re i rad­nje na do­ka­zi­va­nju pred­me­ta. Od N.R. je u po­li­cij­skim pro­sto­ri­ja­ma uze­te iz­ja­va u ve­zi sa ovim do­ga­đa­jem. O sve­mu je upo­znat nad­le­žni dr­žav­ni tu­ži­lac u Osnov­nom dr­žav­nom tu­ži­la­štvu u Pod­go­ri­ci ko­ji je na­lo­žio da se pro­tiv N.R. u re­dov­nom po­stup­ku pod­ne­se kri­vič­na pri­ja­va zbog osno­va­ne sum­nje da je, na šte­tu M.J, po­či­nio kri­vič­no dje­lo ucje­na – na­vo­de iz Upra­ve po­li­ci­je.
Iz po­li­ci­je sa­vje­tu­ju sve po­ten­ci­jal­ne žr­tve ucje­ne da ne pre­go­va­ra­ju sa li­ci­ma ko­ja ih ucje­nju­ju već da se od­mah ja­ve po­li­ci­ji i pri­ja­ve osum­nji­če­nog ko­ji po­ku­ša­va da ih uci­je­ni ka­ko bi po­li­ci­ja od­mah re­a­go­va­la i spri­je­či­la po­sle­di­ce po nji­hov ugled i imo­vi­nu.
VJ.D.


Žr­tve ri­jet­ko pri­ja­vlju­ju ucje­nji­va­če

In­spek­to­ri kri­mi­na­li­stič­ke po­li­ci­je u po­sled­njih go­di­nu da­na ra­svi­je­tli­li su vi­še kri­vič­nih dje­la ucje­na. Ova kri­vič­na dje­la su u po­ra­stu, a po­li­ci­ja vje­ru­je da ih ima i vi­še jer se žr­tve iz stra­ha ri­jet­ko od­lu­ču­ju da slu­čaj pri­ja­ve po­li­ci­ji.
  • Hronika
    Ranije - Hronika

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"