Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
ANB radi po diktatu DPS-a * Pravo glasa prvi put dobila u 96. godini * Tufik Softić dobio policijsku zaštitu * Djevojčica se udavila u jami * ANB radi po diktatu DPS-a * Izvršena egzekucija narko-dilera * Bomba usmrtila osam ljudi
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 28-02-2014

Porudzbenica
Rubrike

Današnji broj
Vijest dana
Svijet
Srbija
Sport
Sarena strana
Regioni
Povodi
Politika
Podgoricom
Periskop
Ljudi i dogadjaji
Kultura
Hronika
Feljton
Ekonomija
Balkan

Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Koča Pavlović poslanik DF-a :
Krajnje je nerazumno da baš premijer Milo Đukanović afirmiše upotrebu tradicionalnih metoda u zaštiti porodičnih i ljudskih vrijednosti, jer bi ga mogle skupo koštati.

Vic Dana :)Ulazi čovjek u ordinaciju psihijatra, pa kaže da je njegov brat, koji je ostao u čekaonici, uobrazio da je irski hrt.
Doktor:- Uvedite ga da ga pregledam.
Onaj izlazi, i vraća se sa irskim hrtom na uzici.
Doktor:- Pa to i jeste irski hrt!
Čovjek:- Eto vidite! I vas je uspio da ubijedi.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Hronika AGENCIJA ZA NACIONALNU BEZBJEDNOST PROCIJENILA DA JE UGROŽENA BEZBJEDNOST NOVINARA IZ BERANA
Slika
Marković i Softić Tufik Softić dobio policijsku zaštitu Ključna osoba koja bi mogla biti nalogodavac napada iz 2007. godine nikada nije saslušavana, kao ni nijedno drugo lice iz tog kriminalnog klana, kazao je Softić Sada je bezbjednost Softića i njegove porodice u rukama države, koja će ubuduće biti odgovorna za njegovo bezbjednosno stanje, kazao je Nikola Marković No­vi­na­ru Tu­fi­ku Sof­tić do­di­je­lje­no je 24-ča­sov­no obez­bje­đe­nje na­kon pro­cje­ne Agen­ci­je za na­ci­o­nal­nu bez­bjed­nost da je bez­bjed­no­sno ugro­žen. ANB je iz­vr­ši­la pro­cje­nu bez­bjed­no­sti na­kon što je Ko­mi­si­ja za pra­će­nje is­tra­ga na­pa­da na no­vi­na­re za­tra­ži­la od mi­ni­stra unu­tra­šnjih po­slo­va Ra­ška Ko­nje­vi­ća da se Sof­ti­ću do­di­je­li po­li­cij­sko obez­bje­đe­nje i obez­bi­je­di mak­si­mal­na za­šti­ta nje­mu i nje­go­voj po­ro­di­ci.
Sof­tić je ju­če na sjed­ni­ci Ko­mi­si­je iz­ja­vio da sum­nja da je bi­lo od­re­đe­nih pro­pu­sta u is­tra­ga­ma na­pa­da na nje­ga ko­ji su se do­go­di­li 2007. i 2013. go­di­ne. On je čla­no­ve Ko­mi­si­je upo­znao da nad­le­žni or­ga­ni ni­je­su sa­slu­ša­va­li li­ca na ko­ja je upu­ći­vao to­kom is­tra­ge, jer je sum­njao da ona mo­gu bi­ti po­ve­za­na sa na­pa­di­ma na nje­ga.
– Pre­do­čio sam Ko­mi­si­ji da uop­šte ni­je­su sa­slu­ša­va­ni ne­ki lju­di na ko­je sam uka­zi­vao kao mo­gu­će na­pa­da­če. Imao sam uti­sak da ne­ki od čla­no­va Ko­mi­si­je to ni­je­su ni zna­li. Osta­lo je na to­me da na­čel­nik kri­mi­na­li­stič­ke po­li­ci­je Mi­lan To­mić pro­vje­ri tvrd­nje da li je bi­lo op­struk­ci­ja u is­tra­zi na­pa­da iz 2007. go­di­ne. I on sam je pri­znao da ključ­na oso­ba ko­ja bi mo­gla bi­ti na­lo­go­da­vac tog na­pa­da ni­je sa­slu­ša­va­na. Tvr­dio sam da po­red te oso­be ni­jed­no dru­go li­ce iz tog kri­mi­nal­nog kla­na ni­je sa­slu­ša­va­no, bez ob­zi­ra što su bi­li u pri­li­ci i što su bi­li do­stup­ni be­ran­skoj po­li­ci­ji – ka­zao je Sof­tić, na­vo­de­ći da ne bi bi­lo upit­no da go­vo­ri o ime­ni­ma.
Iako ju­če­ra­šnjoj sjed­ni­ci Ko­mi­si­je ni­je­su pri­su­stvo­va­li čla­no­vi iz tu­ži­la­štva, Sof­tić je ne­go­do­vao što ni su­di­ja 2007, ali ni tu­ži­lac 2013. go­di­ne ni­je­su iza­šli na mje­sto do­ga­đa­ja, ni­ti su iz­vr­ši­li uvi­đaj. On je ka­zao da ni­je bio za­do­vo­ljan ni kva­li­fi­ka­ci­jom tu­ži­la­štva o na­pa­di­ma.
– Ni­je­sam za­do­vo­ljan kva­li­fi­ka­ci­ja­ma kri­vič­nih dje­la zbog to­ga što sam na­pad iz 2007. go­di­ne do­ži­vio kao po­ku­šaj ubi­stva, jer sam sve po­vre­de do­bio is­klju­či­vo u pred­je­lu gla­ve. Čuo sam na sjed­ni­ci da se ra­di na ra­svje­tlja­va­nju na­pa­da, da ima vi­še pra­va­ca, ali ni­je­sam čuo ni­ka­kav rok do kada će bi­ti ri­je­še­ni ne­ki slu­ča­je­vi. Ni­je­sam čuo ni shva­tio da će to bi­ti sko­ro – ka­zao je on.
Sof­ti­ću ni­je sa­op­šte­no za­što je tek sa­da do­bio prat­nju, a pr­vi na­pad na nje­ga bio je u no­vem­bru 2007. go­di­ne. Sma­tra da je na to uti­ca­lo pi­smo ko­je je upu­tio Ko­mi­si­ji, ali vje­ro­vat­no i ne­ke pro­cje­ne od ra­ni­je.
Pred­sjed­nik Ko­mi­si­je Ni­ko­la Mar­ko­vić upi­tao je da li je sve ove go­di­ne ži­vot Tu­fi­ka Sof­ti­ća bio ugro­žen, bu­du­ći da je nad­le­žnim or­ga­ni­ma tre­ba­lo se­dam go­di­na da mu do­di­je­le po­li­cij­sku za­šti­tu.
– Ni­je na me­ni da da­jem od­go­vo­re, ali je­ste da pi­tam i sum­njam. Sa­da je ap­so­lut­na bez­bjed­nost Sof­ti­ća i nje­go­ve po­ro­di­ce u ru­ka­ma dr­ža­ve, ko­ja će ubu­du­će bi­ti od­go­vor­na za nje­go­vu i bez­bjed­nost nje­go­ve po­ro­di­ce. Za­to ape­lu­jem da svi ovo shva­ti­mo ve­o­ma ozbilj­no, na­ro­či­to oni ko­ji­ma je po­sao da za­šti­te Sof­ti­ća i nje­go­vu po­ro­di­cu, jer bi to tre­ba­lo da bu­de pri­mjer osta­lim ko­le­ga­ma da mo­gu ko­li­ko-to­li­ko slo­bod­no da ra­de – na­veo je Mar­ko­vić.
On je ka­zao da će tra­ži­ti ap­so­lut­nu od­go­vor­nost svih onih za ko­je Ko­mi­si­ja bu­de sma­tra­la i ima­la do­ka­ze da su, ka­ko je na­veo, is­klju­či­vi kriv­ci za­što ne­ki na­pad još uvi­jek ni­je ri­je­šen ili uko­li­ko se is­po­sta­vi da je bi­lo op­struk­ci­ja. Mar­ko­vić je na­veo da je ja­ko va­žno što je rad Ko­mi­si­je već po­čeo da da­je od­re­đe­ne re­zul­ta­te, na­vo­de­ći da će slu­čaj na­pa­da na Sof­ti­ća bi­ti pri­o­ri­te­tan.
– Ko­mi­si­ja je do­ni­je­la od­lu­ku da ovaj slu­čaj bu­de pri­o­ri­te­tan i do­go­vo­re­no je da se for­mi­ra rad­na gru­pa ko­ja će ga de­talj­no raz­mo­tri­ti. Sa­gle­da­će svu do­ku­men­ta­ci­ju i sav do­sa­da­šnji tok is­tra­ge i na kra­ju do­ni­je­ti od­re­đe­ne sta­vo­ve – ka­zao je Mar­ko­vić.
On je či­nje­ni­cu da se sve ve­ći broj no­vi­na­ra na­la­zi pod po­li­cij­skom za­šti­tom oci­je­nio kao do­volj­nim po­ka­za­te­ljom da ne­ma po­li­tič­ke vo­lje ili pro­fe­si­o­nal­ne spo­sob­no­sti da se na­pa­di na no­vi­na­re ra­svi­je­tle.
– Da je bar ne­ki od ovih slu­ča­je­va ra­svi­je­tljen, vje­ru­jem da ne bi bi­lo po­tre­be za ovo­li­kom po­li­cij­skom za­šti­tom. Čim je po­treb­no mal­te­ne sve no­vi­na­re u Cr­noj Go­ri po­li­tič­ki obez­bje­đi­va­ti, ja­sno vam je da to go­vo­ri da si­stem ne funk­ci­o­ni­še ka­ko bi tre­ba­lo i da mi ne ra­di­mo u uslo­vi­ma ko­ji se mo­gu na­zva­ti de­mo­krat­skim – ka­zao je on.
Mar­ko­vić je sa­op­štio da će Ko­mi­si­ja od­re­di­ti spi­sak slu­ča­je­va ko­ji­ma će se ba­vi­ti i da će upo­re­đi­va­ti po­dat­ke iz po­li­ci­je, tu­ži­la­štva i ne­vla­di­nog sek­to­ra ko­ji su se ba­vi­li ovom te­ma­ti­kom.A.T.Za­šti­ta će bi­ti for­ma­li­zo­va­na
na sjed­ni­ci Vla­de
Mi­ni­star unu­tra­šnjih po­slo­va Ra­ško Ko­nje­vić po­tvr­dio je da je Sof­tić do­bio po­li­cij­sku za­šti­tu shod­no za­htje­vu ko­ji je upu­tio Agen­ci­ji za na­ci­o­nal­nu bez­bjed­nost, ko­ja je kao nad­le­žni or­gan da­la pre­po­ru­ku Mi­ni­star­stvu unu­tra­šnjih po­slo­va, od­no­sno Upra­vi po­li­ci­je, za od­re­đe­ni ste­pen za­šti­te no­vi­na­ra Sof­ti­ća, nje­go­ve po­ro­di­ce i imo­vi­ne. Ta za­šti­ta će bi­ti for­ma­li­zo­va­na na na­red­noj sjed­ni­ci Vla­de, ka­zao je Ko­nje­vić.Iz­ne­na­di­la me je od­lu­ka
Ko­men­ta­ri­šu­ći či­nje­ni­cu da mu je do­di­je­lje­no po­li­cij­sko obez­bje­đe­nje, Sof­tić je ka­zao da ni­je naj­sreć­ni­ji zbog ta­kve od­lu­ke, ali da ju je mo­rao pri­hva­ti­ti.
– U Pod­go­ri­cu sam do­šao svo­jim auto­mo­bi­lom, sa su­pru­gom i kćer­kom, a kao što vi­di­te u Be­ra­ne ću se vra­ti­ti sa obez­bje­đe­njem. To obez­bje­đe­nje će bi­ti 24-ča­sov­no, a ta od­lu­ka me je ma­lo i iz­ne­na­di­la. Si­gur­no ću se osje­ća­ti bez­bjed­ni­je, ali ću bi­ti naj­si­gur­ni­ji ka­da se ra­svi­je­tle ovi na­pa­di. Svje­stan sam to­ga da ću iz­gu­bi­ti dio pri­vat­no­sti. Su­pru­gu i kćer­ku sam sa­mo te­le­fo­nom oba­vi­je­stio da će­mo se ku­ći vra­ti­ti sa prat­njom i da će­mo ubu­du­će ima­ti no­vog čla­na po­ro­di­ce – ka­zao je on.
Objavi na
[komentar na tekst]  [pregled komentara(0)]

EKSKLUZIVNO

Tajna dokumenta

Vlade Crne Gore

slika

Zaštitimo novinare

- zaštitimo istinu

EKSKLUZIVNO

Afera snimak - Herceg Novi

Kupovina ličnih karata u Herceg Novom u susret predstojeċim lokalnim izborima 14. decembra 2014.

EKSKLUZIVNO

Svi snimci

Najčitanije danas

DAN - dodaci

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"